Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie - Mária Patakyová
14,92 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie - Mária Patakyová
14,92 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Učebnica sa zaoberá jednou z najvýznamnejších inštitúcií Európskej únie, Súdnym dvorom EÚ. Poskytuje informácie o inštitúcii samotnej, jej právomociach, venuje sa procedurálnym otázkam a rozoberá jednotlivé konania pred Súdnym dvorom EÚ, najmä konanie o predbežnej otázke a konania o priamych žalobách (konanie o nesplnenie povinnosti, žalobu o neplatnosť, žalobu na nečinnosť, žalobu o náhradu škody). Charakteru učebného textu zodpovedá použitý štýl písania, používanie príkladov v texte a jednoduchá komparácia so slovenským právnym poriadkom, ako aj zaradenie záverečnej kapitoly, ktorá sa venuje overeniu vedomostí, ktoré má čitateľ nadobudnúť po štúdiu predchádzajúcich ôsmych kapitol. Učebnica je nadstavbou základného štúdia práva EÚ a dáva si za cieľ osloviť najmä študentov práva a európskych štúdií všetkých stupňov štúdia. Vzhľadom na spracovanie početnej judikatúry má text ambíciu byť prínosný aj pre právnu prax a poskytuje základ pre ďalšie skúmanie vybraných problematík, napríklad záväznosti judikatúry Súdneho dvora EÚ, charakteru Európskej únie ako takej, práva na prístup k súdu atď.

Pobyt cudzincov - Elena Berthotyová
19,86 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Pobyt cudzincov - Elena Berthotyová
19,86 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Roky 2015 a 2016 môžeme s pokojným svedomím označiť za roky utečencov. Nie na Slovensku, ale v ostatných častiach Európy. Rok 2016 však môžeme nazvať rokom zvýšeného záujmu cudzincov o niektorú z foriem pobytu na území Slovenskej republiky. Problematika pobytu cudzincov je bezpochyby veľmi aktuálnou oblasťou správneho práva. Po prvej publikácii, v ktorej sa autorka venovala zaisteniu cudzincov v judikatúre Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie, ale aj komentáru k súvisiacim ustanoveniam zákona o pobyte cudzincov, sa tentokrát autorka zamerala na problematiku pobytu cudzincov, ktorá je oblasťou veľmi dynamickou. Jej právna úprava prechádza častými zmenami a vzhľadom na to, že neveľké množstvo dostupnej literatúry mnohokrát zďaleka nekorešponduje s aktuálnym stavom právnej úpravy, autorka predkladá výber najaktuálnejších rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s cieľom poukázať na výkladové trendy, ktorými najvyšší súd vykladá zákon o pobyte cudzincov. Pre porovnanie a obohatenie publikácie siaha aj po významných rozhodnutiach Najvyššieho správneho súdu Českej republiky a vyberá aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej Únie vo veciach pobytu cudzincov. Všetky zmeny súvisiace s okruhom vzťahov, na ktoré sa aplikuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, sa postupne premietajú do rozhodovacej činnosti správnych orgánov, ktorým zákon zveril právomoc rozhodovať o jednotlivých typoch pobytov. Ich súdny prieskum bol do 30. júna 2016 preskúmateľný na základe žaloby podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, pričom najpodstatnejšou zmenou je vypustenie rozhodovania o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam a postupom správnych orgánov z rozhodovacej právomoci správnych súdov.

Evropské právo - Kolektív autorov
62,18 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Evropské právo - Kolektív autorov
62,18 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Páté vydání populární učebnice je nejen systematickým výkladem unijního práva, ale i komentářem ke klíčovým ustanovením tohoto právního odvětví: - přináší výklad pramenů primárního a rovněž i sekundárního unijního práva, - reflektuje ideový kontext a rozvoj základních konceptů, na nichž je evropská integrace a především Evropská unie postavena, - zohledňuje změny, jež se týkají poslední bankovní a finanční krize, úrovně vztahu unijního práva k právním řádům členských států při prosazování zásady přednosti unijního ráva, oblasti měnové unie a v neposlední řadě i uskutečňování sociální a energetické politiky, - obsahuje podrobný přehled judikátů Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie, rozhodnutí Komise a i některých soudů členských států, které jsou v textu učebnice vykládány.

Judikatúra súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty - Zuzana Šidlová,Elvíra Ungerová
7,95 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ predstavuje v poradí už siedmu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Prináša 44 nových rozsudkov, ktoré sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH. Publikácia je určená predovšetkým odbornej verejnosti, ktorá sa venuje dani z pridanej hodnoty.

Európske menové právo a menové právo na Slovensku - Soňa Kubincová,Lucia Leitnerová
19,76 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Menové právo Slovenskej republiky je v súčasnosti tvorené európskym menovým právom, ktoré právne predpisy tvorené slovenskými orgánmi len minimálne dopĺňajú. Preto možno povedať, že na Slovensku sa v celosti a bez výhrad uplatňuje európske menové právo. Vnútroštátne – slovenské menové právo, ktoré sa dlhodobo uvádzalo v odbornej literatúre ako podsystém slovenského finančného práva, už nemá vlastnú vnútroštátnu právnu úpravu. Ak sa na Slovensku hovorí o menovom práve, musí sa tým rozumieť európske menové právo. To je hlavné východisko aj záver odbornej publikácie z pera plodných autoriek, ktoré prednášajú finančné právo študentom vysokých škôl.

Prípadové štúdie z európskeho medzinárodného práva súkromného - Jana Michaličková,Andrej Karpat
12,64 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Medzinárodné právo súkromné prešlo za posledných dvadsať rokov podstatnými zmenami. Okrem tradičných prameňov medzinárodného práva súkromného, ktorými boli vnútroštátne normy a prvé vznikajúce bilaterálne a multilaterálne medzinárodné zmluvy medzi štátmi, máme v súčasnosti k dispozícii nezanedbateľne široký okruh prameňov práva Európskej únie. Nárast počtu prípadov s medzinárodným prvkom vyvoláva potrebu klásť osobitný dôraz na pochopenie metodiky riešenia takýchto prípadov. Tradičná výučba medzinárodného práva súkromného v tomto ohľade už nepostačuje pre účely ďalšej právnej praxe. Učebnica je spracovaná formou návodu riešenia prípadov s medzinárodným prvkom tak, aby podľa nej mohol postupovať aj študent alebo praktik samoštúdiom. V úvode autori uvádzajú výpočet hlavných prameňov z oblasti medzinárodného práva súkromného ku dňu vydania učebnice. Osobitne zdôrazňujú nevyhnutnosť brať do úvahy skutočnosť, že v prípade určenia právomoci cudzích súdov tieto postupujú podľa prameňov práva, ktorými sú oni viazané, a teda možným iným okruhom medzinárodných zmlúv, prameňov posilnenej spolupráce v Európskej únii a vlastnými vnútroštátnymi prameňmi medzinárodného práva súkromného. Táto skutočnosť je zvlášť dôležitá pre právnu prax a cezhraničné služby advokátov. Učebnica metodicky postupuje od jednoduchých fiktívnych prípadov, ku ktorým kladie stručné otázky, až po komplexné skutočné prípady riešené právnou praxou, najmä však Súdnym dvorom Európskej únie. Skutkové zadania prípadov sa v niektorých kapitolách opakujú, a to s ohľadom na široké spektrum právnych otázok, ktoré zo skutkových okolností vyplývajú. Tento pedagogický prístup cieli na hĺbkové osvojenie si postupov riešenia prípadov s medzinárodným prvkom a upevnenie si orientácie medzi množstvom prameňov, ktorých aplikácia môže pripadať do úvahy. Publikácia môže prispieť k zjednodušeniu hľadania riešení prípadov s medzinárodným prvkom a poslúžiť širšej právnej obci.

Daně v Evropské unii - 7. vydání - Jan Široký
18,26 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Daně v Evropské unii - 7. vydání - Jan Široký
18,26 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Publikace mapuje daňový vývoj v Evropské unii a shrnuje základní legislativní předpisy týkající se daňové spolupráce a harmonizačních snah mezi členskými státy Evropské unie v oblasti přímých i nepřímých daní. Nabízí srovnání daňových systémů všech zemí Evropské unie a daňového zatížení jejich obyvatel včetně konstrukce jednotlivých typů daňových odvodů. V sedmém vydání byla publikace aktualizována nejnovějšími údaji a rozšířena o nové relevantní judikáty Soudního dvora EU.

Dějiny evropského kontinentálního práva - 4. vydání - Kolektív autorov
42,85 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky vznikaly ve starověké Mezopotámii, se zdůrazněním rozhodujících zemí této oblasti – Francie, Německa a Ruska. Proto jsou z tohoto zpracování vypuštěny dějiny anglo-amerického práva (jimž je věnována samostatná učebnice). Výklad je v první části veden podle jednotlivých zemí evropského kontinentu (mimo již uvedené země např. Itálie či Polska), v druhé části srovnávací metodou v časovém průřezu: jsou zde uvedeny právní dějiny církví od 6. do 20. století i dějiny politických a právních učení, členěný dle jednotlivých dějinných údobí. Publikace je určena především studentům právnický fakult, kterým přináší potřebný přehled o právních dějinách evropského kontinentu až k počátku 21. století, může však zaujmout i širší laickou veřejnost.

Montrealská úmluva - Pavel Sedláček
27,68 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Montrealská úmluva - Pavel Sedláček
27,68 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Publikace Montrealská úmluva rozebírá právní otázky spojené s mezinárodní leteckou přepravou, regulovanou od roku 1999 novou mezinárodní úmluvou nahrazující původní Varšavskou úmluvu z roku 1929. V současné době je stranou Montrealské úmluvy okolo 130 států, jde tedy o úmluvu se skutečně celosvětovou působností. Autor v knize podrobně rozebírá její jednotlivá ustanovení, vzájemné právní návaznosti, zabývá se jejich výkladem a tento opírá o značné množství zahraničních a částečně i tuzemských rozhodnutí. Právní výklad jednotlivých článků úmluvy se zaměřuje jak na přepravu nákladní, tak i přepravu osobní, zohledněna je i úprava v rámci Evropské unie, často významně Montrealskou úmluvou doplňující a rozvíjející, zejména co se týče náhrad poskytovaných za významné zpoždění letů. Odkazy na soudní rozhodnutí u jednotlivých ustanovení úmluvy dokládají převážnou rozhodovací praxi k vyvstalým právním otázkám, včetně existujících rozdílností. Kniha je určena především pracovníkům dopravních a spedičních společností zabývajících se leteckou přepravou, advokátům a soudcům, ale i odesílatelům leteckých zásilek, jejich příjemcům i fyzickým osobám uplatňujícím své nároky vyplývající z letecké přepravy. JUDr. Pavel Sedláček je advokátem v advokátní kanceláři Sedláček, Vaca & spol. v Praze. Právnickou fakultu absolvoval v roce 1986 v Brně, pracoval v zahraničním obchodě, od roku 1993 vykonává advokátní praxi. Mezinárodní přepravě se věnuje již více než třicet let, k dalším oblastem profesionálního zaměření patří obchodní právo, factoring, rozhodčí řízení. Advokátní kancelář vydává vlastní e-bulletin dopravního práva. V rámci mezinárodní přepravy zboží se JUDr. Sedláček specializuje na silniční, leteckou, železniční i námořní přepravu. Při výkonu advokátní činnosti absolvoval stovky soudních řízení vyplývajících z mezinárodní přepravy zboží, která představují každodenní praktický přínos pro řešení nejrůznějších právních situací.

Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku - Jana
3,73 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku - Jana
3,73 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Prevod podniku v podmienkach SR, ale aj na úrovni Európskej únie prináša v praxi závažné následky na strane zamestnancov, v dôsledku čoho je nevyhnutné zabezpečiť zachovanie ich práv pri zmene zamestnávateľa právnymi predpismi. Užitočným nástrojom ochrany práv zamestnancov v súvislosti s prevodom podnikov sú smernice Európskej únie, ktoré boli prevzaté aj do právneho poriadku Slovenskej republiky. Publikácia „Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku“ popisuje súčasný stav pracovnoprávnych predpisov v oblasti prevodu podniku na Slovensku, ako aj v rámci Európskej únie. Každá kapitola publikácia poskytuje čitateľovi pohľad na danú problematiku zo strany smernice EÚ, ktorá je doplnená odkazom na príslušnú judikatúru Súdneho dvora EÚ, ako aj pohľad z pozície národnej legislatívy. Autorkou publikácie je Mgr. Jana Černáková, PhD., ktorá v súčasnosti pôsobí ako advokátka, a okrem každodennej pracovnoprávnej agendy sa špecializuje práve na problematiku prevodu podnikov, pracovného času, zamestnávania cudzincov a kolektívneho vyjednávania. Publikácia je určená predovšetkým právnikom, ktorí sa zaoberajú pracovným právom, ale aj zamestnávateľom a personalistom.

Eseje a studie o diplomacii a politice - Jiří Gruša
24,34 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Eseje a studie o diplomacii a politice - Jiří Gruša
24,34 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

V esejích, projevech a dalších textech v tomto svazku Jiří Gruša, jako český velvyslanec, ministr, posléze i ředitel Diplomatické akademie ve Vídni, komentuje Evropu po pádu železné opony a její výzvy. Nabízí jedinečně mnohostranný a zasvěcený pohled na vzájemné vztahy Čechů, Němců a Rakušanů a jejich novodobé milníky (Česko-německá deklarace, vstup České republiky do NATO a Evropské unie). Předkládá však i svůj pohled na historii středoevropského soužití. Již Grušovy texty z počátku devadesátých let přitom představují překvapivě aktuální konfrontaci se základy soudržnosti evropských společenství a jejich vnitřními a vnějšími hrozbami.

Európske súkromné právo
26,60 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Európske súkromné právo
26,60 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Táto kolektívna monografia rozpracúva všeobecné a vybrané osobitné otázky európskeho súkromného práva ako dynamicky sa rozvíjajúceho právneho odvetvia na rozhraní európskeho a vnútroštátneho práva. Jej predmetom je tak všeobecný úvod do európskeho súkromného práva, ako aj analýza vybraných oblastí európskeho súrkomného práva de lege lata a vybraných inštitútov európskeho súkromného práva de lege ferenda.

Majetkové právo manželov v medzinárodnom práve súkromnom - Ľuboslav Sisák
21,85 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Predkladaná publikácia predstavuje prvé systematické a komplexné spracovanie danej témy v slovenských podmienkach. Monografia ponúka prehľad základných typov manželského majetkového režimu, ktoré sa objavujú v najstarších civilných kódexoch v Európe. Ústrednú časť publikácie tvorí analýza pravidiel medzinárodnej právomoci, rozhodného práva, ako i uznania a výkonu cudzích rozhodnutí v manželských majetkových veciach. Monografia poukazuje aj na interpretačné a aplikačné problémy, vďaka čomu je prínosná i pre praktikov. Rozsiahle návrhy de lege ferenda napokon ocení i budúci zákonodarca.