Středověké teorie vnímání a aktivita smyslů ve františkánském kontextu - Lukáš Lička
15,18 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Monografie se zaměřuje na problém, který obvykle není spojován se středověkou filosofií: otázku aktivity subjektu v jeho kognitivním vztahu ke světu, a to především na rovině smyslového vnímání. Toto zkoumání se opírá o texty tří františkánských myslitelů 13. a 14. století: Rogera Bacona, Petra Oliviho a Petra Auriola. Zvláštní důraz je kladen na františkánský kontext jejich teorií, jakož i na různé způsoby, jimiž se vyrovnávali s dědictvím řecké a arabské tradice optiky, reflektované v latinské Evropě od 13. století.

Kontext a význam - Marián Zouhar
7,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kontext a význam - Marián Zouhar
7,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Zborník z XIII. Cesko-slovenského sympózia k analytickej filozofii, ktoré sa konalo roku 2009 v Smoleniciach, ponúka clánky primárne sa venujúce problematike kontextu a významu v rôznych oblastiach skúmania. Cast príspevkov sa venuje úlohe kontextu vo filozofii jazyka a s tým súvisiacim sémantickým a pragmatickým problémom. V dalšom okruhu príspevkov sa problematika kontextu objavuje v súvislosti s diskusiami o konkrétnych problémoch metodológie a filozofie vedy. Iné príspevky súvisia s oblastou logiky ci dejín filozofie. Zborník odráža pestrost tém, na ktorých pracujú príslušníci relatívne malej komunity analytických filozofov v Ceskej republike a na Slovensku.

Leone Ebreo - Jozef Matula
7,27 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Leone Ebreo - Jozef Matula
7,27 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

V roku 1535 vychádza v Ríme dielo Dialoghi dAmore, ktoré napísal židovský mysliteľ Jehuda Abravanel, známy pod menom Leone Ebreo. Obsiahle a tajomné dielo napísané formou fiktívneho dialógu medzi mužom a ženou sa stalo jednou z najčítanejších kníh európskej kultúry v období 16. a 17. storočia. Príťažlivosť pre rozmanité intelektuálne a umelecké publikum získalo vďaka synkretickému charakteru a jedinečnosti Leonovej filozofickej vízie. Pre mnohých bolo dielo renesančnou encyklopédiou, bludiskom alegorických interpretácií pohanskej mytológie, súperiacich kozmológií, biblickej exegézy, židovskej kabaly alebo komentárov k antickej filozofickej tradícii. Práca, ktorá si všíma vybrané otázky Leonovej filozofie (inšpiračné zdroje, ontologický a kozmologický princíp lásky, vzťah židovskej a pohanskej múdrosti, hľadanie spoločného jazyka mýtu a filozofie) je úvodnou štúdiou k porozumeniu diela, ktoré predstavuje filozofický a umelecký klenot renesančnej epochy.

Acta Philosophica Tyrnaviensia 17 - Kolektív autorov
8,55 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Acta Philosophica Tyrnaviensia 17 - Kolektív autorov
8,55 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Problém slobody možno do urcitej miery objasnit iba tak, ked fenomén slobody uchopíme, porozumieme a skúmame celostne a ked ho analyzujeme z viacerých komplementárnych základných hladísk. Tento prístup sa ukázal ako schodná cesta na prekonávanie rôznych apórií v otázke slobody. Ked sa spýtame na slobodu, o com je vlastne rec? Ide o problém gnozeologický, ontologický, axiologický, etický, ci nejaký iný? Alebo ide o všetky tieto problémy dovedna? A kto je na túto základnú otázku schopný a kompetentný odpovedat? Vedec, politik, teológ, filozof? Nestací len skúmat, co je sloboda, ale treba skúmat aj to, akým spôsobom sloboda je, aké jej bytie, resp. aký je spôsob jej bytia. Ked slobodu prednostne vztahujeme na cloveka, co nás koniec koncov má najviac zaujímat, potom spôsobom bytia cloveka je samotná jeho existencia a sloboda je neoddelitelnou súcastou, dimenziou bytia cloveka, bez ktorej clovek neexistuje. Clovek teda existuje tak, že existuje v slobode a sloboda existuje v cloveku. Jedným z bytostných atribútov cloveka je jeho sloboda, takže on sám je vlastne v istom základnom zmysle slobodou. Clovek existuje od svojho pociatku v slobode, preto nemôže nebyt slobodný.

Kontradikce / Contradictions 1-2/2018 - Joseph Grim Feinberg
14,73 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kontradikce / Contradictions 1-2/2018 - Joseph Grim Feinberg
14,73 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Ročenka pro kritické myšlení / A Journal for Critical Thought. Dvojjazyčná ročenka je médiem věnovaným odbornému bádání a diskusím o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední a východní Evropě, jakož i o postkomunistické situaci v dalších částech světa, které ovlivnil pád vlád komunistických stran. Vychází druhý ročník s texty N. Pepperellové o Lukácsovi, D. Swaina o rawlsovských teoriích spravedlnosti, P. Steinera o Havlovi, N. Nesbitta o Deleuzovi a hudbě, V. Effenbergera o poezii, H. Marcuseho o estetice a A. Badioua o komunismu.

Hľadanie pokoja - Jean Vanier
5,21 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Hľadanie pokoja - Jean Vanier
5,21 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Jean Vanier v knihe Hľadanie pokoja uvažuje o nedávnych svetových udalostiach a rozpráva zdroje konfliktu a strachu vo vnútri človeka, medzi jednotlivcami, spoločenstvami, spoločnosťami i národmi. Zastáva názor, že pokoj nie je len výsledkom politiky tej-ktorej vlády, armády alebo diplomatov, ale je úlohou každého jedného z nás. Všetci sa môžeme stať tvorcami pokoja

Záchrana jevů - Owen Barfield
15,05 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Záchrana jevů - Owen Barfield
15,05 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Owen Barfield (1898-1997), básník, sémiotik a epistemolog, se v této knize obírá evolucí člověka v posledních třech tisíciletích: jak se proměňovala jeho participace na projevech přírody, jak se vyvíjela spiritualita, vědomí, racionalita, odpovědnost ke světu. Svůj výklad podporuje doklady z antropologie, archeologie, výklady svatých i profánních textů, a hlavně vždy a znovu fundovanými vhledy do jazyka a jeho proměn. Přítel a dlouholetý spolupracovník J. R. R. Tolkiena a S. C. Lewise: spolu odkrývali prahnutí lidské bytosti a lidských společenství po významu světa, který se skrze jazyk dává prostřednictvím mýtů, křesťanství a jiných náboženství, vědy a humanitních nauk. Barfield líčí svůj pohled na evoluci, na rozpoznávání jevů kolem nás, na procesy, které dovolují přisuzovat světu význam. Smyslové vjemy a jejich zpracování samozřejmě ale ještě větší podíl mají paměť jedince i kultury, tradice, a jazykové dědictví. V těchto proměnlivých kulisách se nám svět nějak dává, pokaždé jinak. Kniha se soustřeďuje na dvě zásadní témata. V první řadě jde o to, jak se postavit k těm stránkám světa, které se z principu nemohou člověku nikdy jevit zejména jde o mikrosvět a tu část minulosti, kdy člověk ještě nebyl. Ještě důležitějším tématem je však výzva pro současnost: autor načrtává nový druh participace na světě poté, co byla stará smlouva s přírodou postupně rušena.

Rozbřesk soumraku - Michal Janata
12,54 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Rozbřesk soumraku - Michal Janata
12,54 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Autor se zamýšlí nad smyslem vidění, tím, co nám zrak dává, jak je výlučný v kontextu s dalšími smysly. Cituje klasiky a moderní autory, neboť téma vidění a jeho vnímání prostupuje staletími. Čtenář v jeho knize nalezne odpovědi na mnohé otázky, které si možná někdy kladl, aniž by znal odpovědi na tyto základní úvahy o podstatě vidění a života. Je napsána velmi odborně, ale přitom čtivě i pro toho, kdo není běžně zvyklý studovat odbornou literaturu. Je to opravdu silná kniha po jejím přečtení mnohem lépe pochopíme, čím procházejí lidé, kteří ztrácejí zrak, a budeme moci rozumět tomu, co prožívají naši blízcí, kteří jsou takto postiženi.

Zasvěcovací texty - František Bardon
19,33 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Zasvěcovací texty - František Bardon
19,33 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

První vydání dosud nepublikovaných textů Františka Bardona, vycházející k 60. výročí jeho úmrtí. Tyto texty byly původně určeny pouze jeho nejbližším žákům, sdružených v tzv. Kruhu světla. Představují velmi mocné klíče ke skrytým silám člověka. Vlastní texty jsou doplněny i studiemi jeho žáků.

Odkaz z Marburgu - František Novosad
12,54 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Odkaz z Marburgu - František Novosad
12,54 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Filozofické koncepcie, ktoré obvykle súhrnne charakterizujeme ako novokantovstvo, vznikom ako i vrcholom svojho pôsobenia podstatne určovali spôsob filozofického myslenia na väčšine európskych elitných univerzít pred prvou svetovou vojnou. To znamená, že sotva možno plne pochopiť dynamiku vývoja filozofického myslenia v 20. storočí bez priamych alebo nepriamych odkazov na mysliteľov novokantovských škôl. V nich sa predsa všetci učili. Novokantovstvo pozostávalo z niekoľkých prúdov, ktoré spájalo presvedčenie, že dielo Immanuela Kanta musíme pochopiť ako základný referenčný rámec súčasného myslenia. Z troch hlavných línií vývinu novokantovstva psychologickej, transcendentálno-axiologickej a transcendentálno-logickej sú dodnes aktuálne predovšetkým motívy, s ktorými pracovali myslitelia transcendentálno-logickej línie, rozvíjanej predstaviteľmi marburskej školy.

Boh z pohľadu súčasného stavu poznania a myslenia - Ján Letz
12,54 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Boh z pohľadu súčasného stavu poznania a myslenia - Ján Letz
12,54 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Monografia popredného slovenského kresťansky orientovaného filozofa prezentuje skúmanú problematiku invenčne ako bádateľský projekt, v ktorom autor vedie dialóg i konfrontáciu s poznatkami súčasných vied, osobitne filozofie a teológie, pričom chce naznačiť, akými smermi sa bude uberať bádanie v problematike Boha. Jadrom knihy je predstavenie návrhu konceptu teológie z celostného pohľadu v jej reinterpretácii na teologickú filozofiu v celostnom porozumení, pričom rôzne exemplifikácie tohto postupu charakterizujú základné východiská pri tvorbe jej konceptu. Keďže zastávané teórie a viaceré nové vedecké poznatky v ňom majú do značnej miery hypotetický charakter a bude ich treba v ďalšom bádaní preveriť a upevniť v dialógu s inými mysliteľmi. Súčasťou projektu je slovník špeciálnych termínov, ktoré si vyžadujú osobitné vysvetlenie, a rozsiahly bibliografický súpis literatúry, ktorý ukazuje, ako intenzívne sa báda v tejto oblasti, a to najmä v anglosaských krajinách. Poznámkový aparát sa uvádza na konci diela a sú v ňom začlenené aj portréty významných osobností, ktoré vplývali na myslenie autora.

Filosofie en noir - Miroslav Petříček
16,97 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Filosofie en noir - Miroslav Petříček
16,97 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Myšlení, ať chce či nechce, odpovídá své době. Po tragické katastrofě holokaustu je platnost této skutečnosti ještě očividnější a možná i proto jsou knihy poválečné filosofie obtížně srozumitelné. Odpovídají na traumatizující zkušenost, a to znamená: filosofie se ujímá odpovědnosti s vědomím, že má-li být filosofie možná i v druhé polovině 20. století a dále, musí přepsat svou tradici a radikální proměnou musí projít i její diskurs. Je to nezbytné, má-li být schopna vydat své svědectví o této době. Filosofie en noir je záznamem této proměny.

Tvůj život má cíl - Dan Millman
13,02 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Tvůj život má cíl - Dan Millman
13,02 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Máte trápení, na které se těžko hledá lék? Jste bezradní, pokud jde o peníze či zaměstnání? Nevíte, jak se vyrovnat s rodičovstvím, s rozvodem nebo s otázkou priorit? Co dělat, když řešíte potíže se stravováním či zdravotní komplikace? Neumíte se rozhodovat? Hloubáte o duchovním životě, který vám ne a neladí se všedními starostmi? Uvažujete o meditaci a morálce, o sexualitě a strachu, o životě a smrti?

Skepse a gnóse - Karel Vorovka
16,25 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Skepse a gnóse - Karel Vorovka
16,25 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Knihou Skepse a gnóse se ke čtenářům bezmála po stu letech nově dostává Vorovkovo „filosofické vyznání“ plné jemných životně filosofických postřehů, metafor, básnických obratů, náboženských výzev a mravních apelů. Autor vyškolený exaktními vědami a přísnými pravidly vědeckého bádání v ní skepticky posoudil možnosti racionalismu, který ve filosofii u mnoha „životních“, tzv. metafyzických otázek naráží na své hranice a uvolňuje místo nejen pro racionálně kontrolovanou spekulaci, ale též pro další cesty k získání odpovědí na tradičně „filosofické“ problémy lidského bytí – pro intuici, mystiku, náboženskou víru. Vorovka svou filosofii považoval za vyjádření osobního postoje ke světu, opírajícího se vedle vědeckých a zkušenostních poznatků o filosofickou nadzkušenostní a nadracionální intuici – gnósi. Byl přesvědčen, že jen taková filosofie může osvobozovat lidského ducha z církevních, politických a vědeckých vazeb a zvyšovat tím i míru svobody pro člověka a lidstvo. Svůj výklad završil nábožensko-filosofickou koncepcí teistického panpsychismu, postavenou na ideji oživené a živoucí skutečnosti, která je božsky svrchovaná, a přece lidskému duchu v okamžicích gnostického poznání přístupná. Vorovka se touto knihou přihlásil k iracionalistickému proudu v české filosofii, který zejména ve dvacátých letech 20. století působil jako protiváha převažujícího pozitivistického myšlení.

Hogyan gondolkodjunk a testedzésről? - Damon Young
7,47 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Hogyan gondolkodjunk a testedzésről? - Damon Young
7,47 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Ki ne szeretne testileg és szellemileg is fitt lenni? Ép testben ép lélek - tartja a közmondás. Manapság azonban mintha épp az ellenkezője lenne a trendi. Egyesek a testükkel, mások az agyuk révén akarnak kitűnni. Előbbiek azzal hivalkodnak, hogy iz mosak, csinosak és nem strapálják magukat a gondolkodással. Utóbbiak viszont a tudásukra és kreativitásukra büszkék, és nem fecsérlik az idejüket a testükre. Pedig a test és a szellem szorosan összetartozik. A szerző filozófiai és kultúrtörténeti e szmefuttatásai mellett saját példáján keresztül mutatja be, hogyan kellene a testedzésről való gondolkodásunkat megváltoztatni, és miként tudjuk fizikai erőfeszítéseinket szellemi feltöltődéssé alakítani. Az erkölcsi és értékrendi zűrzavar korában az önsegítő könyveknek is megújulásra van szükségük. Az élet iskolája (The School of Life) sorozat egyfajta újjászületés. Olyan, mindannyiunkat érintő témákkal foglalkozik, mint a pénz, a munka, a technológia, a szex, a testedzés és az egyedüllét.

Přístupy k etice I. - Štěpán Špinka
8,63 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Přístupy k etice I. - Štěpán Špinka
8,63 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

V čem spočívá lidská blaženost? Jakou roli v našem úsilí o zdařilý život má ctnost, slast, přátelství, láska a vztah k bohu či bohům? A jak se do našeho pojetí blaženosti promítá naše porozumění sobě samým a celku, jehož jsme součástí? Cílem této knihy je představit šest odlišných antických a středověkých filosofických přístupů k těmto otázkám a k etickému tázání vůbec.

Komentář k Etice Nikomachově II. kniha - Tomáš Akvinský
11,61 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Komentář k Etice Nikomachově II. kniha - Tomáš Akvinský
11,61 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Pro Aristotelovu etiku je klíčové téma ctnosti. Probírá se porůznu v celé Etice Nikomachově, nicméně její 2. kniha představuje východisko, kde je morální ctnost definována a uvedena do kontextu lidského života a jednání. Ctnostné jednání je pro Aristotela a Tomáše takové, jaké můžeme vidět u ctnostného člověka. Kde je ale ten vzorový příklad ctnostného člověka? Aristotelés na tuto otázku přímo neodpovídá, protože předpokládá, že rozumný člověk má takový vzor takřka před očima ve vznešeném Athéňanovi. Pro Tomáše je to především Kristus a světci, ale z filosofického hlediska musí věc uchopit jinak, proto definuje ctnostného člověka jako toho, kdo neuhýbá z cesty, na niž ho postavila jeho přirozenost: "člověk, jaký má být". Pro dnešní společnost není podvědomým vzorem vznešený Athéňan, tím méně Kristus a svatí, ale už ani zákon lidské přirozenosti. O to důležitější je přemýšlet o těchto věcech explicitně: v čem spočívá ctnost, kam ji zařadit v celku lidské přirozenosti, jak ji získat a rozvíjet, jaké jsou jednotlivé ctnosti a jim odpovídající neřesti? To vše je tématem druhé knihy Aristotelovy Etiky Nikomachovy a potažmo komentáře svatého Tomáše.

Radioservis Tajemný Etrusk
10,95 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Radioservis Tajemný Etrusk
10,95 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Audiokniha Tajemný Etrusk, kterou napsal Mika Waltari. Dramatický životní příběh Larse Turmse se odehrává v 5. století před Kristem ve starověkém Středomoří.

Rúmi aranykora - Dzsalál ad-Dín Rúmi
9,31 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Rúmi aranykora - Dzsalál ad-Dín Rúmi
9,31 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

„A szem dolga látni mindent, a lélek a saját örömére van. A fej dolga egy: szeretni az igaz szerelmet A lábé: Futni utána.” Dzselál ed-Dín Rúmí metaforikus költészete a perzsa nemzeti versnem mindkét formájában kibontakozott. Az egyik a rímes-időmértékes ódák (ghazelek) asszociációkkal gazdag világa, ami a korábbi nyugati versolvasói ízléssel szemben a posztmodern korban már közérthetőbbé, befogadhatóbbá vált az olvasók számára. A másik a többnyire négysoros epigrammák (rubá’ík), a rímes-időmértékes versek (a a b a vagy a a a a rímképlettel). Rúmí költészetében már a letisztult, kikristályosodott szúfí értékrend ölt testet. A költő, mint nagy lélek, felmutatja nekünk az örökkévalóságot, felébreszti és felemeli lelkünket a földi érzéketlenségből s azt akarja, hogy magunkat a tükörben és egymásban is szépnek lássuk. Ez a természetes egyéni felfelé vágyódási folyamat azonban – az egyén és a közösség kapcsolatát ért megrázkódtatások következtében – szükségszerűen megtorpan és esetleg vissza is fordul. Az egyén földi és égi közötti lebegése és átváltozásai a misztikus lírai nyelv és a gazdag érzéki-tárgyi képszimbolika formájában öltenek verset. Az ódák és epigrammák mellett Rúmí költészetének harmadik kiemelkedő területe az elbeszélő költemények. E misztikus, tanító költemények alkotják a Rúmí főművének tekintett Meszneví-je ma’naví-t (röviden: Mesznevít), a szúfízmus bibliáját, és egyben tükrözik azt is, hogy a szúfízmus beolvadt az iszlámba. A kedves olvasó eme gyűjteményes kötetben, gondosan válogatott verscsokrok formájában a misztikus költő mindhárom lírai világába betekintést nyerhet. „Emlékezz arra, amint Te szeretsz, az Isten is úgy lesz Veled.”

Pravda a metoda II - Hans-Georg Gadamer
17,68 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Pravda a metoda II - Hans-Georg Gadamer
17,68 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Druhý svazek Gadamerova projektu filosofické hermeneutiky výběrově shrnuje texty zveřejněné po prvním vydání Pravdy a metody roku 1960. Gadamer se v nich vyrovnává s kritickým ohlasem na svou knihu, když jednak dějinně prohlubuje a rozšiřuje, jednak analyticky zpřesňuje uzlová místa prvního svazku. Ke klíčovým podnětům patřily veřejné rozpravy se stoupenci metodologické hermeneutiky E. Bettim, E. D. Hirschem jr., nebo H. Albertem (již počátkem 60. let), s J. Habermasem, K.-O. Apelem či A. Wellmerem o univerzalitě hermeneutiky (od roku 1967 nejprve v diskusích s Kritickou teorií o metodologii sociálních věd) či s francouzským poststrukturalistickým myšlením zastoupeným dekonstrukcí J. Derridy (počínaje rokem 1981). Gadamer znovu otevírá otázky vztahu mezi hermeneutickou zkušeností a metodickým poznáním, poměru k řeči a tradici, výkladu pojmu „předsudek“ či vztahu ke kritice ideologie apod. V četných nábězích, z posunutých zorných úhlů a s odkazy na hojné prameny z dějin myšlení nabízí argumentační figury a konkrétní historické doklady pro základní teze univerzální hermeneutiky, tj. pro úvahy o zásadně ne-metodické bytnosti „hermeneutické zkušenosti“, pro pojetí pojmu „zkušenosti“ a „zakoušení“ (proti pojmům „prožitku“ a „prožívání“, vázaným na subjekt) jako něčeho, čím procházíme, co přesahuje subjektivitu a stává se „děním“ a „událostí“, a nakonec pro svůj univerzální pojem „rozumění“ jako jednoty rozumějícího a rozuměného, jako vystupování ze sebe k jinému sebe sama, jako vyhlížení a pohlížení rozumějícího na svět, které souvisle přechází v prohlížení sebe samého.

A rómaiak nagysága és hanyatlása - Montesquieu Charles-Louis De Secondat
3,25 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Montesquieu az "igazság tanúja" akar lenni: vizsgálódik, megfigyel, összevet, s végül olyan következtetéseket von le, amelyek - szándéka szerint - a gyakorlatban is használhatók. Egész munkásságának központi magját képezi a hatalom kérdése. De ahhoz, hogy a politikai rendszerek kialakulását és működését pontosan megfigyelhesse, beutazza Európa azon területeit, amelyek akkoriban magát a világot jelentették. A köztársasági Róma története a legjobb példa a valódi erényre, amely összhangban van az ember önző természetével és képessé teszi igazi szükségleteinek követésére. Róma polgárai kemény küzdelem szolgálatába állították indulataikat és értelmüket: a küzdelem többnyire a biztonságért és a birtoklásárt folyt, ritkábban, bár a legnagyobb megelégedésükre, a maradandó dicsőségért.Róma történetét nem tekinthetjük úgy, mintha kifejezné mindazt, ami felé az emberi természet törekszik, ha felszabadítják, vagy ha megengedik, hogy okosan és öntudatosan fejezze ki magát. Ahhoz ugyanis túl nagy szerepet játszottak benne a torzító véletlenek. Róma az emberi természet elbűvölő romlottságának példája, a betegségnek, amelynek a köztársaságok mindig is ki vannak téve.

Miféle teremtmények vagyunk? - Noam Chomsky
6,03 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Miféle teremtmények vagyunk? - Noam Chomsky
6,03 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Noam Chomsky könyve a nyelvész, filozófus és politikai gondolkodó rendkívül szerteágazó életművének rövid összefoglalója, amelyben saját nyelvészeti téziseiből kiindulva kísérletet tesz az emberi természet különböző összetevőinek feltárására. Hogy működik az emberi elme? Melyek a gondolkodásunk legfőbb összetevői? Mi az, amit megismerhetünk a világban, és mi az, ami már meghaladja képességeinket? Mi a közjó, milyen politikai rendszerek szolgálják, és melyek állnak szembe vele? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket boncolgat Chomsky könyve, amely egyszerre összegzi az amerikai gondolkodó életművét és nyújt bevezetést legfőbb tanainak tanulmányozásához.

A szóra bírt mindenség - Nagy István Attila
2,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
A szóra bírt mindenség - Nagy István Attila
2,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Az ?olvasó gyakran rácsodálkozik egy-egy műalkotásra: regényre, festményre, filmre, versre, bármire, amit az alkotó létrehoz, aki a mindenségből merít, kiemeli a lényeget. Ahogyan Michelangelo mondta: a remekmű minden kőben benne van, csak a felesleget kell lefaragni róla. A műalkotás nagy próbatétele, hogy eljut-e a befogadókhoz, azokhoz, akiknek az alkotó szánta, s azt értik-e ki belőle, amit elmondani szeretett volna. A szóra bírt mindenség című tanulmánykötet huszadik századi alkotók: József Attila, Ratkó József, Kurucz Gyula, Osztojkán Béla, Ratkó József és mások életművét elemzi. Az Óda értelmezésében feloldja azt az ellentmondást, ami a vers Mellékdalig tartó része és a Mellékdal világa között feszül. A szóra bírt mindenség műfaját tekintve műelemző kötet. Az Óda értelmezése mellett érdemes kiemelni egy motívum vizsgálatát. A „csillag” József Attila életművében a konkrét jelentésen kívül számtalan tartalommal telítődik. Megjelenik a szerelmes versekben és a filozofikus művekben is. A vizsgálat arra mutat rá, hogy egyetlen motívum vizsgálata is segítheti az életmű teljesebb megértését. Ugyanígy érdekes lehet A férfiszemléletű magyar irodalom című tanulmány, amely arra mutat rá, hogy a magyar irodalomban az írói mesterség sokáig a férfiak privilégiuma volt, másrészt a női írók is nagyon gyakran „férfias” szemlélettel figyelték, figyelik a világot. A könyv segíti a magyartanárokat és az érdeklődő diákokat abban, hogy jól, helyesen értsék az alkotók szavát. Az érettségi vizsgára való felkészülésben is nagy segítségükre lehet a diákoknak. Nem nyújt kizárólagos megoldásokat, nem kényszeríti az olvasókat a megállapítások elfogadására. Inkább közös gondolkodásra csábít, hiszen ennek eredményeképpen maguk is szóra bírhatják a mindenséget. A szerző irodalmi tanulmányai évtizedek óta olvashatók különböző folyóiratokban.

Proč dnes číst Hannah Arendtovou? - Richard J. Bernstein
9,72 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Proč dnes číst Hannah Arendtovou? - Richard J. Bernstein
9,72 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Richard J. Bernstein je přední americký filosof, který propojuje americkou filosofickou tradici (pragmatismus a analytickou filosofii) s kontinentální (Kritickou teorií). Zároveň se osobně znal s Hannah Arendtovou a vedli spolu přátelské, ale zároveň i kritické diskuse. Jedná se proto o autora, který má všechny předpoklady pro napsání výborné knihy o Arendtové - a to se mu plně povedlo. Jak uvedl jeden recenzent, Bernsteinovu knihu ocení jak ti, kdo se teprve chystají na četbu samotné Arendtové, tak ale i ti, kdo už od ní všechno přečetli. Kromě obsahové stránky knihy je třeba vyzdvihnout i její stránku výkladovou. Osloví proto nejen odborníky, ale i studenty a širší veřejnost jakožto stručný a výstižný úvod do myšlení jednoho z největších politických myslitelů dvacátého století.

Kdo tu mluvil o vítězství? - Tereza Matějčková
17,77 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kdo tu mluvil o vítězství? - Tereza Matějčková
17,77 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Tradiční kultury znají cvičení, která člověku vštěpují kázeň. Rovněž moderní autoři, Hegel, Nietzsche nebo Kierkegaard, ještě věnovali zvláštní péči vlastnímu úsilí o duchovnost, byť mimo náboženské rámce. Máme-li ale skutečně růst, je naopak třeba rozvolnit vztah k sobě samému. Sem vstupuje pojem rezignace. Rezignovaná vůle není slabá, umí sama sobě – a potažmo i druhým – odolávat. Taková rezignace je obranou před tím, že se člověk stane pouhým článkem v řadě událostí či dějů. Umění, filosofie, ale především svoboda tkví ve schopnosti vytvářet distanci. Tereza Matějčková ve své nejnovější knize nabízí víc než dějiny pojmu nebo tematické čtení odkazu známých myslitelů – svěží pohled na nově položenou otázku po sebepřijetí a růstu.

Ner micva - Rabi Löw
10,40 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Ner micva - Rabi Löw
10,40 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Spis rabi Löwa - Ner micva (Světlo příkazu) - se věnuje tématu osmideního svátku Chanuka. Z Maharalova pohledu nebyly události Makabejského povstání izolovanou epizodou židovských dějin. Vždyť nic na světě se neděje náhodně, a tím méně pak události spjaté s židovským národem, Tórou a Chrámem. Jednotlivé, zdánlivě nesouvisející detaily skládá Maharal do celistvého obrazu, v němž ani ta nejmenší maličkost nenarušuje dokonalost řádu. Maharal před námi odkrývá velkolepý scénař, zakotvený již v okamžiku stvoření světa, a při hledání odpovědi na palčivé otázky se vydává k samotným kořenům judaismu, k tanachickým textům a jejich výkladům.

Kdo je člověk? - Ivana Noble
19,86 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kdo je člověk? - Ivana Noble
19,86 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kolektivní monografe nabízí z pohledu 18 autorů rozbor lidského bytí v mezioborové perspektivě, v jejímž středu je vztah člověka k Bohu. Vedle teologické, filosofické a kulturní antropologie vychází z lingvistických, psychologických, sociologických, religionistických a dalších analýz důležitých pro charakteristiku lidské existence, které ve svém komplexním výsledku ukazují plastický portrét člověka jako dynamický průsečík mnoha dimenzí. Kniha je pozváním i k vlastnímu zamyšlení nad podstatnými otázkami naší existence: Kdo jsme? Odkud jsme přišli? Kam směřujeme?

Stromata VI - Klement Alexandrijský,Miroslav Šedina
28,11 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Stromata VI - Klement Alexandrijský,Miroslav Šedina
28,11 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Další svazek díla Klementa Alexandrijského (2.–3. stol. po Kr.), které je první rozsáhlou konfrontací křesťanského myšlení s řeckou filosofií a pokusem rozvrhnout možnosti filosofie křesťanské. V šesté knize Stromat navazuje Klement na úvahy o vztahu křesťanské gnóse k řecké filosofii. Podobně jako židovský zákon je také filosofie součástí božské ekonomie spásy, projevem řecké zbožnosti, který odpovídal možnostem lidského poznání před příchodem Krista. Klement na jedné straně přitakává novozákonní výzvě neuctívat Boha „po způsobu Řeků“, na druhé straně však nachází v postupech řecké filosofie a věd celou řadu motivů, jejichž skutečný význam lze odkrýt teprve na půdě gnostického poznání. Řecko-české vydání, úvod, překlad a poznámky M. Šedina.

Aristotelova koncepcia cností - Ľubica Predanocyová
5,23 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Aristotelova koncepcia cností - Ľubica Predanocyová
5,23 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Dejiny morálnej filozofie predstavujú permanentné hľadačstvo správneho života, naplneného a sprevádzaného života, naplneného a sprevádzaného správnymi morálnymi hodnotami. Aktuálna sa javí otázka: či to, čo dnes považujeme a označujeme za morálne, takým aj skutočne je? Plejáda rôznych, relatívne nekonzistentných teoretických názorov svedčí o ťažkostiach pri hľadaní zhody v otázke identifikovania a postulovania jedného rešpektovateľného teoretického východiska cností. Aristotela možno považovať za zakladateľa dlhodobej teoretickej tradície, no premýšľať o jeho špecifickom výklade cností je komplikované.

Triumf univerzální gnose - Antonin Gadal
62,29 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Triumf univerzální gnose - Antonin Gadal
62,29 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Antonin Gadal, poslední strážce katárských mystérií, v knize poodkrývá stezku hermeticko-křesťanského zasvěcení jihofrancouzských katarů z 12. a 13. století a popisuje historické pozadí, které vedlo k rozkvětu a smutnému zániku tohoto hnutí. Poukazuje na nepřetržitou tradici od egyptských mystérií, přes skupiny manichejských, bogomilů, katárů, přes renesanční neoplatonismus a rosenkruciánství 17. a 20. století. Kniha rovněž popisuje setkání Antonína Gadála se zakladateli novodobé rosekruciánské školy Zlatého Kříže s Růží, které proběhlo na začátku padesátých let 20. století a vedlo ke spojení obou směrů. Tuto knihu v originále vydal a úvodem opatřil Joost Ritman, zakladatel holandské knihovny Bibliotheca Philosophica Hermetica v Amsterdamu, dnešní Embassy of the free mind. Mezi myšlenkami, které se v knize objevují, můžeme poukázat na význam péče o duši, její očistu a její proměnu v duchovní duši.