Milovať cirkev - Álvaro del Portillo,Josemaria Escrivá
3,80 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Milovať cirkev - Álvaro del Portillo,Josemaria Escrivá
3,80 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

V trojici homílií svätého Josemaríu Escrivá de Balaguer a dvoch textoch blahoslaveného Álvara del Portillo dostávame vyčerpávajúcu odpoveď na zásadnú otázku, ktorú by mal mať zodpovedanú každý katolík: Čo je Cirkev? Texty vzbudia v čitateľovi úctu a lásku k Cirkvi, na základe lepšieho uvedomenia si, že je Kristovým telom, cestou a ovčincom Dobrého Pastiera, pevným základom a otvorenou cestou k spáse pre všetkých ľudí.

Kronika Apoštolské církve 1.díl - Aleš Franc
4,75 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Kronika Apoštolské církve 1.díl - Aleš Franc
4,75 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

O kronice a jejím autorovi: O letničním hnutí se mluví jako o třetí misijní síle, která vedle římského katolicismu a protestantismu, tvoří spolu s charismatickým linutím nejrychleji rostoucí křesťanské hnutí současnosti. V Cechách se k letničnímu hnutí hlásí Apoštolská církev, která je zároveň členem Ekumemcké rady církví a jsou jí přiznána zvláštní práva dle § 7 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb. Tato kronika se zabývá popisem vývoje Apoštolské církve od její registrace v roce 1989 až do současnosti. Tento první díl popisuje první dekádu její existence, včetně heterodoxních proudů uvnitř i vně církve. Autor této kroniky (Aleš Franc; *1968) působil řadu let jako člen Apoštolské církve v brněnském sboru. Byl teologickým poradcem Úzké rady a později zmocněncem biskupa v Ekumenické radě církví a na veřejnosti ve vztahu k ostatním církvím. Pro svoji publikační činnost, dokumentující proměnu letničního hnutí skrze fenomény, jako Torontské požehnání, tzv. skupinkové sbory a Kurzy Alfa, byl v roce 2008 z Apoštolské církve vyloučen. Vystudoval evangelikální teologii na PF UMB v Banské Bystrici a husitskou teologii na HTF UK v Praze. Je autorem řady odborných knih a článků zejména o letničním a charismatickém hnutí. Pracuje jako docent farmaceutické technologie na Farmaceutické fakultě MU v Brně. Řekli o avitorovi: Aleš Franc dělá špatně svou práci, protože není schopen - nebo si nechce - položit otázku, co je na daném jevu centrální. A protože střílí tak vedle, co se týče Alty, protože před pár lety střílel tak vedle, co se týče KMS, stává se celá jeho pilná práce nevěrohodnou. Je mi to líto. Jsou jevy, o nichž toho tolik nevím, jako třeba mormoni nebo Davidiáni. Kdyby o meh Aleš Franc něco napsal, ani bych to nečetl, protože si myslím, že v jejich případě by střílel podobně vedle jako v případech, které znám zblízka. Možná k tomuto omylu studování sekt nějak svádí. Myslím, že my křesťané se musíme naučit kriticky myslet. Nemusíme tolerovat bludy u svých odpůrců. Měli bychom ale být šlechetní a velkorysí, a na rozdíl od světa, který zásadně chce jen najít chybu a často vědomě zveličuje případné chyby protivníků, bychom měli vyjít od otázky, co daný člověk/hnutí chce říci. Bohužel, Aleš Franc spíše než Eirénaia (velkého křesťanského myslitele z konce druhého století, který napsal knihu Proti kacířstvím") připomíná Janu Bobošíkovou. Ani té nelze upřít dobrou přípravu. Mgr. Dan Drápat gakladateí Církve Křesťanská společenství Aleš Franc předložil na Husitské teologické fakultě UK v Praze diplomovou práci z oboru komparativní eklesiologie, která je natolik aktuální, že se ji v krátkém čase dostalo dvou knižních vydání (Praha : Kodex, 2010 a 2. doplněné vydání Zápas o duši, 2011). Zaobírá se v ní aktuální problematikou pozadí a teologie kurzů Alfa... Aleš Franc je poctivě pracující člověk... Má vícero teologických zájmů, frekventovaně se věnoval zejména tématům z oblasti letniční a charismatické provenience. Aby ne byl dlouho členem Apoštolské církve. Stal se uznávaným znalcem této problematiky, o čemž svědčí kromě jiného též jeho nedávná účast na teologické konferenci Evangelické církve a. v. na Slovensku a Sdružení evangelických duchovních, kde přednesl vyžádaný referát Charismatické hnutí a modely existence v rámci církví vzešlých z reformace... Tato pozoruhodná studie by neměla zůstat nepovšimnuta jak zastánci, tak odpůrci kurzů Alfa. Práce nemá za cíl před Alfou varovat, chce spíše poskytnout podložené informace k zamyšlení. Je cenným zdrojem informací o pozadí a teologii kurzů Alfa, jak to avizuje název práce. prof. TbDr. Pavel Procházka, PhD., profesor teologie PF UMB v Banské Bystrici

Duchovní doprovázení - Patrick Crasta
8,71 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Duchovní doprovázení - Patrick Crasta
8,71 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kniha Duchovní doprovázení je určená všem, kteŕí se podílejí na duchovním vedení druhých. Autor, indický kapucín Patrick Crasta, ŕíká, že duchovní doprovázení je společnou cestou, na které skrze dávání dostáváme. Pomáháme doprovázenému a sami tak nalézáme pomoc. Duch svätý, který mluví k doprovázenému skrze doprovázejícího, mluví skrze doprovázeného i k nám.

Ignác z Loyoly a spiritualita Východu - Tomáš Špidlík
11,50 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Ignác z Loyoly a spiritualita Východu - Tomáš Špidlík
11,50 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Špidlíkův Průvodce je napsán jak pro ty, kdo hledají cestu obnovy svého života, tak pro ty, kdo dávají duchovní cvičení. Průvodce pomáhá odkrývat vše, co nám běžně v úsilí o prohloubení vztahu s Pánem snadno uniká: jemnost Božího hlasu, na který je třeba reagovat, křehký záchvěv lidského srdce, které mluví, a také závratné Boží hlubiny, které člověka zvou do Božího Srdce.

Pozvání k lásce - Thomas Keating
15,05 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Pozvání k lásce - Thomas Keating
15,05 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Tato kniha je výsledkem úsilí o nové pojetí křesťanské duchovní cesty, které by bylo blízké soudobým následovníkům Krista. Během prvních šestnácti století církevní historie byla kontemplativní modlitba uznávaným cílem křesťanské spirituality kněží i laiků. Po reformaci došlo prakticky ke ztrátě tohoto odkazu, přinejmenším jako živé tradice. Křesťanská kontemplativní tradice se začala obnovovat ve dvacátém století, a tento proces stále pokračuje. Třebaže se kniha snaží o dialog mezi poznatky současné psychologie a mistry tradičního křesťanského duchovního myšlení, její hlavní cíl je ryze praktický: poskytnout pevné koncepční zázemí pro moderní praxi kontemplativní modlitby a duchovní cesty. K této cestě nás nevyzývá jen potřeba osobního růstu, ale i zájem celého lidského společenství. Pravidelná kontemplativní modlitba spouští ozdravný proces, který můžeme nazvat boží terapií. Hluboké spočinutí, jehož dosahujeme při modlitbě, rozrušuje udusanou půdu kolem emočního plevele v našem nevědomí; naše tělo je jím doslova promořeno. Duše se začíná pozvolna zbavovat nezpracované emoční zátěže nahromaděné v průběhu života, a tím se otevírá nový prostor pro sebepoznání, svobodnou volbu a odhalování Boží přítomnosti v nás. Zvyšuje se naše důvěra v Boha, naše spojení s božským léčitelem, které nám dává sílu vytrvat.

365 myšlienok blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej - Katarína Krištofová
4,66 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

S radosťou vám ponúkame myšlienky blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej na každý deň. Táto publikácia je motivovaná pastoračným záujmom a má informovať o tom: ako Boh účinkoval v blahoslavenej Alfonze Márii, rozprávať o Božích dielach, ktoré neustále vzbudzuje na celom svete, ponúknuť malú pomôcku, ako sa zastaviť a uvažovať niekoľko minút počas dňa. Týmito myšlienkami chceme formulovať prianie, aby Boh Otec na príhovor blahoslavenej matky Alfonzy Márie Eppingerovej udelil svetu pokoj a každému mužovi, žene a dieťaťu pravú radosť, aby neprestávali dúfať napriek noci terorizmu, pretože život nie je povolaný k tomu, aby zanikol, ale aby sa znovuzrodil. Dnes začína ráno života, deň, ktorý ešte len prichádza Blahoslavená Alfonza Mária upriamila svoj pohľad na Krista, bola ním fascinovaná, jemu sa úplne odovzdala a tým si dokázala zachovať pokoj, veselosť a nádej, a to aj v ťažkých skúškach. Je naším prianím, aby mnohí spoznali túto nežnú matku s veľkým srdcom, aby ju mali radi a s dôverou ju prosili naďalej o príhovor.

Manželství a rodina - cesta k plnosti lásky - Pavel Ambros
11,61 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Manželství a rodina - cesta k plnosti lásky - Pavel Ambros
11,61 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kniha se zaobírá otázkami, které s optimismem a realismem zároveň klade v učení o manželství a rodině papež František. Amoris laetitia obsahuje mnohé zkušenosti, návody i doporučení. Předkládaná kniha je doplněna aspekty, které nabízí církev v případě manželské krize, a tak vždy spolu s moudrou tradicí ukazuje aktuálně nové cesty k problémům každé doby. Nechybí ani nejdůležitější texty, které mohou pomoci k dobré orientaci v současné diskuzi o manželství.

Výstup k Otci - Jiří Vacek
18,29 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Výstup k Otci - Jiří Vacek
18,29 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Ve své nové knize autor zasvěceně popisuje duchovní praxi následující po uvědomění Já jsem, naší pravé božské podstaty. Podává jasné a praktické návody nejen k dosažení těchto pokročilých stavů vědomí ale i k jejich stabilizaci. Obdobná literatura se o daných stupních vyjadřuje jen střídmě a obvykle jen v symbolech a náznacích. Proto je tato nejnovější kniha J. Vacka vhodným průvodcem pro každého pokročilého duchovního praktika Stezky poznání Sebe.

Duch Svätý - Chiara Lubichová
6,65 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Duch Svätý - Chiara Lubichová
6,65 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Keď sa pozrieme na množstvo kníh od Chiary Lubichovej, mohlo by sa nám zdať, že v nich chýba nejaká, ktorá by bola celá venovaná Duchu Svätému. Napriek tomu Duch Svätý bol mimoriadne prítomný v živote autorky, v Diele, ktoré založila, aj v osobitnom dare charizmy jednoty. Táto kniha je zbierkou písomností, myšlienok a iných textov od Chiary Lubichovej, ktoré sa objavili v iných dielach alebo ešte neboli publikované. Opisuje jemné, ale mocné pôsobenie Ducha Svätého, toho skutočného režiséra života Hnutia fokoláre a jeho zakladateľky. Tieto texty svedčia o autorkinej vášni, aby bol Duch Svätý čoraz viac poznaný a milovaný. Zvlášť sa zameriava na obnovujúce pôsobenie Ducha Svätého a tiež na to, ako jeho prítomnosť podnecuje dialóg vo všetkých ľudských oblastiach.

O zármutku - C.S. Lewis
7,55 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
O zármutku - C.S. Lewis
7,55 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kniha O zármutku nie je obyčajnou knihou. V istom zmysle to vlastne vôbec nie je kniha; je to skôr svedectvo o tom, ako sa jeden muž statočne postavil tvárou v tvár svojej úzkosti. Je to záznam skúmania vlastného zármutku s cieľom lepšie pochopiť, čo sa od nás očakáva v tomto živote, v ktorom musíme rátať s bolesťou a žiaľom zo straty našich milovaných. Je pravda, že len veľmi málo ľudí by dokázalo napísať takúto knihu; ešte menej je takých, ktorí by ju napísali, aj keby to dokázali; a najmenej je takých, ktorí by ju po napísaní vydali. Ak uprostred svojho zármutku nenachádzate žiadnu útechu v okolitom svete a nedostáva sa vám žiadneho povzbudenia, keď voláte k Bohu, dúfam, že táto kniha vám prinajmenšom pomôže postaviť sa svojmu žiaľu tvárou v tvár a "aspoň trochu sa v ňom začať vyznať".

Katechéta a súčasná veda - Róbert Sarka
5,13 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Katechéta a súčasná veda - Róbert Sarka
5,13 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Veda a viera sa nevylučujú, ale dopĺňajú. Kňaz aj katechéta potrebuje v dnešnej dobe mať aspoň základné poznanie prírodných vied. Pomôže im to pri rozlišovaní duchov, odhaľovaní povier, umožní zachovať si zdravý odstup od falošných chariziem ezoteriky, ale tiež mu to umožní poznať „Božiu stopu“ vo vesmíre. Monografia sa opiera o Zjavenie ako hlavný zdroj poznania Boha. Je dobrou pomôckou pre katechétov v ich neustálej formácii. V knihe autor okrem iného predstavuje aj vývoj pohľadu katolíckej cirkvi na vedu prostredníctvom úradných dokumentov od pápežov. Čitateľ sa v krátkosti dozvie o vedeckej racionalite, aj o tom ako vnímajú „Božiu stopu“ niektorí veriaci vedci. A ako je to zo zázrakmi dnes? A aké sú riziká striktne vedeckého pohľadu na svet? Aj na to nájde v knihe čitateľ usmernenie. Katechéta v nej aj praktické námety a inšpirácie na prednášky a besedy v školách alebo vo farnosti. Róbert Sarka pôsobí ako pedagóg na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Zaoberá sa fundamentálnou teológiou predovšetkým z pohľadu dialógu s vedou, kultúrou a inými náboženstvami.

Kroky ku Kristovi - Ellen Gould White
3,14 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Kroky ku Kristovi - Ellen Gould White
3,14 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Zoznámte sa s Ježišom prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi. V krátkych trinástich kapitolách objavíte kroky na získanie večného priateľstva s ním. Dočítate sa o jeho láske, o pokání, viere a prijatí, o duchovnom raste, modlitbe, a dozviete sa, ako sa vysporiadať s pochybnosťami, a ako stráviť život v radosti s najlepším priateľom, Ježišom. Pozrite sa bližšie na praktickú múdrosť zaznamenanú v slovách tohto inšpiratívneho bestselleru od Ellen G. Whiteovej. Ellen G. Whiteová je autorkou viac ako 130 kníh a jej diela boli preložené do viac ako 150 jazykov. Z Božej inšpirácie vyvyšuje Ježiša a poukazuje na Sväté Písmo ako na základ viery.

Pavlovy rozpravy V - Bedřich Kočí
6,25 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Pavlovy rozpravy V - Bedřich Kočí
6,25 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Pátá - poslední ucelená část přednášek B. Kočího z 1. pol. 20. stol., i pro dnešní dobu duchovně nesmírně hodnotná a stále aktuální. Tímto dílem je „Sbírka Pavlových rozprav o věcech pozemských i věčných“ kompletní. Obsah: 81. Klid, 82. Jak získáme klid, 83. Vracíme se zpět ve svém vývoji?, 84. Co prožívá astrální tělo za spánku, 85. Prchající vteřiny, 86. Čím je naše já v celém vesmíru, 87. Blahoslavení chudí duchem, 88. Pomáhejme, aby si každý mohl pomoci sám, 89. Duchovní vůdce aneb anděl strážný, 90. Ztracený ráj, 91. Vůle Boží a vůle naše, 92. Kdo viděl Boha?, 93. Jak se přiblížíme k Bohu, 94. Podvědomí, 95. Poznání, 96. Koncentrace, 97. Co je vlastně křesťanství a v čem záleží celé náboženství?, 98. O Květné neděli, 99. A vstoupil do pekel, 100. Jak uskutečňoval Pán Ježíš Své rozhovory s Otcem nebeským.

Způsoby rozjímavé modlitby I. - Vitalis Lehodey
11,50 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Způsoby rozjímavé modlitby I. - Vitalis Lehodey
11,50 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Vyčerpávající praktické pojednání o modlitbě v jejích nižších a vyšších formách z pera dlouholetého opata trapistického kláštera. Stručnost, jasnost ve vyjadřování a skvělé uspořádání látky činí ze Způsobů rozjímavé modlitby dílo, které ve svém žánru stěží najde rovné. Sv. Pius X. je popsal jako „velmi užitečné bez výjimky pro všechny osoby, které usilují o dosažení dokonalosti v křesťanském životě“. Dle vlastních slov autora se jedná o příručku, v které čtenáři „naleznou praktické rady ve všech svých potřebách podle toho, jak budou činit pokroky v běžných modlitbách a také, zlíbí-li se Bohu, v mystické kontemplaci, tak aby měli vždy při ruce rychlé vysvětlení a rady, jež by jinak museli hledat ve dvaceti různých knihách“. Nesmírně hodnotným bude zajisté také pro ty, kterým byla svěřena péče o duše druhých. Spis obsahuje celkem tři části, z nichž první dvě pojednávají o modlitbě obecně a o obyčejné rozjímavé modlitbě a tvoří tento první svazek. Třetí, poslední část, týkající se výhradně modlitby mystické, je obsahem svazku druhého. Kniha obdržela pochvalné breve od sv. Pia X.

Pozemské věci - Joe Rigney
12,54 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Pozemské věci - Joe Rigney
12,54 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

SVĚT JE PLNÝ DOBRÝCH VĚCÍ. Ledová limonáda. Dětský smích. Fotbalové zápasy. Míchaná vajíčka s křupavou slaninou. Co se však stane s těmito pozemskými radostmi, když se objeví Ježíš? Ztratí pozemské věci náhle svůj lesk? Nebo bude Ježíš zářit ve všem, co je skvělé? Joe Rigney v této knize nabízí závan čerstvého vzduchu pro křesťany, kteří jsou zatíženi falešnými standardy, nesplnitelnými očekáváními a mylnými představami o svatosti. Tato tolik potřebná kniha, razící střední cestu mezi modloslužbou na jedné straně a nevděčností na straně druhé, nám připomíná, že každý dobrý dar pochází z Otcovy ruky, že Boží požehnání by nás mělo vést k uctívání a štědrosti a že nadšení pro Boží slávu může být bez hranic.

15 dní so sv. Petrom Fourierom - Marie Alexia Nguyen
4,75 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
15 dní so sv. Petrom Fourierom - Marie Alexia Nguyen
4,75 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Peter Fourier (1565 – 1640) je lotrinský svätec, ktorý ako oduševnený apoštol Ježiša Krista privádzal ľudí k svätosti. Pôsobil na fare v Mattaincourte v pohorí Vogézy takmer štyridsať rokov. Nábožensky ľahostajné mestečko prebral k životu a priviedol majetných a nemajetných obyvateľov k spolunažívaniu v duchu katolíckej viery. S krajnou obetavosťou sa zasadzoval za duchovné a materiálne dobro svojich farníkov a zvlášť mu záležalo na výchove detí. S Alexiou Le Clerc založili Kongregáciu Notre-Dame zameranú najmä na bezplatnú výuku dievčat, ktoré dovtedy prístup k vzdelaniu nemali vôbec. Zreformoval aj rehoľu Regulovaných kanonikov nášho Spasiteľa.

Magyar-Angol Biblia No6 - TruthBeTold Ministry
6,94 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Magyar-Angol Biblia No6 - TruthBeTold Ministry
6,94 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Ez a kiadvány a következő Biblia fordításokat tartalmazza: Károli (1589) (Az Ószövetség és Az Újszövetség) és Webster's Bible (1833) (Az Ószövetség és Az Újszövetség). 173,556 referencia, és 2 Biblia típus érhető el. Ez a kiadvány a következőket tartalmazza: Károli 1589 és Webster's Bible (Az Ószövetség és Az Újszövetség) amelyek olvasás és navigáció barát formátumúak, azaz navi-formátumúak. Itt minden egyes verset, párhuzamos szövegezésben tekinthet meg, a következő sorrend szerint kar-wbt. A Bibliai fordítások külön-külön, nem párhuzamos szövegezéssel is elérhetőek, a Károli 1589 és Webster's Bible (Az Ószövetség és Az Újszövetség) másolata pedig, külön a TTS (szövegfelolvasó) funkcióhoz készült, így eszköze hangosan is felolvashatja Önnek Bibliáját. Hogyan működik az általános Biblia navigáció: A Testamentumok rendelkeznek tartalomjegyzékkel. A TTS (text-to-speech) formátum a könyveket és fejezeteket a könyv tartalomjegyzéke után listázza. A Testamentumok a könyv tárgymutatójában hivatkoznak egymásra. Minden egyes könyv rendelkezik a hozzá tartozó Testamentumra mutató hivatkozással. Minden egyes könyv rendelkezik az azt megelőző, vagy követő könyvre mutató hivatkozással. Minden egyes könyv rendelkezik a fejezeteket listázó tárgymutatóval. Minden egyes fejezet rendelkezik a hozzá tartozó könyvre mutató hivatkozással. Minden egyes fejezet rendelkezik az azt megelőző, vagy követő fejezetre mutató hivatkozással. Minden egyes fejezet rendelkezik a verseket listázó tárgymutatóval. Minden egyes fejezet a TTS formátum esetén, tartalmaz az ugyanazon fejezetre mutató típus-navigációs hivatkozást. Minden egyes vers számozott, és rendelkezik a hozzá tartozó fejezetre mutató hivatkozással. Minden egyes vers új sorban kezdődik, a jobb olvashatóság érdekében. A TTS formátum esetén, a versek számozása nem jelenik meg. Bármely tárgymutatóban található hivatkozás, annak helyére navigálja az olvasót. A beépített tartalomjegyzék, minden könyv minden típusát felsorolja. Meggyőződésünk, hogy hasonló típusúak között, az egyik legjobb - ha nem a legjobb -, e-book navigációt sikerült kifejlesztenünk! Minden egyes vers egy kattintásra található, így tökéletesen használható gyorskeresésre is. Továbbá a Károli 1589 és Webster's Bible , és a navigáció kombinációjával, sikerült egy teljesen egyedi e-bookot létrehoznunk. Figyelem! A Text-To-Speech (TTS, felolvasó funkció) támogatás, eszközönként eltérő. Egyes eszközök nem támogatják. Más eszközök esetenként csak egy bizonyos nyelvet, vagy több nyelvet is támogathatnak. A TTS funkcióra használt nyelv ebben az e-bookban: Magyar.

A Paradigma - Cahn Jonathan
8,14 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
A Paradigma - Cahn Jonathan
8,14 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Ez a könyv a legmegrázóbb és legelgondolkodtatóbb könyv lehet, amit valaha is olvasott! Vajon lehetséges, hogy létezik egy ősi minta, amely a korunk eseményei mögötti titkot rejti? Ez a terv húzódhat meg királyok és kormányzatok felemelkedése és bukása mögött? Elképzelhető, hogy közel 3000 éve történt események ma meghatározzák a bennünket körülvevő világ és a saját életünk haladási irányát? A Közel-Kelet ősi alakjai rejthetik a kulcsot korunk vezetőihez, megszabva, hogy mit tesznek, mikor tűnnek fel és mikor buknak el? Az is elképzelhető, hogy az ősi paradigma nem csupán a modern korunkban játszódó eseményeket, hanem azok időzítését is meghatározza - még akár az egész pontos dátumokat is? Az ősi Közel-Keletről származó rejtély előre megszabhatta jelenkorunk eseményeit - pontosabban, mint bármely közvélemény-kutatás vagy szakértő -, beleértve elnökválasztások kimenetelét? Vajon ez a rejtély az Ön életét is befolyásolhatta már? A rejtély azt is feltárja, hogy mi fog bekövetkezni a jövőben? Tartalmazhat olyan figyelmeztetést, amely a nemzedékünkben élő minden ember számára kritikus fontosságú lehet? Készüljön fel arra, hogy ennek a könyvnek az elolvasása megdöbbenti, inspirálja és ámulatba ejti majd. A paradigma titkokat és rejtélyeket tár fel, amelyek körülöttünk zajlanak, és olyan dolgokat, amelyekre soha nem gondolt volna.

Volanie Ježiša pre Vianoce - Sarah Young
9,49 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Volanie Ježiša pre Vianoce - Sarah Young
9,49 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Zažite na Vianoce pokoj, povzbudenie a radosť v Ježišovej prítomnosti. Vychutnajte si toto ročné obdobie s týmto krásnym vianočným vydaním Volania Ježiša, dokonalým darčekom, obsahujúcim výber 50 modlitieb k tomuto ročnému obdobiu a tiež texty Písma, citáty a úžasné obrázky. Volanie Ježiša pre Vianoce je poklad, z ktorého sa vaša rodina bude tešiť ešte veľa ďalších rokov. Tešte sa od začiatku adventu až po Štedrý deň a ešte dlhšie z prítomnosti Toho, ktorý vám úplne rozumie a neskonale vás miluje.

Assisi Szent Ferenc kis virágai - Tóth Béla
2,79 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Assisi Szent Ferenc kis virágai - Tóth Béla
2,79 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Mert Szent Ferenc és az ő társai Istentől hivattak és választattak, hogy hordozzák az ő szívükben és minden mívelkedetükben és hirdessék az ő beszédjeikben Krisztus keresztjét, ezért csak úgy cselekedeteikben, mint szigorú életmódjukban olyanoknak látszottak és valóban olyanok is voltak, mint a megfeszített emberek, kik a világ tiszteletadásánál és csalárdos hiú dícséreténél inkább kívánták viselni a szégyent és gyalázatot Krisztus szerelméért. Sőt örvendeztek, ha bántalmazták őket, bánkódtak a tisztességek miatt és ezenképpen bolyongtak a földön, mint zarándokok és jövevények és csak a megfeszített Krisztust vitték magukkal és kívüle semmi egyebet. És mert az igazi szőlőtőnek, vagyis Krisztusnak igazi vesszői voltak, ezért bőséges és jó gyümölcsöket termeltek az Istennek megnyert lelkekből.

Pripravte mu miesto - Susie Larsonová
8,46 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Pripravte mu miesto - Susie Larsonová
8,46 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kde sa skrýva pravá podstata Vianoc? Vianočné sviatky sú časom radosti, rodinných osláv a stretnutí. Aj preto sa trápime s tip-top výzdobou, nákupmi na poslednú chvíľu a skvelými darčekmi. A popri tom všetkom nenápadne zabúdame, čo slovo adventus znamená. Čo keby sme sa počas tohto Adventu viac otvorili Božím plánom? Čo keby sme žili v očakávaní Božej prítomnosti? Čo keby sme pripravili miesto – doma i v srdci – pre skutočnú radosť, ktorú všetkým kresťanom prináša ich Kráľ? Táto kniha je pozvaním, aby sme otvorili srdcia i mysle jemnému nabádaniu Ducha Svätého a poopravili si rebríček hodnôt. Čo je dôležitejšie – čistý príbytok alebo čistá duša? Otvorený účet alebo otvorené srdcia? Zahĺbme sa do Evanjelia podľa svätého Lukáša a rozjímajme každý deň o Ježišovom narodení, živote, smrti a slávnom vzkriesení. Boh nás pozýva, aby sme sa v tomto milostivom období stíšili a dovolili mu vstúpiť do svojich životov. Keď Pán Ježiš prvýkrát prišiel na túto zem, nebolo preň miesto. A čo dnes? Máš pripravené miesto pre svojho Kráľa?

Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete - Jozef Maretta
11,77 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete - Jozef Maretta
11,77 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Táto smrť má svojho pôvodcu, ktorý ale nie je všemocný. Je však snaživý a mnohí ľudia, ktorí sú pod jeho vplyvom, sa napriek tomu, že fyzicky žijú, nachádzajú duchovne "v smrti". Hovorím o diablovi. V tejto knihe teda zameriavam hlavnú pozornosť na tohto "pôvodcu smrti" a na pomoc tým, ktorí podľahli jeho taktikám.

15 štvrtkov sv. Rity - Juraj Pigula
2,90 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
15 štvrtkov sv. Rity - Juraj Pigula
2,90 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Sv. Rita z Cascie patrí medzi najdôležitejšie svätice augustiniánskej rehole. 15 rokov svojho života bola stigmatizovaná – na čele nosila tŕň utrpenia z Pánovej koruny. Preto sa podľa tradície ľudia schádzajú počas 15 štvrtkov, aby si uctili túto sväticu a vyprosovali od nej milosti pre svoje rodiny, chorých, trpiacich, pre všetkých, ktorí sú v akejkoľvek núdzi. Štvrtky sv. Rity predchádzajú jej sviatku a sú časovo rozsiahlou prípravou na slávnosť sv. Rity, ktorú oslavujeme 22. mája a v nedeľu, ktorá po nej nasleduje. Vtedy kostol zaplavia ruže, symbol svätice z Umbrie. Svätá Rita nám nezanechala knihy, listy ani svoj denník. Jej posolstvom je jednoduchý a zároveň hrdinský život. Pohnutý život mladej dievčiny, matky, vdovy a zasvätenej osoby ohlasuje nesmiernu silu veľkonočného tajomstva Kristovho kríža a zmŕtvychvstania. Rita je mocným prejavom Ducha Svätého, ktorý hovorí a koná v Cirkvi a v dnešnom svete. Úvahy zachytené v 15 štvrtkoch sv. Rity môžu poslúžiť každému, kto sa chce pripraviť na sviatok sv. Rity a získať milosti pre seba a svojich blízkych.

Uzdravujúci pôst duše - Ken Kniepmann
7,90 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Uzdravujúci pôst duše - Ken Kniepmann
7,90 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Nadväzujúc na účinné duchovné uzdravenie predstavené v knihe Uzdravený mocou Ježiša (autor Bob Schuchts) táto kniha pozýva k obratu od tradičného pôstu ako vzdám sa čokolády k zrieknutiu sa svojho hriechu. Denné pôstne zamyslenia, ktoré v nej nájdete, odhaľujú psychologické a duchovné korene hriechu a sú jedinečným nástrojom vnútorného pôstu.Kniha je rozdelená na sedem týždňov, v rámci ktorých je vysvetlené, ako sa postiť od siedmich hlavných hriechov, ako prekonávať hriešne zlozvyky a namiesto nich získať čnostné návyky. Pôstne obdobie je ideálnym časom na identifikáciu slepých duchovných miest nerozpoznaných emocionálnych rán a falošných istôt, ktoré bránia v modlitbe a v uctievaní Boha.Počas každého týždňa autor Ken Kniepmann vedie otvorený rozhovor o jednom zo smrteľných hriechov (pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť) a o zodpovedajúcich čnostiach (pokora, štedrosť, láskavosť, trpezlivosť, cudnosť, zdržanlivosť, usilovnosť). Ukáže, ako sa tieto hriechy prejavujú v zmýšľaní a následne aj v skutkoch každodenného života. Učí, ako deň za dňom odmietať hriech a jeho prejavy, a sprevádza až k rozhodnutiu prijať do svojho života čnosť opak hriechu.Ak sa vydáme na 40-dňovú cestu Uzdravujúceho pôstu duše, budeme pravdivejšie vnímať hriech a emocionálne rany, ktoré spôsobuje. Vyzbrojme sa konkrétnymi a praktickými prostriedkami na odstránenie týchto prekážok. Modlime sa s vierou o uzdravenie svojich duší!

120 zamyslení s Teréziou z Lisieux - Patricia Treece
8,90 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
120 zamyslení s Teréziou z Lisieux - Patricia Treece
8,90 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Milióny ľudí po celom svete si zamilovali svätú Teréziu z Lisieux nielen pre jej podmanivú múdrosť, ale aj pre jej neochvejnú túžbu slúžiť Bohu, a to nielen počas života, ale aj po smrti. 120 denných zamyslení je zostavených najmä z jej zápiskov a možno cez ne spoznávať život tejto obľúbenej svätice, vnímať, ako o ňom hovorí s odzbrojujúcim šarmom a jednoduchosťou.Ste pozvaní kráčať s Teréziou z Lisieux po jej malej ceste svätosti a nechať sa vtiahnuť do rýdzosti jednoduchého dievčaťa, ktoré pápež Pius X. nazval „najväčšou sväticou moderných čias“.

Ja som chlieb života (farebná obálka) - Martina Kováčiková
5,23 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Ja som chlieb života (farebná obálka) - Martina Kováčiková
5,23 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Ja som chlieb života je darčeková pamätná kniha k prvému svätému prijímaniu. Obsahuje priestor na venovanie a napísanie mena prvoprijímajúceho, dátumu a miesta konania prvého svätého prijímania. Má 27 veľmi pekne ilustrovaných strán. Každá dvojstránka obsahuje na jednej strane modlitbu alebo citát a na druhej strane tématický obrázok. Nájdeme v nej: citát z evanjelia podľa Jána znenie štvrtej eucharistickej modlitby desatoro Božích prikázaní modlitbu k anjelovi strážcovi modlitbu Pána - Otče náš apoštolské vyznanie viery - Verím v Boha modlitbu za rodičov žalm 23 modlitbu ľútosti modlitbu pred a po svätom prijímaní priestor na zaznamenanie 9 prvých piatkov

Apokalypsa podľa pátra Dolinda - Jakub Jałowiczor
7,51 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Apokalypsa podľa pátra Dolinda - Jakub Jałowiczor
7,51 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Predpovedal páter Dolindo koniec sveta? Dolindo Ruotolo pripravoval komentár k poslednej knihe Nového zákona v roku 1944, keď bol Neapol bombardovaný. Jeho interpretácia textu Apokalypsy sa však netýka len príbehu vojny. Je to hlboko prorocká vízia sveta a budúcnosti, ktorú kňaz z Neapola odovzdáva ďalším generáciám. Kniha obsahuje úryvky z doteraz neznámych biblických komentárov pátra Dolinda Ruotola. Jakub Jałowiczor analyzuje slová pátra Dolinda a ukazuje súčasný svet zmietaný konfliktmi, vojnami, krízou viery a morálky. Hľadá odpoveď na otázku, či dnes skutočne žijeme v posledných časoch. Vďaka interpretácii textov kňaza z Neapola v Apokalypse objavíme posolstvo obrátenia a hlbokú Božiu starosť o osud každého človeka. Jakub Jałowiczor je novinár. Vyštudoval politológiu na Varšavskej univerzite.

Tebe sa zverujeme, svätý Jozef! - Dominique Le Tournea
8,46 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Tebe sa zverujeme, svätý Jozef! - Dominique Le Tournea
8,46 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Cirkev má v osobitnej úcte svätého Jozefa, svojho patróna a ochrancu Svätej rodiny. Každý z nás sa môže naňho s dôverou obrátiť vo všetkých svojich starostiach a svätý Jozef mu rád pomôže svojím mocným príhovorom. Táto knižka je zbierkou jednoduchých modlitieb, vzývaní, ružencov, novén, litánií a iných pobožností, v ktorej vždy a všade nájdete útechu a pomoc. Spolu s ňou sa môžete modliť k svätému Jozefovi ako k patrónovi Katolíckej cirkvi, opore rodín, vzoru pracujúcich, pomocníkovi v ťažkostiach a skúškach, duchovnému vodcovi, alebo si ho môžete jednoducho uctiť, chváliť ho či prežiť s ním svätú omšu. Môj milovaný otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. A pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen. (Úryvok z každodennej modlitby pápeža Františka k svätému Jozefovi) Dominique Le Tourneau je kňaz v Opus Dei, profesor kánonického práva, kaplán Jeho Svätosti, spisovateľ a básnik, ktorý napísal už vyše tridsať kníh. Kniha modlitieb k svätému Jozefovi vyšla v rámci mimoriadneho Roku svätého Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František.

Pápež opäť bližšie k nám - Marián Gavenda
4,28 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Pápež opäť bližšie k nám - Marián Gavenda
4,28 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Ak by sme chceli pontifikát pápeža Františka vyjadriť troma slovami, nebolo by to ťažké: život podľa evanjelia. Presne k tomu vedie František aj celú Cirkev. Je to pápežsky jednoduché stačí si čím častejšie klásť elementárne otázky: Čo by teraz na mojom mieste a v tejto situácii robil Kristus? Pri kom by sa zastavil? Na čo by sa ho spýtal? Čo by si obliekol? Ako by cestoval? Kde by jedol? Tieto otázky nenechajú srdce na pokoji, jednoducho nás vyrušujú. Marián Gavenda (1963) je katolícky kňaz a publicista. Pôsobil ako hovorca Konferencie biskupov Slovenska a šéfredaktor Katolíckych novín. Napísal a preložil viacero kníh, niekoľko tém spracoval aj v rámci edície Viera do vrecka. V súčasnosti spravuje farnosť Bratislava-Devín. Aktívne spolupracuje s TV Lux a sprevádza slovenských pútnikov.

100 spôsobov ako milovať svoju manželku - Matt Jacobson
11,31 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
100 spôsobov ako milovať svoju manželku - Matt Jacobson
11,31 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Jednoduché a účinné kroky, ako ju naozaj milovať. Páry, ktoré sa tešia skvelým manželstvám, poznajú jednoduchú pravdu: tie najlepšie manželstvá stoja na mnohých každodenných rozhodnutiach, hovoriacich skôr milujem ťa ako milujem seba. Keď dokážeme dať nášmu partnerovi prednosť, dokonca aj v maličkostiach, vtedy nachádzame skutočné naplnenie. Táto kniha ponúka manželom praktické, využiteľné rady, ihneď a ľahko aplikovateľné v partnerskom živote. Možno do manželstva práve vstupujete a chcete vykročiť tou správnou nohou. Možno ste na cesta manželstvom urobili niekoľko chýb a snažíte sa svoj vzťah obnoviť. Alebo možno len jednoducho chcete, aby vaše manželstvo bolo nielen dobré, ale skvelé! Kdekoľvek sa práve vo svojom vzťahu nachádzate, Matt Jacobson vám chce pomôcť osvojiť si umenie milovať vašu ženu naozaj