Kompetencia alapú feladatok másodikosoknak - Pintér Andrea
2,42 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Kompetencia alapú feladatok másodikosoknak - Pintér Andrea
2,42 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Munkafüzetünk abban nyújt segítséget, hogy a második osztályhoz szükséges kompetenciákat erősítse, segítse a gyerekeket és a szülőket az országos kompetenciamérésre való sikeres felkészülésben, így segítve az alapkészségek, képességek fejlődését.

Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit A - Martina Totkovičová
10,93 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Je koncipované tak, že ho môžu používať aj školy s alternatívami iŠkVP, školské zariadenia, či individuálne rodičia a žiaci v domácom prostredí. Podporuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a rozvoj matematickej gramotnosti s dôrazom aj na medzipredmetové vzťahy a prierezové témy. Zošit A je zameraný na nácvik zautomatizovania základných spojov sčítania, odčítania do dvadsať.

Matematika 2 (munkafüzet 3) - Zuzana Berová,Peter Bero
4,09 €
Uvedená cena je platná k 29.05.2024
Matematika 2 (munkafüzet 3) - Zuzana Berová,Peter Bero
4,09 €
Uvedená cena je platná k 29.05.2024

Novinka na trhu druháckych pracovných zošitov v maďarskom jazyku pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero, je súčasťou série troch pracovných zošitov pre 2. ročník ZŠ spracovaných podľa iŠVP. Pracovné zošity sú napísané tak, aby spĺňali požiadavky štátneho vzdelávacieho programu. Autori pri tvorbe a zostavovaní úloh vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia. Preto v nich nájdete úlohy vhodné na samostatnú prácu žiakov, ale aj prácu v skupinách, ktorá umožňuje efektívnu prácu učiteľa a bádateľskú, zábavnú a zaujímavú činnosť žiakov. V pracovných zošitoch je dostatok úloh pre všetkých žiakov. Na konci zošita sú zaradené Doplnkové úlohy, ktorých cieľom je poskytnúť ešte viac možností na precvičenie získavaných zručností. Pre dokonalé zvládnutie počítania do 100 vám ponúkame Superschopnosti. Viac si o nich prečítajte tu: Superschopnosť. Vychádzame z upevnenia učiva 1. ročníka numerácie a počítania do 20 bez prechodu cez desiatku, na ktoré nadviažeme počítaním do 20 s prechodom cez desiatku. Numeráciu dvojciferných čísel sme rozdelili na dve časti najprv riešime úlohy na rozklad, porovnávanie a usporadúvanie v obore do 50 a potom v obore od 50 do 100. Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel budujeme postupne, malými krôčikmi pridávame nové zručnosti tak, aby deti mali stále pocit známeho prostredia. Začíname pripočítavaním a odpočítavaním desiatok, pokračujeme pripočítavaním a odpočítavaním dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10. Aj počítanie s prechodom cez základ desať sme rozdelili na dve časti najprv pripočítavanie a odpočítavanie jednociferného čísla s prechodom a následne dvojciferného čísla s prechodom. Počítanie v obore do 100 končí písomným sčítaním a odčítaním. Žiaci sa počas roka stretávajú s rovnakými typmi úloh a situáciami tak, aby zažívali pocit známeho prostredia, v ktorom sa dobre orientujú. Učivo aritmetiky pravidelne striedame s geometrickými časťami, kde sa v jednotlivých častiach venujeme bodu, úsečke, polpriamke a priamke, mnohouholníkom, meraniu a jednotkám dĺžky, stavbám z kociek aj času. V pracovných zošitoch sú samozrejmosťou aj úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie a aplikačné úlohy rozvíjajúce gramotnosti žiakov. Pracovné zošity počas jedného roka otestovali výnimočné pani učiteľky z celého Slovenska a stovky detí z každého prostredia a typu školy (veľká sídlisková, mestská, dedinská, málotriedka,... ). Na základe rozhovorov s nimi a ich pripomienok sme zošity spracovali do záverečnej podoby. Zošity sú vyšperkované milými a detsky hravými kresbami výborného ilustrátora Miša Uhrína zasadenými do výnimočného grafického spracovania Viktora Mikusa, ktoré pohladí vaše oko aj vašu dušu. Spolu vytvárajú veľmi príjemné, prehľadné prostredie, v ktorom sa deťom veľmi dobre orientuje a súčasne sa v ňom cítia príjemne, čo podstatnou mierou vplýva na to, že sú s matematikou veľkí kamaráti. Všetky tri pracovné zošity podporujú Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky). Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme od najjednoduchších až po zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Kúpou súboru pracovných zošitov pre celú triedu učiteľ získava ZDARMA prístup k online metodickej príručke. Prístupové údaje je potrebné si vyžiadať na info@liberaterra.sk. Súčasťou metodickej príručky sú aj odkazy na online materiály Fínskej matematiky, ktoré priamo súvisia s preberaným učivom. Metodická príručka je neoddeliteľnou súčasťou najmä prváckych pracovných zošitov. Učiteľ získa každú stranu pracovného zošita v troch verziác

Nový pomocník z matematiky 9 – 1. časť pracovná učebnica - Iveta Kohanová,Jana Kňazeová,Erika Tomková
6,92 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Tešiť sa môžete na vylepšenú formu pracovnej učebnice s implementovanými prvkami pracovného zošita a učebnice. Spracovaná je na základe požiadaviek učiteľov matematiky skúseným autorským kolektívom aktívnych učiteľov ZŠ a GOŠ. Autorský kolektív zastrešuje Oddelenie didaktiky matematiky UK. Úlohy sú koncipované tak, aby systematicky rozvíjali nielen matematickú, ale aj čitateľskú a finančnú gramotnosť žiakov. Nový Pomocník 9/ 1 obsahuje: Mocniny a odmocniny Ďalšie konštrukcie trojuholníka Lineárne rovnice a nerovnice Pytagorova veta Titul je v súlade s platným ŠVP z roku 2015, odporúčaný MŠVVaŠ SR.

Planimetrie - Josef Molnár
5,99 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Planimetrie - Josef Molnár
5,99 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Novou řadu tematických učebnic pro SOŠ připravuje kolektiv zkušených autorů a pedagogů. Při tvorbě autoři vycházejí z RVP pro SOŠ a jejich obsahové zpracování proto vede k utváření a rozvíjení kompetencí požadovaných v tomto programu.

Matematika 8 - Petr Emanovský,Libor Lepík,Josef Molnár
2,10 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Matematika 8 - Petr Emanovský,Libor Lepík,Josef Molnár
2,10 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Žákovská verze druhého pracovního sešitu obsahuje shodně 60 stran příkladů a cvičení, výsledky mohou žáci opět zkontrolovat podle řešení na posledních stránkách.

Testy do prímy Matematika
6,60 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Testy do prímy Matematika
6,60 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

15 modelových testov, každý s 11 až 12 úlohami na prípravu na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Všetky úlohy sú vzorovo vyriešené. Zostavovatelia testov do prímy vychádzali z mnohoročných skúseností pri príprave testov a zároveň mali na zreteli súčasné trendy pri vyučovaní matematiky, preto sa okrem zvládnutia základných vedomostí a zručností aritmetiky, algebry a geometrie sa zamerali aj na: zaradenie úloh z bežného života s cieľom podporiť využitie matematických poznatkov v praktických situáciách (napríklad pri nákupoch, šetrení peňazí či plánovaní výdavkov, cestovaní, počítaní s časovými údajmi a pod.,rozvoj tvorivých schopností a myšlienkových operácií,schopnosť zovšeobecňovať a hľadať postupy a metódy riešenia úloh,rozvíjanie abstraktného, pružného a pohotového myslenia. Každý test obsahuje: zadanie testu – s dvomi typmi úloh: úlohy, v ktorých treba vypracovať riešenie a úlohy, v ktorých žiak vyberá správnu odpoveď z ponúkaných možností,výsledky a podrobný postup riešenia úloh, ktorý deťom pomôže overiť správnosť svojho riešenia alebo nájsť riešenie. Dvojfarebný dizajn prispieva k ľahšej čitateľnosti a prehľadnosti. Farebné odlíšenie často pomáha lepšie pochopiť súvislosti medzi jednotlivými krokmi riešenia. Knižku využijú žiaci nielen na prípravu na prijímacie skúšky na osemročné gymnázium, ale aj žiaci 5. ročníka ZŠ na opakovanie či upevňovanie vedomostí.

Matematika 4 - pracovný zošit 2 (2.vyd.) - Peter Bero,Zuzana Berová
5,51 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Nový pracovný zošit od Berovcov, je súčasťou súboru troch pracovných zošitov pre 4. ročník základnej školy spracovaných podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Zošity koncepčne a plynulo nadväzujú na zošity pre 1., 2. a 3. ročník základnej školy od tejto autorskej dvojice. Obsah Matematika 4, pracovný zošit 2 Násobenie a delenie prirodzených čísel Koľkokrát Priemer Násobenie a delenie 10, 100, 1 000 Jednotky dĺžky, hmotnosti, objemu a času Zlomky Delenie so zvyškom Písomné násobenie a delenie na manipulatívnej úrovni Koncepcia pracovných zošitov na I. stupni základnej školy sa zameriava na tri hlavné ciele vyučovania matematiky: 1. naučiť deti počítať - zvládnuť na primeranej úrovni počtové operácia sčítania, odčítania, násobenia a delenia v číselnom obore do 1 000, 2. naučiť deti rozmýšľať - viesť deti k čítaniu s porozumením, podporovať ich bádateľskú činnosť, učiť ich kriticky počúvať, argumentovať a premýšľať, 3. naučiť deti, aby sa stali vlastníkom svojho vlastného učenia sa - ukázať im, že sú to ony, kto rozhoduje o svojom pokroku a umožniť im neustály rozvoj v pokojnej a pokrok umožňujúcej klíme triedy. Autori pri tvorbe vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia, ktoré vedie učenie a učenie sa do 21. storočia. Hlavný dôraz kladie na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Nájdete v nich úlohy vhodné na samostatnú prácu detí, ale aj na prácu v skupinách, ktorá umožňuje efektívnu prácu učiteľa a bádateľskú, zaujímavú a hravú činnosť žiakov. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky). RAU aktivity, ktoré sú priebežne zaradené v pracovných zošitoch, sú zamerané na rozvoj životných zručností detí s dôrazom na prierezové témy a rozvoj špecifického matematického myslenia v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Súčasťou pracovných zošitov je premyslený systém Superschopností, ktoré sú zamerané na dokonalé zvládnutie počtových operácií tempom, ktoré vyhovuje každému dieťaťu.

Zajímavá matematika - Josef Molnár,Hana Mikulenková
1,79 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Zajímavá matematika - Josef Molnár,Hana Mikulenková
1,79 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Zajímavá matematika přitažlivě posiluje aplikační činnosti při výuce. 64 barevných stran plných cvičení, která se do běžné učebnice nevešla, pro děti, kterým by chyběla. Úkoly a úlohy, které mj. prověřují jak schopnost pracovat s abstraktními prvky, tak právě i opačnou schopnost aplikace matematických poznatků na svět okolo sebe, jistě v míře přiměřené žákům 5. ročníku ZŠ, přinášejí dětem při jejich plnění dostatek možností k vlastním postřehům

Nový pomocník z matematiky 8 – 1. časť pracovná učebnica - Iveta Kohanová,Monika Porkertová
6,92 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Nový pomocník z matematiky 8 – 1. časť pracovná učebnica

Čo má vedieť druhák z matematiky, 2. vydanie - Adela Jureníková
3,33 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Čo má vedieť druhák z matematiky, 2. vydanie

Logico Piccolo Matematika - Poznávanie čísel do 20, 1.časť
9,41 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Logico Piccolo Matematika - Poznávanie čísel do 20, 1.časť
9,41 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Súbor 16 kariet s edukačnými cvičenia pre deti od 5 rokov. Kombinujte s univerzálnym rámikom pre LOGICO Piccolo. Cieľ: jednoduché poznávanie čísel do 20Úlohy: Rozpoznávanie číslic – Rozlišovanie a počítanie – Desiatková sústava – Dopĺňanie neúplného číselného radu – Čísla okolo nás – Predchádzajúce/nasledujúce číslo – Porovnávanie čísel – Číselné diagramy – Priraďovanie čísla k množstvu – Hra s peniazmi – Logické myslenie – Určovanie poradia Vek: 5+

Nový pomocník z matematiky 5 - 2. časť pracovná učebnica - Iveta Kohanová,Martina Totkovičová
6,92 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice – Nový pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015. Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný zošit využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovného zošita je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva. Nový Pomocník 5/2 obsahuje: 6. Premeny jednotiek dĺžky – 2 7. Počítame v obore nad 10 000 – 6 8. Obvod a obsah rovinných útvarov – 22 9. Telesá a stavby z kociek – 34 10. Trochu iné čísla (Rímske, desatinné) – 42 Matematická gramotnosť – Školský časopis – 52 11. Zväčšovanie a zmenšovanie v štvorcovej sieti – 54 12. Riešenie aplikačných úloh – 58 13. Stredová a osová súmernosť – 68

Vystřihovací číslice a znaménka pro 1. ročník ZŠ
1,24 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Vystřihovací číslice a znaménka pro 1. ročník ZŠ
1,24 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Vystřihovací kartičky s číslicemi a matematickými znaménky, určené zejména k práci s učebnicí a pracovním sešitě v hodinách matematiky.

Päťminútovky matematika 2.ročník ZŠ (nov.vyd.) - Petr Šulc
3,72 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Päťminútovky matematika 2.ročník ZŠ (nov.vyd.) - Petr Šulc
3,72 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky. Pomocou stovky príkladov si deti rýchlo, efektívne a predovšetkým lacno precvičia preberanú látku. Úlohy sú radené podľa osnov a ich riešenie nájdete na konci knižky v kľúči.

Matika pre spolužiakov: Funkcie (pracovný zošit) - Kolektív autorov
9,50 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Čo nájdete v pracovnom zošite? Pracovný zošit je štandardne určený pre 2. ročník strednej školy. Spĺňa požiadavky Rámcového vzdelávacieho programu. Obsahuje kapitoly Funkcia a jej graf, Lineárna funkcia, Kvadratická funkcia, Lineárne lomená funkcia, Mocninová funkcia, Exponenciálna a logaritmická rovnica, nerovnica a ich funkcie. Na začiatku každej podkapitoly sa nachádza časť s výpiskami obsahujúca to najdôležitejšie z teórie preberanej látky. V pravej časti každej strany je priestor vyhradený pre poznámky. Príklady sú zoradené vzostupne podľa obťažnosti. Na konci každej podkapitoly sú výsledky a časť venovaná typovým príkladom zo štátnej maturity. Pracovný zošit je úzko previazaný s učebnicou. Myslíme na všetkých Ak ste rodič, určite oceníte ušetrené peniaze za doučovanie. V pracovnom zošite je dostatok príkladov na precvičovanie. Ak ste pedagóg oceníte ušetrený čas na hodinách. V pracovnom zošite je veľké množstvo príkladov na precvičenie látky na hodinách i doma. Ak si študent tak neboj, my si dobre pamätáme ako obľúbená je matika na strednej. Rozhodli sme sa skoncovať so stresom a strachom z písomky z matiky. Sme a vždy v tom budeme s tebou! A nezabudnite, neoddeliteľnou súčasťou pracovného zošita je učebnica, na ktorú nadväzuje. Nájdete všetku teóriu a dostatok typovo rovnakých, ale krok po kroku vypočítaných a okomentovaných príkladov.

Matematika v kocke pre ZŠ - Jaroslav Eisler
4,75 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Matematika v kocke pre ZŠ - Jaroslav Eisler
4,75 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Máme dobrú správu pre všetkých žiakov základných škôl a nižších ročníkov viacročných gymnázií: učebnice nemusia byť nudné a zložité! Existujú aj také, s ktorými vás učenie bude baviť. Že preháňame? Tak to vyskúšajte! Prehľadné spracovanie učiva z matematiky na úrovni základných škôl pomôže jednoduchou formou nadobudnúť primárne vedomosti a získať pozitívny vzťah k tomuto predmetu.

Matematika v malíčku pre 5. triedu - Simona Špačková,Antonín Šplíchal
4,74 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Potrebujú si vaše deti precvičiť alebo zopakovať učivo z matematiky? Chcete, aby učenie vnímali ako zábavu a nenudilo ich? Ponúknite im cvičenia a aktivity, ktoré ich budú baviť! Učebná látka 5. triedy je spracovaná do tvorivých a hravých úloh, nechýbajú príklady na počitanie či doplňovačky. Cvičebnica je navrhnutá tak, aby deti pracovali samostatne a mohli ju využívať po celý školský rok alebo na opakovanie cez prázdniny. Samozrejmosťou je kľúč správnych riešení. Poďte s nami vyskúšať, že aj učenie môže byť zábava! Obsah knihy korešponduje s učivom Rámcového vzdelávacie programu pre 5. triedu ZŠ.

Matematika 5 - Učebnica pre 5. ročník ZŠ - Zuzana Berová,Peter Bero
9,15 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Známi autori, známy obsah pracovných zošitov (predtým pod názvom Pomocník z matematiky) doplnený o nové učebnice. Učebnice spolu s pracovnými zošitmi sú spracované podľa inovovaného ŠVP platného od septembra 2015 a dlhodobo a systematicky pripravujú žiakov na Testovanie 9. Tieto texty podporujú riadené aktívne učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede (metóda R.A.U.) tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...). Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí. Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme úlohy od najjednoduchších až po veľmi zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Je v nich veľmi veľa projektov, či už čisto matematických, alebo začleňujúcich do vyučovania matematiky prierezové témy. Obsah 5. ročníka Prirodzené čísla Čítanie a písanie prirodzených čísel Rozklad čísla Párne a nepárne čísla Prirodzené čísla Porovnávanie a usporadúvanie prirodzených čísel Číselná os Odhad Zaokrúhľovanie Rímske číslice Tabuľky, diagramy, mapy a schémy Krížom - krážom Rysovanie Telesá Trojuholník a štvoruholník Kružnica a kruh Kolmice a rovnobežky Rysovanie kolmíc a rovnobežiek Telesá z kociek Geometrické útvary v sieti Krížom - krážom Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel Sčítanie a odčítanie spamäti Písomné sčítanie a odčítanie Porovnávanie rozdielom Sčítanie a odčítanie na kalkulačke Iné čísla ako prirodzené Krížom - krážom Stredová a osová súmernosť Symetria Osová súmernosť Stredová súmernosť Krížom - krážom Násobenie a delenie prirodzených čísel Násobenie spamäti do 100 mimo oboru násobilky Delenie spamäti do 100 mimo oboru násobillky Matematické operácie a zátvorky Delenie so zvyškom Násobenie spamäti Písomné násobenie Násobenie na kalkulačke Delenie spamäti Približné počítanie Delenie peňazí Algoritmus delenia Písomné delenie Delenie na kalkulačke Porovnávanie podielom Krížom - krážom Meranie, obvod a obsah Meranie dĺžky úsečky Premena jednotiek dĺžky Obvod Obsah Krížom - krážom Riešenie aplikačných úloh Práca s údajmi Pravdepodobnostné pozorovania Zaujímavé úlohy

Písemky z matematiky SŠ + CD - Alois Halouzka
15,11 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Písemky z matematiky SŠ + CD - Alois Halouzka
15,11 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Stalo se vám už někdy, že jste se při přípravě písemné práce nebo při jejím dodatečném upravování na poslední chvíli přehlédli a teprve při hodnocení jste zjistili nestejnou obtížnost oddělení A a B? Stalo se vám, že výpočet úloh byl v jednom oddělení náročnější (byť jen numericky) nebo že opomenutí dílčí podmínky v jednom oddělení neovlivnilo konečný výsledek, zatímco u druhého ano? (A vedla tato situace k protestům studentů a zbytečným diskuzím okolo známkování?) S našimi Písemkami se podobným problémům hladce vyhnete. Představují totiž velice užitečný materiál, který usnadní každému vyučujícímu matematiky jeho práci a ušetří mu čas. Pokud se tedy po dokončení určitého tematického celku rozhodnete, že právě teď nastala ta správná chvíle, aby studenti předvedli své znalosti, stačí sáhnout do příslušné kapitoly, kde kromě toho, že vždy najdete vhodné zadání úlohy ve 2 naprosto rovnocenných variantách A a B, naleznete navíc u každé úlohy výsledek a bodové ohodnocení obtížnosti pro usnadnění klasifikace. Dodržení jednotného kritéria bodování úloh v celé sbírce dovoluje jednoduše sestavit i souhrnné písemné práce, které zahrnují opakování několika tematických celků. Především mladším a méně zkušeným učitelům bude příručka velice dobrým pomocníkem, protože dostávají do ruky databázi úloh, vybudování které by jim trvalo mnoho „učitelských“ let. Písemky však ocení nejen začínající učitelé, i ti zkušení je rádi přidají ke své „krabici“ s úlohami nastřádanými během jejich dlouholeté praxe.

Aj toto je matematika ( pre 5. až 7. ročník ZŠ) - Jozef Smida
6,43 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Aj toto je matematika ( pre 5. až 7. ročník ZŠ) - Jozef Smida
6,43 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Táto kniha patrí všetkým žiakom druhého stupňa ZŠ, ktorí chcú zvládnuť viac, ako sa dozvedia v povinnom školskom vyučovaní. Úlohy sú o čosi náročnejšie na uvažovanie, dôvtip, vynachádzavosť. A myslíme, že aj zaujímavejšie. Kniha ponúka príležitosť na budovanie návyku presne sa vyjadrovať, rozvíjať schopnosť sústrediť sa na podstatu, na odôvodňovanie svojich tvrdení, na rozvoj dôslednosti, vytrvalosti, na pestovanie návyku kriticky hodnotiť výsledky vlastnej práce. Nie sú to úlohy na mechanické počítanie, ale úlohy, ktoré majú pomôcť učiť sa presne vyjadrovať, rozumne uvažovať, rozvíjať dôvtipnosť i vynachádzavosť. A v neposlednom rade ukázať, na čo všetko môžu byť užitočné už základné matematické vedomosti, za čím všetkým sa v bežnom živote skrýva matematika.

Čo má vedieť tretiak z matematiky - Adela Jureníková
3,33 €
Uvedená cena je platná k 29.05.2024
Čo má vedieť tretiak z matematiky - Adela Jureníková
3,33 €
Uvedená cena je platná k 29.05.2024

Tretia publikácia v rade je pokračovaním predchádzajúcich publikácií Čo má vedieť prvák z matematiky a Čo má vedieť druhák z matematiky. Na každej strane sa nachádza test so šiestimi úlohami a bodovacou tabuľkou. Vyhodnotenie zvládnu žiaci aj sami. Úlohy sú zamerané na násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, na sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000. Náplňou kapitoly Geometria sú úsečky, kružnice, jednotky dĺžky, rysovanie v štvorcovej sieti a stavba telies. Nechýbajú tiež úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie. Osobitná pozornosť by sa mala venovať úlohám, za ktoré žiaci nezískali body. Je potrebné sa k nim vrátiť a učivo znova precvičiť. Pri pravidelnej práci s publikáciou zvládnu žiaci na konci školského roka úspešne celé učivo.

Varázslatos színező matematikából - 2. évfolyam B kötet - Andrea Simon Schädtné
2,38 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

A Varázslatos színező sorozat kötetei matematikából, anyanyelvből, angol és német nyelvből kínálnak színező feladatokat óvodás, valamint alsó tagozatos gyermekek részére. A színező feladatok nehézségi szintje differenciált, fokozatosan nehezedik, ugyanakkor alkalmazkodik az adott korosztály fejlettségéhez, a tárgyhoz és a munkafüzet tematikájához. A színezés mellett Tudod-e címmel érdekességeket tudhatnak meg, Nézz utána! címmel pedig búvárkodhatnak is a kisdiákok. A Varázslatos színező matematikából második évfolyam B kötet című munkafüzet fejleszti az önálló gondolkodást, és alkalmazásra képes, rendszerezett tudást hoz létre. A gyermekek életkorának megfelelő, játékos, tevékenységközpontú, érdeklődést felkeltő feladataival, ábráival hozzájárul a tanulási kedv felkeltéséhez, fenntartásához. Gyakorlatai jól szolgálják a gyermekek fejlesztését, formálják, gazdagítják személyiségüket, gondolkodásukat. Problémafelvetései lehetőséget adnak az önálló, aktív tanulásra, és az összefüggések felfedezésére. Feladatai alkalmasak az iskolai tananyag elmélyítésére, rendszerezésére, ismétlésre és biztos számolási készség kialakítására, az iskolában és otthon egyaránt.

Matematika pre štvrtákov - Eva Dienerová
9,41 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Matematika pre štvrtákov - Eva Dienerová
9,41 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Najrôznejšie typy numerických príkladov a slovných úloh pre žiakov aj učiteľov. Úplné a efektívne precvičovanie matematických zručnosti a vedomostí prvého stupňa základnej školy. Matematické príklady a úlohy podporujú logické myslenie a motivujú k samostatnej práci aj na hodinách iných predmetov. Pomáhajú zautomatizovať počtové úkony a s ľahkosťou ich využívať v bežnom živote. Dôkladné precvičovanie získaných vedomostí a zručnosti odstraňuje chyby pri ich riešení. Nájdete tu numerické príklady v obore do 10 000, slovné úlohy, rozdeľovanie čísel na rovnaké časti, zaokrúhľovanie čísel, priamu úmernosť, jednotky dĺžky a času, násobenie a delenie v obore do 100, násobenie a delenie číslami.

Jak řešit logické úlohy z matematiky - Marcela Sládková
8,77 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Jak řešit logické úlohy z matematiky - Marcela Sládková
8,77 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Užitečná kniha pro děti, které se v matematice setkávají s logickými úlohami a potřebují s nimi pomoci nebo se připravují na přijímací zkoušky. Kniha je rozčleněna do kapitol, které obsahují obdobné typy úloh různé obtížnosti, nechybí zde ukázky možného řešení, příklady na procvičení a výsledky.

Domácí procvičování Matematika 1. r. - Iva Nováková
2,19 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Domácí procvičování Matematika 1. r. - Iva Nováková
2,19 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Elektronické publikace z edice Domácí procvičování matematika 1. – 5. ročník v ukrajinštině jsou perfektním pomocníkem pro ukrajinské žáky prvního stupně ZŠ, pro které může být český jazyk stále trochu oříškem. Výhodou této edice je, že existuje i v českém jazyce, tudíž cvičení, stránkování apod. odpovídá českému originálu. Pokud žák hovoří jen ukrajinsky, může si opatřit stejnou v češtině, aby lépe porozuměl zadání a zvládl tak přechod do české školy. Učitelům pak dávají tyto publikace možnost lépe se se žáky dorozumět a pomoct jim zvládnou náročné učivo příslušného ročníku. Cvičení, která odpovídají osnovám základních škol České republiky, jsou doplněna vtipnými ilustracemi. Na konci každé publikace je klíč pro kontrolu správnosti výsledků. ?????????? ??????? ? ????? ??????? ????? - ?????????? ??? 1 – 5 ????? ??????????? ????? – ????????? ???????? ??? ??????????? ????? ?????? ??????? ???????? ?????, ??? ???? ?????? ???? ??? ?? ????? ????? ???????? ? ??????? ?????. ????????? ????? ??????? ? ??, ?? ???? ????? ? ??????? ?????, ???? ??????, ????????? ???????? ???? ???????????? ???????? ?????????. ??? ? ??????? ????? ?????????? ?????????? ???????? ??????? ??????, ??? ????????? ?? ??????????, ??????? ?? ????????, ?? ????????? ?? ?????????? ? ???????, ??????? ?? ?????????. ??????, ?? ???????????? ?????????? ????????? ?????????? ???? ? ??????? ??????????, ????????? ????????? ????????????. ? ????? ?????? ?????????? ? ???? ??? ????????? ???????????? ???????????.

Logico Piccolo Matematika - Poznávanie čísel do 100, 1. časť
9,41 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Logico Piccolo Matematika - Poznávanie čísel do 100, 1. časť
9,41 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

poznávanie čísel do 100 - počítanie po jednotkách, päťkách a po desiatkach - hra s peniazmi - dvojciferné číslo ako súčet desiatok a jednotiek - pohyb v štvorcovej sieti - pohyb v stovkovej tabuľke (vodorovne, zvisle, diagonálne) - dopĺňanie číselných radov - číselné osy s rôznymi stupnicami - logické myslenie.

Matematika 5. ročník - učebnica - Milan Hejný
9,12 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Matematika 5. ročník - učebnica - Milan Hejný
9,12 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Učebnica matematiky pre 5. ročník. Séria učebníc pre 5. ročník základných škôl je spracovaná v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 1. K učebnici patrí pracovný zošit 1. diel a 2. diel

MemoMapka matematiky 2
5,98 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
MemoMapka matematiky 2
5,98 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

MemoMapka obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky usporiadané v tematických blokoch. Moderné spracovanie vychádza z praktického uplatnenia pojmových máp. Hlavnou prednosťou tohto inovatívneho prístupu je vzájomné prepojenie znalostí z jednotlivých ročníkov. Memomapka zároveň vysvetľuje dôležité matematické pojmy, čím pomáha cieľavedome si osvojovať základy učiva matematiky, bez ktorého sa žiaci ďalej nezaobídu. Tento cieľ nielen poznať, ale aj pochopiť a osvojiť si podporuje aj dômyselný s pôsob spracovania tak, aby prijatie poznatkov prebiehalo hladko a prirodzene: farebnosť, prehľadnosť, vysvetlenia doplnené o konkrétne príklady a názorné vysvetľujúce obrázky. Tematické bloky:Celok a časť celku, Pojem zlomok a úprava zlomkov, Desatin né čísla a počtové výkony s desatinnými číslami, zaokrúhľovanie, Kladné a záporné čísla, počtové výkony s kladnými a zápornými číslami, Priama a nepriama úmernosť, Pomer, mierka, trojčlenka, Percento, promile, úrok, Mocniny a odmocniny, počtové výkon y s mocninami a odmocninami, Výrazy, Rovnosť a rovnica, ekvivalentné úpravy rovníc, Nerovnosť a nerovnica, ekvivalentné úpravy nerovníc, Lineárna závislosť, Rovinné útvary trojuholník, štvoruholníky, kružnica a kruh, Telesá v priestore.MemoMapka ma tematiky je vhodná na každodenné používanie na vyučovaní, ako aj na opakovanie učiva 2. stupňa základnej školy. Užitočná je aj pre rodičov, ktorí chcú svojim deťom pomôcť pri pochopení matematiky.

Päťminútovky pre ZŠ: Matematika - 4. ročník - Eva Bezoušková
3,79 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Päťminútovky pre ZŠ: Matematika - 4. ročník - Eva Bezoušková
3,79 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Rodičia, pozor! Máte doma školáka a nemáte čas preňho vymýšľať úlohy na precvičovanie učiva? Využite tento súbor päťminútoviek na domáce precvičovanie matematiky! Päťminútovky obsahujú cvičenia z matematiky pre štvrtý ročník základných škôl. Stačí vybrať preberanú tému, list vytrhnúť a deti môžu samostatne počítať. Cvičenia dopĺňa kľúč so správnymi odpoveďami. Pravidelným opakovaním s päťminútovkami bude pre deti matematika hračka!