Ošetřovatelství v chirurgii II, 2., přepracované a doplněné vydání - Lenka Slezáková,Kolektív autorov
15,80 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Druhé vydání úspěšné učebnice ošetřovatelství, zaměřené na chirurgickou problematiku. Patří do skupiny učebnic pro klinické obory. Po prostudování publikace budou studenti připraveni na splnění studijních požadavků v tomto předmětu. Zaměřuje se na ošetřování nemocného z pohledu sestry, s využitím ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází. Zahrnuje například problematiku traumatologie, kardiochirurgie, chirurgie krku, hrudníku, štítné žlázy, prsu, skeletu a končetin, břicha, urologie, ortopedie, transplantologie, neurochirurgie a onkologie. Kniha navazuje na Ošetřovatelství v chirurgii I, 2. vydání a společně tvoří moderní soubor učebnic pro tento předmět.

Domáce opatrovanie - Kolektív autorov
19,90 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Domáce opatrovanie - Kolektív autorov
19,90 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Starostlivosť o dlhodobo chorých, imobilných a zomierajúcich v domácnosti Domáce opatrovanie je nenahraditeľnou komplexnou pomôckou pre laikov, ktorým sa v rodine náhle vyskytol príbuzný s ochorením vyžadujúcim asistenciu pri základnej starostlivosti o hygienu, výživu, pohyblivosť a napĺňanie životných potrieb. Kniha je napísaná autorským kolektívom Asociácie sestier a pacientov (ASAP), Kristínou Križanovou, Miriam Madunickou a Máriou Jasenkovou, poprednými odborníčkami v problematike starostlivosti o dlhodobo chorých, imobilných a zomierajúcich, pod vedením známeho špecialistu urgentnej medicíny Viliama Dobiáša tak, aby chorým uľahčila život, zmiernila ťažkosti a ich príbuzným pomohla prekonať rešpekt z nečakanej a neobvyklej situácie. Obsahom sú jednoduché postupy, ako zvládnuť polohovanie, prevenciu preležanín, cievnych a pľúcnych komplikácií, laickú pomoc pri stravovaní, hygiene na posteli chorého a rehabilitácii. Postupy sú doplnené inštruktážnymi fotografiami. Súčasťou obsahu sú kapitoly o rozpoznaní blížiacej sa smrti dospelých a detí s návrhom riešení, starostlivosť o zomierajúcich, ako aj odlišnosti prvej pomoci pri stavoch vyskytujúcich sa u dlhodobo chorých, imobilných a zomierajúcich. V knihe nájdete aj spôsoby, ako upraviť byt starších ľudí s dôrazom na prevenciu vzniku úrazov. Dôležité sú adresáre pomocných štátnych a súkromných inštitúcií a stručné opisy legislatívy so zameraním na možnosti, jednotlivé zákony a vyhlášky, ktoré môžu chorým a ich príbuzným pomôcť.

Rehabilitační ošetřovaní v klinické praxi - Filip Dosbaba,Kolektív autorov
12,63 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Rehabilitační ošetřování je určeno jak pro hůře mobilní až imobilní pacienty, tak pro pacienty, kteří by z předepsané fyzioterapie z různých důvodů neměli dostatečný profit. Kapacity fyzioterapeutů jsou omezené, proto je participace sestry na léčebné rehabilitaci formou rehabilitačního ošetřování zásadní. Navíc tyto intervence napomáhají zlepšit či alespoň udržet dobrý psychický stav a psychicky kompenzovaný pacient je spolupracující pacient. Rehabilitační ošetřování zahrnuje základní formy pasivního a aktivního cvičení, polohování, vertikalizaci a provádění základních respiračních technik. Ideálním výsledkem celého procesu je maximálně soběstačný a mobilní pacient. Rehabilitační ošetřování je tedy neodmyslitelnou kompetencí zdravotních sester a sanitářů s multioborovým přesahem. Tato kniha nabízí prakticky uchopitelný vhled do problematiky rehabilitačního ošetřování. Je přehledně uspořádaná do kapitol podle specifik, kterými se jednotlivé medicínské obory odlišují. Hlavním kritériem při jejím koncipování byla především praktická využitelnost v klinické praxi, i proto ji doplňuje řada názorných barevných fotografií. Kniha zkušených autorů fyzioterapeutů je určena především sestrám, sanitářům a prakticky komukoli, kdo se chce vzdělat v praktických postupech rehabilitačního ošetřování. Podobnou publikaci psanou z pohledu fyzioterapeuta na českém trhu nenajdete. Vzhledem ke stárnutí populace nabývá problematika rehabilitačního ošetřování stále většího významu a tento význam v budoucnosti nadále poroste.

Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I. - Mária Kožuchová
13,30 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Predkladaná monografia integruje najnovšie a aktualizované poznatky týkajúce sa manažmentu domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zároveň reaguje na trendy vývoja tejto formy starostlivosti. Vychádzajúc zo súčasných poznatkov danej problematiky získaných štúdiom a praxou, je v monografii spracovaný manažment starostlivosti o pacienta v jeho prirodzenom sociálnom prostredí, so zameraním sa na vybrané aspekty a problémy súvisiace s poskytovaním domácej ošetrovateľskej starostlivosti v kontexte manažmentu domácej ošetrovateľskej starostlivosti ako celku. Monografia rešpektuje všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vytvárajú podmienky na optimálne fungovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Cieľom monografie je prispieť svojím obsahom k rozšíreniu a prehĺbeniu poznania domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Monografia je určená predovšetkým odborníkom v oblasti komunitného ošetrovateľstva, ale aj ostatnej odbornej verejnosti.

Riziko pádu v ošetřovatelské praxi - Michaela Miertová
3,92 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Riziko pádu v ošetřovatelské praxi - Michaela Miertová
3,92 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Monografie integruje známé a nové odborné informace z dané problematiky a uvádí dokonce témata dosud nepublikovaná, čímž přináší nové poznatky pro klinickou ošetřovatelskou praxi. Publikace spojuje teoretické informace k problematice rizikových situací nejen v neurologii. Uvádí typy pádů a jejich následky, rizikové faktory, neurologická onemocnění spojená s rizikem pádu a intervence minimalizující tato rizika. Pád nehrozí jen chodícím pacientům, jsou jím ohroženi také nemocní upoutaní na lůžko nebo na pojízdné křeslo, kteří si mohou ve stavu zmatenosti ublížit a spadnout z lůžka nebo křesla. Kniha je určena odborné veřejnosti v pomáhajících profesích, pedagogickým pracovníkům podílejícím se na jejich vzdělávání a studentům v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání. Zajímavá témata v ní najdou také pečovatelé a pečující, kteří se starají o pacienty nebo rodinné příslušníky.

Ošetřovatelství v intenzivní péči, 2. aktualizované a doplněné vydání - Gabriela Kapounová
17,06 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kniha je zdrojem cenných informací i pro studenty a vyučující v oborech všeobecná sestra, sestra v intenzivní péči, zdravotnický asistent a praktická sestra. Publikace je určena všem sestrám, které pracují v prostředí intenzivní péče, i těm, které se starají o akutně nemocné pacienty na ostatních ošetřovatelských jednotkách. Kromě úvodních kapitol, které popisují péči o pacienta při příjmu na oddělení intenzivní péče, překladu na jiné oddělení či propuštění do domácího ošetřování, autorka popisuje především základy a specifika intenzivní ošetřovatelské péče o pacienty podle jednotlivých tělních systémů. Zabývá se rovněž specializovanými ošetřovatelskými postupy při invazivním i neinvazivním monitoringu, intravenózním podávání léků, zajištění dýchacích cest, parenterálním podávání výživy a dalších činnostech. Autorka při psaní knihy vychází ze svých zkušeností na pracovišti ARO i ze studia české a zahraniční literatury.

Sebepéče v ošetřovatelské praxi - Renata Halmo
5,95 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Sebepéče v ošetřovatelské praxi - Renata Halmo
5,95 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Publikace obsahuje pojetí pacienta v ošetřovatelství, principy sebepéče a respekt k autonomii pacienta. Čtenáři najdou v knize konkrétní příklady využití teorie deficitu sebepéče v péči např. u pacientů s onemocněním dýchacích cest, s onemocněním kardiologickým, pohybového aparátu, neurologickým, zažívacího traktu či onemocněním infekčním, dále u pacientů se syndromem demence, těhotných žen atd.

Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči - Olga Suková,Zdeňka Knechtová
27,84 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Publikace je určena pro studenty navazujícího magisterského oboru Intenzivní péče. Svým zaměřením mohou skripta oslovit také sestry z praxe i širší odbornou veřejnost. Obsahem je péče o pacienty s akutním selháním ledvin. kteří jsou hospitalizování na pracovištích intenzivní medicíny. Dále zde čtenář může dohledat sjednocené ošetřovatelské postupy dle aktuálních doporučení medicíny založené na důkazech, týkající se např. katetrizace močového měchýře, péče o urostomie atd. Cílem publikace je poskytnout nejdůležitější informace vycházející z nejnovějších doporučení vedoucích ke zvyšování kvality poskytované ošetřovatelské péče.

Ošetřovatelský proces v chirurgii - Ľubica Libová,Hilda Balková,Monika Jankechová
5,79 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kniha představuje moderní a praktické zpracování problematiky ošetřovatelské péče v chirurgii. Je rozdělena na obecnou část, která poskytuje náhled do základů ošetřovatelství v chirurgii, témat jako akutní a chronické rány, druhy operačních zákroků, vyšetření chirurgického pacienta, pooperační komplikace a ošetřovatelská péče v perioperačním období. Speciální části dominuje praktické znázornění ošetřovatelského procesu u vybraných lékařských diagnóz v různých oblastech chirurgie. Hlavním benefitem je propojení více částí ošetřovatelského procesu – posuzování, diagnostika a plánování ošetřovatelské péče u vybraných chirurgických onemocnění. Publikace je určena především studentům ošetřovatelství v pregraduální formě studia, přičemž některé její části mohou významným způsobem přispět k rozšíření poznatků sestrám i v dalším vzdělávání. Autorky jsou významnými odbornicemi v oblasti chirurgie s bohatými zkušenostmi. Poznatky obsažené v knize tak přibližují praktickým způsobem se záměrem porozumět ošetřovatelskému procesu v kontextu a aplikovat ho v praxi. Cílem přitom vždy je zajistit kvalitní a efektivní ošetřovatelskou péči pacientům s chirurgickými onemocněními.

Význam ošetřovatelství v preventivní kardiologii - Valérie Tóthová,Ivana Chloubová,Radka Prokešová
11,36 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kardiovaskulární onemocnění jsou obecně důsledkem působení kombinace několika rizikových faktorů, které mohou být ovlivnitelné a neovlivnitelné. Na ovlivnitelné faktory bychom měli působit v rámci preventivních činností. Podkladem předkládané monografie se staly výsledky výzkumného projektu s názvem „Intervenční postupy v preventivní kardiologii“. Struktura knihy vychází z rámce zadání projektu. Po úvodní části, která je věnována popisu projektu, následuje metodologie, popis výběru cílové skupiny a její charakteristika. V závěru této kapitoly je uveden postup sběru a zpracování dat. V následující kapitole je popsán význam ošetřovatelství v podpoře zdraví a v preventivních činnostech. Krátce jsou charakterizovány i modely, které jsou zaměřené na zdraví. Třetí kapitola je zaměřena na prevenci kardiovaskulárních chorob. Důraz je zde položen na komplexní preventivní péči. Kapitoly 4, 5, 6, 7 uvedou čtenáře do problematiky nefarmakologických postupů v léčbě kardiovaskulárních chorob. Z ovlivnitelných faktorů jsou zde popsány pohybové aktivity, kouření, stravovací návyky a stres. Osmá kapitola se zabývá poradenstvím v oblasti preventivní kardiologie se zaměřením na zajištění efektivity poradenské činnosti a popisuje význam zapojení sester v rámci využití nefarmakologických intervencí. Následující kapitola se věnuje způsobům, jimiž může sestra realizovat intervence individuálního nebo skupinového charakteru v praxi. Předposlední kapitola nese název „Vybrané socioekonomické aspekty v kontextu preventivních intervencí a léčby kardiovaskulárních onemocnění“. Výsledky výzkumu přispěly i ke zpracování poslední kapitoly, a to „Strategie využití intervenčních postupů vedených sestrou v preventivní kardiologii“. Monografie je určena sestrám, studentům a všem odborníkům i zájemcům o preventivní činnosti v kardiologii. Měla by pomáhat všem v pochopení významu ošetřovatelství, resp. sester v primární, sekundární a terciární prevenci.

Polohování v péči o nemocné - Uwe Wagner
10,60 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Polohování v péči o nemocné - Uwe Wagner
10,60 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Správné polohování nemocného je základním předpokladem prevence komplikací zejména u dlouhodobě ležících nemocných. V praxi se uplatňují nejen základní polohovací pravidla, např. v prevenci dekubitů a u imobilizačního syndromu, ale také dva nejznámější koncepty – Bobath koncept a kinestetický koncept, které sdružují poznatky, jak nejlépe pacienta polohovat, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím, které mohou vznikat dlouhodobou imobilizací nemocného. Využívání různých přístupů a konceptů je pro nemocného i personál přínosem zejména v prevenci komplikací u pacientů a zranění u ošetřujících. Přesun pacienta např. z lehátka na lůžko, využití pomůcek a zajištění bezpečnosti bývají jedním z nejnáročnějších úkonů. Hmotnost nemocného a fyzické možnosti ošetřujícího personálu bývají komplikujícím faktorem. Využití kinestetiky a pomoci nemocného je v takových situacích velmi důležité.

Ošetřovatelství II - 2. přepracované a doplněné vydání - Kolektív autorov
6,69 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

2. vydání české učebnice ošetřovatelství, v níž jsou soustředěny potřebné informace uceleně a v aktuálním znění. Na rozdíl od této knihy je většina knih na téma ošetřovatelství specifická svým zaměřením, tzn. věnují se pouze jedné nebo dvěma oblastem. Tato publikace zahrnuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí studijních požadavků – od historie ošetřovatelství až po role sester a jejich profesní organizace. Učebnice je určena pro studenty Bc. a Mgr. oboru všeobecná sestra, porodní asistentka a všeobecné lékařství a dále pro studenty zdravotnických oborů, kde je součástí studia předmět ošetřovatelství.

Ošetřovatelsá perioperační péče (2.vydání) - Jaroslava Jedličková,Kolektív autorov
24,74 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Druhé rozšířené vydání knihy k navazujícím publikacím určených perioperační péči. Vznikla s cílem seznámit se základními podmínkami, povinostmi a vědomosti, které jsou nezbytné pro pracovníky, kteří poskytují ošetřovatelskou péči na operačních sálech. Kapitoly jsou věnovány obecným zásadám tak, aby se získal všeobecný rozhled a potřebné informace pro práci na operačním sále.

Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II. - Eva Veverková,Kolektív autorov
13,12 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Publikace je určena především studentům prvního ročníku oboru Zdravotnický záchranář. Její hlavním účelem bylo sjednotit témata a postupy specifické pro tento obor. Po novelizaci zákona č. 96/2004 může zdravotnický záchranář vykonávat činnosti bez odborného dohledu až po jednom roce výkonu povolání při poskytování akutní lůžkové péče. Ošetřovatelské postupy jsou specifikovány a přiblíženy pracovním podmínkám oddělení jednotek intenzivní péče. Autorky kladou důraz na bezpečnou, efektivní a kvalitně poskytovanou ošetřovatelskou péči se zaměřením na zachování postupů lege artis, komunikaci a především lidskost. Při výběru témat vycházely z aktuálně platných kompetencí zdravotnických záchranářů. Obsahem jsou též fotografické postupy, které studenti v praxi dobře vnímají.

Pády a ich prevencia u hospitalizovaných pacientov - Kolektív autorov
6,65 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Pády hospitalizovaných pacientov patria k pomerne častým nežiaducim udalostiam, sú perzistentných problémom verejného zdravia, vyskytujú sa v každom veku, v rôznych špecifických skupinách pacientov, na každom oddelení. V Slovenskej republike sú metodickým usmernením z roku 2014 zaradené do systému hlásenia chýb a nežiaducich udalostí ako súčasť kultúry bezpečnosti poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti. Oficiálne štatistické údaje o počte pádov pacientov, o následných zraneniach, prípadne smrti následkom pádu nie sú odbornej verejnosti na Slovensku bežne dostupné, preto sa často uvádzajú údaje z rôznych medzinárodných zdrojov. Jednotlivým poskytovateľom starostlivosti sú tieto údaje známe z dobrovoľných a povinných hlásení a ich analýza je podkladom na priame zlepšovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti a podporu zdravotníckych pracovníkov vykonávať svoju prácu bezpečnejším spôsobom. Manažment nemocníc na Slovensku na základe týchto analýz implementuje následne do politiky kvality rôzne parciálne preventívne intervencie, ale komplexný prístup k problematike pádov v klinickej praxi, ale aj na vzdelávacích inštitúciách pre zdravotnícke profesie absentuje. Domácich štúdií a iných relevantných dokumentov k tejto téme je stále pomerne málo, a to aj napriek tomu, že nás Európska komisia upozornila, že v oblasti bezpečnosti pacienta stále nenapĺňame všetky odporúčania. V medzinárodnom kontexte sa pádom pacientov či už v akútnej, ale aj dl- hodobej, primárnej a komunitnej starostlivosti venuje náležitá pozornosť a už niekoľko desiatok rokov sa publikuje veľké množstvo rôznych teoretických aj empirických štúdií. Tie prinášajú relevantné informácie a vedecké dôkazy, ktoré sú priebežne implementované do národných klinických odporúčaných postupov, ošetrovateľských štandardov či klinických protokolov a algoritmov. Mnohé medzinárodné odborné inštitúcie a spoločnosti (najznámejšie z nich sú uvedené v ďalšom texte) sa podieľajú na tvorbe týchto materiálov, preven- tívnych programov a kladú veľký dôraz na edukáciu zdravotníckych pracov- níkov, zvlášť sestier. Pripisujú im primárnu zodpovednosť za identifikáciu rizika pádu pacienta a iniciáciu komplexného plánu starostlivosti. Redukcia pádov zostáva hlavným cieľom bezpečnosti pacientov a mierou kvality zdravot- nej starostlivosti. Tieto poznatky nás inšpirovali k tomu, aby sme pre potreby klinickej praxe a vzdelávania zdravotníckych pracovníkov pripravili publikáciu, ktorá by poskytovala kľúčové a ucelené poznatky o problematike pádov počas hospi- Pády a ich prevencia u hospitalizovaných pacientov_Pády a ich prevencia.. 12/12/18 7:39 AM Stránka 9 talizácie dospelých pacientov, a tým zaplnili medzeru na literárnom trhu. Vedecká monografia je štruktúrovaná do piatich hlavných kapitol. Prvá kapi- tola obsahuje základné informácie k problematike pádov pacientov a k ter- minologickým aspektom témy. Druhá kapitola je zameraná na obsah skríningu a posudzovania rizika pádu, s ťažiskom na detekciu rizikových fak- torov pádu a predikciu celkového rizika pádu u pacienta nielen pri príjme na hospitalizáciu, ale aj po páde. V tretej kapitole predstavujeme v nadväznosti na teoretické východiská a v komparácii s inými štúdiami výsledky a nové poznatky vlastnej výskumnej štúdie primárne zameranej na multifaktorový skríning rizika pádu pri prijatí pacienta na hospitalizáciu, ktorý je východis- kom pre plánovanie preventívnych intervencií. Ich prehľad je uvedený v štvrtej kapitole, pričom dôraz kladieme na intervencie odporúčané pre hospitalizo- vaných pacientov. V piatej kapitole stručne opisujeme problematiku pádov vo vysokorizikových skupinách pacientov. V závere sumarizujeme kľúčové myš- lienky textu a možnosti ich implikácie pre klinickú prax a ďalší výskum v kto- rejkoľvek oblasti uvedených poznatkov.

Pečovatelství 1.díl - 2. doplněné vydání - Jana Mlýnková
13,81 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Pečovatelství 1.díl - 2. doplněné vydání - Jana Mlýnková
13,81 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Učebnice pro žáky střední odborné školy sociální obor pečovatelská činnost poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Text prvního dílu se zaměřuje na charakteristiku pečovatelství, etiku práce pečovatele a osobnost. Stěžejní částí učebnice jsou potřeby klientů, jejich aktivní vyhledávání a saturace potřeb s ohledem na věkové spektrum a schopnosti klienta. V publikaci jsou popsány postupy, jak zajistit potřeby nemocných v souvislosti se schopnostmi klienta a jeho zvyklostmi. Druhý, speciální díl předkládá informace, jak pečovat o klienty s určitým handicapem (tělesným, mentálním, duševním), jak pečovat o seniory, klienty s postižením kognitivních funkcí, umírající osoby, o děti. Věnuje se individuální i skupinové péči o klienty v domácím prostředí, ale i v ústavech sociální péče apod. Důraz je kladen na udržení a zvyšování soběstačnosti klienta a jeho aktivizaci. Též si všímá mentální hygieny a odpočinku pečovatele a stresových situací doprovázejících práci pečovatele. Odborná učebnice též seznamuje čtenáře s vedením domácnosti, s pomocí klientům zajistit domácí práce, chod domácnosti, nákupy apod. Učebnice se může stát i vhodnou pomůckou pro rodinné příslušníky, kteří neumějí pečovat o svého partnera. I pro ně je vhodnou a srozumitelnou pomůckou.

Doprovázení v ošetřovatelství I - Lenka Špirudová
4,34 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Doprovázení v ošetřovatelství I - Lenka Špirudová
4,34 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

V předkládané publikaci naleznou české zdravotní sestry klíčové dovednosti, které potřebují k tomu, aby mohly správně poskytovat kvalitní péči, podporu a doprovázení pacientů. Kniha také obsahuje metody a techniky, jejichž smyslem je zlepšení a efektivita doprovázení pacienta sestrou, podpora nemocného, rozvoj a ochrana jedince při poskytování aktivní ošetřovatelské péče.

Fyzikální vyšetření pro sestry 2. přepracované vydání - Marie Nejedlá
11,36 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kniha je koncipována jako základní učebnice pro studenty ošetřovatelství a sestry v praxi. Seznamuje se základními technikami sběru anamnestických dat a fyzikálního vyšetření pacientů umožňujícími získat co nejvíce informací o pacientovi, sledovat a správně dokumentovat změny jeho zdravotního stavu. Tyto dovednosti podporují větší samostatnost v práci sester, na kterou současná koncepce ošetřovatelství klade stále větší důraz. Autorka má bohaté zkušenosti s výukou tohoto předmětu v oboru ošetřovatelství. Text je doplněn černobílými obrázky a barevnou přílohou.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť - Mária Kožuchová
10,45 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Domáca ošetrovateľská starostlivosť - Mária Kožuchová
10,45 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Predložená monografia je koncipovaná podľa požiadaviek súčasného ošetrovateľstva v domácej starostlivosti. Zameriava sa na pojmový aparát, determinanty, financovanie a organizačnú štruktúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Sprístupňuje históriu, ciele, formy, výhody, podmienky, faktory a trendy vývoja domácej ošetrovateľskej starostlivosti vo svete, Európskej únii a u nás. Popisuje ADOS, rodinu ako súčasť poskytovania starostlivosti v domácom prostredí. Mapuje kvalitu života a spokojnosť pacientov v domácom prostredí, a tiež pracovnú spokojnosť, záťaž sestier a syndróm vyhorenia v ADOS. Dôraz kladie na etické princípy a vybrané etické otázky domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Zaoberá sa problematikou komunikácie, faktormi zlepšenia komunikácie medzi sestrou a pacientom v domácom prostredí. Domáca ošetrovateľská starostlivosť prispieva k humanizácii zdravotnej starostlivosti tým, že umožňuje poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v prostredí, ktoré je pre pacienta najprirodzenejšie. Všetky tieto aspekty sú doložené dostupnými výsledkami výskumov zahraničných a domácich autorov. Potreba domácej ošetrovateľskej starostlivosti má vzrastajúci trend a je neustále vyhľadávanou formou poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v systéme mimonemocničnej starostlivosti. Súčasný demografický trend spojený so starnutím populácie prispieva k rozvoju domácej ošetrovateľskej starostlivosti.Doc. PhDr. Gabriela Vörösová, Ph.D.

Postupy v ošetřovatelské péči 3 - Ilona Plevová,Miroslava Kachlová
9,06 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Třetí publikace z řady o poskytování ošetřovatelské péče, která se vyučuje na školách se zdravotnickým zaměřením. První publikace se zabývala základním fyzikálním vyšetřením sestrou, druhá bariérovou ošetřovatelskou péčí. Tématem čtvrté pak bude hygienická péče, péče o lůžko a polohování pacienta. Jednotlivé publikace jsou zaměřeny vždy na konkrétní téma poskytované péče všeobecnou sestrou (praktickou sestrou, porodní asistentkou, zdravotnickým záchranářem a pracovníky dalších nelékařských oborů). Publikace zahrnují obecné informace i konkrétní ošetřovatelské činnosti. V této publikaci naleznou čtenáři témata: definice, zhodnocení výživového stavu pacienta – škály (MNA, BMI…), dietní systém, alternativní přístupy stravování, indikace k enterální výživě, příprava pacienta, pomůcky, provedení (včetně aplikace výživy do NSG, PEG/PEJ), sledování účinku, zhodnocení. Publikace má sloužit studentům a pedagogům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří se dané problematice věnují.

Ošetřovatelství v chirurgii II. - Lenka Slezáková,Kolektív autorov
13,03 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Dlouho očekávaná učebnice ošetřovatelství zpracovávající chirurgickou problematiku se zaměřuje na ošetřování nemocného z pohledu sestry, s využitím ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází. Zahrnuje problematiku náhlých příhod břišních a oborů urologie, ortopedie, transplantologie, neurochirurgie a onkologie. Kniha navazuje na Ošetřovatelství v chirurgii I, společně tak tvoří moderní soubor učebnic vhodných pro výuku tohoto předmětu.

Pokročilá prax v ošetrovateľstve - Beáta Grešš Halász,Ľubomíra Tkáčová,Dagmar Magurová
12,00 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Publikácia je určená v prvom rade sestrám a iným odborníkom z oblasti zdravotníctva, i iných odborov, ktorých pokročilá prax v ošetrovateľstve zaujíma. Je na Slovensku v rámci témy jedinečná. Uvádza definíciu, jej koncept, prípravu na rolu, a implementáciu do praxe s konkrétnymi príkladmi.

Svépomocná příručka sestry - Radkin Honzák
7,35 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Svépomocná příručka sestry - Radkin Honzák
7,35 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Vtipně psaná knížka oblíbeného autora nabízí jakéhosi průvodce pro přežití sestry v jejím náročném povolání. Text poskytuje rady a doporučení, jak – řečeno tenisovou hantýrkou – odvracet vyčerpávající „nudné údery“ a co nejúčinněji se bránit krizovým situacím a vlastnímu vyhoření.

Pečovatelství - Zuzana Číková
8,33 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Pečovatelství - Zuzana Číková
8,33 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Moderní učební text zkušených autorek poskytuje základní soubor znalostí z oblasti péče o zdravé a nemocné dítě. Přehledný a didakticky užitečný výklad poskytuje základní informace potřebné pro péči o dítě a objasňuje nejběžnější medicínsko-ošetřovatelské pojmy, s nimiž je možné se při práci s dětmi setkat. Vede také k praktickým dovednostem a v předložených kazuistikách názorně řeší různé problémové situace.

Stručná biostatistika pro lékaře - Bohumír Procházka
5,00 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Stručná biostatistika pro lékaře - Bohumír Procházka
5,00 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Předkládaná publikace si bere za cíl seznámit stručnou formou především lékaře se základními metodami používanými při hodnocení medicinských dat. Jsou zde popsány principy induktivního statistického uvažování, široce používané ve všech oblastech hodnocení biologických dat jako nástroje medicíny založené na důkazu. Cílem textu je překlenout zdánlivě nepřekonatelnou vzdálenost mezi medicínou a matematikou a nalézt společný jazyk, který poskytne medicíně objektivní nástroje k hodnocení biologických dat.

Postupy v ošetřovatelské péči 2 - Miroslava Kachlová,Ilona Plevová
9,06 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kniha s tématem bariérové ošetřovatelské péče je další ze série, která má sloužit studentům a pedagogům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří se dané problematice věnují. Jde o sérii tzv. „sešitků", které si mohou čtenáři vybírat dle aktuálních potřeb. V této publikaci se čtenáři mohou informovat o infekcích spojených s pobytem ve zdravotnickém zařízení, jejich rozdělení, cestách přenosu, o bariérové ošetřovatelské péči, tzn. o dezinfekci, sterilizaci, hygieně rukou, oblékání, jednorázových pomůckách, individualizaci pomůcek atp.), dále o péči o pacienta v rámci bariérové péče, např. o pacienta s vyšším hygienickým režimem, o pacienta v intezivní péči apod.

Teleošetřovatelství - Zuzana Slezáková,Jarmila Kristová,Zuzana Bachratá
4,13 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Ošetřovatelství se v 21. století využívá telekomunikační a informační technologie při poskytování ošetřovatelské péče. Teleošetřovatelství rozšiřuje působnost a demarkaci poskytování ošetřovatelské péče do vzdálených a malých regionů, umožňuje poskytování ošetřovatelské péče během mimořádné pandemické situace COVID -19, řeší narůstající deficit sester a umožňuje pacientovi setrvat v jeho přirozeném domácím prostředí. V rámci teleošetřovateltví se rozšiřují profesní role sestry o novou roli – roli telesestry. V oblasti multimédií, zobrazovacích metod, telekomunikací je zaznamenáván neustálý pokrok, jsou cenově dostupnější a tím se i teleošetřovatelství stává stále více proveditelné a přístupné pro širokou populaci. Teleošetřovatelství je inovativní prvek poskytování ošetřovatelské péče na dálku a má bohatou technologickou budoucnost v péči o pacienta. Nový ošetřovatelský přístup implementován do ošetřovatelské praxe prezentuje názory a zájem sester o jeho praktickou aplikaci i implementaci teleošetřovatelství do ošetřovatelské praxe.

Domáce opatrovanie - Kolektív autorov
14,69 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Domáce opatrovanie - Kolektív autorov
14,69 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Domáce opatrovanie je nenahraditeľnou komplexnou pomôckou pre laikov, ktorým sa v rodine náhle vyskytol príbuzný s ochorením vyžadujúcim asistenciu pri základnej starostlivosti o hygienu, výživu, pohyblivosť a napĺňanie životných potrieb. Kniha je napísaná autorským kolektívom Asociácie sestier a pacientov (ASAP), Kristínou Križanovou, Miriam Madunickou a Máriou Jasenkovou, poprednými odborníčkami v problematike starostlivosti o dlhodobo chorých, imobilných a zomierajúcich, pod vedením známeho špecialistu urgentnej medicíny Viliama Dobiáša tak, aby chorým uľahčila život, zmiernila ťažkosti a ich príbuzným pomohla prekonať rešpekt z nečakanej a neobvyklej situácie. Obsahom sú jednoduché postupy, ako zvládnuť polohovanie, prevenciu preležanín, cievnych a pľúcnych komplikácií, laickú pomoc pri stravovaní, hygiene na posteli chorého a rehabilitácii. Postupy sú doplnené inštruktážnymi fotografiami. Súčasťou obsahu sú kapitoly o rozpoznaní blížiacej sa smrti dospelých a detí s návrhom riešení, starostlivosť o zomierajúcich, ako aj odlišnosti prvej pomoci pri stavoch vyskytujúcich sa u dlhodobo chorých, imobilných a zomierajúcich. V knihe nájdete aj spôsoby, ako upraviť byt starších ľudí s dôrazom na prevenciu vzniku úrazov. Dôležité sú adresáre pomocných štátnych a súkromných inštitúcií a stručné opisy legislatívy so zameraním na možnosti, jednotlivé zákony a vyhlášky, ktoré môžu chorým a ich príbuzným pomôcť.

Péče o duchovní potřeby nemocných v ošetřovatelské praxi - Mária Sováriová Soósová
6,69 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Přibývající vědecké důkazy potvrzují, že spiritualita a náboženství mají prospěšný účinek na zdraví člověka. Proto je velmi důležité, abychom k spirituálním a náboženským potřebám jednotlivců ve zdravotnické praxi přistupovali velmi opatrně, s příslušnými znalostmi, citlivostí a péčí. Holistická, na pacienta orientovaná péče, by měla zahrnovat i péči o duchovní dimenzi. Měla by být založena na vědeckých důkazech, na základních znalostech o spiritualitě, religiozitě, jejím kladném i záporném vlivu na zdraví, založená na schopnostech potřebných pro posuzování, klinickém rozhodování a řešení problémů během poskytování každodenní péče. Cílem monografie je komplexní a systematické zpracování problematiky spirituality a religiozity – od vymezení teoretických východisek přes interpretaci výsledků vědeckého výzkumu k implikacím v klinické praxi. V monografii jsou vymezeny pojmy související s náboženstvím a spiritualitou, popsané spirituální a religiózní zážitky, vybrané měřící nástroje používané v klinickém výzkumu, věkové zvláštnosti spirituality a religiozity a zdůvodněné specifické intervence zaměřené na uspokojování spirituálních a religiózních potřeb pacientů v každodenní klinické praxi. Vědecká monografie je primárně určena odborné komunitě z různých vědních oblastí (ošetřovatelství, medicíny, psychologie zdraví), které se zabývají psycho-sociálními a spirituálními aspekty zdraví a nemoci, včetně poskytování péče.

Využití měřicích nástrojů v ošetřovatelství - Valérie Tóthová,Věra Hellerová
12,49 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Měření je systematický proces kvantifikace charakteristik osoby, jevu nebo situace. Měření není jenom součástí vědeckého výzkumu, ale je i součástí posuzování a hodnocení stavu pacienta v rámci ošetřovatelského procesu. Podkladem předkládané monografie se staly výsledky výzkumného projektu s názvem Využití měřicích nástroju v ošetřovatelství. Realizaci výzkumu finančně podpořila Grantová agentura Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Monografie je určena sestrám, studentům a všem odborníkům i zájemcům o problematiku měřicích nástrojů a jejich využití v praxi. Měla by pomáhat všem pochopit důležitost nástrojů pro objektivní posouzení zdravotního stavu pacienta a jeho potřeb. Měla by vést k uvědomění si toho, že hodnoticí nástroje mají usnadnit práce sestry a mají přispět i ke zvýšení kvality ošetřovatelské péče.