Riadené Aktívne Učenie - Zuzana Berová,Peter Bero
14,25 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Riadené Aktívne Učenie - Zuzana Berová,Peter Bero
14,25 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Autormi tejto výnimočnej knižky sú Zuzana a Peter Berovci. V knižke zhrnuli a podrobne opísali svoju filozofiu Riadeného Aktívneho Učenia. Zuzana a Peter Berovci majú dlhoročné skúsenosti ako učitelia, autori učebníc, lektori didaktiky matematiky a osobného rozvoja. Na školu sa pozerajú aj očami rodičov a starých rodičov, ale aj skúsených manažérov. Vnímajú zmeny v spoločnosti a rastúcu požiadavku na zmenu v škole. Sú však presvedčení, že túto zmenu nedosiahneme žiadnou zhora nariadenou reformou. Zmenu školy majú vo svojich rukách učitelia spolu s rodičmi, ktorí musia zmeniť svoj pohľad na dieťa a zodpovednosť za jeho vzdelávanie. Riadené Aktívne Učenie je nový prístup ku vzdelávaniu, ktorý mení postavenie žiaka, učiteľa, ale aj rodiča vo vzdelávaní. Do popredia stavia samostatnosť a zodpovednosť dieťaťa a jeho aktívnu účasť v procese učenia.

KuliFerdo Zrakové vnímanie I.
2,85 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
KuliFerdo Zrakové vnímanie I.
2,85 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Piaty zošit zo série siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl so špecifickými poruchami učenia. Séria je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.

Responzivní výuka - Harry Fletcher-Wood
18,23 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Responzivní výuka - Harry Fletcher-Wood
18,23 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Zkušený pedagog Harry Fletcher-Wood předkládá všem učitelům praktického průvodce formativním hodnocením. Seznamuje čtenáře s teorií tohoto vzdělávacího přístupu, s nejnovějšími výzkumy na tomto poli a vše názorně uvádí do praxe. Ukazuje, jak důležitá je komunikace se studenty, jak si plánovat hodinu, když toho musíte hodně probrat, ale zároveň máte málo času, jak svým studentům efektivně pomáhat a podporovat je, jak důležité je pravidelné vyhodnocování žákovské práce, tedy jak nezastupitelná je zpětná vazba a mnoho dalšího. Tato inovativní kniha se jistě stane nepostradatelným průvodcem nejen začínajícím učitelům, ale také zkušeným pedagogům, kteří v ní mohou načerpat novou inspiraci pro svou praxi.

Teórie výchovy alebo hľadanie dobra 2. vydanie - Miron Zelina
14,20 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Teórie výchovy alebo hľadanie dobra 2. vydanie - Miron Zelina
14,20 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Netradičnú učebnicu teórií výchovy autor píše v nádeji, že poukáže na zložitosť teoretických aj praktických otázok výchovy. K napísaniu tejto knihy ho viedla skutočnosť, že doteraz vydané monografie o teóriách výchovy boli poznamenané tradičným totalitným pohľadom na teóriu výchovy aj pedagogiku. Výrazne bolo cítiť nedostatok publikácií, ktoré by sa pokúsili zmapovať oblasť teórií, prístupov a pohľadov na výchovu, a to najmä pre študentov učiteľských prípraviek, ale aj pre veľké množstvo učiteľov. V tejto knihe sa čitatelia oboznámia s novými prúdmi, myšlienkovými smermi v pedagogike. Kniha je nielen vysokoškolskou učebnicou, ale je vhodná pre všetkých ľudí, ktorí sa zamýšľajú nad tým, ako vychovávať svoje deti, ako ovplyvňovať ľudí okolo seba, ako pozitívne utvárať seba samého

Antistresová knížka pro učitelky mateřské školy - Gabriele Kubitschek
10,40 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Vždyť si jenom hrají s dětmi! To je častá představa o práci pedagogů mateřských škol. Učitelky podle nich celé dny sedí na koberci, staví kostky a jezdí s kočárkem, pak stráví hodinku na zahradě a jako bonus je čeká dvouhodinovka poledního odpočinku, při kterém si mohou dělat, co chtějí. Realita je ale jiná, ve třídě na ně čekají malé osobnosti, které mají své potřeby a vyžadují pozornost. A práce ve školce není jen prací s dětmi. Co teprve jejich rodiče, kolegyně, vedení a dokonce školní inspekce? A co ty hromady výkazů a dalších papírů, které se musí zpracovat? Čtenáři v knize najdou užitečné tipy, jak stresu nejen čelit, ale hlavně předcházet. Díky knize zjistí, jak reagují na zátěž a co z jejich chování může vést ke zvýšenému stresu. Naučí se také relaxovat a hlavně dokážou to, co si osvojí, přenést do práce s dětmi. Gabriele Kubitschek je logoterapeutka, specializuje se na relaxační techniky a stresový management. Je též výtvarnice.

100 zábavných pohybových her - Antje Suhr
10,40 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
100 zábavných pohybových her - Antje Suhr
10,40 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Letní oslavy, stanové tábory, oslavy v nejrůznějších společenstvích, volný čas o prázdninách Příležitostí ke slavení a pohybu se velkých skupinách naskytuje mnoho! U věkově smíšených a heterogenních skupin záleží na správné směsi her, zábavy a sportu. K tomu vám tato kniha nabízí 100 veselých a akcí nabitých her! Knihu uvítají pedagogové a vedoucí dětských oddílů. Antje Suhr je sportovní trenérka. Má výcvik v psychomotorických technikách a v Montessori pedagogice. Má tři děti.

Metodika k prvnímu čtení - Vědí draci o legraci? - Vendula Noháčová
6,20 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Metodická příručka pro pedagogy i pro rodiče, která slouží k práci s knihou prvního čtení Vědí draci o legraci. Podporuje čtenářskou gramotnost, vzbuzuje v dětech zájem o čtený text i o samotný zážitek ze čtení pomocí rozmanitých otázek a úkolů – společné čtení i předčítání, předvídání dalšího děje, charakteristika postav, porovnávání s jinými pohádkami nebo s vlastní zkušeností, práce ve dvojicích i ve skupině, diskuze nad tématy apod. Autorkou je zkušená lektorka, pracující metodou Kritického myšlení.

Grafomotorická cvičení - Věra Ovečková
8,80 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Grafomotorická cvičení - Věra Ovečková
8,80 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Tato kniha je určena především dětem předškolního věku a prvňáčkům. Mohou ji využívat nejen rodiče, ale také učitelé v mateřských a základních školách a speciální pedagogové. Obsahuje grafomotorická cvičení, která učí jemné pohyblivosti ruky, důležité pro základ psaní v první třídě, a vede dítě rovněž k orientaci v čase a prostoru. Jednoduché matematické úlohy rozvíjí schopnost určovat počet a porovnávat velikosti. Rovněž je kladen důraz na postřeh, rozlišení tvarů i barev. V pracovních listech jsou použity pojmy z běžného života, aby dítě mohlo pracovat se známými slovy a obrázky. Hravou formou je zde spojen pohyb s říkankou, což je velmi důležité pro lepší a trvalejší upevnění získávaných schopností a dovedností. Kniha by měla dětem pomoci rozvinout nejen motorické, ale i orientační schopnosti, a zároveň přinést příjemné chvíle plné užitečné zábavy!

Pracovná spokojnosť učiteľov stredných odborných škôl v Slovenskej republike - Slávka Krásna,Viola Tamášová,Zuzana Geršicová
7,32 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Predmetom monografie je pracovná spokojnosť učiteľov ako špecifickej skupiny pracujúcich. Pracovnú spokojnosť možno zaradiť medzi psychické stavy, úroveň funkčnej zdatnosti psychiky osobnosti a funkčnú jednotu všetkých psycho-fyziologických dejov v ľudskom organizme. Pozitívny psychický stav vyvoláva u učiteľa väčšiu motiváciu, inšpiráciu, kreativitu, naopak, negatívny psychický stav vedie k znižovaniu výkonnosti a nespokojnosti. Autori sa v monografii zamerali na výskum pracovnej spokojnosti v špecifickom výskumnom súbore učiteľov stredných odborných škôl vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenska. Opísali metodiku výskumu, metódy výskumu, charakteristiku objektu výskumu, pracovné postupy, spôsoby získavania údajov a ich zdroje, ako aj nástroje výskumu. V závere knihy výskum podrobne analyzovali a vyhodnotili výsledky.

Individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku - Eva Šmelová
8,08 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Předkládaná monografie vznikla jako výstup z projektu s názvem: Proces individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku, č. IGA_PdF_2016_004, jehož hlavní řešitelkou je Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Tento projekt byl schválen v rámci Studentské grantové soutěže Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2016. Výzkumná šetření byla realizována ve školních rocích 2015/2016 a 2016/2017. Monografie se zaměřuje na problematiku pedagogické diagnostiky dětí v prostřední mateřských škol a prvních tříd základních škol v olomouckém regionu se zaměřením na oblast fyzického, psychického a sociální rozvoje. Cílem výzkumných šetření bylo zjistit potřebu individualizace ve výchově-vzdělávacím procesu s důrazem na psychický, fyzický i sociální vývoj.

Kvalita (ve) vzdělávání - Tomáš Janík,Kolektív autorov
39,81 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kvalita (ve) vzdělávání - Tomáš Janík,Kolektív autorov
39,81 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha představuje koncepci obsahově zaměřeného přístupu ke zkoumání a zlepšování výuky. Oproti stávajícím přístupům důsledněji realizuje obrat k obsahové dimenzi učebních procesů, jejichž poznání je základem didaktiky. Didaktika řeší otázku, jak účinně vyučovat a učit se tomu, co je kulturně hodnotné a osobně smysluplné. Odtud vyplývá důraz na vzdělávací obsah, který však není chápán jako statický soubor pamětních položek, ale jako celkový vzdělávací potenciál oborů, s nimiž se žáci ve výuce setkávají. Programově je kniha vřazena pod zastřešující slogan kvalita (ve) vzdělávání. Kvalita je zde chápána dynamicky - s ohledem na to, jak učitel připravuje, realizuje a vyhodnocuje výuku. Ohled na kvalitu - jakožto rozlišování mezi profesionálně lepším a profesionálně horším postupem - je provázen zvažováním a zdůvodňováním alternativ. S cílem nabídnout učitelům jakožto reflektivním praktikům metodický postup umožňující zlepšovat výuku na základě její reflexe je v knize představena metodika rozvíjející hospitace a metodiky AAA (anotování, analyzování a alterování výukových situací). Princip této metodiky je ilustrován na desítce didaktických kazuistik zpracovaných za různé obory školního vzdělávání s cílem nad-oborového zobecnění. Autoři věří, že kniha otevírá a konkretizuje cestu k reflektovanému rozvíjení kvality výuky a výhledově snad i k nové (produktivní) kultuře vyučování a učení.

Předcházíme poruchám učení - Brigitte Sindelarová
9,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Předcházíme poruchám učení - Brigitte Sindelarová
9,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Soubor cvičení a pracovních listů pro děti v předškolním roce a 1. ročníku ZŠ.

Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením - Kolektív autorov
17,56 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikace se zaměřuje na problematiku sociální inkluze osob se zdravotním postižením, a to zejména osob s mentálním postižením. Zvolené téma sociální inkluze a problematiky participace osob s postižením ve společnosti je provázaný se současným procesem školské inkluze, který by měl přerůst v tolik očekávanou sociální inkluzi osob se zdravotním postižením, a to jejich běžným zapojením do obvyklých činností dospělých osob, tedy možnosti pracovního uplatnění, nároku na samostatné bydlení s podporou, rozvíjení partnerských vztahů, založení rodiny a smysluplného využívání volného času. Jednotlivá témata jsou doplňována výzkumnými projekty a případovými studiemi.

Škola v prírode materskej škole - Iveta Feketeová,Slávka Iľková
18,05 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Škola v prírode materskej škole - Iveta Feketeová,Slávka Iľková
18,05 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Praktická príručka o organizácii školy v prírode s dokumentáciou s tým súvisiacou na CD. Je určená pre riaditeľov i učiteľov materských škôl. Prevedie ich platnými právnymi predpismi a upozorní na povinnosti a dokumentáciu súvisiacu s organizovaním školy v prírode v materskej škole.

Stop rozmazlování! - Richard Bromfield
13,02 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Stop rozmazlování! - Richard Bromfield
13,02 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Knižní úleva pro rodiče, kteří si zoufají a nevědí, jak zkrotit své nezkrotné mazánky. Nemluvte donekonečna o tom, co by dítě mělo nebo nemělo, nevyhrožujte, nepropadejte zoufalství, ale jednejte!

Cesty ke čtenářství + DVD - Květuše Lepilová
10,44 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Cesty ke čtenářství + DVD - Květuše Lepilová
10,44 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikace je určena studujícím středních pedagogických škol, oboru učitelství na mateřských školách na PdF, učitelů MŠ i ZŠ a rodičům. Autorka předává svoje cenné zkušenosti a doporučení pro podnícení zájmu dětí o čtení a při prohloubení čtenářských dovedností dětí. Důležitou součástí knihy je DVD, na němž je zachycen ojedinělý dokument o čtenářském vývoji devíti dětí od 3 do 21 let.

Soukromá a firemní školka od A do Z - Terezie Pemová,Radek Ptáček
11,93 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Moderní doba klade velké nároky na propojování rodinného a pracovního života. Zvyšující se nároky v oblasti pracovní, ale i společenské velmi často neumožňují věnovat rodině tolik času a pozornosti, jak jsme byli zvyklí. Naštěstí už jsou za námi časy velkých jeslí, kde pracující matky odkládaly své děti, aby naplnily poslání pracující ženy, nicméně opět celá řada rodičů i zaměstnavatelů hledá možnosti, jak se co nejrychleji zapojit zpět do pracovního procesu, jak co nejrychleji navázat svoji dosavadní kariéru, ale přitom zásadním způsobem neublížit dítěti odložením do neosobního prostředí, a nenarušit tak začínající rodinný život. Odpovědí, kterou nabízí současné legislativní změny, ale i dlouhými lety ověřená praxe ze zahraničí, jsou různé formy soukromých nebo firemních předškolních zařízení. V České republice je bohužel desítky let zažitý model, že existují pouze jesle a školky, ve kterých navíc není místo. Tato situace se v současné době začíná pomalu měnit a řada zaměstnavatelů, obcí, ale i občanských sdružení a iniciativ zakládá různé formy předškolního zařízení, které vycházejí vstříc potřebám dnešních rodičů. Bohužel vzhledem k novosti řady legislativních změn přetrvává představa, že založit školku nebo nějakou formu předškolního zařízení je nákladné a obtížné. Vše uvádí na pravou míru tato publikace.

Timicunami - Alberto Pellai,Barbara Tamborini
5,30 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Timicunami - Alberto Pellai,Barbara Tamborini
5,30 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

"Gyakorló szülőként rémálom, amikor a tinédzser kor beköszöntével egyszerre mintha egy teljesen más személyiség venné át az uralmat gyerekünk felett. A forgószél, amely épp átsöpör rajtunk, a kiskamaszkor, és jobb, ha már az elején tudjuk, hogy nincs rá gyógymód. A túlélésnek azonban van titka: meg kell értenünk, mi zajlik a javában fejlődő agyban, amely másképp működik, mint a felnőtteké.Barbara Tamborini és Alberto Pellai tud erről egyet s mást: a fejlődő életkor pszichológiájának szakértőiként és két kiskamasz szüleiként (valamint két másik gyereké, aki még csak ezután lesz az) biztos kézzel vezetnek be minket ennek az életkornak a csodái közé, s ellátnak minket megfelelő tanácsokkal ahhoz, hogy bár lehetetlennek látszik, de megtaláljuk a megfelelő kommunikációs csatornát. A könyv teljesen gyakorlatiasan, problémakörönként tárgyalja a korszak nehézségeit sok ötlettel, és még több kérdéssel, melyek segítenek árnyalni a helyzetet. Nem azt mondja meg hogy reagáljunk, hanem hogy hogyan ne reagáljuk, illetve mikor érdemesebb nem lereagálni azt,amit látunk. Tartalmaz még egyebek között egy részletes szülői tesztet,amiből nemcsak gyermekünk, de saját reakcióink is érthetőbbé, így kezelhetőbbé válnak. Találhatunk a kötetben hasznos film tippeket is, melyeket meghatározott időszakban a serdülőknek egyedül vagy családdal együtt érdemes megnézni."

Mi a baj az iskolával? - Varsányi József (szerk.)
2,52 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Mi a baj az iskolával? - Varsányi József (szerk.)
2,52 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Füzetemet figyelemfelhívásnak, vitaindítónak szántam. Átadom a stafétát a szakembereknek

Notebook - Debbarma Shantaraj
2,34 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Notebook - Debbarma Shantaraj
2,34 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

About the book:This writing is not written by the imagination of the mind. Rather, it can be said that this writing is based on experience and formed by reason. The contents of this writing are the experiences that I have received from different people in different ways at different times. Each and every word written in this book is writing in response to an event which I have encountered. ? About Author: Shantaraj Debbarma is an Assistant Professor of Philosophy. Besides teaching, he also has a hobby of writing. His articles have been published in many online journals and magazines. ?About the author:Shantaraj Debbarma is an Assistant Professor of Philosophy. Besides teaching, he also has a hobby of writing. His articles have been published in many online journals and magazines.

Kreatív iskolák - Lou Aronica,Robinson Sir Ken
8,86 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kreatív iskolák - Lou Aronica,Robinson Sir Ken
8,86 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Mi a baj az iskolákkal? Valóban megölik a kreativitást, ahogy Ken Robinson híres TED-előadásában állítja? Milyen oktatás lenne képes felkészíteni gyerekeinket az állandóan változó, kiszámíthatatlan jövőre? Kreatív iskolák című könyvében Ken Robinson sorra veszi az elavult, iparosított oktatási rendszer problémáit az állandó tesztkényszertől a tanulók és a szülők elidegenítésééig, és olyan úttörő, gyakorlati megoldásokat javasol, amelyekkel alulról szerveződő módon, kis lépésekkel is forradalmi változásokat lehet elérni. Személyre szabott, organikus megközelítést szorgalmaz, amely a rendelkezésünkre álló példátlan technológiai és szakmai erőforrásokból merítve minden tanulót megszólít, kialakítja bennük a tanulás szeretetét, és képessé teszi őket arra, hogy szembenézzenek a 21. század kihívásaival. A Kreatív iskolák kötelező olvasmány mindenki számára, akit érdekel egy újfajta oktatás lehetősége, legyen akár szülő, tanár, iskolaigazgató vagy oktatási döntéshozó. Sir Ken Robinson Az alkotó elem, Az alkotó tér és az Elemedben vagy? szerzője, nemzetközileg elismert oktatási szakember, a kreativitás és az innováció területének egyik legkiválóbb szakértője. Tanácsadóként dolgozott kormányokkal, Fortune 500 cégekkel, országos és állami oktatási rendszerekkel, valamint a világ vezető nonprofit és kulturális szervezeteivel.

AHA! Rodičovství - Laura Markhamová
13,68 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
AHA! Rodičovství - Laura Markhamová
13,68 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Tři výchovné principy doktorky Laury Markhamové: - Umění seberegulace - Napojování se na dítě a vytváření hlubokého vztahu - Koučink, nikoli kontrola Hlavní vzkaz autorky zní: „Pečujte o emocionální vztah mezi vámi a dítětem, docílíte opravdové a trvalé změny. Máte-li toto zásadní pouto s vaším dítětem, nepotřebujete vyhrožovat, vyčítat, prosit, uplácet ani trestat.“ „Pokud chcete být jako rodič klidnější a mít větší sebedůvěru, tato kniha je určena právě pro vás. Laura Markhamová vám pomůže pochopit příčiny chování vašeho dítěte.! Elizabeth Pantley, autorka knihy Klidné spaní a ukládání a mnoha dalších

AHA! Rodičovství - sourozenci - Laura Markhamová
13,19 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
AHA! Rodičovství - sourozenci - Laura Markhamová
13,19 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha obsahuje praktické a výzkumem podložené rady, jak: - si vytvořit hluboký vztah ke každému z vašich dětí, aby skutečně uvěřily tomu, že nikoho jiného nemůžete milovat více - vytvořit láskyplné rodinné prostředí, které podněcuje smích a minimalizuje hádky - naučit děti zdravému emočnímu sebeřízení (samostatné řešení konfliktů, které jim umožní naplnit vlastní potřeby a respektovat potřeby druhých) - pomoci dětem vypěstovat celoživotní sourozenecké pouto a prohloubit v nich vztahové dovednosti, které budou potřebovat k vytváření zdravých přátelských i pracovních vztahů a posléze i vztahů v jejich vlastních rodinách

Informatorium školy mateřské - Jan Amos Komenský
4,46 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Informatorium školy mateřské - Jan Amos Komenský
4,46 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Na počátku Komenského zájmu o otázky výchovy a vzdělání člověka stál záměr usnadnit školám, tj. žákům a učitelům v nich, cestu ke vzdělání a k duchovnímu rozvoji budoucích osobností, budoucích vzdělanců, tedy lidí, kteří budou ve společnosti hrát vůdčí roli. Předškolní stupeň, a to včetně prenatálního stadia, představuje základ, o něhož se odvíjí úspěch všech vyšších stupňů. Informatorium školy mateřské vzniklo v Lešně r. 1632 jako část zamýšleného monumentálního vzdělávacího celku, jenž měl sloužit k přepokládané reformě českého školství po návratu Komenského z exilu do vlasti, která však nebyla plně realizována. Význam Informatoria není jen v tom, že tvořilo článek velkolepé koncepce reformy školského systému, je také v tom, že se jedná v raném novověku o evropsky zcela ojedinělé systematické pojednání o výchově dětí v nejmladším věku.

Keď dieťa nechce spať - Jiřina Prekopová
6,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Keď dieťa nechce spať - Jiřina Prekopová
6,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Uspávanie patrí k najväčším problémom rodín s malými deťmi. Práve im je určená kniha detskej psychologičky Jiřiny Prekopovej, ktorá ukazuje cestu k pokojnému spánku. Poukazuje pritom na skúsenosti mnohých prírodných kultúr, ktoré ešte nestratili spojenie s tradíciou a stáročnými zvykmi. Autorka propaguje návrat k prirodzeným vzťahom, kde dieťa pociťuje istotu zavedených rituálov, ale aj bezpečie, ktoré cíti zo strany matky. Dieťa nemá rado zmeny, potrebuje pocit istoty, ako napríklad dôverne známe miesto, kde zaspáva, kolísanie či hladenie. Kniha poukazuje na najčastejšie chyby a ponúka rady, ako premeniť zaspávanie zo stresujúcej skúsenosti na prirodzenú časť dňa, ktorej nechýba jej čaro a krása.

Dieťa ... A čo teraz?! - Pamela Druckermanová
6,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Dieťa ... A čo teraz?! - Pamela Druckermanová
6,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Americká novinárka a autorka bestselleru A dosť! Pamela Druckerman pokračuje v odkrývaní tajomstiev francúzskej výchovy. Dôležité je si uvedomiť, že život rodiny sa netočí len okolo dieťaťa. Nemusíte neustále všetkým ukazovať fotky vašich ratolestí, ani donekonečna rozprávať o každom ich papaní či kakaní. Nie ste len matka, v prvom rade ste žena, partnerka, manželka. Tak na to nezabúdajte. Milostný život a tajomstvá dospelých nezahadzujte do koša. Francúzski rodičia svoje deti milujú, ale to ešte neznamená, že sa musia vzdať svojho života. Nevenujú všetku svoju energiu tomu, aby ich batoľatá vedeli čítať čo najskôr. Nestresujte, ak ten váš poklad odmieta jesť hrášok či inú zeleninu. Ani vy by ste s nadšením nejedli niečo, do čoho by vás nútili. Chce to trpezlivosť a žiadne čokoládové úplatky. Francúzske deti nemaškrtia, kedy sa im zachce. Znie to až príliš ideálne? Nevyhovárajte sa na rozmaznávajúcich starých rodičov. Francúzske gurmánstvo sa začína už v plienkach. Jedlá, ktoré pripravujú v parížskych štátnych jasliach, sú zdravé lahôdky nielen pre deti. Autorka pridáva aj príklad týždenného jedálneho lístka. Bon appetit!

Nauč se to! - Henry L. Roedinger III,Mark A. McDaniel,Peter C. Brown
10,45 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Nauč se to! - Henry L. Roedinger III,Mark A. McDaniel,Peter C. Brown
10,45 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Nauč se to! je návod, jak se efektivně porvat s učením a pamatováním si – a pokud jste pedagog nebo lektor, tak i s tím, jak svoje znalosti předávat co nejúčinněji. Schválně, vzpomenete si, kdy vám naposledy někdo radil s tím, jak se vlastně učit? A kolik vám tehdy bylo? Většina z nás používá při studiu zastaralé kontraproduktivní metody. Díky novým poznatkům psychologie a dalších věd přišel čas se jich zbavit. Nejrozšířenější postupy, jako je podtrhávání v textu a jeho biflování, v nás sice vyvolávají dojem, že jsme si látku výborně osvojili, ale už po krátké době z ní umíme pouhý zlomek. Hlouběji a trvaleji si ji osvojíme díky postupům, které nejsou příliš intuitivní. Jde třeba o přerušované učení (při němž látku pozapomeneme a poté se ji pokoušíme vybavit), generování (snahu vyřešit úkol předtím, než se dozvíme řešení) nebo prokládané učení (při kterém se nesnažíme jedno téma dokonale zvládnout naráz, ale záměrně ho střídáme s jinými). Své rady autoři opírají o věrohodné vědecké studie a dokumentují je na pozoruhodných životních příbězích. Přečtěte si Nauč se to!, patříte-li mezi: - studenty vysokých i středních škol a chcete být při učení produktivnější - učitele a rodiče, kterým záleží na trvalém osvojení probírané látky žáky a dětmi - všechny, kdo se celoživotně vzdělávají - lektory a manažery hledající cesty, jak kvalitně školit své klienty a kolegy

Dětský výtvarný projev - Irena Plevová,Michaela Pugnerová
15,40 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Dětský výtvarný projev - Irena Plevová,Michaela Pugnerová
15,40 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Seznamte se s interpretací dětských kreseb a možnostmi jejího praktického využití pro pedagogickou a speciálně-pedagogickou praxi. Předložená kniha vás názorným a komplexním způsobem seznámí s charakteristikami výtvarného projevu dětí. Zabývá se jak normami, tak patologií a výklad doplňuje autentickými ukázkami výkresů dětí z vlastní odborné praxe autorek. Čtenářům představuje základní pojmy a zvláštnosti projevů v dětské kresbě a také možnosti jejich využití například v edukačním procesu. Opomenuta nejsou ani úskalí diagnostických metod, která jsou významná zejména pro učitele. Publikace je určena primárně pro studenty pedagogických i dalších oborů z pomáhajících profesí, odborníkům, ale také rodičům, prarodičům a širší veřejnosti, která se o dětský výtvarný projev zajímá.

Kapitoly zo súčasnej edukácie - Erich Petlák
7,32 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kapitoly zo súčasnej edukácie - Erich Petlák
7,32 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Efektívnosť súčasnej edukácie, jej úroveň, potreby a možnosti v 21. storočí.

Premeny školy v digitálnom veku - Ivan Kalaš
9,03 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Premeny školy v digitálnom veku - Ivan Kalaš
9,03 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

V tejto knihe sa autori zaoberajú predovšetkým tým, aký potenciál ponúkajú žiakom digitálne technológie na iné učenie sa, na rozvoj znalostí a zručností v 21. storočí, na učenie sa objavovaním veľkých myšlienok a vyjadrovaním seba samých, učenie sa vytváraním čohosi, čo má zmysel pre deti osobne i pre iných. Zaujíma ich, ako a aká škola dokáže produktívne využiť tento potenciál, ako ho dokáže využiť líder školy či inovatívny učiteľ. Publikácia je určená pre všetkých učiteľov, pre manažérov pôsobiacich v školstve, pre zriaďovateľov a lídrov vzdelávania - jednoducho pre všetkých, ktorí sú pripravení premýšľať o veľkej zmene, o modernejšom vzdelávaní našich žiakov - o inej škole.