Poradca 7-8/2022 - Zákon o odpadoch - Kolektív autorov
12,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Poradca 7-8/2022 - Zákon o odpadoch - Kolektív autorov
12,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Prinášame Vám úplné znenie zákona o odpadoch po novelách s komentárom. Novelami zákona o odpadoch počas roka 2021 dochádza k zníženiu byrokratického zaťaženia podnikateľského prostredia a teda aj orgánov štátnej správy, ktoré sa môžu dôslednejšie venovať kľúčovým bodom zákona o odpadoch. Predchádzanie vzniku odpadu je prvoradou prioritou odpadového hospodárstva a ak je to možné a vhodné z environmentálneho, technického a ekonomického hľadiska by sa mala uprednostňovať recyklácia materiálov pred energetickým zhodnocovaním odpadu a zároveň zneškodňovanie odpadu by malo byť poslednou možnosťou. K uvedeným cieľom a prioritám smeruje každá novela zákona o odpadoch. Za účelom zachovania hodnoty výrobkov a materiálov a za účelom znižovania vzniku odpadu a tlaku na vzácne zdroje a životné prostredie bolo potrebné legislatívne upraviť uvedenú problematiku neustáleho navyšovania používania jednorazových plastových výrobkov v ostatnej novele zákona. Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom: Legislatíva - Zákon o odpadoch

Zdravotnická povolání - Dominik Brůha,Eva Prošková
32,46 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Zdravotnická povolání - Dominik Brůha,Eva Prošková
32,46 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha Zdravotnická povolání od odborníků v oblasti práva a zdravotnictví, kterými jsou Dominik Brůha a Eva Prošková, přináší ojedinělý komplexně zpracovaný odborný právní výklad vztahující se k výkonu zdravotnických povolání. Tato jedinečná publikace pojednává jak o výkonu zdravotnických povolání, tak o veřejnoprávní úpravě regulace zdravotnických povolání, ale také o specifických otázkách zaměstnávání ve zdravotnictví. Právě resort zdravotnictví představuje výkladní skříň problémů uplatňování pracovního práva v praxi. Například praktické problémy pracovní doby, zvyšování a prohlubování kvalifikace zdravotnických pracovníků, stejně jako problematika odměňování, dovolené atd., to jsou otázky, na které se autoři této publikace snaží podat k valifikované odpovědi. Takto komplexní přehled problematiky spojené se zdravotnickými povoláními ocení především vedoucí ale i řadoví pracovníci působící ve zdravotnictví, personalisté i studenti a cenné informace v ní najde i odborná právnická veřej nost. Výklad je doplněn množstvím příkladů z praxe a rozsáhlým poznámkovým aparátem.

Právo informačných a komunikačných technológií 1 - Martin Husovec,Matúš Mesarčík
23,66 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Učebnica práva informačných a komunikačných technológií, ktorej autormi sú traja odborníci s bohatými akademickými aj praktickými skúsenosťami, ktoré pretavili aj do textu tejto knihy. Ako prezradí už letmý pohľad na obsah, táto oblasť práva má mnoho čo ponúknuť. Zaujímavé príbehy z rôznych oblastí nášho života, futuristické úvahy o technológiách, ako aj dennodenná reflexia nad základným fungovaním práva. Teoretické otázky sú vyvážené množstvom praktických príkladov, doplnené o bohatú judikatúru a o zahraničné skúsenosti, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre Slovensko. V tomto zväzku sú spracované nasledovné témy: Právo, technológie a informačná povinnosť; Právo duševného vlastníctva ako podpora technológií; Ochrana softvéru; Meta-vyhľadávače; Ľudské práva ako všeobecný limit technológií; Odstraňovanie obsahu; Blokovanie webových stránok; Ochrana súkromia a ochrana osobných údajov; Digitálny trh v EÚ; Zodpovednosť poskytovateľov služieb; Doménové mená; Elektronická identita.

Práce a Mzdy 8 2021 - Kurzarbeit, Pravidelný a príležitostný homeoffice, Práca navyše - kedy môže zamestnanec odmietnuť? - Kolektív autorov
6,56 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

PaM radí pri riešení zložitých úloh, ponúka správne postupy a články odborníkov na aktuálne témy z oblasti vzdelávania a školenia zamestnancov. Pracovné problémy rieši prostredníctvom príspevkov, príkladov, otázok a odpovedí. Úplné znenia zákonov k danej problematike sú uvedené priamo v príspevkoch. Rozsah a dĺžka pracovného času je predmetom pracovnej zmluvy a preto v jeho medziach by štandardne mala byť vykonávaná závislá práca. Kedy môže a nemôže zamestnávateľ nariadiť prácu nadčas a kedy ju môže zamestnanec odmietnuť? Novela Zákonníka práce zmenila definíciu domáckej práce a telepráce, ale jej podstata a základné charakteristiky sa nezmenili. Aký je hlavný odlišný znak telepráce od domáckej práce? Zamestnávatelia sa pri plnení povinností voči Sociálnej poisťovni dopúšťajú viacerých chýb. Aké sankcie a pokuty môže SP zamestnávateľovi uložiť? Príslušná obec, ktorá je správcom dane, môže daňový nedoplatok vymáhať v rámci daňového exekučného konania alebo cestou súdneho exekútora, teda alternatívne. Môže obec rozhodnúť o odpustení alebo úľave na dani? Titul obsahuje: • Práca navyše - kedy ju môže zamestnanec odmietnuť? • Skrátená pracovná doba - Kurzarbeit • Pravidelná a príležitostná práca z domácnosti zamestnanca • Neospravedlniteľná absencia - rozviazanie pracovného pomeru • Neprispôsobivý zamestnanec - porušovanie pracovnej disciplíny • Dočasné prideľovanie zamestnancov medzi zamestnávateľmi • Chyby zamestnávateľov pri platení poistného do SP • Práca mladistvých starších ako 15 rokov • Skúšobná doba - predlžovanie • Zahraničná pracovná cesta • Pracovná zmluva - uzatvorenie • Nákup cez internet - ochrana spotrebiteľa • Dočasná ochrana podnikateľov vo finančných ťažkostiach • Výpoveď zamestnávateľa zo zdravotných dôvodov • Žiadosť o poskytnutie pracovného voľna na hľadanie si nového zamestnania • Výpoveď zamestnávateľa z dôvodov neplnenia požiadaviek na riadny výkon dohodnutej práce • Výpoveď zamestnávateľa pre porušenie pracovnej disciplíny • Rozhodnutie obce o daňovom dlhu subjektu • Žiadosť o dotáciu a pravidlá nakladania s verejnými prostriedkami mimo VS • Platobný výmer samosprávy • Dotácie na bývanie po novom (1.) • Ako sa neutopiť • Abstinenčný syndróm - "absťák" • Osobná energetická kríza

Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie - Libor Klimek
20,71 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie - Libor Klimek
20,71 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Zneužívanie trhu (angl. market abuse) je pojem, ktorý zahŕňa neoprávnené konanie na finančných trhoch a pozostáva z obchodovania s využitím dôverných informácií (angl. insider dealing), neoprávneného zverejňovania dôverných informácií (angl. unlawful disclosure of inside information) a manipulácie s trhom (angl. market manipulation). V očiach EÚ také konanie bráni úplnej a riadnej transparentnosti trhu, ktorá je predpokladom pre obchodovanie hospodárskych subjektov na integrovaných finančných trhoch. Súčasnú právnu úpravu EÚ v oblasti zneužívania trhu predstavujú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/57/EÚ o trestných sankciách za zneužívanie trhu. Ich priamym predchodcom bola hlavne smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (bola zrušená nariadením č. 596/2014), ktorej predchodcom bola smernica Rady 89/592/EHS o koordinácii právnych predpisov týkajúcich sa obchodovania s využitím dôverných informácií (bola zrušená smernicou 2003/6/ES). Uvedená právna úprava EÚ bola doplnená judikatúrou Súdneho dvora EÚ. Publikácia je súborným dielom judikatúry Súdneho dvora EÚ vo veciach zneužívania trhu a súvisiacich trestnoprávnych otázok. Je adresovaná aplikačnej praxi v oblasti trestného práva – advokátom, sudcom, prokurátorom a príslušníkom Policajného zboru SR. Cenné poznatky v nej nájdu taktiež akademici zaoberajúci sa trestným právom, ako aj študenti doktorandského štúdia v odbore Trestné právo.

Novelizovaný zákon o DPH 3/2021
6,37 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Novelizovaný zákon o DPH 3/2021
6,37 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Novelizovaný zákon o dani z pridanej hodnoty s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení Zákon č. 222/2004 Z.z. zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z.z., zákona č. 651/2004 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č. 523/2005 Z.z., zákona č. 656/2006 Z.z., zákona č. 215/2007 Z.z., zákona č. 593/2007 Z.z., zákona č. 378/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 83/2009 Z.z., zákona č. 258/2009 Z.z., zákona č. 471/2009 Z.z., zákona č. 563/2009 Z.z., zákona č. 83/2010 Z.z., zákona č. 490/2010 Z.z., zákona č. 331/2011 Z.z., zákona č. 406/2011 Z.z., zákona č. 246/2012 Z.z., zákona č. 440/2012 Z.z., zákona č. 360/2013 Z.z., zákona č. 218/2014 Z.z., zákona č. 268/2015 Z.z., zákona č. 360/2015 Z.z., zákona č. 297/2016 Z.z., zákona č. 298/2016 Z.z., zákona č. 334/2017 Z.z., zákona č. 112/2018 Z.z., zákona č. 323/2018 Z.z., zákona č. 368/2018 Z.z. a zákona č. 369/2018 Z.z. zákona č. 317/2019 Z.z., zákona č. 318/2019 Z.z., zákona č. 368/2019 Z.Z. a zákona č. 344/2020 Z. Z.

Zákony 2021 II. B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, Súkromná bezpečnosť - Kolektív autorov
6,65 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Zákony II časť B obsahujú zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. Do prvej kapitoly sme po novom doplnili zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov. Zborník v druhej kapitole obsahuje notársky poriadok a predpisy týkajúce sa práce notárov a ich odmeňovania. Ďalšia kapitola obsahuje právne predpisy týkajúce sa práce advokátov a odmeňovania ich právnych služieb, do ktorej sme pridali aj zákon o e-Governmente. Nová štvrtá kapitola obsahuje zákon o prokuratúre a zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch, ktoré sme po novom do zákonov zaradili k 1. 1. 2021. Posledná kapitola obsahuje zákon o súkromnej bezpečnosti a súvisiace právne predpisy týkajúce sa práce pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb.

Ochrana ústavnosti - Ján Drgonec
31,83 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Ochrana ústavnosti - Ján Drgonec
31,83 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha je určená vysokoškolským pedagógom zaoberajúcim sa ústavným právom alebo všeobecnou teóriou práva. Rovnako sa pokúša osloviť sudcov, prokurátorov a advokátov, ktorí pri výkone povolania prichádzajú do styku s aplikovanou ochranou ústavnosti. Štýlom spracovania dielo umožňuje porozumieť nastoleným problémom aj žurnalistom a politológom zaoberajúcim sa otázkami ochrany ústavnosti. Dielo je spôsobilé osloviť aj poslucháčov právnických fakúlt s hlbším záujmom ochranu ústavnosti prostredníctvom Ústavného súdu, aj keď v tomto prípade študenti nie sú prvoplánovým adresátom diela.

Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva - Ladislav Briestenský
14,25 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Každé obecné zastupiteľstvo predstavuje jedinečnú zostavu osôb, čo sa premieta do rozmanitosti názorov a záujmov. Ako transformovať jedinečnú zostavu osôb obecného zastupiteľstva na kooperujúci tím a docieliť tak maximálnu efektívnosť ich zasadnutí? Odpovede na túto otázku prináša publikácia Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Netradičný pohľad na zdanlivo jasnú tému vychádza z bohatých skúseností autora s vedením zasadnutí obecných zastupiteľstiev a dôverného poznania najčastejších problémov. Obsah publikácie je rozvrhnutý do krátkych, no obsahovo výdatných kapitol, ktoré sú vhodne doplnené príkladmi, odporúčaniami, praktickými skúsenosťami a stručnou rekapituláciou. Detailne spracované témy súvisiace s prípravou, zabezpečením a priebehom zasadnutia poskytujú vyčerpávajúci pohľad na zložitý proces a poskytujú návod, ako ho zefektívniť. Autor sa nevyhýba ani konfliktom počas zasadnutia obecného zastupiteľstva, ako aj zasadnutiam počas krízovej situácie. Publikácia je venovaná najmä poslancom obecných zastupiteľstiev, starostom a zamestnancom obecných samospráv, ale zaujme aj občanov, ktorí chcú lepšie porozumieť chodu obecného zastupiteľstva.

Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť 2. vydanie - Zuzana Macková
14,25 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Predložená publikácia podáva ucelený základný teoretický pohľad na právo sociálneho zabezpečenia. Vzhľadom k tomu, že ono je v neustálom pohybe, legislatívne zmeny permanentne prebiehajú, narúša to kompaktné usporiadanie jednotlivých právnych inštitútov z hľadiska ich obsahového naplnenia, ale aj systémových väzieb. Mimoriadne pozitívne hodnotím spracovanie historického vývoja sociálneho zabezpečenia s dôrazom na jeho historické etapy na území bývalého Československa i súčasnej Slovenskej republiky až po súčasnosť. Zároveň autorka rozoberá jednotlivé faktory, ktoré ovplyvňujú stav a systém sociálneho zabezpečenia. Publikácia zrozumiteľným spôsobom približuje jadro sociálnej politiky – samotné právo sociálneho zabezpečenia a mechanizmus fungovania jeho vzťahov.

Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch - Alena Javolková
19,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch - Alena Javolková
19,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovení Obchodného zákonníka je najfrekventovanejším typom zmluvy v obchodnozáväzkových vzťahoch. Aj keď právna úprava tohto zmluvného typu je pomerne podrobná a jasná, laxný prístup subjektov týchto právnych vzťahov spôsobuje vznik množstva súdnych sporov. Vo väčšine prípadov, ako je zrejmé aj z väčšiny súdnych rozhodnutí uvedených v tejto publikácii, sú súdy nútené najprv skúmať vznik kúpnej zmluvy ako predbežnú otázku, jej podstatné náležitosti, aby vôbec mohli riešiť meritum veci, ktorým je vo väčšine prípadov zaplatenie kúpnej ceny alebo uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady tovaru.Zaradenie jednotlivých súdnych rozhodnutí je v súlade so systematikou hlavy II, diel I Obchodného zákonníka, ktorý rieši problematiku obchodnoprávnej zmluvy a zodpovednosti za vady, a to najmä z dôvodu prehľadnosti. Toto zaradenie je však len orientačné, keďže vo väčšine súdnych rozhodnutí sa rieši viacero otázok týkajúcich sa predmetnej problematiky, pričom základným kritériom pre začlenenie súdneho rozhodnutia je vo väčšine prípadov riešený nosný problém. V publikácii možno nájsť aj rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky, ktoré riešia túto problematiku, a vzhľadom na ich význam sú spôsobilé poskytnúť návod na vytvorenie si vlastného právneho názoru na konkrétnu právnu otázku, keďže právna úprava kúpnej zmluvy v oboch štátoch bola donedávna v zásade totožná. Veríme, že táto publikácia bude významným zdrojom právnych poznatkov pre právnickú verejnosť, najmä pre sudcov a advokátov.

Právo duševného vlastníctva - Zuzana Adamová
21,76 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Právo duševného vlastníctva - Zuzana Adamová
21,76 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Autorské, patentové, dizajnové, známkové právo a ďalšie oblasti práva duševného vlastníctva spracované moderným a pútavým spôsobom zohľadňujúcim platnú právnu úpravu aj relevantnú judikatúru. V knihe sú rozobraté témy ako napríklad licenčné zmluvy, zamestnanecký a školský režim, ochrana a vymožiteľnosť, otázky medzinárodného práva a vybrané aplikačné problémy. Pozornosť sa venuje aj kolektívnej správe práv, právnym aspektom plagiátorstva, sprístupňovaniu záverečných a kvalifikačných prác, obmedzeniu prístupu k informáciám a ďalším oblastiam. Kniha má slúžiť primárne potrebám študentov vysokoškolského štúdia práva, zaiste ju však využijú aj účastníci rozličných kurzov, študenti umelecky a mediálne zameraných odborov, študenti žurnalistiky, politológie, priemyselného dizajnu či informačných technológií, ako aj odborníci realizujúci sa profesijne v oblasti práva alebo kreatívneho priemyslu.

Dejiny právneho a politického myslenia - Kolektív autorov
17,29 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Dejiny právneho a politického myslenia - Kolektív autorov
17,29 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Učebnica politickej, právnej a sociálnej filozofie, ktorá predstavuje teoretické riešenia politicko-právnych a právno-filozofických problémov v jednotlivých etapách vývoja politického a právneho myslenia i spoločenských zmien, ktoré boli významnými ideovými počinmi reflektované. Ide najmä o prínos najvýznamnejších mysliteľov k poznaniu východísk a povahy prirodzeného a pozitívneho práva, vzťahu etiky, práva a politiky, slobody, rovnosti a spravodlivosti, slobody a spoločenského poriadku, štátu a moci, ľudských práv. Zámerom autorov je oboznámiť študentov práva s dedičstvom politickej, právnej a sociálnej filozofie a zároveň poukázať na konfrontáciu rôznych stanovísk, rozličné štýly myslenia a spôsoby argumentácie. Jej cieľom je prispieť ku kultivácii myslenia študentov a k prehĺbeniu poznania rozmanitostí myšlienkového vývoja právnej, politickej a sociálnej filozofie.

Zákon o sociálních službách - Eva Janečková,Petr Mach
25,89 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Zákon o sociálních službách - Eva Janečková,Petr Mach
25,89 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha cílí na objasnění systému sociálních služeb, na vyjasnění práv a povinností poskytovatelů sociálních služeb. Obecnost některých ustanovení nebo nutnost v rámci výkladu hledět na základní zásady zákona nebo další principy/účely stanovené pro jednotlivé skupiny sociálních služeb byla určitým motivem autorů k vytvoření tohoto komentáře. Využity byly nejen metodické či jiné materiály Ministerstva práce a sociálních věcí, či další odborné publikace/články, ale také praktická aplikační zkušenost z jednotlivých pohledů při aplikaci ustanovení zákona o sociálních službách. Zařazeny byly praktické příklady, které čtenářům napomohou k rozšíření náhledu na jednotlivé oblasti poskytování sociálních služeb.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Kolektív autorov
67,06 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Kolektív autorov
67,06 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Co vše má veřejná sféra ve vztahu k (ohroženým) dětem a rodinám vykonávat, na jaký okruh dětí se zaměřuje, na jaké situace reaguje a jakým způsobem nebo jaká jsou práva a povinnosti všech zúčastněných? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá druhé, aktualizované vydání komentáře zákona o sociálně-právní ochraně dětí, doplněné o aktuální poznatky z praxe.

Živnostenský zákon - Komentář - Kolektív autorov
44,20 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Živnostenský zákon - Komentář - Kolektív autorov
44,20 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Komentář nabízí pohled na aplikaci živnostenského zákona v praxi živnostenského úřadu. Cílem této publikace je čtenářům co nejvíce přiblížit danou problematiku pokud možno přijatelným a srozumitelným jazykem. Kniha se dále pokouší stručně zmapovat historický vývoj živnostenské správy na našem území od roku 1859 až do současných dnů. Pro čtenáře bude jistě zajímavým zjištěním, jaký dopad tento historický vývoj měl a jak se chtě nechtě promítá i do dnešních dnů. Pro praktické využití publikace v běžné podnikatelské praxi dozajista přispěje i skutečnost, že autorský tým je úzce spjat s výkonem živnostenské správy. Jeho snahou proto bylo v co největší míře eliminovat teoretické poučky a zaměřit se na reálné poznatky z aplikační praxe.

Teória štátu a práva - Daniel Šmihula
25,56 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Teória štátu a práva - Daniel Šmihula
25,56 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Teória štátu a práva je predmet, ktorý patrí medzi základné a úvodné predmety pri štúdiu práva, štátovedy, politológie a ostatných príbuzných vied. Publikácia je rozdelená do dvoch častí. Prvá z nich sa venuje predovšetkým ľudskej spoločnosti a štátu ako špecifickej forme organizácie ľudskej spoločnosti. Druhá časť poskytuje úvod do teórie práva, jeho tvorby a aplikácie. Text je doplnený aj výkladom týkajúcim sa náboženstva alebo významu médií modernej spoločnosti. Keďže v súčasnosti rastie význam islamskej právnej kultúry, je učebnica doplnená aj podrobnejším rozborom islamskeho práva. Text poskytuje základné fakty a definície, vychádza z koncepcií po roku 1989. Na konci každej kapitoly sú otázky na zamyslenie. Jazyk knihy je jednoduchý a zrozumiteľný.

Mediace dnes – realita a perspektivy - Michal Malacka,Kolektív autorov
21,88 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Mediace ve společnosti, hodnocení jejího významu v národním, mezinárodním a regionálně integračním kontextu. Význam mediace a mediačních metod pro oblasti školství, politiky, hospodářství, veřejného sektoru a mnohých dalších v komparaci s úrovní demokratického zřízení společnosti, dostupnosti spravedlnosti a rozsahu spektra způsobu řešení sporů a konfliktů. Všechna tato témata a mnohá další jsou obsažena v publikaci, která představuje pokračující snahu o koncepční pojetí problematiky mediace a s ní souvisejících právních, sociologických, psychologických či politických a dalších aspektů na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého, prezentovanou odborníky z partnerských institucí včetně zahraničních. Tato kniha je kolektivním dílem autorů, kteří reflektují současný stav mediace v České republice a ve vybraných zemích Evropy z pohledu sociologie, práva, psychologie, historie, sociální práce či politologie. Jednotlivé kapitoly této publikace se zabývají aktuálními otázkami, jež jsou předmětem zkoumání v rámci mediace a jejích metod. Monografie dále prezentuje výstupy z konferencí pořádaných na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde docházelo k diskuzím mezi teoretiky a praktiky, které se týkaly aktuálních metodologických a interdisciplinárních problémů. Multidisciplinarita a interdisciplinarita mediace s sebou přináší nové, doposud nezodpovězené otázky, zaměřené na vývoj a aktuální zkušenosti s mediací ve vybraných zemích Evropy, konkrétně v Rakousku, Německu a Slovensku, řešení problémů v současné mediační praxi, mediaci ve zdravotnictví, mediaci ve veřejném sektoru a další specifické případy a subprocesy v mediaci. Poslední část knihy je pojatá jako pojednání o mediaci v České republice v kontextu závěrů kulatých stolů na PF UP v Olomouci.

Prvá ústava Slovenskej republiky - Jozef M. Rydlo
2,38 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Prvá ústava Slovenskej republiky - Jozef M. Rydlo
2,38 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Prvá ústava SR

Aktualizácia III/4 2023 - Úprava životného minima
4,28 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Aktualizácia III/4 2023 - Úprava životného minima
4,28 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Cieľom novely zákona o sociálnom poistení je vytvorenie legislatívneho rámca pre zabezpečenie lepšej informovanosti a zrozumiteľnosti poskytovaných informácií o budúcich dôchodkových nárokoch z povinného dôchodkového systému. Zlepšiť informovanosť občanov o predpokladanej výške ich dôchodku prostredníctvom pravidelne zasielanej komplexnej informácie. Snahou je postupne integrovať dostupné informácie od všetkých poskytovateľov dôchodkového poistenia alebo sporenia a komunikovať tak jednotnú prognózu dôchodku. Zavedenie komplexnej informácie je prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa, v ďalších rokoch bude potrebné smerovať aktivity k vytvoreniu aplikácie integrujúcej informácie z I. piliera ako aj informácie od správcov v II. a III. pilieri. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 220/2023 Z. z. o úprave súm životného minima – nové opatrenie ruší opatrenie č. 227/2022 Z. z. - Zákony III B NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 243/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024 - nové opatrenie ruší opatrenie č. 234/2023 Z. z. - Zákony III B NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 232/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie - nové opatrenie ruší opatrenie č. 213/2023 Z. z. - Zákony III B Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - po novele zákonom č. 263/2023 Z. z. (druhá novela), po novele zákonom č. 273/2023 Z. z. (tretia novela) a po novele zákonom č. 295/2023 Z. z. (tretia novela)- Zákony III B UPOZORNENIE NA ZMENU! Zákon 311/2001 Z. z Zákonník práce – po novele zákonom č. 309/2023 Z. z. (tretia novela) – Zákony III A Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení – po novele zákonom č. 273/2023 Z. z. (šiesta novela), po novele zákonom č. 274/2023 Z. z. (siedma novela) a po novele zákonom č. 275/2023 Z. z. (ôsma novela) – Zákony III B Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení – po novele zákonom č. 274/2023 Z. z. (druhá novela) a po novele zákonom č. 309/2023 Z. z. (tretia novela) – Zákony III B Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení – po novele zákonom č. 309/2023 Z. z. (druhá novela) – Zákony III B Zákon č. 417/2013 Z. Z. o pomoci v hmotnej núdzi – po novele zákonom č. 275/2023 Z. z. (druhá novela) – Zákony III B V súvislosti s novelou zákona o sociálnom poistení sa novelizuje aj zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, a to z dôvodu predĺženia obdobia na zasielanie každoročných výpisov z II. a III. piliera z konca januára, resp. februára, na koniec marca. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa zosúlaďuje s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci posudzovania nároku na dôchodok poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a ktorí súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia podľa zákona o sociálnom poistení vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia. V záujme dodržania zásady rovnakého zaobchádzania sa primerane upravil spôsob výpočtu starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkov nad rámec ustálenej judikatúry.

Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Komentár - Katarína Fedorová
20,52 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikácia poskytuje užitočné odpovede na praktické otázky súvisiace s vymedzením rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej na základe verejného zdravotného poistenia, pričom mapuje tiež relevantné súdne rozhodnutia slovenských, českých a európskych súdov. Spolu s autorkiným komentárom k zákonu o zdravotnom poistení predstavuje svojím zameraním a komplexnosťou jedinečnú publikáciu v slovenskej odbornej literatúre zaoberajúcu sa problematikou zdravotného poistenia. Keďže autorka má reálne skúsenosti s aplikáciou predmetného zákona v praxi, ponúka v publikácii závery, o ktoré sa čitateľ môže vo svojej praxi či štúdiu oprieť. Komentár je určený zamestnancom rezortu zdravotníctva, zdravotníckym pracovníkom, právnikom, ktorí sa venujú medicínskemu právu, ale aj študentom právnických a lekárskych fakúlt.

Skripta SKČP: Fenomén ESG a jeho dopady do fungování organizací - Kolektív autorov
10,72 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Skripta SKČP Fenomén ESG a jeho dopady do fungování organizací vám přináší referáty JUDr. Petra Michala, JUDr. Petra Šuka, JUDr. Ing. Lenky Dupákové, Ing. Radka Špicara, Taťány Plecháčkové, JUDr. Pavla Smutného, Mgr. Jana Sůry, Miroslava Holana, Mgr. Petra Bohumského, Petra Jedličky, Ing. Reneé Smyčkové, Ing. Jiřího Pavla, JUDr. Romana Fialy a Vladimíra Valenty, kteří se sešli, aby sdíleli své názory a zkušenosti s fenoménem ESG. Skripta SKČP jsou projektem Stálé konference českého práva realizovaným od roku 2022. Jejich cílem je rozšiřovat myšlenky, které zaznívají na konferencích, sympoziích, kulatých stolech a dalších prezenčních akcích Stálé konference českého práva, i mimo přirozeně (zejména kapacitními důvody) omezený okruh účastníků, s nimiž se můžeme při těchto akcích reálně setkávat. Principem ediční řady Skripta SKČP je zaznamenat průběh jednotlivých akcí, zachovat autentický ráz přednesů a jen s nezbytnou mírou redakčních zásahů, představit nezkresleně a pokud možno v plném rozsahu příspěvky těch, kteří se aktivně účastní akcí jako referenti, koreferenti, startéři rozprav či diskutující.

Poradca č. 12/2023 - Zákon o zdravotnom poistení s komentárom - Jana Prušíková
8,08 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Zákon o zdravotnom poistení s komentárom Za zamestnanca vypočítava, vykazuje a platí preddavok na zdravotné poistenie jeho zamestnávateľ zo skutočne zarobeného príjmu v konkrétnom mesiaci. Od 1. januára 2023 sa pri platení preddavkov zamestnanca uplatňuje minimálny preddavok, t. j. prvýkrát preddavok za mesiac január 2023 so splatnosťou do 28. februára 2023. Minimálny preddavok nemusia platiť zamestnanci, ktorí sú zároveň poistencami štátu, a to napríklad pracujúci študenti, dôchodcovia alebo osobami so zdravotným postihnutím alebo SZČO. Usmernenie k minimálnemu preddavku uverejňuje Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej webovej stránke. My prinášame komentár k zákonu o zdravotnom poistení sú všetkými dôležitými zmenami v tomto čísle Poradcu.

Alkotmányjogi utazás Amerikában - Sándor Lénárd
6,98 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Alkotmányjogi utazás Amerikában - Sándor Lénárd
6,98 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Mikor ?több hónapnyi megfeszített munkát követően 1787 szeptemberében Benjamin Franklin kisétált a philadelphiai Independence Hall épületében tartott alkotmányozó gyűlésről, egy asszony lépett oda hozzá, kíváncsian nekiszegezve a kérdést: „Doktorúr, mi lett az eredmény: köztársaság vagy monarchia?” – „Köztársaság – hangzott Franklin válasza. Majd sietve hozzátette: – Ha sikerül megőrizniük.” Amerika egyik alapító atyjának máig ható üzenete, hogy az alkotmányban kifejezésre jutó elvek, értékek és jogok, illetve tágabb értelemben az erkölcsi, politikai és gazdasági víziók egyetlen nemzetnek sem hullanak az ölébe. Ezeket csak hosszas küzdelmek, párbeszédek, viták és nem egy esetben harcok árán lehet kivívni. A konfrontációkban kibontakozó gondolkodás azonban kultúrateremtő hatású, nélkülözhetetlen a politikai hagyomány megszilárdulásához. Az interjúkötet az amerikai politikai közösség ilyen küzdelmeibe enged bepillantást. Philadelphiától San Diegóig, Washingtontól Seattle-ig Amerika legnevesebb jogászprofesszorai, alkotmányjogász szakértői, valamint híres jogászintézményeinek vezetői kalauzolnak az egyedülálló utazás során. Szókimondó őszinteséggel rántják le a leplet az ország jelenkori alkotmányos dilemmáiról, így például a hatalomgyakorlási struktúra torzulásáról, a bírókinevezések tétjéről vagy a modern technológia alapvető jogokra gyakorolt hatásairól. A súlyos kérdések tárgyalása közben olyan érdekességekre is fény derül, mint például hogy kik voltak az „éjféli bírók”, mi az a „bírósági dzsúdzsucu”, hogyan forradalmasítják az alkotmányjogi gondolkodást a karizmatikus vezetők, vagy miért tüntetnek ma gyakrabban a legfelsőbb bíróság, mint a törvényhozás épülete előtt. Az utazás során nemcsak a pezsgő tengerentúli vitakultúra, hanem az a tanulság is kirajzolódik, hogy végső soron minden ország sorsa a saját kezében van.

Magyar kóla - András Dezső
5,77 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Magyar kóla - András Dezső
5,77 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

A 2019-es év talán legnagyobb könyves szenzációja, a Maffiózók mackónadrágban című bestseller szerzője, a távozó indexes oknyomozó újságíró, Dezső András újabb alvilági történetek feltárására szánta rá magát. Ezúttal a magyarországi kokainpiac és a drogban úszó elit világába ad betekintést. Vajon élnek-e Magyarországon kokainbárók, vagy a hazai nagyágyúk csak kispályások a világ többi országának kereskedőihez képest? Hol helyezkednek el a magyar bűnözők a világ kokaintérképén? Mennyi pénzt szakít egy magyar drognagykereskedő és hogyan dolgozik egy díler? Honnan és hogyan jut be Magyarországra a kokain és miért elsősorban a felső tízezer vagy éppen a celebek és a politikusok körében népszerű? A szerző – aki az olvasóval megismerteti az első magyar kokainkirály történetét is – kutatómunkája során ismét elmerült az alvilágban és a felvilágban is, megtörtént eseteknek járt utána, hogy bemutassa, milyen is a „magyar kóla”.  

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky - Alena Bányaiová
34,56 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikace se zabývá tématem prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky, jež je tématem živým a aktuálním. Jde o jev, s nímž se ve svém životě setkal snad každý a jehož právní dopad do majetkové sféry dlužníka může být v řadě případů fatální. Autorka zaměřila publikaci především prakticky, kdy využila bohatých teoretických znalostí podpořených výbornou znalostí právní praxe. Snaží se hledat odpovědi na praktické otázky spojené s prodlením a jeho důsledky. Výklad jednotlivých institutů (prodlení, úrok z prodlení, smluvní pokuta atd.) bohatě doplňuje rozborem judikatury i jejím kritickým hodnocením s cílem určit, která judikatura k předchozí úpravě je použitelná i dnes, popř. jaká jsou úskalí při její aplikaci. Komplexnost výkladu dotváří i exkurz do veřejnoprávních předpisů, které rovněž úrok z prodlení jako sankci upravují.

Zákon o střetu zájmů - Komentář, 2. vydání - Jiří Vedral
26,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Zákon o střetu zájmů - Komentář, 2. vydání - Jiří Vedral
26,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Co přináší komentář k zákonu o střetu zájmů?Druhé vydání komentáře přináší aktualizovaný podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona, který slouží jednak jako pomůcka pro aplikaci právní úpravy, ale současně také zasazuje právní úpravu do širších souvislostí v rámci právního řádu, zejména pokud jde o její vztahy k dalším souvisejícím právním předpisům. Věnuje se mj. jednotlivým typům oznámení, které jsou veřejní funkcionáři povinni ve stanovených lhůtách podávat, i jejich odpovědnosti za porušení povinnosti stanovených jim zákonem o střetu zájmů.Komu je publikace určena? Publikace je určena zejména poslancům, senátorům, členům vlády, vedoucím ústředních orgánů státní správy nebo členům zastupitelstev krajů a obcí. Zájmovou skupinou lze bezpochyby rozšířit o představitele Kanceláře poslanecké sněmovny, resp. Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky, představitele obecních a krajských úřadů, ale i advokáty a další představitele veřejného života.

Európska hospodárska súťaž - Matúš Kuzmiak
7,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Európska hospodárska súťaž - Matúš Kuzmiak
7,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikácia sa zaoberá právnou úpravou hospodárskej súťaže, najmä antitrustového práva a práva koncentrácií. Teoretické aspekty sú podporené relevantnou judikatúrou. Cieľom publikácie je priblížiť komunitárne právo hospodárskej súťaže - najmä aspekty zneužívania dominantného postavenia podniku na trhu, kartelového práva a fúzií podnikov. Autor vysvetľuje aplikáciu komunitárneho práva s odkazmi na rozhodnutia Súdu prvej inštancie, Európskeho súdneho dvora a Európskej komisie v relevantných prípadoch.

Zbrojný preukaz. Odborná spôsobilosť - Jozef Majoroš,Renáta Majorošová
18,72 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Komplexná príručka pre prípravu žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnu komisiou policajného útvaru (vrátane skúšobných otázok a znenia príslušnych odpovedí).

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb - Veľký komentár - Jozef Medelský
41,80 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Veľký komentár k zákonu o TZPO prináša podrobné komentáre jednotlivých ustanovení k časovej verzii zákona k júlu 2021. Analyzované sú všetky paragrafové ustanovenia, ktoré sú zároveň doplnené o teoretické poznatky. Postupne je analyzovaná hmotnoprávna časť, ako aj procesnoprávna časť či ďalšie relevantné ustanovenia zákona. Prezentované teoretické poznatky pomôžu čitateľom lepšie pochopiť postup prijímania trestnej zodpovednosti právnických osôb do nášho právneho poriadku, ako aj samotnú potrebu zakotvenia tohto inštitútu. Trestná zodpovednosť právnických osôb je dlhodobo diskutovaným inštitútom, ktorému je v podmienkach Slovenskej republiky venovaná pozornosť už viac ako desať rokov. Hlavným účelom zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb je vytvorenie trestnoprávneho mechanizmu postihovania protiprávnej činnosti právnických osôb a ich následného sankcionovania trestami či ochrannými opatreniami, ktoré sú právnym následkom protiprávneho konania právnickej osoby.