Poradca 7-8/2022 - Zákon o odpadoch - Kolektív autorov
12,35 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Poradca 7-8/2022 - Zákon o odpadoch - Kolektív autorov
12,35 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Prinášame Vám úplné znenie zákona o odpadoch po novelách s komentárom. Novelami zákona o odpadoch počas roka 2021 dochádza k zníženiu byrokratického zaťaženia podnikateľského prostredia a teda aj orgánov štátnej správy, ktoré sa môžu dôslednejšie venovať kľúčovým bodom zákona o odpadoch. Predchádzanie vzniku odpadu je prvoradou prioritou odpadového hospodárstva a ak je to možné a vhodné z environmentálneho, technického a ekonomického hľadiska by sa mala uprednostňovať recyklácia materiálov pred energetickým zhodnocovaním odpadu a zároveň zneškodňovanie odpadu by malo byť poslednou možnosťou. K uvedeným cieľom a prioritám smeruje každá novela zákona o odpadoch. Za účelom zachovania hodnoty výrobkov a materiálov a za účelom znižovania vzniku odpadu a tlaku na vzácne zdroje a životné prostredie bolo potrebné legislatívne upraviť uvedenú problematiku neustáleho navyšovania používania jednorazových plastových výrobkov v ostatnej novele zákona. Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom: Legislatíva - Zákon o odpadoch

Právo informačných a komunikačných technológií 1 - Martin Husovec,Matúš Mesarčík
23,66 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Učebnica práva informačných a komunikačných technológií, ktorej autormi sú traja odborníci s bohatými akademickými aj praktickými skúsenosťami, ktoré pretavili aj do textu tejto knihy. Ako prezradí už letmý pohľad na obsah, táto oblasť práva má mnoho čo ponúknuť. Zaujímavé príbehy z rôznych oblastí nášho života, futuristické úvahy o technológiách, ako aj dennodenná reflexia nad základným fungovaním práva. Teoretické otázky sú vyvážené množstvom praktických príkladov, doplnené o bohatú judikatúru a o zahraničné skúsenosti, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre Slovensko. V tomto zväzku sú spracované nasledovné témy: Právo, technológie a informačná povinnosť; Právo duševného vlastníctva ako podpora technológií; Ochrana softvéru; Meta-vyhľadávače; Ľudské práva ako všeobecný limit technológií; Odstraňovanie obsahu; Blokovanie webových stránok; Ochrana súkromia a ochrana osobných údajov; Digitálny trh v EÚ; Zodpovednosť poskytovateľov služieb; Doménové mená; Elektronická identita.

Autoškola - Pravidlá cestnej premávky- edícia 2021
10,44 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Autoškola - Pravidlá cestnej premávky- edícia 2021
10,44 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

- nová edícia máj 2021, - novinka sady testov aj vo fullHD, - oficiálne skúšobné testy platné pre rok 2021, - obsahuje aktualizácie účinné od mája 2021, - aktualizované úplné znenia zákonov, vyhlášok, s vyznačením všetkých zmien od 1.12.2019, - aktuálnejšie a trvanlivejšie ako knihy, - ilustrované pravidlá cestnej premávky (640 ilustrácií a 22 animácií zákona č. 8/2009 Z.z.), - obsahuje aj pôvodné dopravné značky význam, reálne zobrazenie, - nové dopravné značky význam, reálne zobrazenie, - upravené nové 3D animované dopravné situácie, rozšírené o 14 extra dopravných situácií, - kompletné záverečné skúšobné testy (60 sád), - rozšírená konštrukcia motorového vozidla, - teória vedenia vozidla (78 ilustrácií, 1 animácia), - zásady bezpečnej jazdy (84 ilustrácií, 16 animácií), - ako zvládnuť autocvičisko, - širokouhlé rozlíšenie s väčšími ilustráciami, - nová časť EKOšoférovanie.

Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - Kolektív autorov
46,55 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Predkladaná publikácia má za cieľ stať sa prvou ucelenou a samostatnou zbierkou judikatúry týkajúcej sa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, pričom pozostáva z kompilácie takmer 450 súdnych rozhodnutí a stanovísk, zoradených podľa jednotlivých ustanovení, resp. častí tohto tzv. bytového zákona. Zbierka obsahuje rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, krajských súdov a vybrané rozhodnutia okresných súdov. Autori sa rozhodli zahrnúť do publikácie aj rozhodnutia českých súdov, a to najmä vo vzťahu k českému zákonu č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ktorý bol v Českej republike účinný do prijatia tamojšieho nového Občianskeho zákonníka (teda do 31. 12. 2013). Vzhľadom na podobnosť právnych úprav po roku 1989 sú české rozhodnutia stále primerane aplikovateľné aj v našej právnej praxi. Publikácia je určená tak odbornej, ako aj laickej verejnosti, a teda si nájde dôstojné miesto nielen u všetkých právnických profesií, ale aj u správcov, predstaviteľov spoločenstiev vlastníkov, orgánov verejnej moci, subjektov súkromného sektora a v neposlednom rade aj u vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Judikatúra vo veciach potravinového práva - Jozef Milučký
14,39 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Judikatúra vo veciach potravinového práva - Jozef Milučký
14,39 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Judikatúra vo veciach potravinového práva je prvou publikáciou na slovenskom právnickom knižnom trhu, ktorá je zameraná na oblasť právnej regulácie potravinárstva. Publikácia bola vypracovaná kolektívom uznávaných autorov z právnej teórie, ako aj z praxe s úmyslom poskytnúť čitateľom prehľad rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu SR v oblasti správneho trestania na úseku úradných kontrol potravín. Publikácia obsahuje všetky významné rozhodnutia Najvyššieho súdu SR od roku 2010, ktoré sú chronologicky zoradené od najstarších po najnovšie. Každé rozhodnutie autori opatrili a zvýraznili právnou vetou a dotknutými ustanoveniami vnútroštátnych aj únijných právnych predpisov. V tých rozhodnutiach, ktoré prešli oficiálnym predpísaným judikatórnym procesom na Správnom kolégiu Najvyššieho súdu SR, zostali právne vety nedotknuté. Príslušné súdne rozhodnutia autori zaradili do publikácie bez ich výrazného skrátenia, keďže viaceré zo zaradených súdnych rozhodnutí nikdy neboli zverejnené v príslušných informačných právnych systémoch. Zozbierané a spracované rozhodnutia Najvyššieho súdu SR v oblasti potravinového práva poslúžia jednak praktickým potrebám sudcov, advokátov, ale aj štátnych úradníkov na orgánoch verejnej správy (najmä úradoch veterinárnej a potravinovej správy a úradoch verejného zdravotníctva) pri ich každodennej práci, ale tiež budú veľmi dôležitou a najmä praktickou pomôckou pre kontrolované podnikateľské subjekty, aby sa pri svojej činnosti v tejto oblasti nedopustili zbytočne „drahých chýb“ a vyvarovali sa prípadným sankciám najmä zo strany orgánov úradných kontrol potravín.

Základní práva - Kolektív autorov
33,49 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Základní práva - Kolektív autorov
33,49 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá interpretačními a aplikačními specifiky základních práv, zejm. otázkami souvisejícími s omezováním těchto práv a standardy přezkumu případných omezení. Prostor je pak věnován i samotnému právnímu zakotvení v pozitivním právu a s tím související vymahatelnosti základních práv, jakož i vnitrostátnímu, mezinárodnímu a evropskému mechanismu právní ochrany. Speciální prostor je věnován ústavní stížnosti a stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva. V dalších částech se práce podrobně a strukturovaně věnuje jednotlivým základním právům, počínaje obecným zákazem diskriminace a právem národnostních menšin, přes jednotlivá osobní, politická a hospodářská a sociální práva, až po právo na právní ochranu (spravedlivý proces). Kniha bude sloužit jednak jako učební pomůcka, jednak jako praktický průvodce pro každého, kdo se s problematikou základních práv setkává, zejména ve své profesní praxi.

Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov III. - Janka Gibaľová,Milan Budjač
17,67 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

III. Žaloby súvisiace s exekučným konaním, trovy exekúcie, statusové veci súdnych exekútorov a ich zodpovednosť Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje tretiu ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov. Zbierka judikatúry pozostáva z troch dielov a výberu niekoľkých stoviek relevantných rozhodnutí vo veciach exekučného konania a aj výkonu rozhodnutia vydaných súdmi rozhodujúcimi nielen v prostredí slovenského právneho poriadku, ale aj v prostredí českého právneho poriadku. Judikatúra je doplnená aj relevantnými rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. Zbierka integruje rozhodnutia najvyšších súdnych autorít, orgánov ochrany ústavnosti, ale rovnako aj rozhodnutia súdov nižších stupňov, ktoré – podľa názoru autorov – priniesli zásadné právne závery vo výklade a aplikácii noriem exekučného práva a súvisiacich právnych predpisov. Zbierka judikatúry pozostáva z troch kapitol. V prvej kapitole je zhrnutá judikatúra k žalobám súvisiacim s exekučným konaním, druhá kapitola sa venuje trovám exekúcie a v poradí tretia kapitola integruje judikatúru v statusových veciach a veciach výkonu funkcie súdneho exekútora pri vykonávaní exekúcie, s osobitným zameraním na zodpovednosť súdneho exekútora za škodu spôsobenú pri výkone funkcie. Zozbierané rozhodnutia sú v každej jednotlivej kapitole zoradené chronologicky, s cieľom umožniť stotožniť rozhodnutie s konkrétnou právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. Práve zmeny právnej úpravy v čase sú spôsobilé znížiť výpovednú hodnotu rozhodnutia a z týchto dôvodov autori právne vety a výňatky koncipovali ucelene, nadčasovo, resp. v niektorých prípadoch v texte uviedli poznámky upozorňujúce na zmeny a vývoj právnej úpravy. Aktuálnosť zozbieranej judikatúry je prízvukovaná osobitne v prípadoch rozhodnutí vo veciach rozhodovania o žiadosti o poverenie súdneho exekútora na vykonanie exekúcie, kde je reflektovaná najnovšia judikatúra vedenia exekúcií na podklade rozhodcovských rozsudkov. Publikácia je určená odbornej verejnosti, sudcom, vyšším súdnym úradníkom, súdnym exekútorom, advokátom, notárom, ale rovnako má ambíciu slúžiť aj ako každodenná pomôcka pre akademikov, študentov právnických fakúlt a zástupcov laickej, občianskej aj podnikateľskej obce, ktorá sa zaujíma o otázky vedenia exekúcií.

Právne otázky rozhodovania v onkologickej starostlivosti - Kolektív autorov
3,56 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Onkologické ochorenie predstavuje jednu z najextrémnejších situácií v živote človeka - nielen pre pacienta, ale aj pre ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov. Rozhodnutia v liečbe sú rozhodnutiami o živote a smrti. Kto je zodpovedný za určenie toho, čo je najlepšie pre pacienta? Kto nesie zodpovednosť za rizikové terapeutické postupy? Ako nastaviť liečbu pri nespolupracujúcich pacientoch a aké právne konzekvencie v sebe skrýva starostlivosť o maloletých onkologických pacientov? Má lekár liečiť aj v prípade nesúhlasu pacienta? Ako na otázku komplexnej starostlivosti o onkologického pacienta a na postavenie zdravotníckeho pracovníka pozerá právo, bioetika či psychológia? Odpovede na tieto interdisciplinárne otázky nájdete v tejto publikácii zostavenej z príspevkov z vedeckej konferencie Istoty zákona vs. neistoty života. Onkologický pacient: multidisciplinárne výzvy z pohľadu práva, bioetiky a medicíny (Košice, 10.-11. apríl 2015).

Správa bytového domu. Praktický komentář. 2. vydání - Filip Václav
21,08 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Vychází aktualizované a doplněné vydání praktického komentáře Správa bytového domu, které reflektuje novelu zákona č. 67/2013 Sb. účinnou od 1. 1. 2023. Novelizovaný zákon č. 67/2013 Sb., jenž tvoří ucelený právní rámec pro poskytování některých plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a postup při určování záloh na služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby, bylo třeba modifikovat z důvodu novelizace relevantních ustanovení evropské směrnice o energetické účinnosti. Cílem je posílit práva příjemců centrálně připravovaného tepla a teplé vody na přesné, spolehlivé, jasné a včasné informace o jejich spotřebě tak, aby měli dostatečně častou zpětnou vazbu o své spotřebě. Druhým komentovaným předpisem obsaženým v tomto komentáři je nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Nařízení č. 366/2013 Sb. na základě zmocnění obsaženého přímo v občanském zákoníku stanovuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce či podrobněji vymezuje společné části nemovité věci. Oba komentované předpisy jsou velmi důležité pro praxi. Ambicí předkládaného komentáře je být praktickým průvodcem pro každého, kdo se potýká s nástrahami bytového spoluvlastnictví. Majitelům bytových či nebytových jednotek v domě nalézt odpovědi na otázky, co spadá do správy domu a pozemku, a předejít často zbytečným sporům při užívání částí domu a o úhradě nákladů na správu těchto společných částí.

Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Komentár - Katarína Fedorová
20,52 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Publikácia poskytuje užitočné odpovede na praktické otázky súvisiace s vymedzením rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej na základe verejného zdravotného poistenia, pričom mapuje tiež relevantné súdne rozhodnutia slovenských, českých a európskych súdov. Spolu s autorkiným komentárom k zákonu o zdravotnom poistení predstavuje svojím zameraním a komplexnosťou jedinečnú publikáciu v slovenskej odbornej literatúre zaoberajúcu sa problematikou zdravotného poistenia. Keďže autorka má reálne skúsenosti s aplikáciou predmetného zákona v praxi, ponúka v publikácii závery, o ktoré sa čitateľ môže vo svojej praxi či štúdiu oprieť. Komentár je určený zamestnancom rezortu zdravotníctva, zdravotníckym pracovníkom, právnikom, ktorí sa venujú medicínskemu právu, ale aj študentom právnických a lekárskych fakúlt.

Trampoty s pohlavím. Sociální a právní aspekty života intersex lidí - Martin Fafejta
16,18 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kniha Trampoty s pohlavím je ojedinělou odbornou knihou, která se ze sociálněvědního a právního úhlu pohledu dívá na situaci intersex lidí (tedy lidí s DSD nebo variacemi pohlavních znaků) v Česku. V knize nejprve vysvětlujeme možná chápání toho, co je pohlaví. Na základě studia sociologické a medicínské odborné literatury, relevantních odborných dokumentů a sociologických rozhovorů s intersex lidmi a lékaři a lékařkami se zabýváme tím, co znamená zdraví, porucha, rozhodování, informovanost, dospívání, identita nebo péče v kontextu života s variacemi pohlavních znaků. Následná právní analy´za objasňuje, jak se k takto popsaným klíčovým oblastem staví relevantní mezinárodní, české i vybrané zahraniční právní úpravy. Rozebírá právo na tělesnou a duševní integritu, poskytnutí zdravotní péče, sebeurčení i právo na účinnou ochranu a nápravu. Závěr obsahuje doporučení pro zlepšení situace a praxe v Česku.

Paradigmaváltás a magyar közszolgálatban - Hazafi Zoltán
4,70 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Paradigmaváltás a magyar közszolgálatban - Hazafi Zoltán
4,70 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

A közszolgálat terén a változások ma gyorsan és mélyrehatóan következnek be. A rendszerváltozáskor Magyarország élen járt a karrierrendszer bevezetésében, ma pedig – a nagyobb rugalmasság érdekében – annak lebontásában. A közszolgálat törvényi szabályozása széttöredezett: a közszférában ma tizennyolcféle foglalkoztatási jogviszonyban lehet dolgozni, ezekből nyolcat alkalmaznak a közigazgatásban. Még azonos jogálláson belül is munkáltatónként különböznek az alapvető foglalkoztatási feltételek. Az egységes közjogi szabályozás helyébe szervezeti szinten felépített, új, belső szabályrendszer lépett. A közjogi dereguláció és decentralizáció megnövelte a munkáltató hatalmát, és ezzel párhuzamosan a „tisztviselők” függősége felerősödött. Az egységes státusz felszámolása nemzetközi jelenség, de eltűnni látszik az egységes munkáltató is. Egyre nagyobb teret nyer a szerződéses alkalmazás. A külszolgálat, a rendvédelem és a katonaság hagyományosan önálló státuszszabályozása mellett a közoktatásban, a felsőoktatásban, illetve a kórházakban is speciális jogállású személyzet dolgozik. Egyre nehezebb kategorizálni az egyes államokat abból a szempontból is, hogy melyik modelladó ország hatása alatt fejlődnek, mivel tértől és időtől függően más és más minta érvényesül ugyanabban az országban is. A közszolgálat fejlődése során bekövetkezett változások nyomán gyökeresen másként kell gondolkodnunk alapvető nézetekről, fogalmakról, jelenségekről, mint a rendszerváltozás időszakában. Bizonyos fogalmak elvesztették érvényességüket, más kategóriák viszont még csak most vannak születőben: paradigmaváltáshoz érkeztünk a közszolgálatban is.

Sociální politika, 7. vydání - Jan Mertl
35,10 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Sociální politika, 7. vydání - Jan Mertl
35,10 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Publikace nabízí odborný pohled na sociální politiku, tedy disciplínu, která se dotýká důležitých sfér lidského života a jejíž nastavení podstatně ovlivňuje sociálně-ekonomický rozvoj. Zabývá se jak teoretickými aspekty sociální politiky, tak i dílčími politikami ovlivňujícími fungování významných sociálních systémů a jejich prvků (zejména sociálního zabezpečení, trhu práce, školství, zdravotnictví, rodiny a bydlení). Představuje sociální politiku jako způsob pochopení reality a zacházení s ní, který integruje a rozvíjí poznatky z řady souvisejících oborů, a současně definuje robustní teoretický rámec pro sociálněpolitická opatření. Kniha zohledňuje hlavní vývojové tendence v české sociální politice a obsahuje relevantní teoretické přístupy podané přehlednou a srozumitelnou formou. Umožňuje tak vysvětlit a pochopit řadu problémů, které vidíme kolem sebe a které jsou často předmětem diskusí (např. důchodová reforma, sociální vyloučení, efektivita sociálních dávek, úroveň porodnosti, dostupnost zdravotní péče). Sedmé vydání této tradiční české knihy o sociální politice přináší zásadní inovaci zpracovaných témat i složení autorského kolektivu. Oslovuje tedy i ty čtenáře, kteří už znají nebo mají doma některé z předchozích vydání. Současně zachovává kontinuitu kvality a stylu zpracování. Kniha je tak určena především pro studenty, kteří se s tématy sociální politiky setkají ve svých studijních programech. Může však posloužit k lepší orientaci i lidem, kteří se profesně zabývají sociálněpolitickou problematikou v praxi, a všem těm, kteří se o sociální politiku zajímají a chtějí jí porozumět.

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 3. vydání - Strakoš Jan
30,39 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Třetí vydání úspěšného praktického komentáře zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, přináší nejaktuálnější judikaturu a nejnovější poznatky ze správního trestání. Komentář reflektuje v prvé řadě změny legislativní povahy zejména v oblasti trestního práva, které se promítly i do zákona o některých přestupcích, resp. do možnosti jeho aplikace a druhou oblast představuje „technická“ novela přestupkového zákona. Právní stav komentáře je tak ke dni 1. 1. 2023. Celý text je obohacen o příklady z praxe a také o přehledné shrnutí těch přestupků, které byly zrušeny nebo přesunuty (a hlavně kam byly přesunuty) po zrušení přestupkového zákona. Praktický komentář je určen jak právnické veřejnosti, tak i laické veřejnosti a ocení jej především orgány obcí a krajů v přenesené působnosti, do jejichž gesce patří právě správní stíhání.

Nagykommentár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényhez - Hoffman István,Hulák Zsuzsanna,Ágnes Molnár,Pánczél Áron,Rézmovits Ádám,Róbert Winkler
28,23 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Önnek ajánljuk ezt a kiadványt, ha munkáltató társadalombiztosítási ügyintézője, vagy más módon vesz részt a nyugdíjbiztosítási jogszabályok alkalmazásában, esetleg csak szeretne többet tudni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszere vonatkozó hatályos rendelkezésekről, amelyeket a mű elsőként mutat be ilyen részletességgel. A nagykommentár szerzői a hatályos nyugdíjbiztosítási joganyag és a jogalkalmazási gyakorlat avatott ismerői, a nyugdíjbiztosítás szakmai irányításáért és a vonatkozó jogszabályok előkészítéséért felelős minisztérium, illetve az egységes jogalkalmazást meghatározó központi hivatal munkatársai, valamint a témában jártas egyetemi oktató. A nyugdíjrendszer mindenkit érint, ráadásul felnőtt életünk jelentős részében végig kísér bennünket: járulékfizetőként jogosultságot gyűjtünk arra, hogy idős korunkban megfelelő ellátásban részesülhessünk. A nyugdíjjogok elismerése és a nyugdíjszámítás hatással van az időskori megélhetésre, jövedelembiztonságra, a biztosított halála esetén pedig a hátramaradó családtagok életkörülményeire. A több évtizedre visszamenő jogszerzés korrekt elismerése hosszú ideje már nem is hatályos szabályok alkalmazását is igényli. A jelenleg hatályos és a jogszerzés időpontjában irányadó, időben változó rendelkezések a nyugdíjbiztosítási jog kívülről sokszor bonyolultnak tűnő szövetét alkotják. Ebben nem csak a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) és végrehajtási rendelete játszik szerepet, hanem a társadalombiztosítást és az egyes biztosítási jogviszonyokat szabályozó joganyag, de egyes esetekben a polgári jog és a büntetőjog rendelkezéseit is alkalmazni kell. A nagykommentár a Tny. egyes §-ainak tükrében széles körűen mutatja be a hatályos vagy már hatálytalan, de továbbra is alkalmazandó jogszabályokat, valamint a közigazgatási és az bírói jogalkalmazási gyakorlatot. A hatályos nyugdíjrendszer mellett kitekint a korábbi korhatár előtti öregségi nyugdíjakra és a helyükbe lépő nyugdíjszerű ellátásokra, továbbá a nyugellátásokkal kapcsolatos uniós rendelkezésekre. Ennek révén hasznos társa lehet a nyugdíjjogot alkalmazó bíráknak, hatósági, munkahelyi társadalombiztosítási ügyintézőknek, a területtel is foglalkozó ügyvédeknek és más érdeklődőknek.dr. Hoffman István, Hulák Zsuzsanna, dr. Koncz István, dr. Molnár Ágnes, dr. Pánczél Áron, Rézmovits Ádám, Winkler Róbert

Alkotmányjogi utazás Amerikában - Sándor Lénárd
7,79 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Alkotmányjogi utazás Amerikában - Sándor Lénárd
7,79 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Mikor ?több hónapnyi megfeszített munkát követően 1787 szeptemberében Benjamin Franklin kisétált a philadelphiai Independence Hall épületében tartott alkotmányozó gyűlésről, egy asszony lépett oda hozzá, kíváncsian nekiszegezve a kérdést: „Doktorúr, mi lett az eredmény: köztársaság vagy monarchia?” – „Köztársaság – hangzott Franklin válasza. Majd sietve hozzátette: – Ha sikerül megőrizniük.” Amerika egyik alapító atyjának máig ható üzenete, hogy az alkotmányban kifejezésre jutó elvek, értékek és jogok, illetve tágabb értelemben az erkölcsi, politikai és gazdasági víziók egyetlen nemzetnek sem hullanak az ölébe. Ezeket csak hosszas küzdelmek, párbeszédek, viták és nem egy esetben harcok árán lehet kivívni. A konfrontációkban kibontakozó gondolkodás azonban kultúrateremtő hatású, nélkülözhetetlen a politikai hagyomány megszilárdulásához. Az interjúkötet az amerikai politikai közösség ilyen küzdelmeibe enged bepillantást. Philadelphiától San Diegóig, Washingtontól Seattle-ig Amerika legnevesebb jogászprofesszorai, alkotmányjogász szakértői, valamint híres jogászintézményeinek vezetői kalauzolnak az egyedülálló utazás során. Szókimondó őszinteséggel rántják le a leplet az ország jelenkori alkotmányos dilemmáiról, így például a hatalomgyakorlási struktúra torzulásáról, a bírókinevezések tétjéről vagy a modern technológia alapvető jogokra gyakorolt hatásairól. A súlyos kérdések tárgyalása közben olyan érdekességekre is fény derül, mint például hogy kik voltak az „éjféli bírók”, mi az a „bírósági dzsúdzsucu”, hogyan forradalmasítják az alkotmányjogi gondolkodást a karizmatikus vezetők, vagy miért tüntetnek ma gyakrabban a legfelsőbb bíróság, mint a törvényhozás épülete előtt. Az utazás során nemcsak a pezsgő tengerentúli vitakultúra, hanem az a tanulság is kirajzolódik, hogy végső soron minden ország sorsa a saját kezében van.

Termelés, szolgáltatás, logisztika - Demeter Krisztina
8,55 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Termelés, szolgáltatás, logisztika - Demeter Krisztina
8,55 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének könyvét tarthatja kezében az olvasó. A tanszék munkatársai már mintegy három évtizede munkálkodnak azon, hogy friss diplomás és posztgraduális hallgatóikat felvértezzék a termelés, a szolgáltatások, a logisztika, összességében az ellátási lánc menedzsmentjével kapcsolatos szakmai tudással, valamint a témakörhöz kapcsolódó problémák megoldásához, döntésekhez szükséges képességekkel. A tanszék szoros kapcsolatot ápol számos vállalat szakembereivel, hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, ami a naprakész és gyakorlati tudást biztosítja. Ez a könyv az oktatásban, gyakorlatban, kutatásban felhalmozott tudásanyagra épít. Külön figyelmet szentel a hálózatos gazdaságnak, a globalizációnak, a szolgáltatások rendkívüli megerősödésének vagy a fenntarthatóság kérdéseinek és következményeinek. A jól strukturált elméleti kereteket, fogalmakat, összefüggéseket számos gyakorlati példával támasztja alá. Így azokat érthetővé teszi az elmélettől távolabb elhelyezkedő Olvasók számára is. Ezért a könyv nemcsak a hallgatóknak nyújt hasznos ismereteket, hanem a gyakorló szakembereknek is – elsősorban a termelés, szolgáltatásnyújtás, logisztika, beszerzés területén dolgozóknak –, másodsorban minden gyakorlati szakembernek, aki e területekkel kapcsolatba kerül és belátja, hogy ezeket a folyamatokat meg kell érteni és menedzselni kell ahhoz, hogy sikeres – versenyképes, eredményes, hatékony – legyen egy vállalkozás működése, belső folyamatai és az üzleti partnereivel való együttműködése. A használhatóságot a könyv végén található definíciós jegyzék növeli, amely a kifejezések angol megfelelőit is tartalmazza. A könyv szerves kiegészítése a Tevékenységmenedzsment című, szintén a tanszék munkatársainak tollából származó könyvnek.

Kommentár a gyülekezési törvényhez - Hajas Barnabás
15,94 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Kommentár a gyülekezési törvényhez - Hajas Barnabás
15,94 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

A Gytv. kommentárja elemzi és szakaszonként magyarázza a törvényszöveget és a szükséges mértékben ismerteti a gyülekezési joghoz szorosan kapcsolódó más jogszabályokban található rendelkezéseket. A gyülekezési joghoz kapcsolódó joggyakorlat ismertetése során a kommentár nem szorítkozik a publikált bírósági és alkotmánybírósági esetjog bemutatására, hanem az ombudsmani jelentések mellett a rendőrségi jogalkalmazás tapasztalatait és a közigazgatási nemperes eljárások gyakorlatát is feldolgozza.

A pénzügyi közvetítőrendszer funkciói - Bódy László,Katalin Botos,Katona Klára,Zavodnyik József
11,41 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

A kötet azzal a szándékkal készült, hogy szakmai igényességgel, de a pénzügyekben nem jártas szélesebb olvasóközönség számára is közérthető módon mutassa be a pénzügyi közvetítőrendszer (bank, biztosítás tőzsde) működését. Egyszersmind átfogó képet kíván adni a magyar pénzügyi rendszer fejlődési útjairól a kezdetektől napjainkig, beleértve annak sajátos szabály- és intézményrendszerét. Reményeink szerint ez a szakkönyv nemcsak a pénzügyek iránt érdeklődők számára lesz érdekes olvasmány, hanem az egyetemi oktatásban is jól használható. „… külön unikuma a műnek, hogy a katolikus egyház szellemi aurájából érkező közgazdászok műveit, illetve pápai enciklikákat is citál, amivel a katolikus egyház társadalmi-gazdasági tanításait kellő mélységben tárja az olvasóközönség elé. A könyv további aktualitását a nemzetközi bankok működési elveinek bemutatása, és az elmúlt években Magyarországon is végbement bankpolitikai rendszerváltás szabályozási metodikájának részletes ismertetése adja.

Polgári eljárásjog II. - Adrienn Nagy,Wopera Zsuzsa
18,92 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Polgári eljárásjog II. - Adrienn Nagy,Wopera Zsuzsa
18,92 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

A 2017 őszén, a Wolters Kluwer Kiadó gondozásában kiadott „Polgári eljárásjog I.” c. kötet a Miskolci Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karai, valamint a győri Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar polgári eljárásjogi tanszékei oktatóinak együttműködése nyomán jelenhetett meg. E hat egyetem oktatói hallgatóik polgári eljárásjogi tanulmányaik sikeres teljesítéséhez kívántak a tankönyv megírásával segítséget nyújtani. Jelen kötet a tavaly megkezdett munka folytatása. A tankönyv öt részből áll. Az első rész a rendes és rendkívüli perorvoslati eljárások szabályait tárgyalja, míg a második, a kötet legterjedelmesebb része, a különleges eljárásokat mutatja be. A tankönyv harmadik része a Pp.-ben is önálló szerkezeti egységben szabályozott kollektív igényérvényesítéssel kapcsolatos eljárásokat tárgyalja. A kötet negyedik része a Pp.-vel egyidejűleg hatályba lépett közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) főbb rendelkezéseinek bemutatásával azt a cél kívánja elérni, hogy a hallgatók képet kapjanak a közigazgatási jogviták elbírálásának eltérő rendjéről. A tankönyv ötödik része két, közjegyzői hatáskörbe tartozó polgári nemperes eljárás szabályainak bemutatását tartalmazza, mert több jogi karon e nemperes eljárások is a Pp. II. tananyagának részét képezik. Jelen kötet a polgári eljárásjog tantárgyból kollokviumra vagy szigorlatra készülő egyetemi vagy alapszakos hallgatókon kívül érdeklődésre tarthat számot a polgári eljárásjogból szakvizsgára készülő kollégák körében is.Szerkesztette: Nagy Adrienn – Wopera Zsuzsa; Szerzők: dr. Herédi Erika, dr. Kormos Erzsébet, dr. Mészáros Gábor, dr. Mészáros Pál, dr. Molnár Judit, dr. Nagy Adrienn, dr. Nagy Andrea, dr. Nyilas Anna, dr. Pákozdi Zita, dr. Pribula László, dr. Szabó Imre, dr. Szalai Péter, dr. Tóth Barbara, dr. Udvary Sándor, dr. Wallacher Lajos, dr. Wopera Zsuzsa

Kommentár a polgári perrendtartáshoz - Wopera Zsuzsa
75,09 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Kommentár a polgári perrendtartáshoz - Wopera Zsuzsa
75,09 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

A 2018. január 1-jén hatályba lépett polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) alapvető változásokat hozott a polgári jogviták elbírálása terén. A Pp. számos új, korábban nem ismert eljárásjogi megoldást vezetett be, amelyek alkalmazása a törvény hatálybalépésének első évében valamennyi jogalkalmazó számára nagy kihívást jelentett. A mai napig számos jogintézmény alkalmazása terén tapasztalható bizonytalanság, és vetődnek fel lényeges kérdések a joggyakorlat oldaláról. Ezek megválaszolásához, az új kódex szabályainak magabiztos alkalmazásához kíván segítséget nyújtani a Kommentár a polgári perrendtartáshoz című kiadvány. A kommentár valamennyi szerzője a polgári eljárásjog elismert szaktekintélye, döntő többségük bíróként, ügyvédként, ügyészként, közjegyzőként, végrehajtóként nap mint nap alkalmazza a Pp.-t. Megtalálhatók közöttük „Az új Pp. jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó kúriai konzultációs testület” és a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozásának (CKOT) tagjai is, jelentős részük egyben aktív résztvevője volt a jogszabály kodifikációjának. A törvény szerkezeti felépítését követő mű így egyszerre nyújt egy biztos dogmatikai alapot, továbbá a formálódó eljárásjogi gyakorlatot is bemutatja a konzultációs testület, illetve a CKOT állásfoglalásainak olykor kritikus elemzésével. Az Olvasó ezáltal komplex szemléletmódban kaphat képet olyan, megannyi kérdést felvető tárgykörökről mint az osztott perszerkezet működése, a keresetlevél formai-tartalmi követelményei, illetve az elektronikus technológiák és eszközök alkalmazása a polgári perben. A Kommentár elengedhetetlen munkaeszköz a gyakorló jogászok, nemkülönben a polgári eljárásjogot oktatók, kutatók számára. Nagyban segítheti a joghallgatók vagy jogi szakvizsgára készülők felkészülését, mindemellett jó szívvel ajánljuk a polgári eljárásjog iránt egyéb indíttatásból érdeklődőknek is.

Vyznejte se v zákoně o státní službě - Tereza Erényi
9,26 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Vyznejte se v zákoně o státní službě - Tereza Erényi
9,26 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kniha objasňuje úpravu zákona o státní službě a souvisejících právních předpisů a seznamuje státní zaměstnance s jejich právy a povinnostmi při výkonu služby. Nabízí státním zaměstnancům návod, jak postupovat při různých situacích, s nimiž se mohou v průběhu své služby setkat. Autoři jsou odborníci, přesto je jejich výklad zákona srozumitelný i pro neprávníky.

GDPR - ochrana osobných údajov - komentáre, nariadenia, príklady z praxe
9,00 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Obsah: 1. Kapitola - Zákon o ochrane osobných údajov s komentárom - Vyhláška o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov 2. Kapitola - Nariadenie k ochrane osobných údajov - Prísnejšie pravidlá ochrany osobných údajov) 3. Kapitola - Príklady z praxe - Slovník pojmov Ochrana osobných údajov tvorí neoddeliteľnú súčasť práva na rešpektovanie súkromného života, ktoré patrí medzi základné práva a slobody garantované Ústavou Slovenskej republiky. Účelom ochrany osobných údajov je poskytnúť ochranu každému pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života, pred zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním jeho osobných údajov. Pravidlá a podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje na zabezpečenie uvedených ústavných práv zákon o ochrane osobných údajov. Aké pravidlá musia byť dodržiavané a aké dôsledky vyplývajú z nového zákona za porušenie nových pravidiel, sa dočítate v našej publikácii.

100 otázok a odpovedí – BOZP a Zákonník práce
5,00 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
100 otázok a odpovedí – BOZP a Zákonník práce
5,00 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Publikácia ako praktická pomôcka obsahuje otázky a riešenia z praxe k BOZP a Zákonníku práce, odpovede na otázky, s ktorými sa zamestnávateľ stretáva pri zamestnávaní a plnení svojich povinností. Okrem riešení prípadov z praxe obsahuje aj úplné znenie zákona o BOZP, ktorého nedodržiavanie prináša pokuty a sankcie pre zamestnávateľa. Publikácia tiež obsahuje prehľad najdôležitejších povinností týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov. Monotematická publikácia obsahuje: - Úplné znenie Zákona o BOZP - Praktické príspevky: - BOZP platí pre každého - Otázky z praxe k BOZP - Otázky z praxe k Zákonníku práce na tému: - Pracovnoprávny vzťah - Mzdy - Odvody - Sociálny fond

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky - Alena Bányaiová
34,56 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Publikace se zabývá tématem prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky, jež je tématem živým a aktuálním. Jde o jev, s nímž se ve svém životě setkal snad každý a jehož právní dopad do majetkové sféry dlužníka může být v řadě případů fatální. Autorka zaměřila publikaci především prakticky, kdy využila bohatých teoretických znalostí podpořených výbornou znalostí právní praxe. Snaží se hledat odpovědi na praktické otázky spojené s prodlením a jeho důsledky. Výklad jednotlivých institutů (prodlení, úrok z prodlení, smluvní pokuta atd.) bohatě doplňuje rozborem judikatury i jejím kritickým hodnocením s cílem určit, která judikatura k předchozí úpravě je použitelná i dnes, popř. jaká jsou úskalí při její aplikaci. Komplexnost výkladu dotváří i exkurz do veřejnoprávních předpisů, které rovněž úrok z prodlení jako sankci upravují.

Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona - Kolektív autorov
35,05 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Monografie Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona při příležitosti desetiletého výročí existence antidiskriminačního zákona v České republice. Za myšlenkou jejího vzniku stojí především bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, která za tímto účelem oslovila široké spektrum autorů z různých oblastí práva ale i dalších společenských věd. Text monografie je tematicky rozdělen do čtyř částí, přičemž první tři části jsou věnovány antidiskriminačnímu právu a judikatuře a poslední část je zaměřena na společenské souvislosti rovného zacházení.

Ústavní právo srovnávací - Karel Klíma
34,56 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Ústavní právo srovnávací - Karel Klíma
34,56 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Jedná se o komplexní dílo, které vypovídá o celoživotním autorově působení v obsáhlé problematice ústavně právní, státovědné a také historické i politologické. Recenzent připomíná především ucelené pojetí knihy, která se zabývá řadou otázek, jež se sice postupně vyvíjejí a modifikují, avšak současně představují zásadní fenomény postihující vztah státu a společnosti. Za podstatné je nutno považovat (a autor tak náležitě činí) pojem (fenomén) ústavy a ústavnosti, jímž poměřuje předkládané a studované otázky, provádí jejich komparaci a předkládá příslušné závěry; autor proto zcela opodstatněně někdy hovoří také o „induktivním auditu“ nebo obohacení „portfolia modelové ústavnosti“. Recenzent při této příležitosti rád zdůrazňuje, že se nejedná o pouhé proklamace autora, ale naopak o závazek, který Klíma naplňuje měrou, jež je výrazem jeho rozsáhlých znalostí, zkušeností a orientace v dané problematice. Práce současně vypovídá o dlouhodobém autorském zájmu, který lze označit za nadšení, opravdovost a koníčka. Doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. Autor zúročuje svoju dasaťročia trvajúcu vedeckú orientáciu na obohatenie vedecko-teoretickej ako aj aplikačno-praktickej tvorby v oblasti ústavního práva komponentami komparatívnej metodológie. Nadväzuje tu najmä na bazálne kolektívne dielo Srovnávací ústavní právo, ako aj dvojicu svojich monografií Teorie veřejné moci (vládnutí), O právu ústavním a učebnicu Ústavní právo České republiky, pričom vytvoril originálne a osobité dielo svojim obsahom, štruktúrou a metodikou, které nepochybne obohatí teóriu a prax ústavního práva nielen v Čechách ale aj na Slovensku, čo symbolizuje aj kapitola otvárajúca vstup do Zvláštnej časti tejto publikácie. Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

GDPR - Praktická příručka implementace - Eva Janečková
12,01 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
GDPR - Praktická příručka implementace - Eva Janečková
12,01 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale také předkládá přesný popis, jak provést analýzu GDPR, její vyhodnocení a implementaci. Nechybí ani informace o sankcích v případě porušení povinností jednotlivými subjekty zpracovávajícími osobní údaje. GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) nabude účinnosti dne 25. 5. 2018.

Európska hospodárska súťaž - Matúš Kuzmiak
7,41 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Európska hospodárska súťaž - Matúš Kuzmiak
7,41 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Publikácia sa zaoberá právnou úpravou hospodárskej súťaže, najmä antitrustového práva a práva koncentrácií. Teoretické aspekty sú podporené relevantnou judikatúrou. Cieľom publikácie je priblížiť komunitárne právo hospodárskej súťaže - najmä aspekty zneužívania dominantného postavenia podniku na trhu, kartelového práva a fúzií podnikov. Autor vysvetľuje aplikáciu komunitárneho práva s odkazmi na rozhodnutia Súdu prvej inštancie, Európskeho súdneho dvora a Európskej komisie v relevantných prípadoch.

Zbrojný preukaz. Odborná spôsobilosť - Jozef Majoroš,Renáta Majorošová
21,33 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Komplexná príručka pre prípravu žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnu komisiou policajného útvaru (vrátane skúšobných otázok a znenia príslušnych odpovedí).