Ceny a cenové rozhodovanie - Eleonora Fendeková,Iveta Kufelová
16,53 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Ceny a cenové rozhodovanie - Eleonora Fendeková,Iveta Kufelová
16,53 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Učebnica prináša aktuálny pohľad na problematiku cien, procesov rozhodovania o cenách a otázky cenotvorby v rôznych oblastiach podnikateľskej činnosti. V publikácii je objasnená základná terminológia z problematiky cien z rôznych hľadísk a štruktúr. Súčasťou je interpretácia ceny z hľadiska trhu so zameraním na zákazníka. Predložená učebnica si nekladie za cieľ vyčerpávajúcim spôsobom prezentovať ekonomickú teóriu cien, problematiku cien a cenového rozhodovania. Cieľ publikácie je sprístupniť v kompaktnej podobe základné poznatky o cenách a cenovom rozhodovaní na trhu dokonalej a nedokonalej konkurencie v súvislosti so skúmaním podmienok rovnováhy na týchto trhu. Učebnica Ceny a cenové rozhodovanie je študijnou literatúrou k predmetu ceny a cenové rozhodovanie na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Môže však byť zaujímavým informačným zdrojom pre ekonómov, ktorí sa zaujímajú o oblasť cenotvorby.

Metrológia v geodézii - Ladislav Husár
6,65 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Metrológia v geodézii - Ladislav Husár
6,65 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Bankovní produkty a služby - Bankovnictví I - 2. vydání - Tomáš Meluzín,Václav Zeman
10,45 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Bankovní produkty a služby - Bankovnictví I. Učební texty vysokých škol.

Technológia anorganických materiálov - Marian Koman
17,77 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Technológia anorganických materiálov - Marian Koman
17,77 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Technológia anorganických materiálov

Rádiológia pre medikov - Tatiana Muchová
26,70 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Rádiológia pre medikov - Tatiana Muchová
26,70 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Tieto učebné texty sú určené študentom lekárskych fakúlt, obsahuje základné poznatky z rádiológie.Rádiologické zobrazovacie metódy prežívajú stále výrazný rozvoj vďaka prístrojovej technike, ktorá umožňuje zavádzať nové diagnostické metódy, ako sú USG vyšetrenia s kontrastnou látkou, špeciálne CT vyšetrenia...Vďaka moderným prístrojom môžeme vykonávať rôzne intervenčné diagnostické aj terapeutické výkony, ako sú biopsie, drenáže...Publikácia je rozdelená na všeobecnú a špeciálnu časť s následným delením podľa jednotlivých modalít a vyšetrovaných orgánov.

Výpočty v anorganickej chémii - Kolektív autorov
7,79 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Výpočty v anorganickej chémii - Kolektív autorov
7,79 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Skriptá patria medzi primárne učebné texty určené študentom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Základné chemické výpočty sú neoddeliteľnou súčasťou pre kvantitatívne pochopenie základov chemických dejov. Prvé vydanie skrípt Výpočty v anorganickej chémii vyšlo v roku 1999. Odvtedy je o ne stále záujem a vypredali sa obidve predchádzajúce vydania. Budeme radi, ak aj toto tretie pomôže pri vzdelávaní vysokoškolsky vzdelaných chemikov.

Úvod do matematickej analýzy - Mária Lucká
15,09 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Úvod do matematickej analýzy - Mária Lucká
15,09 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Zbierka riešených príkladov

Boj za právo - Rudolf von Ihering
12,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Boj za právo - Rudolf von Ihering
12,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha významného nemeckého znalca rímskeho práva a právneho teoretika 19. storočia Rudolfa von Iheringa (1818 – 1892), ktorá je rozšírenou podobou jeho prednášky vo Viedni v roku 1872, bola svojho času jedným z mála bestsellerov v rámci právnickej literatúry. Jej preklady obleteli svet v dovtedy nepoznaných nákladoch a opakovaných vydaniach. Podľa Iheringa právo nie je pojem, ale živá sila: právo vníma ako výsledok boja, ktorý pramení v ľudskom egoizme. Ihering sa snaží dokázať, že každý človek je v boji za vlastné právo súčasne bojovníkom za právo v záujme spoločnosti. Boj za právo je apel na právne cítenie, má pomôcť človeku uvedomiť si vlastné postavenie nositeľa subjektívnych práv pri obrane svojich legitímnych záujmov v rovine vymáhania práva. Dielko je napísané jasným a prístupným jazykom a štýlom, je adresované nielen odbornej právnickej verejnosti a po prvý raz vychádza v slovenskom preklade.

Trestní právo - Karel Cibulka
12,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Trestní právo - Karel Cibulka
12,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikace z edice advokát do kapsy je určena široké laické i odborné veřejnosti. Shrnuje problematiku obecných otázek trestního práva, základy trestní odpovědnosti, druhy trestů a řízení před trestním soudem jedná se o praktického průvodce v trestně-právních otázkách

Organizace soudnictví a právní služby - Ilona Schelleová
12,92 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Organizace soudnictví a právní služby - Ilona Schelleová
12,92 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

K nejvýznamnějším funkcím státu patří výkon soudnictví. Hlavním úkolem soudů je zákonem stanoveným způsobem poskytovat ochranu právům občanů. Každý člověk má mít svobodný přístup k soudům. Každý demokratický stát si buduje instituce sloužící k ochraně před nezákonnými zásahy výkonné moci.

Obrazy Oskára Čepana - Barbara Bodorová
50,45 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Obrazy Oskára Čepana - Barbara Bodorová
50,45 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

ADHD – variabilita v dětství a dospělosti - Radek Ptáček,Hana Ptáčková
5,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha nabízí ucelený pohled na problematiku variability ADHD v dětském věku i dospělosti. Analyzuje problematiku od etiologie, přes neurobiologické a somatické příčiny, variabilitu v odpovědi na léčbu, až po psychologické a sociální souvislosti. Přehled variability ADHD využijí odborníci v oblastech nejen psychiatrie a medicíny obecně, ale i psychologie, pedagogiky a všech souvisejících oblastí. Text zahrnuje také výsledky vybraných původních studií autorů a jako první v české odborné literatuře přináší kompletní diagnostická kritéria ADHD dle DSM-5 v oficiálním českém překladu. V přílohách jsou uvedeny metody pro hodnocení ADHD symptomatologie v dětství i v dospělosti.

Amicis omnia sunt communia - Jakub Izdný,David Tomíček,Drahomír Suchánek
10,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Integrační a dezintegrační procesy představují předmět stálého zájmu mnoha vědeckých oblastí a přirozeně otevírají cestu k řadě mezioborových výzkumů, v nichž se historické aspekty problematiky úzce propojují s hospodářskými, sociálními, kulturními či náboženskými přístupy. Tato kniha nemá a koneckonců ani nemůže být uceleným přehledem a zobecněním všech typů integračních a dezintegračních tendencí, ale prezentuje různé přístupy a možnosti, které tato pestrá a široká problematika zahrnuje. Posouvá téma dále a nabízí výchozí polohu k objevování dalších souvislostí. Autoři by současně chtěli touto publikací připomenout životní jubileum kolínského historika Václava Dršky, jehož bádání se celoživotně věnuje tématům, která s problematikou integrací a dezintegrací úzce souvisejí.

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část - Jiřina Holubářová,Dagmar Pavlů
4,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Třetí vydání učebního textu, který je určen pro studenty oboru fyzioterapie, může však být použit i pro fyzioterapeuty v praxi. Navazuje na 1. část. Publikace obsahuje výklad a přehled postupů, které vycházejí z tzv. vývojové řady hybnosti se zřetelem ke konceptu PNF. Zařazeny jsou názorné ilustrace, které demonstrují u každého pohybového vzoru způsob provádění od výchozí polohy pacienta a terapeuta až po polohu konečnou. Uvedena jsou rovněž doporučení pro praxi.

Umění a nová média - Martin Flašar,Jana Horáková,Petr Macek,Barbara Büscher,Markéta Dvořáková,Jozef Kelemen,Kolařík Vojtěch,Jakub Macek,Ivo Medek Kopaninský,Viktor Pantůček,Tomáš Ruller,Lubomír
7,69 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Název publikace Umění a nová média vymezuje pole zájmu autorského kolektivu, ale také taktiky pohybu tímto polem. Slovní spojení umění a nová média poukazuje k výzkumu vzájemných vlivů, referencí a fúzí umělecké kreativity a techniky, především informačních a komunikačních aparátů (od rozhlasu, přes první počítačovou grafiku, po virtuální světy a světovou počítačovou síť), jak se rozvíjel a proměňoval v průběhu 20. a začátku 21. století. Pozornost je věnována zejména těm momentům, kdy jednotlivá média byla „nová“ a v jejich recepci se zvlášť zřetelně odrážely naděje a obavy, které byly do nich promítány. Předkládaná kolektivní monografie završuje práci řešitelského týmu Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na výzkumu funkcí techniky při vzniku a provozování múzického díla, který byl umožněn díky grantové podpoře Centra základního výzkumu AMU&MU.

12 trendů v české softwarové ekonomice - Michal Černý
9,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
12 trendů v české softwarové ekonomice - Michal Černý
9,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Jak ovlivňují technologie běžnou komunikaci nebo seznamování se s dívkou v baru? Kde jsou hranice mezi sci-fi a moderními nástroji pro zpracování emocí nebo velkých dat? To jsou jen některé otázky, na které se snaží nabízená publikace najít odpověď. Nedívá se na jednotlivé trendy jen očima technologií či ekonomie, ale dává jim také rozměr sociální a antropologický. Má přitom snahu věnovat se takovým tématům, která budou společnost měnit nejvíce a nejpřekvapivěji v nejbližších letech.

Lectures on American literature
8,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Lectures on American literature
8,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

První vydání této knihy, které vyšlo roku 2002, si kladlo za cíl doplnit studijní materiály pro naše studenty americké literatury, třetí vydání se snaží tento aspekt zdůraznit a zároveň rozšířit a prohloubit obecný přehled a zahrnout další významné směry a autory. Ve výkladu 20. století došlo i k podstatným změnám. Autoři přidali nové texty a starší doplnili v souladu s vývojem kritických přístupů a akademického pojetí. Kniha je napsaná účelným a srozumitelným jazykem, korespondujícím s ambicí předložit a vysvětlit vysokoškolským studentům vývoj jedné z nejzajímavějších literatur světa.

Fitness Assessment. Body Composition - Lucia Malá,Tomáš Malý,František Zahálka,Václav Bunc
5,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha byla napsána pro výzkumné pracovníky zabývající se problematikou výživy, správnými postupy v dietě a ovlivňováním tělesného složení jako jednoho z komponentů, které ovlivňují sportovní výkon. Dále je publikace určena výzkumným pracovníkům podílejícím se na výběru vhodných diagnostických metod pro identifikaci tělesného složení v souvislosti se sledováním změn účinkem různých faktorů (zatížení, periodizace sportovního tréninku, redukce hmotnosti v přípravném období, atd.), pro výzkumné pracovníky se zaměřením na výběr a srovnání diagnostických metod pro složení těla, pro postgraduální studenty v oblasti medicíny a sportu a v neposlední řadě i pro trenéry.

Sport a olympijské hnutí v zemích Visegrádu a jejich transformace v postkomunistické éře - Kristina Jakubcová
6,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha je komparativní historickou studií zabývající se vývojem sportu a především olympijského hnutí v zemích dnešní visegrádské čtyřky. Mapuje vývoj olympijského hnutí od jeho počátků ve zmíněných státech s důrazem na období po druhé světové válce. Nejpodrobněji je zpracována doba po skončení komunistických režimů v těchto zemích. Výzkum se snaží postihnout, jak byl vývoj sportu a olympijského hnutí ovlivněn vývojem společenským a politickým.

Základy fyzikální chemie - Alice Lázníčková,Vladimír Kubíček
5,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Třetí vydání učebního textu, určeného studentům oborů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika na Farmaceutické fakultě UK. Neklade si za cíl seznámit čtenáře podrobně s celou šíří fyzikální chemie. Osahuje pouze některé kapitoly tohoto oboru, které mají posloužit jako základní znalosti při dalším studiu zejména analytické chemie a farmaceutické technologie. Obecné zákonitosti formulované fyzikální chemií lze samozřejmě využít i v dalších oborech. Fyzikální chemie tedy není pouhým mezioborem na pomezí fyziky a chemie, jde o samostatnou disciplínu, která používá fyzikální nástroje ke zkoumání chemických pochodů. Mnohé zákonitosti, které fyzikální chemie nachází, jsou platné i mimo oblast chemie.

Právní překlad v teorii a praxi - Marta Chromá
9,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Právní překlad v teorii a praxi - Marta Chromá
9,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Hlavním cílem publikace Právní překlad v teorii a praxi je poskytnout čtenářům nejen teoreticky podložený návod, jak postupovat při převádění právních informací z češtiny do angličtiny, ale také praktické ukázky přístupu k překládání nového občanského zákoníku (NOZ). Publikace je rozdělena do tří kapitol. První kapitola podrobně analyzuje proces právního překladu, formuluje základní pravidla pro překládání právních textů a vymezuje rozsah právnělingvistických znalostí a překladatelských dovedností. Druhá kapitola se věnuje překládání právních předpisů, stanovuje právnělingvistická východiska pro překlad českých zákonů do angličtiny, porovnává lingvistický přístup k tvorbě zákonů v České republice a některých anglicky mluvících zemích. Zahrnuje stručnou charakteristiku jazyka NOZ a analýzu různých variet právnické angličtiny, stejně jako některých gramatických jevů, jež jsou pro překlad (nejen) občanského zákoníku podstatné. Třetí kapitola v pěti oddílech ukazuje praktický přístup k překládání občanského zákoníku do angličtiny. První oddíl se věnuje legislativně technickým prvkům celého zákoníku a jeho systematice; další čtyři oddíly jsou vymezeny podle částí NOZ – obecná část, rodinné právo, absolutní majetková práva a relativní majetková práva. V každém oddíle jsou vybrána ustanovení z pohledu překladu obtížnější buď kvůli volbě českých jazykových prostředků, nebo pro nejednoznačnost českého textu, jež může vést k různým interpretacím.

Pojmy estetiky: analytický přístup - Rostislav Niederle
9,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Pojmy estetiky: analytický přístup - Rostislav Niederle
9,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Text představuje pojmy estetiky, které se tak či onak váží k pojetí oboru jako teorie umělecké kritiky. Snahou o argumentaci chce být text řazen do širokého proudu analytické estetiky. Metodou je jednak výklad věcných či historických souvislostí – to platí pro pojmy tradiční, jednak analýza pojmů – těch, které byly jako odborné termíny zavedeny relativně nedávno. Protože charakteristickým rysem analytické estetiky je kontrolovatelné uvažování o dané věci, je v první kapitole vyložen pojem argument.

Texte über Filme - Jiřina Malá
12,75 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Texte über Filme - Jiřina Malá
12,75 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Předložená studie se věnuje metodám stylistické analýzy textu. Autorka vychází z komplexní koncepce stylistiky a stylistické analýzy textu, která zahrnuje hledisko komunikativně pragmatické (funkce textu) i textově strukturní. Stylistické textové analýzy jsou provedeny na současných filmových recenzích, které se objevují v předních německy psaných printmédiích i jejich onlinových verzích. Textová báze je tvořena 470 filmovými recenzemi, především z týdeníků Der Spiegel a Focus. Ke srovnávací textově stylistické analýze, která tvoří centrum předložené studie, byly použity i filmové recenze a jiné textové útvary reflektující svět filmu (filmový esej, zpravodajství o filmovém festivalu, interview s filmovým tvůrcem) z jiných médií německy psaných (Die Zeit, Neue Zürcher Zeitung, sueddeutsche.de) i českých (např. iDnes.cz).

Berufstheater in Brünn 1668–1733 - Margita Havlíčková
9,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Berufstheater in Brünn 1668–1733 - Margita Havlíčková
9,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Německy psaná monografie o profesionálním divadle v Brně v období baroka se opírá o původní výzkum dosud nereflektovaných a nikdy nepublikovaných archivních pramenů uložených ve fondech brněnských archivů. Zkoumané téma vykazuje četné přesahy, které svým významem vřazují lokální historii profesionálního divadla v Brně do rozsáhlého kontextu barokního divadla střední Evropy. České vydání knihy (2009) se setkalo s nadšeným přijetím v odborných kruzích a se superlativními recenzemi v odborném tisku. Německá verze vychází po opakovaných žádostech zahraničních odborníků.

Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století - Petr Stehlík
7,65 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Práce z historické perspektivy a na základě komparativního rozboru dobových pramenů politické a literární povahy souhrnně charakterizuje a vyhodnocuje postavení a úlohu Bosny v chorvatských národně-integračních ideologiích, které udávaly ráz utváření moderního chorvatského národa v 19. století (ilyrismus, jihoslovanství, pravašství). Ačkoliv byla Bosna objektem zájmu prakticky všech generací chorvatských politiků, dosud nevznikla obdobná práce, která by pojmenovala proměny a konstanty pojetí historické, politické a národní příslušnosti Bosny a nastiňovala vývoj utváření obrazu této země a jejích obyvatel v chorvatském prostředí. V češtině pak nebyla dosud v takto hutné formě a rozsahu zpracována obecná charakteristika zkoumaných národně-politických koncepcí.

Informační systémy ve vzdělávání - Michal Černý
9,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Informační systémy ve vzdělávání - Michal Černý
9,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Interdisciplinárně pojatá, netradičně řešená publikace nabízí základní myšlenkové východisko pro tvůrce informačních systémů ve vzdělávání. Spojuje témata, která jsou příznačná pro projektování informačních systémů obecně, s tématy vlastními jiným oblastem – legislativa, design služeb, dialogové systémy, umělá inteligence, pedagogika a podobně. Stranou pozornosti naopak stojí technické detaily problematiky. Kvalitní přehledovou monografii ocení především pedagogové či sociální a kognitivní vědci.

Obsahový rozbor současné angličtiny - Vilém Mathesius
7,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Obsahový rozbor současné angličtiny - Vilém Mathesius
7,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Práce zakladatele naší anglistiky, významného českého jazykovědce a jedné z ústředních postav Pražského lingvistického kroužku Viléma Mathesia (1882-1945), vyšla poprvé roku 1961 péčí Josefa Vachka a stala se v pravém slova smyslu prací klasickou. Ani po více jak půlstoletí neztratila v řadě ohledů nic ze své ceny a její nové ediční zpřístupnění tak jistě ocení nejen studenti anglistiky, ale i zájemci o obecnou jazykovědu.

Jazyk v kontextu kultury - Jerzy Bartmiński
6,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Jazyk v kontextu kultury - Jerzy Bartmiński
6,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Jerzy Bartmiński (1939) je dnes jedním z nejvýznamnějších polských i evropských lingvistů, předním představitelem moderní etnolingvistiky a zakladatelem lublinské školy kognitivní etnolingvistiky. Objevil a spolu se svými kolegy uplatňuje originální metody zkoumání sémantických struktur jazyka, jež v mnohém připomínají kognitivní lingvistiku americké provenience, zároveň však navazují na nejlepší filologické tradice ze slovanského okruhu. S pomocí těchto metod lze odhalovat konceptualizační mechanismy koncentrované v kultuře určitého jazykového společenství, v jeho uvažování, způsobu života i hodnotovém systému. Vyjevuje se tak, jaký obraz světa je v daném jazyce fixován: ono specifické, generacemi sdílené, staré (a zároveň se pomaleji či rychleji proměňující) vidění skutečnosti má totiž podobu stereotypů různého druhu a řádu, a ty je možno studiem jazykových a textových dat vynést na povrch, usouvztažnit a interpretovat. Lublinská etnolingvistika vycházela původně ze zkoumání lidového jazyka a folkloru, z hledání stereotypů a symbolů ukotvených v lidové kultuře. Později však tento okruh významně překročila a pojmy jako jazykový obraz světa, (jazykový) stereotyp či konotace byly vztaženy na sémantiku v nejširším, tj. kognitivním, sociálním a kulturním rámci, a to bez ohledu na to, o jakou komunikační sféru či typ textů se jedná, zda jde o studium současného jazyka, anebo jeho dřívějších vývojových stadií. Monografie Jazyk v kontextu kultury přináší českému čtenáři pohled na dílo Jerzyho Bartmińského a lublinskou kognitivní etnolingvistiku prostřednictvím dvanácti studií, které jsou poprvé přeloženy do češtiny.

Buk v drevených stavebných konštrukciách - Alena Rohanová
30,40 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Buk v drevených stavebných konštrukciách - Alena Rohanová
30,40 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Poslaním a cieľom tejto vedeckej monografie je priblížiť význam využitia bukového dreva v stavebných konštrukciách, uvádza poznatky o vlastnostiach bukového dreva a metódach hodnotenia parametrov kvality v súlade EN atď.