Ako sa naučiť čítať s porozumením – Čitateľská gramotnosť pre 7.- 8. ročník ZŠ - Renáta Somorová
7,51 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Príručka pre žiakov 7. a 8. ročníka základných škôl je druhou publikáciou v sérii, ktorá pomáha deťom zlepšiť si zručnosti čitateľskej gramotnosti. Obsahuje pracovné listy s ukážkami diel slovenských a svetových autorov i zaujímavé články z rozličných oblastí nášho života, ktoré učia žiakov pracovať s informáciami a umožňujú im rozvíjať medzipredmetové vzťahy. Ponúka tiež testové úlohy a ich správne riešenia. Žiakov výborne pripraví na testovanie v uvedených ročníkoch základných škôl, aj na prijímacie skúšky na gymnáziá so 4-ročným štúdiom. Pre žiakov 7. a 8. ročníka ZŠ

Nauč sa gramatiku - Úlohy na precvičovanie slovenčiny pre žiakov 4. ročníka základných škôl - Anna Holovačová
3,71 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Tento pracovný zošit umožňuje žiakom 4. ročníka základnej školy precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky a zdokonaliť sa v konkrétnych jazykových javoch. Nájdete v ňom pravopisné cvičenia, doplňovačky, tajničky, diktáty, tvorivé a zábavné úlohy, ktoré majú didaktický charakter. Sú koncipované so zameraním na zvukovú stránku jazyka, pravopis a morfológiu. V závere publikácie je k jednotlivým cvičeniam vypracovaný kľúč na overenie správnosti riešení a testy na preverenie vedomostí. Ocenia to najmä žiaci pri domácej príprave, testy však môžu využiť aj učitelia v rámci hodnotenia. Publikácia je napísaná v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2 – Zošit pre študenta 1. časť - Milada Caltíková,Kolektív autorov
6,04 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj doma. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. s dvomi alebo žiadnym riešením. Spája jazykové prostriedky – fonetiku, lexikológiu, morfológiu, syntax s praktickou a efektívnou komunikáciou – štylistikou. Novinkou je dôsledná príprava na školské písomné práce, testy na nácvik na externú maturitu a rôzne typy jazykových produktov, napr. videá, zvukové nahrávky… Predostiera projekty v rôznych kontextoch na precvičenie učebného obsahu i kompetencií. Titul je odporúčaný MŠVVaŠ SR. Obsahuje úlohy: • na prácu s textom a porozumenie textu (súvislého, nesúvislého aj ikonického) na viacerých úrovniach: reprodukcia, vysvetlenie, analýza, zdôvodnenie, porovnávanie, ale aj tvorba a hodnotenie, navrhnutie riešenia a posudzovanie; • kombinujúce jazykové prostriedky a komunikačnú prax; • kladúce dôraz na argumentáciu; • zohľadňujúce psychomotorickú a afektívnu doménu; • podporujúce prácu s externými zdrojmi; • na korigovanie nevhodných podôb slohových útvarov; • na rutinné precvičovanie komunikačných zručností (pravopis, typografia, gramatika, argumentácia, štylistika); • otvorené a uzavreté; • bez riešení i s riešením zohľadňujúcim komunikačnú situáciu; • v otestujte sa po každom tematickom celku pripravuje žiaka na externú maturitu.

Vybrané slová - PZ pre 1.stupeň ZŠ - Viera Huliačková,Eva Urbaneková
6,65 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Pracovný zošit Vybrané slová je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ, pričom vybrané a príbuzné slová sú rozdelené do ročníkov podľa iŠVP a platných učebníc slovenského jazyka. Umožňuje súbežne pracovať s platnými učebnicami slovenského jazyka. Pracovný zošit je komplexný, motivujúci didaktický materiál. Slúži na upevnenie vybraných a príbuzných slov, ich precvičovanie, prehlbovanie zručnosti aplikovať ich v písomnom prejave. Didakticky pozostáva z obrázkovo-slovnej vyvodzovacej časti, na ktorú nadväzuje obrázkovo-písomné precvičenie, aplikácia, upevnenie, kontrola vedomostí. Pracovný zošit Vybrané slová má jasnú štruktúru prepojenú s vyučovaním slovenského jazyka podľa iŠVP. Obsah pracovného zošita je didakticky koncipovaný tak, aby si žiaci prostredníctvom vizuálnych obrazov osvojili všetky vybrané slová a ich pravopis. Pri ich osvojovaní a upevňovaní Je zabezpečená dôležitá postupnosť: vnímanie krátkej a dlhej slabiky v slove, zmena tvaru slova, príbuzné slová, slovo ako slovný druh, slovo vo vzťahoch, slovo v súvislom celku. Autorky rešpektovali princíp postupného stupňovania náročnosti, individuálneho prístupu a vytvorili priestor aj pre talentovaných žiakov. Pracovný zošit slúži na priebežné, komplexné precvičenie a následné upevnenie vedomostí o vybraných slovách v 3. a 4. ročníku ZŠ v rámci vyučovacích hodín, školského klubu, pri domácej príprave. Ide o komplexný atraktívny didaktický materiál s využitím množstva obrázkov, fotiek, ktoré pomáhajú žiakom pri zapamätávaní všetkých vybraných slov. Úlohy sú koncipované od najjednoduchších k zložitejším. Priestor si nájdu aj talentovaní žiaci. Pracovný zošit môže učiteľ a žiak využívať spolu s platnými učebnicami slovenského jazyka.

Podstatné mená - karta - Petr Kupka
1,32 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Podstatné mená - karta - Petr Kupka
1,32 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Prehľadne spracovaný a bohato ilustrovaný prehľad podstatných mien vhodný i pre dyslektikov. vzory mužského, ženského a stredného rodu v tabuľkách pravopis koncoviek gramatické kategórie delenie odstatných mien

Mimočítankové čítanie 4 – pre ZŠ - Dana Kovárová,Alena Kurtulíková
4,48 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Pracovný zošit s výberom krátkych náučných textov je výbornou pomôckou na hodiny čítania (komunikatívno-zážitkový model). Pomáha zdokonaľovať čítanie s porozumením. Žiak aktívne pracuje s textom, aplikuje vlastné skúsenosti, rozširuje si slovnú zásobu, precvičuje neverbálnu komunikáciu a prácu s informáciami (medzipredmetové vzťahy). Rôzne formy práce s textom (písanie, spev, pantomíma, kresba) rozvíjajú u žiaka kľúčové kompetencie. Pracovný zošit je spracovaný podľa požiadaviek ŠVP a je odporúčaný Ministerstvom školstva SR.

Pomocník z literatúry 7 ZŠ a 2 GOŠ - Pracovný zošit - Jarmila Krajčovičová
8,65 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ. Ponúka množstvo rôznorodých úloh a pomáha žiakovi upevňovať a precvičovať si učivo literárnej výchovy 7. ročníka ZŠ/2. ročníka GOŠ v škole, ako aj počas domácej prípravy alebo opakovania. Žiaci si precvičia prácu s textom na rôznych úrovniach. Rôznorodosť prístupu k textu (analýza, štrukturalizácia, napodobňovanie, osobný postoj, interpretácia, zovšeobecňovanie, tvorba…) je prioritou autorky pracovného zošita. Žiaci sa tu stretnú so zaujímavými rubrikami (Slovníček, Maľovaná slovenčina, Osobnosti, Pamätníček, Hádanky) aj opakovacími a precvičovacími časťami (Na stupni víťazov, Test). Novinkou je rubrika Čítame s Pomocníkom, v ktorej autorka ponúka nové úryvky a úlohy k nim. Pomocník z literatúry pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ je koncipovaný v súlade s platnou učebnicou Literárnej výchovy pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ. Ukážky z detektívnej literatúry, westernu a robinsonády, ktoré nie sú v inovovanom ŠVP ako literárne žánre zahrnuté, chápeme ako súčasť literatúry pre deti a súčasť dobrodružnej literatúry; pri hodnotení žiakov z literatúry v 7. ročníku ZŠ a 2. ročníku GOŠ však vedomosti o literárnych pojmoch súvisiacich s detektívnou literatúrou, westernom a robinsonádou nehodnotíme. V súlade so ŠVP. Odporúčané MŠVVaŠ SR.

Pomocník SJ – 8 ZŠ a 3 GOŠ Pracovný zošit - Jarmila Krajčovičová
6,21 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ. Korešponduje s jej usporiadaním učiva a rešpektuje najnovšie trendy vo vyučovaní materinského jazyka (komunikačnú metódu). Poskytuje dostatočný priestor na precvičovanie i overovanie vedomostí a zručností tak v škole, ako aj doma. Úlohy vychádzajú z práce s textom a rozvíjajú všetky dôležité kompetencie stanovené predpísanými štandardmi pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ. Dielo je v súlade so ŠVP. Dielo je odporúčané MŠVVaŠ SR.

Prehľadová tabuľka učiva Číslovky – numeráliá - Dominika Nagyová
2,01 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Prehľadne spracovaná tabuľka učiva – Číslovky na hodiny slovenského jazyka aj na domáce precvičovanie pre žiakov 2. stupňa základnej školy. Materiál obsahuje podrobný prehľad čísloviek (druhy, skloňovanie, gramatické pravidlá). Tabuľka je spracovaná pedagógmi, aby bola vhodne využiteľná v praxi. Prehľadová tabuľka učiva môže slúžiť aj pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Poradím si so slovenčinou 4. ročník - Ľubica Uhlárová,Jana Hirková
4,28 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať a písať, sú úlohy zamerané predovšetkým na dokresľovanie a vyfarbovanie. V ďalších ročníkoch sa už obťažnosť úloh postupne zvyšuje. Cieľom všetkých dielov edície Poradím si je všestranný rozvoj dieťaťa, tréning schopností sústrediť sa a porozumieť zadaniu, deti si upevňujú vedomosti získané v škole. Publikácie sú vydávané v súlade so školskými osnovami.

Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 4. ročník ZŠ - Eva Dienerová
6,18 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Poučné, ale zároveň aj veselé texty ponúkajú žiakom pravopis predpôn, vybraných slov, spodobovanie spoluhlások, pravopis vlastných podstatných mien, skloňovanie podstatných aj prídavných mien, zámen, čísloviek či časovanie slovies aj neohybné slovné druhy. Prostredníctvom nich si osvojujú žiaci potrebné gramatické zručnosti a vedomosti. Svojím obsahom cvičenia určite nadchnú žiakov k učeniu. Úlohy rozvíjajú myslenie, fantáziu a vedú žiakov k pochopeniu pravopisných javov a spoznávaniu významovej podoby slova. Cvičebnica zo série Krátke cvičenia a úlohy - je výbornou pomôckou pre rodiča, učiteľa i žiaka; - dá sa s ňou pracovať doma, v škole aj vo voľných chvíľach; - poskytuje analýzu chýb podľa kľúča správnosti; - každá kapitola učiva je ukončená testom; - umožňuje získať zručnosti správne písať slová, slovné spojenia aj vety; - cieľavedomým a sústavným precvičovaním utvára potrebné pravopisné vedomosti; - má prehľadné členenie učiva; - podporuje záujem o učivo; - vyhovuje aj žiakovi s pomalším pracovným tempom. Je spracovaná podľa nových vzdelávacích štandardov a je v súlade s cieľom Štátneho vzdelávacieho programu pre 4. ročník základných škôl.

Tajomstvá sveta 2 Čítanie s porozumením pre druhákov - PZ, 2. vydanie - Mária Nogová,Eva Ivanová
6,65 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

DRUHÉ INOVOVANÉ VYDANIE! Pracovný zošit Tajomstvá sveta je určený pre žiakov 2. ročníka základných škôl. Jeho obsahom sú krátke, pútavé, vtipné a zaujímavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, prostredníctvom ktorých sa žiaci naučia pracovať s textom.

Ako sa naučiť čítať s porozumením Čitateľská gramotnosť pre 4. ročník základných škôl - Terézia Lampartová
5,23 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Čitateľská gramotnosť je zručnosť, bez ktorej sa v dnešnej spoločnosti nik nezaobíde. Aby sme dosiahli dobré výsledky, je potrebné jej rozvíjaniu venovať náležitú pozornosť už u žiakov na 1. stupni základných škôl. Tento pracovný zošit je koncipovaný tak, aby oslovil predovšetkým svojho malého čitateľa, ktorého nenútene a popritom hravo a zábavne motivuje pracovať s textom a rozvíjať logické myslenie, kreativitu a často i literárne a štylistické schopnosti. Pracovný zošit zo série Ako sa naučiť čítať s porozumením, Čitateľská gramotnosť pre 4. ročník základných škôl, je výbornou pomôckou pre rodiča, učiteľa i žiaka. Dá sa s ním pracovať doma i v škole. V jeho závere sa nachádza kľúč na overenie správneho riešenia úloh. Illustrations © 2013, 2017, 2019 by Daniela Ondreičková

Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia - pre 2. stupeň základných škôl a gymnáziá s osemročným štúdiom 2. vydanie - Terézia Lampartová
6,56 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia - pre 2. stupeň základných škôl a gymnáziá s osemročným štúdiom

Vzory podstatných mien - Ľubica Kohániová
2,87 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Vzory podstatných mien - Ľubica Kohániová
2,87 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Na tvorbe tejto edičnej rady sa podieľali skúsení pedagógovia, ktorí pri ich spracovaní uplatnili svoje dlhoročné skúsenosti. Publikácie pomôžu žiakom zvládnuť a precvičiť obťažné gramatické javy slovenského jazyka. Sú vhodné nielen pre žiakov základnej školy, ale aj pre budúcich stredoškolákov, pre ktorých sú vhodnou pomôckou pri príprave na prijímacie skúšky. Súčasťou každej knižky je kľúč k cvičeniam.

Strasti zkoušeného Standy - Lenka Zemanová
11,45 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Strasti zkoušeného Standy - Lenka Zemanová
11,45 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Kniha volně navazuje na publikaci Výři nesýčkují a zabývá se další obtížnou oblastí českého pravopisu, kterou jsou slova s předponami s- a z-. Základem je příběh o strašpytlovi Standovi, který se skamarádí s novou žačkou. Text je vtipně a umně protkán slovy s předponami s- a z-, takže si na něm děti upevňují jejich použití. Součástí knihy je dále ilustrovaný přehled pravidel psaní těchto slov, pravidel pro psaní předložek s a z, přehled zákeřných dvojic a trojic a tabulka předponostroj, která pomáhá v rozhodnutí, jaké písmeno se ve slově píše. Lenka Zemanová je učitelka a autorka knih Výři nesýčkují a Madlenka a brejličky. Michaela Bergmannová ilustrovala řadu knih Portálu, například Logopedické pohádky, V zoo není žádná nuda či Po stopách Karla IV.

Súhrn slovenskej gramatiky A4 karta - Kolektív autorov
2,46 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Súhrn slovenskej gramatiky A4 karta - Kolektív autorov
2,46 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Súhrn slovenskej gramatiky A4 karta

Vybrané slová - Slovenský jazyk - Renáta Somorová
2,28 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Vybrané slová - Slovenský jazyk - Renáta Somorová
2,28 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Prehľadné tabuľky sú vynikajúcimi pomôckami pre žiakov a študentov na rýchle zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z daného odboru.

Slovenský jazyk – Zámená a číslovky - Renáta Somorová
2,38 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Slovenský jazyk – Zámená a číslovky - Renáta Somorová
2,38 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Praktické tabuľky sú výbornými pomôckami pre žiakov základných škôl (študentov stredných škôl a maturantov) na rýchle vyhľadanie a zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z tematických okruhov daného vyučovacieho predmetu..

Tajomstvá sveta - PZ pre 3. ročník ZŠ - Kolektív autorov
7,41 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Tajomstvá sveta - PZ pre 3. ročník ZŠ - Kolektív autorov
7,41 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Pracovný zošit Tajomstvá sveta je určený pre žiakov 3. ročníka základných škôl. Jeho obsahom sú krátke, pútavé, vtipné a zaujímavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, prostredníctvom ktorých sa žiaci naučia pracovať s textom.

Moje písmená, slová, vety – Písanie pre 3. ročník ZŠ - Nguyenová Ľuba Anhová
6,04 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Moje písmená, slová, vety pre 3. ročník ZŠ prinášajú žiakom pútavé témy, ktoré im budú blízke aj vďaka sprievodným postavám – Matejovi a Hanke. Matej a Hanka si pre žiakov prichystali množstvo zábavných hier zameraných na precvičovanie písania, ale tiež na rozvoj čitateľskej gramotnosti, slovnej zásoby či logického myslenia. V pracovnom zošite tak žiaci nájdu množstvo krížoviek, hádaniek, doplňovačiek, rébusov i priestor na vlastnú tvorbu. Úlohy však nie sú zamerané len na prácu s textom, ale žiakov učia prosociálnemu správaniu, učia ich napríklad o ekológii a živej prírode alebo prepájajú život tretiakov s finančnou gramotnosťou. Úloha na zámok je priestor pre individuálnu prácu žiakov, v ktorej sa môžu Hanke a Matejovi zdôveriť s vlastnými tajomstvami. Aby sa k nim však nik iný nedostal, riešenie úlohy si môžu žiaci zamaľovať alebo prelepiť. V treťom ročníku sa žiaci spoločne s Matejom a Hankou okrem iného zoznámia s pranostikami alebo tradičnými ľudovými zvykmi. V zadnej časti pracovného zošita sa nachádzajú rôzne zadania úloh na tvorivé písanie, spojené s ročným obdobím. Stačí, ak si žiak alebo žiačka vyberie jednu či dve úlohy na strane, ktoré vypracuje. Výhodou pracovných zošitov je flexibilita, ktorú do tried prinášajú. Vďaka rôznorodosti tém a úloh má učiteľ priestor na medzipredmetové prepájanie učiva a variabilnú formu práce na hodine. Pracovný zošit preto nemusia žiaci používať výhradne na hodinách slovenčiny, ale aj na iných predmetoch.

Zbierka textov a úloh z literatúry 4 pre SŠ - Alena Polakovičová,Milada Catlíková
7,09 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Zbierka textov a úloh z literatúry pre stredné školy 4 je neoddeliteľnou súčasťou kompletu Literatúra pre stredné školy 4. Obsahuje: literárne texty a úlohy k nim, ktoré rozširujú a precvičujú učivo učebnice; tentokrát sú usporiadané podľa literárnych druhov a žánrov pričom rešpektujú ŠVP; pre orientáciu sú pri jednotlivých ukážkach uvedené aj literárne smery, informácie o diele i autorovi. Žiak si tak môže na rozličných textoch overiť svoje vedomosti a zručnosti. Navyše sa v zbierke objavujú aj texty, ktoré doteraz v školskej praxi neboli bežné, ktoré podnecujú žiakov k diskusii a ktoré majú žiakom zatraktívniť literatúru; ukážky žiackych prác z literatúry (analýzy, interpretácie), vďaka ktorým sa žiak môže porovnať so svojimi rovesníkmi, príp. získať námet na vlastnú prácu; teóriu literatúry formou minislovníka, ktorý žiak môže používať pri vyučovaní literatúry – podnecuje tak žiaka pracovať samostatne; riešenia úloh z učebnice i zbierky, ktoré sú nevyhnutné pri konštruktivistickom prístupe k výučbe literatúry, keďže jeho súčasťou je aj overenie si správnosti postupu práce; dobové umelecké diela, ktorých funkciou je, aby žiaci nevnímali literatúru ako neukotvenú časť širokého spektra umenia. Odporúčaná MŠVVaŠ SR.

Slovenský jazyk pre 5.ročník, 1.diel - Pracovná učebnica - Kolektív autorov
8,55 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 5. ročník je prvým dielom série učebníc slovenského jazyka pre žiakov 5. – 9. ročníka základnej školy. Svojím originálnym a inovatívnym spracovaním nahliada na učivo z pohľadu detí s rozličnými typmi tvorivosti, inteligencie, schopností a záujmov. Tie vystupujú v úlohe sprievodcov jednotlivými kapitolami prvého a druhého dielu učebnice, čím sa učenie materinského jazyka stáva pre žiakov atraktívnym, motivujúcim a zábavným.

Čítanka pre 4. ročník základných škôl - Zuzana Hirschnerová,Miloš Ondráš,Markéta Filagová
5,61 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Čítanka pre 4.ročník ZŠ je dielom skúsených pedagógov, autorov viacerých učebníc, používaných v súčasnosti na základných školách. Nové, prepracované vydanie, je aktualizované podľa požiadaviek iŠVP. Ponúka pestrý výber atraktívnych textov a ukážok diel slovenských spisovateľov rozdelených do 12 tematických okruhov podľa obsahového štandardu pre čítanie a literárnu výchovu vo štvrtom ročníku, doplnených ilustráciami známych autorov. Za každým textom nasleduje niekoľko otázok, ktoré v zmysle požiadaviek iŠVP žiakom pomáhajú správne identifikovať potrebné informácie a tvoriť k nim otázky. Výber textov a ich radenie podľa tém umožňuje realizáciu vyučovacích hodín, na ktorých sú podporované a rozvíjané všetky kľúčové kompetencie žiakov. V rámci aktualizácie autori zakomponovali do obsahu aj pojmovú mapu s primeraným výkladom, návodom, ako tento kvalitný nástroj pre učenie, porozumenie textu a usporiadanie myšlienok používať. SCHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2018/8050:4-10K0

Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 9. ročník ZŠ - Jarmila Krajčovičová
4,61 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Autorka publikácie PaedDr. Jarmila Krajčovičová predkladá množstvo zaujímavých a rozličných cvičení zameraných na precvičovanie všetkých gramatických javov, ktoré má ovládať žiak 9. ročníka ZŠ. Na cvičenia nadväzuje súbor diktátov, ktorých texty sú rôznorodé a žiaci získavajú vedomosti i zo spoločenských a prírodovedných predmetov. Osobitným prínosom je príprava na záverečné testovanie vedomostí zo slovenského jazyka v základnej škole. V záverečnej časti publikácie nájdete riešenia úloh i testov. Publikácia je v súlade s obsahom a cieľmi Štátneho vzdelávacieho programu.

Zbierka testov pre 7. ročník ZŠ slovenský jazyk a literatúra s podrobnými rozbormi - Renáta Lukačková
7,89 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Moderná učebná pomôcka na precvičenie vedomostí zo slovenského jazyka, slohu a literatúry podporuje praktické zvládnutie učiva v súlade so školskou reformou a novou učebnicou Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl/2. ročník 8-ročných gymnázií.Zbierka úloh rozvíja a zdokonaľuje zručnosti a schopnosti žiakov nevyhnutné na získanie čitateľskej gramotnosti prostredníctvom práce s vecnými aj umeleckými textami.Čitateľská gramotnosť je kľúčová nielen v predmete slovenský jazyk, ale aj v ostatných predmetoch a vzdelávaní všeobecne, pretože žiak má vedieť rôzne druhy textu nielen správne prečítať, ale aj vnímať jeho obsah, orientovať sa v ňom a rozumieť mu, vyhľadať potrebné informácie, odlíšiť dôležité od menej dôležitých, posúdiť a využiť získané informácie – vyvodiť príčiny, súvislosti a vzťahy, pochopiť symbolickú rovinu textu a umelecké prostriedky, vysvetliť ich obsah (pri umeleckých textoch) atď.

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 4 – učebnica - Milada Caltíková,Kolektív autorov
13,47 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Sme schopní primerane komunikovať? Čítame vždy s porozumením? Čítame kriticky masmédiá a vedecký text? Dokážeme správne argumentovať? Postrehneme významové odtienky? Pomáha nám gramatika v presnom vyjadrovaní? Vieme zrozumiteľne prečítať text? Presvedčíme ostatných o svojej pravde? Vieme vytvoriť zrozumiteľný text? Sformulujeme rýchlo primeranú reakciu? Dokážeme ohodnotiť kvalitu textu? Sme schopní si vybrať vhodnú a kvalitnú informáciu? Môže byť reč prameňom nedorozumení? NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy je prostriedkom, ako zvládnuť nároky na komunikáciu v 21. storočí: > uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) – riešenie úloh a problémových situácií sa stáva podstatou učenia sa; > je aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku; > prináša aktuálne jazykové prejavy z rôznych komunikačných sfér; > ponúka množstvo podnetných príkladov na pochopenie a praktické využitie jazykového učiva; > ukazuje praktické uplatnenie rozličných slohových útvarov v bežnom živote; > prehľadne pristupuje ku konkretizácii obsahových a kompetenčných požiadaviek iŠVP; > zohľadňuje požiadavky iŠVP, súčasnej maturitnej skúšky, ale aj požiadavky komunikácie spoločnosti v 21. storočí. Súbor NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy pre jeden ročník tvorí: > UČEBNICA > ZOŠIT PRE ŠTUDENTA > ZOŠIT PRE UČITEĽA UČEBNICA Základný prvok osvedčenej sady kolektívu autorov pod vedením Milady Caltíkovej. Východiskový materiál výučby obsahuje vyvodzovanie jazykového a slohového učiva, prehľad gramatiky a pravopisu, základné slohové útvary, jednoduchú aplikáciu učiva a úlohy na diskusiu a problematizáciu jazyka a komunikácie. Užitočná je aj pre toho, kto nestíhal v škole alebo kto v škole nebol. Zohľadňuje tradíciu vyučovania materinského jazyka a iŠVP, ale prináša aj pohľad na aktuálny stav komunikácie spoločnosti. Kladie dôraz na pragmatiku preberaných jazykových javov. Nabáda na kritické myslenie a schopnosť vyvarovať sa manipulácii, demagógii, rovnako schopnosť rozlišovať odtienky pri percepcii i produkcii komunikátu. V učebnici žiak nájde opakovanie a prehlbovanie poznatkov zo základnej školy, ale aj hlbšie prenikanie do podstaty javu, aby učivo jazyka nebolo iba mechanickým memorovaním, ale práve aplikáciou poznatkov v novom kontexte a budovaním schopnosti interpretovať rozličné typy komunikátov. Posilnila sa napr. argumentácia, kofola, tvorivé úlohy, primeranosť použitia (štylistika) jazykových jednotiek, masmediálna komunikácia, esej, príprava na písomné slohové práce… Nemá ambíciu byť „kompendiálnym“ zhrnutím stredoškolského učiva, ale systémom malých krokov buduje obsah i kompetencie žiaka. Učebnica upozorňuje aj na zložitejšie javy, nejednoznačnosť jazyka, rozličné videnie „pravdy“, aby žiak nepristupoval k jazyku ako schéme, ale ako živému organizmu. Učebnica poskytuje dostatok materiálu na výber učiteľovi na gymnáziu, strednej odbornej škole, ako aj na konzervatóriu a jej prvoradým cieľom je pripraviť žiaka nielen na maturitu, ale na reálny život a zamestnanie. Obsahuje prvky: – karta vyzdvihuje kľúčové pojmy preberanej témy; – výkladový text slúži na pochopenie preberanej témy; kľúčové slová sú vyznačené; – rozlišujte „vypichuje“ rôzne problémové javy; – znaky a výrazové prostriedky podčiarkuje javy typické pre daný slohový útvar; – viete, že...? upozorňuje na rôzne zaujímavosti; – schémy a tabuľky sprehľadňujú abstraktné a upozorňujú na problematické javy; – ukážky reálnych slohových útvarov, živých textov (videá, zvukové nahrávky) i nesúvislých textov slúžia na vyvodenie učiva, motiváciu žiaka; niektoré ukážky majú ambíciu nahrádzať vysvetľovací text; zohľadňujú prierezové témy a rôzne spoločensky aktuálne a problémové kontexty; – úlohy sa venujú jazyku a komunikácii alebo slohového útvaru a podporujú prácu na rozsiahlejšom projekte, diskusiu, individuálnu i spoločnú prácu; – riešenia umožňujú overiť si správnosť svojho postupu.

Hravé diktáty 3 - Mária Schürgerová,Lucia Kysilková
6,75 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Hravé diktáty 3 - Mária Schürgerová,Lucia Kysilková
6,75 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Publikácia Hravé diktáty 3 je zameraná na precvičovanie správneho písania a upevňovanie vedomostí zo slovenskej gramatiky na prvom stupni základnej školy. V nácvičných a kontrolných diktátoch sú obsiahnuté všetky gramatické javy, ktoré má žiak v treťom ročníku ovládať - slová s l, ĺ, r, ŕ, vybrané slová, slovné druhy (podstatné a prídavné mená, zámená). Súčasťou publikácie sú aj diktáty zamerané na opakovanie učiva. Druhá časť pozostáva z diktátov pre žiakov so špecifickými poruchami písania a pravopisu, ktorí majú nedostatočne rozvinutú alebo narušenú schopnosť vytvárať stereotypy písacích pohybov v spojení s obrazovými a zvukovými predstavami písmen a písacích celkov, a nedostatočnú schopnosť pamätať si a na podnet vybavovať písané štruktúry. Publikácia zohľadňuje predpísané požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu na zameranie, rozsah a náročnosť diktátov.

Kuliferdo: Spoluhlásky 1 - Kolektív autorov
4,65 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Kuliferdo: Spoluhlásky 1 - Kolektív autorov
4,65 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Súbor pracovných listov KuliFerdo – Spoluhlásky 1 je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť, potrebujú si zopakovať alebo zábavnou formou spoznávať písmená slovenskej abecedy. Konkrétne sú to spoluhlásky b, c, č, d, ď, dz, dž, f, g, h, ch, j, k. Pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií so zameraním na slovenský jazyk.

Kuliferdo: Práca s textom - Kolektív autorov
4,65 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Kuliferdo: Práca s textom - Kolektív autorov
4,65 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Súbor pracovných listov KuliFerdo – Práca s textom je určený všetkým, ktorí si chcú precvičiť a zlepšiť čítanie. Texty sú vytvorené tak, aby boli pre malého čitateľa atraktívne svojím obsahom a podnetné spracovaním. Pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií so zameraním na slovenský jazyk.