Volebné právo a volebné systémy, 2. aktualizované a prepracované vydanie - Marek Domin
17,29 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Cieľom druhého vydania publikácie je, rovnako ako v prípade prvého, systematické spracovanie problematiky volebného práva SR, ako aj základných otázok volieb, volebného práva a volebných systémov vo všeobecnosti. Predkladaná publikácia je primárne určená ako učebnica pre rovnomenný výberový predmet, ktorý je vyučovaný na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Môže však poslúžiť aj ako komplementárna pomôcka na prehĺbenie vedomostí pre študentov iných spoločenskovedných disciplín, právnikov pôsobiacich v praxi či ostatných záujemcov o otázky spojené s voľbami, volebným právom či volebnými systémami. Druhá časť publikácie, najmä jej šiesta kapitola, môže slúžiť aj ako praktická pomôcka pre voliča na lepšie pochopenie pravidiel jednotlivých druhov volieb, s ktorými sa v SR stretávame. Publikácia je rozdelená na dve časti. Prvá časť sa venuje všeobecným otázkam zastupiteľskej demokracie, volieb, volebného práva a volebných systémov. Druhá časť je obsahovo rozsiahlejšia a upriamuje pozornosť na volebné právo SR. Zmeny, ktoré druhé vydanie učebnice prináša, predstavujú predovšetkým reakciu na vývoj slovenského volebného práva v období od apríla 2017 do mája 2021 (legislatívne zmeny i rozhodovacia činnosť Ústavného súdu SR). Úplne novou je však posledná, deviata kapitola druhej časti, ktorá je venovaná ústavnosti a zákonnosti volieb. Zaradenie tejto kapitoly bolo ovplyvnené nielen pedagogickými dôvodmi, ale aj nedávnymi zmenami v Ústave SR, ktoré sa dotkli najmä súdnej moci. Čiastkových úprav sa však dočkali aj ďalšie kapitoly. Novinkou je aj prehľadný sumár všetkých volieb, ktoré sa na Slovensku konali po roku 1989.

Ústava Slovenskej republiky - Komentár - Orosz Svák,Kolektív autorov
87,78 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

V roku 2022 to bude presne 30 rokov od momentu, kedy boli spísané základné princípy budúcej Slovenskej republiky v najvyššom zákone štátu – v Ústave. K tejto významnej udalosti vám prinášame jedinečný komentár kolektívu jedenástich renomovaných ústavných právnikov pôsobiacich na akademickej pôde, najmä na Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a tiež v rôznych sférach aplikačnej praxe. Cieľom tohto nového autorského kolektívu je sprístupniť právnickej obci, ale aj širšej verejnosti metodologicky, hodnotovo aj rozsahovo novú verziu komentára k Ústave SR. Tento komentár je zložený z troch zväzkov, pričom v súčasnosti vám prinášame prvý z nich. V jeho úvode sa môžete oboznámiť s historicko-právnou štúdiou venovanou formovaniu ústavných základov samostatnej Slovenskej republiky a ďalšiemu ústavno-politickému vývoju jej ústavného systému. Ďalej nasleduje samotný text komentára venovaný základným ústavným princípom a charakteristickým znakom Slovenskej republiky ako štátu, ako aj ľudským právam (teda článkom lokalizovaným v I., II. a III. hlave Ústavy SR). V snahe ponúknuť čo najväčší čitateľský komfort sú pred komentárom ku každému článku uvedené aj ústavné zmeny, upozornenia na súvisiace články Ústavy SR dôležité pre systémový výklad predmetného článku, súvisiace právne predpisy a vybrané precedentné rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktoré dotvárajú výklad komentovaného ustanovenia.

Ochrana ústavnosti - Ján Drgonec
31,83 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Ochrana ústavnosti - Ján Drgonec
31,83 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Kniha je určená vysokoškolským pedagógom zaoberajúcim sa ústavným právom alebo všeobecnou teóriou práva. Rovnako sa pokúša osloviť sudcov, prokurátorov a advokátov, ktorí pri výkone povolania prichádzajú do styku s aplikovanou ochranou ústavnosti. Štýlom spracovania dielo umožňuje porozumieť nastoleným problémom aj žurnalistom a politológom zaoberajúcim sa otázkami ochrany ústavnosti. Dielo je spôsobilé osloviť aj poslucháčov právnických fakúlt s hlbším záujmom ochranu ústavnosti prostredníctvom Ústavného súdu, aj keď v tomto prípade študenti nie sú prvoplánovým adresátom diela.

Ústavné právo hmotné
42,75 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Ústavné právo hmotné
42,75 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Učebnica „ponúka jednak vysokoškolským študentom a jednak verejnosti zaujímajúcej sa o problematiku ústavného práva príťažlivé čítanie. Ponúka nielen mimoriadne komplexný pohľad na danú problematiku, na judiciálny, právno-teoretický a konštitucionalistický diskurz prebiehajúci v Slovenskej republike, ponúka i poznatky, či inšpirácie pre úvahy de constitutione ferenda.“ (z recenzného posudku prof. JUDr. Pavla Holländera, DrSc.) Dielo „môže rozhýbať niekedy ‚stojaté vody‘, resp. – podľa autora – historickokonzervatívne názory viažuce sa k dnešnej vede ústavného práva“. (z recenzného posudku prof. JUDr. Igora Palúša, CSc.)

Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku - Marián Giba
8,36 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku - Marián Giba
8,36 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

V oblasti ústavného práva, najmä v menších a mladších štátoch s kratšou demokratickou tradíciou, je bežné hľadať inšpirácie v systémoch, ktoré priniesla história či súčasnosť. Francúzsko spĺňa všetky parametre na to, aby bolo právom brané za referenciu v ústavnoprávnej oblasti. V našej doktríne sa viacero autorov venuje tomuto štátu a čiastkovým problémom jeho ústavného systému. Chýbalo však u nás dielo, ktoré by hlbším a komplexnejším spôsobom mapovalo podobu a fungovanie súdnej kontroly ústavnosti vo Francúzsku vrátane jej genézy a najnovšieho veľmi podstatného vývoja. Ponúkaná monografia vypĺňa túto medzeru, venuje sa súdnej kontrole ústavnosti vo Francúzsku v širších súvislostiach, analyzuje jej jednotlivé mechanizmy i vybrané judikáty v snahe prispieť do vedeckej diskusie, ktorá prospieva teórii i praxi. Autor, ktorý doktorskú dizertačnú prácu vypracoval a obhájil na parížskej Sorbonne, využíva svoje poznatky nadobudnuté dlhodobým úzkym kontaktom s francúzskym ústavnoprávnym prostredím. Po inštitucionálnej stránke sa autor sústreďuje na systém súdnej kontroly ústavnosti, jeho nastavenie a logiku. Z judikatúry, ktorá je nekonečná, zase vyberá a analyzuje rozhodnutia kľúčového významu v miere potrebnej na poskytnutie komplexného pohľadu do francúzskej „ústavnoprávnej duše“. Publikácia demonštruje, napriek často opačnému názoru v našom prostredí, že v súčasnosti vo Francúzsku jednoznačne možno konštatovať existenciu ústavného súdnictva ako uceleného konceptu a že Ústavnú radu dnes už možno bez váhania označiť za ústavný súd, a že tu nejde len o akýsi model sui generis. Analýza statickej (inštitucionálnej) stránky ústavného súdnictva zahŕňa jednak organické vymedzenie subjektov, ktoré ho realizujú, a tiež okruh referenčných noriem, ktoré slúžia ako kritérium na posúdenie súladu či nesúladu kontrolovaného aktu. Vo Francúzsku okruh referenčných noriem zďaleka nie je definovaný len Ústavou samotnou. Vo veľmi podstatnej miere k jeho vymedzeniu prispela judikatúra. Analyzované sú tie zložky judikatúry, ktoré participujú na vymedzení ústavného súdnictva samotného i na vymedzení ním používaných referenčných kritérií. Celá táto oblasť predstavuje kostru ústavného súdnictva, jeho pevný základ, preto časť I nesie názov Statická stránka ústavného súdnictva. Druhá veľká oblasť, ktorá je predmetom analýzy, sa sústreďuje na samotnú rozhodovaciu činnosť ústavného súdnictva. Východiskom pre voľbu analyzovaných rozhodnutí bola miera ich vplyvu na formovanie, nastavenie a fungovanie ústavného systému, ktorá zároveň odhaľuje často veľmi inšpiratívny prístup a pozoruhodný spôsob uvažovania francúzskeho ústavného sudcu. Medzi analyzované oblasti, v ktorých ústavné súdnictvo zanechalo výraznú stopu so zásadnými dopadmi, radí autor problematiku referenda, vzťah Ústavy a ústavných zákonov, oblasť volebného práva a vyrovnanie sa s fenoménom európskej integrácie. Napokon nemohol opomenúť ani zavedenie následnej kontroly ústavnosti zákonov formou question prioritaire de constitutionnalité, čo je podstatná inovácia vnesená do francúzskej koncepcie ústavného súdnictva v nedávnom období. Aktivita ústavného súdnictva v týchto oblastiach priniesla významné posuny v nastavení formy vlády aj modelu ochrany základných práv. Možno povedať, že francúzskemu ústavnému systému dodalo výraznú dynamiku, preto je časť II nazvaná Dynamická stránka ústavného súdnictva. Okrem analýzy súdnej kontroly ústavnosti vo Francúzsku stricto sensu autor formuluje, priebežne pri rozbore jednotlivých parciálnych otázok, a špecificky potom v závere, viacero možných inšpirácií či poučení pre slovenský ústavný systém.

Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím - Katarína Fedorová
10,26 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím - Katarína Fedorová
10,26 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Publikácia prináša komplexný pohľad na práva osôb so zdravotným postihnutím v kontexte národnej právnej úpravy a Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Osobitnú pozornosť venuje otázkam sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a školskej integrácie. Autorka na základe svojich praktických skúseností poukazuje na rozpory právnej úpravy a aplikačnej praxe a navrhuje riešenia vedúce k zlepšeniu kvality života osôb so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike. Zároveň uvádza konkrétne rady na zvýšenie úspešnosti pri uplatňovaní práv garantovaných právnymi predpismi. Publikácia je určená čitateľom, ktorí chcú efektívne riešiť právne problémy súvisiace so životom s postihnutím, organizáciám zastupujúcim osoby so zdravotným postihnutím a študentom právnických fakúlt.

Ústava do vrecka - Kolektív autorov
5,32 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Ústava do vrecka - Kolektív autorov
5,32 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Ústava Slovenskej republiky je hierarchicky najvyššie postavený právny predpis v Slovenskej republike. Prijatá bola 1. septembra 1992 poslancami Slovenskej národnej rady. Podpísaná bola 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade. Novelizovaná bola celkovo 19-krát, posledná novelizácia sa uskutočnila v roku 2017.

Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie - Marek Domin
4,50 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Voľby sú základným predpokladom pre fungovanie reprezentatívnej demokracie, na ktorej sú súčasné demokratické štáty, Slovenskú republiku nevynímajúc, založené. Fundamentálnym princípom, bez ktorého o demokratických voľbách v žiadnom prípade nemôže byť ani reč, je princíp všeobecnosti volebného práva. Všeobecnosť volebného práva znamená, že volebné právo by malo patriť prakticky každému dospelému občanovi alebo obyvateľovi a že z výkonu tohto práva by nemal byť nikto vylúčený bez závažného verejného záujmu. Po viac ako dvoch storočiach úsilia o zrovnoprávnenie všetkých ľudí v prístupe k voľbám, ktoré prebiehalo prostredníctvom odstraňovania najrôznejších cenzov volebného práva, môžeme dnes konštatovať, že v demokratických štátoch je volebné právo chápané ako skutočne všeobecné. Vyvstáva preto otázka, či má vôbec ešte význam skúmať otázku všeobecnosti volebného práva aj v 21. storočí. Pre kladnú odpoveď však existuje hneď viac dôvodov. Jedným z nich je najmä skutočnosť, že aj napriek tomu, že volebné právo formálne patrí takmer každému, nemusí to vždy korešpondovať s praxou. Nie je totiž vylúčené to, že niektorí voliči nebudú môcť prakticky svoje volené právo uplatniť, a to z dôvodov rôznych životných situácií, ktoré volebné zákonodarstvo nepredpokladá a nerieši. Je to teda praktická uplatniteľnosť všeobecného volebného práva, ktorá je v centre pozornosti tejto vedeckej monografie. Tá sa preto snaží odpovedať na otázku, či je princíp všeobecnosti volebného práva v podmienkach Slovenskej republiky zabezpečený aj z materiálneho hľadiska alebo, naopak, či slovenský právny poriadok z praktického výkonu volebného práva stále niektoré kategórie voličov vylučuje. Monografia sa skladá z piatich kapitol. Prvá kapitola je venovaná voľbám, volebnému právu a princípom volebného práva vo všeobecnosti, vďaka čomu vytvára nevyhnutný predpoklad pre pochopenie ďalej analyzovanej problematiky. Druhá kapitola je následne venovaná osobitne princípu všeobecnosti volebného práva vrátane rozsiahleho historického exkurzu za rôznymi obmedzeniami volebného práva v minulosti. Tretia a štvrtá kapitola sú už venované princípu všeobecnosti volebného práva v podmienkach Slovenskej republiky. Predmetom výkladu je najskôr formálne poňatie tohto princípu, teda to, komu by volebné právo u nás malo patriť. Po ustálení subjektov, ktorým právny poriadok volebné právo priznáva, nasleduje materiálny pohľad na problematiku, čiže analýza toho, komu volebné právo skutočne patrí. Súčasťou tejto časti je aj posúdenie viac prípadov, keď voličovi síce volebné právo formálne patrí, no prakticky mu v jeho výkone môže brániť napríklad nespôsobilosť dostaviť sa do volebnej miestnosti, nespôsobilosť upraviť hlasovací lístok, nezdržiavanie sa v mieste pobytu alebo iná podobná skutočnosť. Záverečna kapitola obsahuje, okrem zhrnutia predchádzajúcich záverov, aj viac legislatívnych návrhov, ktoré by do budúcnosti mohli prispieť k tomu, aby volebné právo mohol v praxi vykonať každý, komu ho právny poriadok priznáva. Monografia je síce určená predovšetkým adresátom odborne sa venujúcim problematike volieb, volebného práva a ústavného práva všeobecne, no nepochybne zaujme aj širšiu verejnosť. Rovnako totiž môžu slúžiť ako doplnkový študijný materiál pre študentov právnických fakúlt a iných spoločenskovedných disciplín, a vzhľadom na svoju orientáciu na praktické problémy môže zaujať aj ďalších čitateľov.

Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy - Lívia Trellová
15,01 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy - Lívia Trellová
15,01 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Územná samospráva istým spôsobom predstavuje partnerstvo štátu a územných verejnoprávnych korporácií. Tvorí neoddeliteľnú súčasť moderného demokratického štátu založeného na pluralite spoločenských a politických záujmov. Má Ústavou Slovenskej republiky priznané významné postavenie v rámci ústavného systému Slovenskej republiky. Napriek tomu, že tento inštitút má od vzniku samostatnej slovenskej štátnosti svoje výsadné postavenie v ústavnoprávnom vyjadrení, stále sa mu v teoretickej ústavnoprávnej oblasti nevenuje primeraná pozornosť. Ústavná úprava vymedzuje územnú samosprávu skôr rámcovo a úpravu vecného rozsahu samosprávy obce ponecháva na zákonnú reguláciu. Vývoj slovenskej spoločnosti podrobil ústavnoprávne vymedzenie územnej samosprávy skúškam v podobe praktickej realizácie tohto inštitútu, v súvislosti s čím sa objavilo viacero teoretických ústavnoprávnych otázok, ako aj praktických problémov, ktoré nie vždy našli svoje teoretické odpovede, resp. praktické riešenia. Územná samospráva je pritom súčasťou bežného života obyvateľa obce, ktorá tvorí základ územnej samosprávy. V rámci predkladanej monografie autorka podrobuje kritickej analýze a hodnoteniu vybrané ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy, vychádzajúc z jej ústavnoprávneho vymedzenia. Tematicky postupuje od objasnenia pôvodu samosprávnej moci a postavenia jej koncepcie v štruktúre deľby moci, cez východiskové ústavnoprávne vyjadrenie územnej samosprávy, ku analýze základných foriem uskutočňovania územnej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky, kde poukazuje na súvisiace teoretické, ako aj praktické problémy, a formuluje návrhy a odporúčania možných riešení. Monografia môže prispieť k diskusii na odborných fórach venovaných téme územnej samosprávy, ako aj k praktickému doriešeniu niektorých problémov. Takisto môže poslúžiť aj pri výučbe v rámci odboru ústavné právo.

Notársky poriadok - Komentár - Kolektív autorov,Katarína Valová
75,05 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Notársky poriadok - Komentár - Kolektív autorov,Katarína Valová
75,05 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Publikáciu tvoria komentáre k Notárskemu poriadku, Kancelárskemu poriadku pre notárov, vyhlášky MS SR o odmenách a náhradách notárov a vyhlášky MS SR o odmene Notárskej komory SR. Súčasťou publikácie je aj úplné znenie vnútorných (stavovských) predpisov Notárskej komory SR, uznesenia Notárskej komory SR a príslušná judikatúra. Ide teda o ucelený prehľad všetkých právnych predpisov, týkajúcich sa notárskej činnosti s podrobným komentárom ku všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý obsahuje nielen teoretické zdôvodnenie právnej úpravy ale najmä jej dopad na prax. Ambíciou tejto publikácie bolo aj reagovať na zmeny obsiahnuté v nových procesných kódexoch (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok), keďže tieto sa dotkli notárskej činnosti najmä rozšírením právomoci notárov viesť konanie o solučných úschovách. Kolektiv autorů Zuzana Grófiková, Ľubomír Ondov, Marian Kováč, Juraj Göbl

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii - Tomáš Ľalík
18,53 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Problematika vzťahu medzi ústavným súdom a parlamentom je dlhodobo aktuálnou témou pertraktovanou v oblasti právnej teórie a praxe a neobmedzuje sa len na slovenské reálie či diskurz. Analýza tohto vzťahu má globálny, interdisciplinárny a vždy aktuálny charakter. Téma fascinuje vedcov z oblasti ústavného práva, právnej teórie, sociológie či iných vedných disciplín, ale aj praktikov a z nich predovšetkým sudcov či poslancov parlamentu. Diskusia o rôznych úrovniach tohto vzťahu prebieha v západnej Európe od konca druhej svetovej vojny a v Spojených štátoch amerických ešte dlhšie. Zástup tých, ktorým táto problematika nie je ľahostajná, sa neustále rozrastá. Autor v knihe popri historických a súčasných domácich reáliách k predmetnej téme približuje slovenskému čitateľovi na porovnanie a posúdenie niektoré názory, argumenty či tvrdenia diskusie z európskeho či svetového diskurzu. Otázky, na ktoré vo vzťahu oboch inštitúcií hľadá odpoveď sú: Má mať parlament dominantné postavenie? Je jedna inštitúcia nadradená druhej? Aký má byť vzťah medzi parlamentom a ústavným súdnictvom v konštitučnej demokracii? Na čom má byť tento vzťah založený? Ako hodnotiť podobné reakcie zo strany parlamentu na rozhodnutia Ústavného súdu? Platnosť rôznych argumentov a protiargumentov demonštruje predovšetkým na príklade jednotlivých článkov ústavy a relevantnej judikatúry ústavného súdu. Publikácia si nerobí nárok na absolútnu pravdu o vzťahu medzi parlamentom a ústavným súdom. Skúsený čitateľ vie, že v humanitných vedách niečo také ako pravda neexistuje. Ponúka však mnohé argumenty, niektoré slabšie iné silnejšie, ktoré sa snažia vzbudiť u čitateľa záujem dospieť ku konkrétnemu záveru. Je určená tak právnym teoretikom ako aj výkonným praktikom v oblasti súdnictva a vrcholovej politiky a všetkým záujemcom o danú problematiku.

Prvá ústava Slovenskej republiky - Jozef M. Rydlo
2,38 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Prvá ústava Slovenskej republiky - Jozef M. Rydlo
2,38 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Prvá ústava SR

Ústava SR, Listina základných práv a slobôd. 9/2023
3,64 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Ústava SR, Listina základných práv a slobôd. 9/2023
3,64 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. septembru 2023 Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. a ústavný zákon č. 23/1991 Zb. Listinu základných práv a slobôd s právnym stavom k 1. septembru 2023 so zmenami poslednej novelizácie: - zákona č. 241/2023 Z.z.

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 64
48,68 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 64
48,68 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty ? odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je přehledně a systematicky zpracována, přičemž každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou, která umožňuje rychlou a věcnou orientaci. V každém díle také naleznete seznam právních předpisů použitých v textu. Díky Sbírce nálezů a usnesení získáte aktuální přehled rozhodovací praxe Ústavního soudu.

Správne právo - všeobecná a osobitná časť - Janka Hasanová
10,93 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Správne právo - všeobecná a osobitná časť - Janka Hasanová
10,93 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Prehľadné a ucelené spracovanie všeobecnej aj osobitnej časti správneho práva hmotného a procesného, ktoré poskytuje základnú orientáciu v problematike správneho práva. Obsah: 1. Verejná správa 2. Štátna správa 3. Samospráva 4. Pojem, postavenie a systém správneho práva 5. Administratívnoprávne normy 6. Administratívnoprávne vzťahy 7. Metódy činnosti verejnej správy 8. Formy činnosti verejnej správy 9. Administratívnoprávna zodpovednosť 10. Kontrola vo verejnej správe 11. Zákon o správnom konaní 12. Zákon o priestupkoch, jeho charakteristika, pôsobnosť, vzťah k osobitným predpisom 13. Správa na úseku osobného stavu fyzických osôb 14. Právna úprava štátneho občianstva SR 15. Právna úprava pobytu občanov SR 16. Právna úprava občianskych preukazov 17. Právna úprava cestovných dokladov 18. Štátne symboly a ich používanie, štátny smútok 19. Právna úprava zhromažďovania 20. Právna úprava združovania 21. Právna úprava civilnej ochrany 22. Integrovaný záchranný systém 23. Právna úprava ochrany pred požiarmi 24. Právna úprava živnostenského podnikania 25. Policajné právo 26. Právne postavenie obecnej polície 27. Právna úprava súkromnej bezpečnosti 28. Právna úprava strelných zbraní a streliva 29. Právna úprava utajovaných skutočností 30. Právna úprava štátnych hraníc 31. Právne postavenie cudzincov na území SR 32. Právna úprava azylu 33. Právna úprava pozemných komunikací 34. Právna úprava cestnej dopravy 35. Právna úprava cestnej premávky 36. Právna úprava železničnej dopravy 37. Právna úprava leteckej dopravy 38. Právna úprava životného prostredia 39. Právna úprava stavebného konania 40. Colná správa 41. Právna úprava zdravotníctva 42. Právna úprava školstva 43. Právna úprava správy justície 44. Právna úprava obrany SR 45. Právna úprava správy zahraničných vecí 46. Právna úprava volieb a hlasovania v referende

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže - Ondrej Blažo,Katarína Kalesná
52,25 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Predkladaný komentár k platnému zákonu o ochrane hospodárskej súťaže (zákon č. 136/2001 Z. z. v platnom znení) je prvou publikáciou tohto druhu na Slovensku. Napriek tomu, že od znovu zavedenia súťažného práva do slovenského právneho poriadku uplynulo už viac ako 20 rokov, a že aj v slovenskom ekonomickom a právnom kontexte sa za toto obdobie už vytvorila potrebná súťažná kultúra, súťažné právo sa stále nedočkalo tomu zodpovedajúceho spracovania v odbornej literatúre. Práve predkladaný komentár sa usiluje aspoň o čiastočné zaplnenie tejto medzery. Rámec komentára je na jednej strane prirodzene daný záberom právnej úpravy obsiahnutej v komentovanom zákone a venuje sa všetkým dôležitým oblastiam slovenskej úpravy súťažného práva (dohody obmedzujúce súťaž, zneužívanie dominantného postavenia a iné formy obmedzovania súťaže, kontrola koncentrácií, právomoci Protimonopolného úradu SR, konanie vo veciach hospodárskej súťaže, ukladanie sankcií). Na druhej strane však tento rámec v určitých aspektoch aj presahuje. Uvedený presah je predovšetkým dôsledkom potrebného zohľadnenia európskej právnej úpravy, ktorá sa v Slovenskej republike ako v členskom štáte Európskej únie priamo aplikuje, a preto je sotva možné umelo oddeliť európsku a národnú dimenziu právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže. Naopak, pri aplikácii zákona treba brať do úvahy aj túto právnu úpravu, stabilizovaný výklad používaných abstraktných pojmov, rozhodovaciu prax Komisie a judikatúru európskych súdov. Súčasťou komplexného spracovania komentára k zákonu o ochrane hospodárskej súťaže sú aj odkazy na judikatúru slovenských, českých a európskych súdov, ako aj na rozhodovaciu prax Protimonopolného úradu SR. Komentár obsahuje aj odkazy na súvisiace ustanovenia, právne predpisy a relevantnú odbornú literatúru. Zároveň sa komentár usiluje aj o sprostredkovanie východísk právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže, a to nielen jej ekonomických základov, ale aj celkovej filozofie. Ponúka preto tiež teoretické úvahy, ktoré azda prispejú k celkovému lepšiemu pochopeniu tejto právnej úpravy. Nezostáva teda len pri popise platného právneho stavu a aplikácie právnych predpisov v praxi, ale na základe ich analýzy vyvodzuje aj vedecké závery. Predkladané dielo je adresované širokej vedeckej a odbornej právnickej obci, ale zároveň je dobrou pomôckou pre ekonómov a podnikateľov, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá má záujem preniknúť do zaujímavej problematiky súťažného práva.

Srovnání ústavních listin republik středoevropských - Vratislav Kalousek
20,85 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Kniha přináší edici zapomenuté práce českého ústavního právníka Vratislava Kalouska (1883–1936), v meziválečném období působícího jako vysoký úředník ministerstva vnitra. Autor srovnává po první světové válce nově vzniklé ústavy sousedních republik – Československa, Německa, Polska a Rakouska. Studie byla napsána nedlouho po přijetí těchto ústav, a představuje tak jeden z prvních rozsáhlejších textů o nich a zároveň i jejich zajímavou reflexi pohledem počátku 20. let. Její autor poukazuje na řadu obdobných řešení a kriticky zkoumá a vysvětluje odlišné prvky regulace. Některé nově přijaté zahraniční ústavy Kalousek ve své době rovněž přeložil do češtiny a publikoval je, aby je lépe zpřístupnil domácím zájemcům. Překlady pojednávaných ústav a dále i Kalouskův překlad pruské ústavy tvoří přílohu edice. Kniha je doplněna životopisnou studií, stručně přibližující osudy jejího dnes pozapomenutého autora.

Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd platná od 1. septembra 2022
8,46 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Spolu v jednej knižke nájdete obidva spomínané významné dokumenty (ÚSTAVU SR i LISTINU ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBôD). Táto knižka by nemala chýbať v žiadnom úrade, štátnej inštitúcii, škole, obci, firme, skrátka mala by byť súčasťou každého pracoviska. Kniha má 120 strán, formát A5 a väzba je lepená. Je v nej zachytená i posledná novelizácia Ústavy SR a všetky zmeny platiace v našom právnom systéme od 1. septembra 2022.

Schengenské acquis Európskej Únie - Veronika Turáková,Denisa Ivanová-Žiláková
28,50 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Publikácia predkladá aktuálne znenia základných a najvýznamnejších úniových aktov v oblasti schengenského acquis, tak primárneho ako i sekundárneho práva Únie. Publikácia je obsahovo rozdelená na tri hlavné časti: 1. Charakteristika schengenského acquis: história a vývoj, pramene, justičná a policajná spolupráva v trestných veciach schengenský informačný systém a SIRENE, kontrola vonkajších hraníc, vízová a azylová politika, ochrana osobných údajov 2. Primárne právo: Schengenská dohoda, Schengenský dohovor, Protokol č.19 o schengenskom acquis, Protokol č.24 o azyle pre štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie, Charta základných práv EÚ (vybrané ustanovenia) atď 3. Sekundárne právo: predpisy EÚ z oblastí: justičná spolupráca v trestných veciach, policajná spolupráca v trestných veciach, schengenský informačný systém a SIRENE, ochrana osobných údajov, cudzinecká, vízová a azylová politika

Dějiny angloamerického práva - Jan Kuklík,Radim Seltenreich
42,86 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Dějiny angloamerického práva - Jan Kuklík,Radim Seltenreich
42,86 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Učebnice popisuje vývoj klíčových institutů common law a ústavní vývoj v anglickém a americkém právním prostředí. Výklad je doplněn rozsáhlým výběrem a překladem z původních anglicky psaných právních pramenů.

Výber právnych viet z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky 2001 - 2010 - Kolektív autorov
31,35 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Publikácia, ktorá sa Vám práve ocitla v rukách, obsahuje súbor právnych viet z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky od roku 2001 do roku 2010. Právne vety predstavujú v dobe, keď je aj pre špecializovaného právnika náročnou úlohou poznať rýchle rastúcu masu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, jeden z mála prostriedkov na získanie prehľadu v jeho judikatúre. Už samotný fakt, že sa knižne vydáva výber a nie všetky právne vety z rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky za predchádzajúce desaťročie, pripomína, že od právnika, ktorý sa nesústredil na ústavné právo, možno spravodlivo požadovať znalosť iba základov jeho judikatúry. To, ktoré rozhodnutia patria do spomínaného základu, naznačuje aj táto kniha.