100 otázok a odpovedí – Zákonník práce, Odpady - Kolektív autorov
7,51 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

• Zákonník práce Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v mene zamestnávateľa a v pracovnom čase určenom zamestnávateľom. Nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov... • Odpady - zmeny Prvoradým cieľom politiky v oblasti nakladania s odpadmi by mala byť minimalizácia negatívnych účinkov tvorby a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. Politika odpadového hospodárstva by sa mala zameriavať aj na obmedzovanie využívania prírodných zdrojov a uprednostňovať praktické uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zásadou "znečisťovateľ platí". Predchádzanie vzniku odpadu by malo byť prvoradou prioritou odpadového hospodárstva a opätovné použitie a recyklácia materiálov by sa mali uprednostňovať pred energetickým zhodnocovaním odpadu, ak je to z environmentálneho, technického a ekonomického hľadiska možné a vhodné...

Zdravotnická povolání - Dominik Brůha,Eva Prošková
32,46 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Zdravotnická povolání - Dominik Brůha,Eva Prošková
32,46 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Kniha Zdravotnická povolání od odborníků v oblasti práva a zdravotnictví, kterými jsou Dominik Brůha a Eva Prošková, přináší ojedinělý komplexně zpracovaný odborný právní výklad vztahující se k výkonu zdravotnických povolání. Tato jedinečná publikace pojednává jak o výkonu zdravotnických povolání, tak o veřejnoprávní úpravě regulace zdravotnických povolání, ale také o specifických otázkách zaměstnávání ve zdravotnictví. Právě resort zdravotnictví představuje výkladní skříň problémů uplatňování pracovního práva v praxi. Například praktické problémy pracovní doby, zvyšování a prohlubování kvalifikace zdravotnických pracovníků, stejně jako problematika odměňování, dovolené atd., to jsou otázky, na které se autoři této publikace snaží podat k valifikované odpovědi. Takto komplexní přehled problematiky spojené se zdravotnickými povoláními ocení především vedoucí ale i řadoví pracovníci působící ve zdravotnictví, personalisté i studenti a cenné informace v ní najde i odborná právnická veřej nost. Výklad je doplněn množstvím příkladů z praxe a rozsáhlým poznámkovým aparátem.

Poradca 11-12/2021 – Exekučný poriadok s komentárom - Kolektív autorov
9,12 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Vydavateľstvo PORADCA Vám prináša Exekučný poriadok s komentárom v úplnom znení po novelách. Exekučné konanie sa začína na návrh. Exekúciu možno vykonať na návrh toho, kto je oprávnený požadovať splnenie nároku z exekučného titulu preto, že povinný dobrovoľne nesplnil to, čo mu exekučný titul ukladá. Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom: Legislatíva Exekučný poriadok s komentárom

Zákony 2021 V. A - Verejná správa – Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2021 (Rozpočtové pravidlá, verejná služba, elektronická komunikácia, verejné obstarávanie, informačné technológie)
6,65 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Titul obsahuje úplné znenie zákonov po novelách k 1. 1. 2021 týkajúce sa oblasti verejnej správy. Nový ročník je doplnený o Zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, Vyhlášku č. 78/2020 Z. z. pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy a Vyhlášku č. 179/2020 Z. z. pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy...

Zákony 2021 II. B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, Súkromná bezpečnosť - Kolektív autorov
6,65 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Zákony II časť B obsahujú zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. Do prvej kapitoly sme po novom doplnili zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov. Zborník v druhej kapitole obsahuje notársky poriadok a predpisy týkajúce sa práce notárov a ich odmeňovania. Ďalšia kapitola obsahuje právne predpisy týkajúce sa práce advokátov a odmeňovania ich právnych služieb, do ktorej sme pridali aj zákon o e-Governmente. Nová štvrtá kapitola obsahuje zákon o prokuratúre a zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch, ktoré sme po novom do zákonov zaradili k 1. 1. 2021. Posledná kapitola obsahuje zákon o súkromnej bezpečnosti a súvisiace právne predpisy týkajúce sa práce pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb.

Karmánov komentár - K zákonu proti nekalej súťaži - Jozef Vozár
8,55 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Július Karmán (4. apríl 1876, Čadca - 12. november 1941, Brno) - zabudnutý právnik. Takto by sa dalo dvomi slovami charakterizovať právnika, ktorý po sebe zanechal najrozsiahlejšie vedecké dielo zo všetkých slovenských právnikov jeho generácie. Napísal samostatne alebo v spoluautorstve dvanásť monografií a päť ďalších editoval. Svoje diela najmä z obchodného práva písal po slovensky, česky a nemecky. Bol presvedčený československý vlastenec, ktorý dôsledne presadzoval používanie slovenčiny v odbornom jazyku.Po vzniku Československa pôsobil ako sudca. Od polovice roka 1922 odišiel na Ministerstvo unifikácie ČSR, kde zotrval až do odchodu do dôchodku ako ministerský radca a prednosta civilného oddelenia. Z rozsiahleho diela J. Karmána sa v tejto knihe nachádza reprint jeho komentára k zákonu proti nekalej súťaži.

Zákony 2019 I. B - Účtovné zákony – Úplné znenie po novelách k 1.1.2019 (Účtovníctvo, Postupy účtovania v JÚ a PÚ, Účtovná osnova, Rozpočtové organizácie, Správne poplatky) - Kolektív
6,65 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Zborník obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblastí účtovníctva a správnych poplatkov po ostatných novelách. Obsah: - Zákon o účtovníctve - Zákon o postupoch účtovania v JÚ a PÚ - Postupy v účtovnej závierke - Správne poplatky - Účtovná osnova - Rozpočtové organizácie - Správne poplatky Úplné znenie zákonov z oblasti účtovníctva po ostatných novelách: 1. Účtovníctvo ZÁKON č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabez-pečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Opatrenie MF SR č. 15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky Opatrenie MF SR č. 23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky Opatrenie MF SR č. 23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu Opatrenie MF SR č. 21378/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy JÚ do sústavy PÚ a postup účtovania pri prechode zo sústavy PÚ do sústavy JÚ pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky Opatrenie MF SR č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania Opatrenie MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania Opatrenie MF SR č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania Opatrenie MF SR č. MF/17599/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania 2. Poplatky ZÁKON č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Novelizovaný zákon o DPH 2/2018
3,04 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Novelizovaný zákon o DPH 2/2018
3,04 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Novelizovaný zákon o dani z pridanej hodnoty s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení Zákon č. 222/2004 Z.z. zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z.z., zákona č. 651/2004 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č. 523/2005 Z.z., zákona č. 656/2006 Z.z., zákona č. 215/2007 Z.z., zákona č. 593/2007 Z.z., zákona č. 378/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 83/2009 Z.z., zákona č. 258/2009 Z.z., zákona č. 471/2009 Z.z., zákona č. 563/2009 Z.z., zákona č. 83/2010 Z.z., zákona č. 490/2010 Z.z., zákona č. 331/2011 Z.z., zákona č. 406/2011 Z.z., zákona č. 246/2012 Z.z., zákona č. 440/2012 Z.z., zákona č. 360/2013 Z.z., zákona č. 218/2014 Z.z., zákona č. 268/2015 Z.z., zákona č. 360/2015 Z.z., zákona č. 297/2016 Z.z., zákona č. 298/2016 Z.z. a zákona č. 334/2017 Z.z.

Právo duševného vlastníctva - Zuzana Adamová
21,76 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Právo duševného vlastníctva - Zuzana Adamová
21,76 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Autorské, patentové, dizajnové, známkové právo a ďalšie oblasti práva duševného vlastníctva spracované moderným a pútavým spôsobom zohľadňujúcim platnú právnu úpravu aj relevantnú judikatúru. V knihe sú rozobraté témy ako napríklad licenčné zmluvy, zamestnanecký a školský režim, ochrana a vymožiteľnosť, otázky medzinárodného práva a vybrané aplikačné problémy. Pozornosť sa venuje aj kolektívnej správe práv, právnym aspektom plagiátorstva, sprístupňovaniu záverečných a kvalifikačných prác, obmedzeniu prístupu k informáciám a ďalším oblastiam. Kniha má slúžiť primárne potrebám študentov vysokoškolského štúdia práva, zaiste ju však využijú aj účastníci rozličných kurzov, študenti umelecky a mediálne zameraných odborov, študenti žurnalistiky, politológie, priemyselného dizajnu či informačných technológií, ako aj odborníci realizujúci sa profesijne v oblasti práva alebo kreatívneho priemyslu.

Novelizovaný notársky poriadok 16/2019
3,33 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Novelizovaný notársky poriadok 16/2019
3,33 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Novelizovaný NOTÁRSKY PORIADOK. ZÁKON SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY Č. 323/1992 ZB. ZO 6. MÁJA 1992 O NOTÁROCH A NOTÁRSKEJ ČINNOSTI (NOTÁRSKY PORIADOK) V ZNENÍ ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 63/1993 Z.Z., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 232/1995 Z.Z., ZÁKONA Č. 397/2000 Z.Z., ZÁKONA Č. 561/2001 Z.Z., ZÁKONA Č. 526/2002 Z.Z., ZÁKONA Č. 527/2002 Z.Z., ZÁKONA Č. 357/2003 Z.Z., ZÁKONA Č. 514/2003 Z.Z., ZÁKONA Č. 420/2004 Z.Z., ZÁKONA Č. 562/2004 Z.Z., ZÁKONA Č. 757/2004 Z.Z., ZÁKONA Č. 126/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 521/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 477/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 304/2009 Z.Z., ZÁKONA Č. 141/2010 Z.Z., ZÁKONA Č. 335/2012 Z.Z., ZÁKONA Č. 299/2013 Z.Z., ZÁKONA Č. 366/2013 Z.Z., ZÁKONA Č. 267/2015 Z.Z., ZÁKONA Č. 390/2015 Z.Z., ZÁKONA Č. 440/2015 Z.Z., ZÁKONA Č. 125/2016 Z.Z., ZÁKONA Č. 177/2018 Z. Z. A ZÁKONA Č. 389/2019 Z.Z.

Poradca 4 2020 - Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní, Zálohovanie jednorazových obalov
4,56 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Nový zákon o ukončení "starých exekúcii" zasiahne všetky kategórie podnikateľských subjektov, ktoré v tzv. starých exekúciách, t. j. v exekučných konaniach vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017, boli účastníkmi konania. Za účastníka konania sa v zmysle predpisov účinných do 31. marca 2017 považuje nielen oprávnený a povinný, ale aj iná osoba, a to v tej časti exekučného konania, v ktorej jej zákon toto postavenie priznáva (napr. manžel povinného), ako aj poverený exekútor, pokiaľ súd rozhoduje o trovách starej exekúcie. Nový zákon nadobudne účinnosť 1. 1. 2020, pričom k ukončeniu exekúcie musia byť splnené podmienky. O aké podmienky ide a akým spôsobom sa zákon dotkne podnikateľov, sa dočítate v komentári od JUDr. Horvátha. Obsah: Legislatíva Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní - nový zákon s komentárom Poradenstvo TÉMA ČÍSLA Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje - nový zákon DANE A ÚČTOVNÍCTVO Miestne dane a poplatky Formy obstarania DHM Uvedenie DHM do užívania Povinnosť daňovej registrácie na daňovom úrade Daň vyberaná zrážkou Virtuálna mena u podnikateľov - daňový a účtovný pohľad PERSONALISTIKA A MZDY Novela zákona o prídavku na dieťa Sociálne a zdravotné poistenie - odvodové povinnosti PRÁVO A PODNIKATEĽ Register partnerov verejného sektora - zmeny Podnikateľský servis Zákon o sociálnych službách - zmeny

Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - Jiří Plos
68,92 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Předkládaná publikace je podrobným komentářem zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tedy zákona označovaného jako autorizační zákon. Publikace je rozdělena do pěti částí. První část je úvodní – zabývá se historickým vývojem profesí architektů, inženýrů a techniků a právními souvislostmi s výkonem těchto profesí s dalšími oblastmi práva, především s právem stavebním a občanským. Druhá část je tvořena samotným komentářem autorizačního zákona, ve kterém je zpracována i relevantní judikatura. Třetí část je tvořena komentářem profesních předpisů České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Čtvrtá část je pak věnována vybraným tématům výkonu profese (např. profesním výkonům, honorářům, základním náležitostem stavby, smlouvám, ochraně práv k nehmotnému majetku, organizaci a řízení kanceláře či správě, řízení a zadávání zakázek a architektonických soutěží). V páté části jsou pak podrobné odkazy na užitečné formuláře a profesní instituce. Celá publikace je doplněna o přehledná schémata a podrobný věcný rejstřík. Kniha je určena jak pro právníky, tak především pro samotné architekty, inženýry a techniky činné ve výstavbě, kteří se s právem neustále setkávají v průběhu výkonu svých povolání. V neposlední řadě je pak určena i studentům fakult architektury, stavebních fakult i fakult právnických.

Novelizovaný katastrálny zákon 17/2018
3,04 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Novelizovaný katastrálny zákon 17/2018
3,04 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. z 27. júna 1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., Zákona č. 255/2001 Z. z., Zákona č. 419/2002 Z. z., Zákona č. 173/2004 Z. z., Zákona č. 669/2007 Z. z., Zákona č. 568/2007 Z. z., Zákona č. 384/2008 Z. z., Zákona č. 304/2009 Z. z., Zákona č. 103/2010 Z. z., Zákona č. 345/2012 Z. z., Zákona č. 180/2013 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z. a Zákona č. 212/2018 Z. z.

GDPR Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov Zákon o ochrane osobných - Tatiana Valentová,Ján Golais,Martin Birnstein
13,25 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Nekontrolované a neobmedzené možnosti sledovania a využívania informácií o každom z nás predovšetkým v online prostredí si vynútili potrebu právneho nástroja, ktorý by na globálnej úrovni a bez ohraničenia štátnymi hranicami umožňoval fyzickým osobám získať kontrolu nad svojím súkromím a rozhodovaním o vlastnej osobe. Nový koncept ochrany práva na súkromie a ochranu osobných údajov vstupuje do platnosti 25. mája 2018 v podobe nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Novinka vydavateľstva Wolters Kluwer SR – prvý ucelený komentár na túto tému od renomovaných autorov na slovenskom trhu – prináša výklad zložitej problematiky novej právnej úpravy ochrany osobných údajov. Zrozumiteľné vysvetlenie umocnené príkladmi z praxe poskytuje čitateľovi prípravu na nové práva a povinnosti v oblasti ochrany súkromia a osobných údajov fyzických osôb. Vzhľadom na to, že problematika ochrany osobných údajov sa týka každého z nás, je publikácia určená pre široké spektrum čitateľov. Ocenia ju nielen podnikateľské subjekty, zamestnávatelia, zástupcovia zamestnancov, personalisti, právnici a všetci, ktorí s ochranou osobných údajov prichádzajú do kontaktu, ale aj skupina čitateľov, ktorá má o túto oblasť právneho poriadku záujem.

Zákon o správcoch bytových domov Komentár - Lukáš,Milan Budjač
8,98 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Zákon o správcoch bytových domov schválený v roku 2015 predstavuje vstupnú bránu do kvalitatívne nového výkonu správy bytových domov. Prijatie zákona o správcoch bytových domov bolo v slovenskom právnom poriadku prelomové najmä vo vzťahu k zavedeniu systémovo koncipovaných a pomerne prísnych podmienok pre zápis do zoznamu správcov bytových domov, ktorý sa stal podmienkou výkonu činnosti správcu bytového domu podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Právna úprava obsiahnutá v zákone o správcoch bytových domov ako úprava lex specialis nadväzuje na vecnú úpravu výkonu činnosti správcu podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, primárne však upravuje statusové otázky a podmienky udelenia a odňatia povolenia na výkon činnosti. Právna úprava činnosti správcu bytového domu sa preto v zákone sústreďuje na úpravu administratívnoprávnych vzťahov vznikajúcich medzi správcom a orgánmi štátnej správy na úseku regulácie, kontroly a dohľadu nad správou bytových domov. Komentár k zákonu o správcoch bytových domov je zameraný aplikačne a prakticky. Jeho ambíciou je podať komplexný výklad právnej úpravy a uľahčiť výkon práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Autori sa v rámci výkladu zamerali na všetky relevantné relácie právnej úpravy vo svetle pôsobenia civilných, administratívnoprávnych inštitútov a použitia noriem zákona o zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zákona o živnostenskom podnikaní a ďalších súvisiacich právnych predpisov. Podrobne sa venujú otázke vhodného živnostenského oprávnenia na výkon činnosti správcu bytového domu, odbornej spôsobilosti správcu, kancelárii správcu, výkladu zákonných predpokladov pre zápis do zoznamu správcov bytových domov, samotnému zápisu a vyčiarknutiu zo zoznamu správcov bytových domov a dohľadu nad činnosťou správcov. Komentár obsahuje v neposlednom rade aj výklad novelizačného článku zákona meniaceho a dopĺňajúceho zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, okrem iného, v smere ukončenia transformácie bytov vo vlastníctve štátu a obcí za zvýhodnených podmienok. Komentár obsahuje aj rozsiahlu zbierku relevantnej judikatúry. Súčasťou publikácie je aj komentár k vykonávacej vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov. Komentár je určený odbornej verejnosti, správcom bytových domov, sudcom, prokurátorom, vyšším súdnym úradníkom, advokátom, notárom, zástupcom realitného sektora, študentom právnických fakúlt, ale vzhľadom na jeho praktické zameranie má ambíciu slúžiť aj ako každodenná pomôcka pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov na objasnenie režimu práv a povinností plynúcich z komplikovaných právnych vzťahov súvisiacich s výkonom správy bytového domu.

Novelizovaná ústava Slovenskej republiky 12/2017
1,62 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Novelizovaná ústava Slovenskej republiky 12/2017
1,62 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 460/1992 Zb. z 1. septembra 1992 v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z., ústavného zákona č. 9/1999 Z.z., ústavného zákona č. 90/2001 Z.z., ústavného zákona č. 140/2004 Z.z., ústavného zákona č. 323/2004 Z.z., ústavného zákona č. 463/2005 Z.z., ústavného zákona č. 92/2006 Z.z., ústavného zákona č.210/2006 Z.z., ústavného zákona č. 100/2010 Z.z., ústavného zákona č. 356/2011 Z.z., ústavného zákona č. 232/2012 Z.z., ústavného zákona č. 161/2014 Z.z., ústavného zákona č. 306/2014 Z.z., ústavného zákona č. 427/2015 Z.z., ústavného zákona č. 44/2017 Z.z. a ústavného zákona č. 71/2017 Z.z.

Zákon o rozhodcovskom konaní - Komentár - František Gyarfáš
75,05 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Zákon o rozhodcovskom konaní - Komentár - František Gyarfáš
75,05 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Publikácia vysvetľuje súčasnú problematiku rozhodcovského konania aj vo svetle zmien v oblasti občianskeho práva procesného a podáva súhrnný a podrobný pohľad na zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Komentár pripravil kolektív renomovaných autorov a obsahuje taktiež bohatú relevantnú judikatúru.

Zákon o ochraně veřejného zdraví - Komentář - Ivo Krýsa,Zdena Krýsová
24,56 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Komentář k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění poslední novely – zákona č. 267/2015 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví je specifický šíří rozsahu společenských vztahů, které veřejnoprávně reguluje. Zahrnuje řadu oblasti, mezi které patří zejména předcházení vzniku šíření infekčních onemocnění včetně očkování, zajištění jakosti a kontroly pitné vody a vody ke koupání, požadavky na provoz škol a školských zařízení, regulace hluku v životním a pracovním prostředí člověka, podmínky provozování stravovacích služeb či část právní úpravy ochrany zdraví při práci. Cílem autorů je vysvětlit právní úpravu v oblasti ochrany veřejného zdraví v souvislostech výkonu státního zdravotního dozoru a současně reagovat i na poznatky z aplikační praxe. Oblast ochrany veřejného zdraví je totiž postupně stále více regulována též přímo použitelnými nařízeními EU a komentář tyto důležité provázanosti objasňuje.

Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok
23,66 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Spomínané tri zákony nahradia od 1. júla 2016 súčasný Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb., ktorý bol novelizovaný už takmer 90-krát, čím sa narúšala obsahová i logická nadväznosť na jeho jednotlivé časti. Čiastkovými novelami sa spravidla nepostihovali všetky ustanovenia súvisiace s novelizovaným procesným inštitútom, resp. sa postihli nedostatočne. Navyše čiastkové novely priniesli do Občianskeho súdneho poriadku množstvo tzv. lomených ustanovení, ktoré neprispievali k jeho konzistentnej vnútornej štruktúre (napr. § 175zca, § 250ja) a zneprehľadňovali tak základný procesný predpis. Cieľom novej právnej úpravy civilného procesu je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia sa čo najviac priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov procesných strán za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov civilného procesu k súdnemu konaniu a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia. S uvedeným cieľom nevyhnutne súvisí aj ďalší cieľ, a to zlepšiť vymožiteľnosť práva judikovaného v civilnom súdnom konaní, čo predpokladá vytvorenie efektívnych inštitútov civilného procesu.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Úzz, 6. vydanie, 9/2023
6,75 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Úzz, 6. vydanie, 9/2023
6,75 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024, s výrazneními zmenami poslednej novelizácie zákona č. 309/2023 Z. z.

Novelizovaný Zákoník Práce 14/2023
7,41 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Novelizovaný Zákoník Práce 14/2023
7,41 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Novelizovaný zákonník práce s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 311/2001 Z. Z. ZÁKONNÍK PRÁCE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 165/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 408/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 210/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 461/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 5/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 365/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 82/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 131/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 244/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 570/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 124/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 231/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 348/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 200/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 460/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 49/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 184/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 574/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 543/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 48/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 257/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 406/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 512/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 251/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 252/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 345/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 361/2012 Z. Z., NÁLEZU ÚS SR Č. 233/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 58/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 103/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 183/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 307/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 14/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 61/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 351/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 378/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 440/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 82/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 95/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 335/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 63/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 347/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 376/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 307/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 319/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 375/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 380/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 63/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 66/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 157/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 294/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 326/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 76/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 215/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 407/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 412/2021 Z. Z., UZNESENIA ÚS SR Č. 539/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 82/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 125/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 222/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 248/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 350/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 376/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 1/2023 Z. Z., ZÁKONA Č. 50/2023 Z. Z. A ZÁKONA Č. 309/2023 Z. Z.

Aktualizácia III/4 2023 - Úprava životného minima
4,28 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Aktualizácia III/4 2023 - Úprava životného minima
4,28 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Cieľom novely zákona o sociálnom poistení je vytvorenie legislatívneho rámca pre zabezpečenie lepšej informovanosti a zrozumiteľnosti poskytovaných informácií o budúcich dôchodkových nárokoch z povinného dôchodkového systému. Zlepšiť informovanosť občanov o predpokladanej výške ich dôchodku prostredníctvom pravidelne zasielanej komplexnej informácie. Snahou je postupne integrovať dostupné informácie od všetkých poskytovateľov dôchodkového poistenia alebo sporenia a komunikovať tak jednotnú prognózu dôchodku. Zavedenie komplexnej informácie je prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa, v ďalších rokoch bude potrebné smerovať aktivity k vytvoreniu aplikácie integrujúcej informácie z I. piliera ako aj informácie od správcov v II. a III. pilieri. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 220/2023 Z. z. o úprave súm životného minima – nové opatrenie ruší opatrenie č. 227/2022 Z. z. - Zákony III B NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 243/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024 - nové opatrenie ruší opatrenie č. 234/2023 Z. z. - Zákony III B NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 232/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie - nové opatrenie ruší opatrenie č. 213/2023 Z. z. - Zákony III B Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - po novele zákonom č. 263/2023 Z. z. (druhá novela), po novele zákonom č. 273/2023 Z. z. (tretia novela) a po novele zákonom č. 295/2023 Z. z. (tretia novela)- Zákony III B UPOZORNENIE NA ZMENU! Zákon 311/2001 Z. z Zákonník práce – po novele zákonom č. 309/2023 Z. z. (tretia novela) – Zákony III A Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení – po novele zákonom č. 273/2023 Z. z. (šiesta novela), po novele zákonom č. 274/2023 Z. z. (siedma novela) a po novele zákonom č. 275/2023 Z. z. (ôsma novela) – Zákony III B Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení – po novele zákonom č. 274/2023 Z. z. (druhá novela) a po novele zákonom č. 309/2023 Z. z. (tretia novela) – Zákony III B Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení – po novele zákonom č. 309/2023 Z. z. (druhá novela) – Zákony III B Zákon č. 417/2013 Z. Z. o pomoci v hmotnej núdzi – po novele zákonom č. 275/2023 Z. z. (druhá novela) – Zákony III B V súvislosti s novelou zákona o sociálnom poistení sa novelizuje aj zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, a to z dôvodu predĺženia obdobia na zasielanie každoročných výpisov z II. a III. piliera z konca januára, resp. februára, na koniec marca. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa zosúlaďuje s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci posudzovania nároku na dôchodok poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a ktorí súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia podľa zákona o sociálnom poistení vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia. V záujme dodržania zásady rovnakého zaobchádzania sa primerane upravil spôsob výpočtu starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkov nad rámec ustálenej judikatúry.

Aktualizácia IV/1 2023 - Stavebný zákon, bývanie
3,99 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Aktualizácia IV/1 2023 - Stavebný zákon, bývanie
3,99 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Návrh zákona posilňuje postavenie verejnosti prostredníctvom zástupcu verejnosti, ktorý bude zastupovať verejnosť na prerokovaní spoločnej pripomienky verejnosti pred orgánom územného plánovania, ktorý prerokúva návrh územnoplánovacej dokumentácie... Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: – Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stav. (stavebný zákon) – Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania – Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb – Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách – Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania Upozornenie na zmenu – Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike – Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov – Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde – Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení – Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatr. na usporiadanie vlastníctva k pozemkom – Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností – Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stav. (stavebný zákon) Už v súčasnosti zákony z oblasti samosprávy priznávajú poslancom zastupiteľstiev predkladať návrhy na rokovanie zastupiteľstva a zastupiteľstvám schvaľovať aj zmeny a doplnenia návrhov všeobecne záväzných nariadení, ktoré poslanci uplatnia priamo na rokovaní zastupiteľstva. Jedinou výnimkou sú návrhy všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa schvaľuje územný plán obce, mesta alebo samosprávneho kraja alebo jeho zmeny a doplnky, a to z dôvodu, že stavebný zákon v procese schvaľovania neumožňuje meniť a dopĺňať územnoplánovací podklad po ukončení pripomienkového konania k nemu. Takéto obmedzenie právomoci zastupiteľstiev je sporné, návrhom zákona však v tejto otázke nedochádza k zmene. Komunálne zastupiteľstva sú však v súčasnosti v oblasti územného plánovania obmedzované aj ďalšou praxou, ktorá zo zákona priamo nevyplýva, a to, že ak zastupiteľstvo schváli uznesenie o obstaraní nového územného plánu alebo, čo býva častejšie, o zmene a doplnení územného plánu a obstaraní takýchto zmien a doplnkov, a to aj vo verejnom záujme, takéto uznesenie zastupiteľstva sa neplní, pretože orgán, ktorý by ho plniť mal, t.j. župný, obecný alebo mestský úrad (magistrát) to odmietne, napr. s odôvodnením, že na danom pozemku uprednostňuje iný verejný záujem (napr. športovú halu pred škôlkou a pod.). Takáto prax je však v príkrom rozpore s povahou zastupiteľskej demokracie a dokonca aj platnými zákonmi, keď uvedené úrady sú jednak povinné plniť uznesenia zastupiteľstva bez výnimky a ak pri uplatnení sistačného práva predsedu samosprávneho kraja, primátora alebo starostu dôjde k prelomeniu ich veta, sú povinné rešpektovať, že výkon takto schváleného uznesenia nemožno pozastaviť. Napriek tomu sa tak deje a návrhom zákona by sa mala táto prax odstrániť... Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení Návrh zákona zavádza definíciu domácnosti, ktorú tvoria manžel a manželka a ich deti. Zvýhodnenie takýchto rodín spočíva v zohľadnení príjmu celej rodiny t. j. všetkých stavebných sporiteľov v takejto rodine, ktorí vyhlásili svoje zmluvy s nárokom na štátnu prémiu. Zároveň sa pri manželoch zdvojnásobuje hranica priemerného mesačného príjmu určeného zákonom pre plnoletého sporiteľa a za každé maloleté dieťa sa zvyšuje o 0,65-násobok priemernej mzdy. Navrhuje sa tiež zmena, aby na získanie štátnej prémie pre rodiny postačovalo nasporiť najmenej 50 % sumy potrebnej na „štandardnú štátnu prémiu“, čo zabezpečí získanie prémie aj pre rodiny s nižším príjmom a malými deťmi. Pre rodiny sa takisto zavádza výhoda 50 % zľavy z úhrady poplatkov, náhrady nákladov alebo inej odplaty za vedenie účtu stavebného sporenia počas prvého roka od dňa poskytnutia štátnej prémie...

Poradca 1-2 / 2024 - Zákon o sociálnom poistení s komentárom - Lukáš Fudák
17,10 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Príležitostný systém oddlženia, tzv. generálny pardon, priniesla jedna z noviel zákona o sociálnom poistení v roku 2023. Ide o mimoriadne legislatívne riešenie odpustenia povinnosti zaplatiť penále, čo znamená, že Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť predpísané penále. Cieľom tohto opatrenia je motivovať dlžníkov, aby zaplatili dlžné poistné v stanovenej lehote. Generálny pardon prebieha od 1. februára 2023 do 31. augusta 2023, pričom ide doteraz o najdlhšiu časovú lehotu na vysporiadanie neuhradených záväzkov na sociálnom poistení. Aké ďalšie zmeny prinášajú novely zákona, sa dočítate v tomto dvojčísle nového edičného ročníka PORADCA 2024. Titul obsahuje úplné znenie zákona po novelách s komentárom: Legislatíva Zákon o sociálnom poistení s komentárom Cieľom ostatnej novely zákona o sociálnom poistení je vytvorenie legislatívneho rámca pre zabezpečenie lepšej informovanosti a zrozumiteľnosti poskytovaných informácií o budúcich dôchodkových nárokoch z povinného dôchodkového systému. V súčasnosti, aj napriek tomu, že informovanosť obyvateľov o ich budúcich dôchodkových nárokoch z II. a III. piliera je parciálne zabezpečená na primeranej úrovni, informovanosť o budúcich dôchodkových nárokoch z I. piliera nie je dostatočná. Zlepšiť informovanosť občanov o predpokladanej výške ich dôchodku prostredníctvom pravidelne zasielanej komplexnej informácie podľa vzoru švédskej „oranžovej obálky“ je záväzkom v oblasti sociálneho poistenia vyplývajúcim z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej na obdobie rokov 2021 – 2024 a Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2022. Snahou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je postupne integrovať dostupné informácie od všetkých poskytovateľov dôchodkového poistenia alebo sporenia a komunikovať tak jednotnú prognózu dôchodku. Zavedenie komplexnej informácie je prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa, v ďalších rokoch bude potrebné smerovať aktivity k vytvoreniu aplikácie integrujúcej informácie z I. piliera ako aj informácie od správcov v II. a III. pilieri.

Novelizovaný zákon o súkromnej bezpečnosti 8/2023
5,51 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Novelizovaný zákon o súkromnej bezpečnosti 8/2023
5,51 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Novelizovaný zákon o súkromnej bezpečnosti s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení ZÁKON Č. 473/2005 Z. Z. O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV (ZÁKON O SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTI) V ZNENÍ ZÁKONA Č. 330/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 445/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 598/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 136/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 547/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 8/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 91/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 177/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 221/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 73/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 310/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 247/2022 Z. Z., A ZÁKONA Č. 249/2022 Z. Z. A ZÁKONA Č. 192 2023 Z. Z.

Poradca č. 12/2023 - Zákon o zdravotnom poistení s komentárom - Jana Prušíková
8,08 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Zákon o zdravotnom poistení s komentárom Za zamestnanca vypočítava, vykazuje a platí preddavok na zdravotné poistenie jeho zamestnávateľ zo skutočne zarobeného príjmu v konkrétnom mesiaci. Od 1. januára 2023 sa pri platení preddavkov zamestnanca uplatňuje minimálny preddavok, t. j. prvýkrát preddavok za mesiac január 2023 so splatnosťou do 28. februára 2023. Minimálny preddavok nemusia platiť zamestnanci, ktorí sú zároveň poistencami štátu, a to napríklad pracujúci študenti, dôchodcovia alebo osobami so zdravotným postihnutím alebo SZČO. Usmernenie k minimálnemu preddavku uverejňuje Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej webovej stránke. My prinášame komentár k zákonu o zdravotnom poistení sú všetkými dôležitými zmenami v tomto čísle Poradcu.

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Komentár - Matej Drotár
16,63 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Komentár k zákonu o štátnej správe v školstve a školskej samospráve poskytuje komplexný výklad zákona č. 596/2003 Z. z., ktorý upravuje pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy. Pozornosť autor sústreďuje na praktickú aplikáciu jednotlivých ustanovení zákona a ponúka odpovede na mnohé rezonujúce otázky, napríklad ako postupovať pri riešení problémov s výberovým konaním na funkciu riaditeľa školy, vymenovaním a odvolaním riaditeľa školy, postavením a výkonom funkcie riaditeľa školy, zriaďovaním a zrušovaním škôl a školských zariadení a fungovaním rady školy. Autor svoj výklad opiera o judikatúru, poznatky z praxe a poukazuje aj na aplikačné súvislosti s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Publikácia je určená predovšetkým pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení, riaditeľov škôl a školských zariadení, rady škôl, zamestnancov školských úradov, ale aj pre iných zamestnancov pôsobiacich v oblasti správy škôl a školských zariadení a všetkým záujemcom o túto problematiku.

Poradca 13 / 2022 - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - Kolektív autorov
5,51 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Problematika bývania je jednou z najcitlivejších oblastí spoločenského života. Týka sa uspokojovania jednej zo základných životných potrieb každého človeka. K uspokojovaniu týchto potrieb prispieva a zároveň s tým súvisí rozvoj bytového hospodárstva a bytovej výstavby súvisí. Vlastníctvom bytov a s tým bývanie v bytovom dome a s ním spojené právne užívanie bytov a nebytových priestorov, ako i správanie sa v bytovom dome je jednou z podmienok nutných na reprodukciu všetkých ľudských schopností. Bývanie upravuje zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom: Legislatíva Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s komentárom Zákon o správcoch bytových domov s komentárom LEX Ukrajina – nové opatrenia Správcovia bytových domov Hlavným zámerom právnej úpravy správcov bytových domov bolo skvalitnenie správy bytového fondu, najmä prevádzky, koncepčnej údržby, plánovania obnovy, predĺženie životnosti bytových domov prostredníctvom zavedenia minimálnych požiadaviek pre výkon činnosti správcov. Jednou z podmienok zabezpečenia profesionalizácie v oblasti správy bytových domov je odborná spôsobilosť správcov. Odborná spôsobilosť sa nadobúda absolvovaním ďalšieho odborného vzdelávania, ktorého obsah je ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. LEX Ukrajina V nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny bol schválený zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Cieľom nového zákona bolo rozšíriť právny rámec upravujúci velenie určeným jednotkám ozbrojených síl Slovenskej republiky príslušným veliteľom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) na území Slovenskej republiky, tiež úprava príspevku za ubytovanie odídenca, ktorý bol zavedený zákonom č. 55/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Zákon prináša zmeny vo viacerých právnych predpisoch.

Zákon o reklame - Jozef Vozár
21,85 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Zákon o reklame - Jozef Vozár
21,85 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

V roku 2001 bol prijatý zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 147/2001 Z. z. K uvedenému právnemu predpisu nebol vydaný doteraz žiadny komentár a neexistuje ani vedecká monografia, ktorá by komplexne rozoberala právne aspekty reklamy. Kolektív autorov, ktorý napísal prvé vydanie komentára k zákonu o reklame pozostáva z právnikov, ktorí sa venujú danej problematike dlhodobo, systematicky a to nielen teoreticky, ale aj prakticky.V tomto komentári možno nájsť odpovede na relevantné otázky, ktoré vyplynuli nielen z doterajšej praktickej aplikácie zákona o reklame, ale aj z teórie. Pri hľadaní odpovedí čerpali autori poznatky nielen zo slovenskej a zahraničnej literatúry, ale aj najmä z judikatúry vrátane rozhodnutí Súdneho dvora EÚ.

Zákony 2022 VI/A - Životné prostredie, Lesné hospodárstvo, Ochrana ovzdušia - Kolektív autorov
7,32 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Titul obsahuje úplné znenia po novelách k 1. 1. 2022 zákonov z oblasti životného prostredia, ochrany ovzdušia a lesného hospodárstva a integrovanej prevencie a kontroly znečistenia životného prostredia po ostatných novelách. Zmeny po novelách sú vyznačené tučným písmom. Publikácia obsahuje témy: environmentálny fond, životné prostredie, emisie, požiare, lesy, národné parky, sezónne uzávery, ochrana ovzdušia, horská záchranná služba, geologický zákon, podzemné vody, integrovaná prevencia a kontrola znečistenia životného prostredia. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: 1. Životné prostredie ZÁKON č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí ZÁKON č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde ZÁKON č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne) ZÁKON č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí ZÁKON č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ZÁKON č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životne prostredie ZÁKON č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe ZÁKON č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ZÁKON č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologicky zákon) VYHLÁŠKA č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon 2. Ochrana ovzdušia ZÁKON č. 137/2010 Z. z. o ovzduší VYHLÁŠKA č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí VYHLÁŠKA č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia ZÁKON č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme ZÁKON č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami 3. Lesné hospodárstvo ZÁKON č. 326/2005 Z. z. o lesoch VYHLÁŠKA č. 207/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch ZÁKON č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli ZÁKON č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe ZÁKON č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve VYHLÁŠKA č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve 4. Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia životného prostredia ZÁKON č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii VYHLÁŠKA č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia VYHLÁŠKA č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometanu ZÁKON č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi VYHLÁŠKA č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii