V rámci naší vzdělávací společnosti Genius Institut s.r.o. vydáváme knihu pro vysokoškolské studenty s manuálem, jak vytvořit závěrečnou práci. Kniha má dvě části, první teoreticko-praktickou a druhou motivační. Kniha obsahuje kromě klasických doporučení, jak práce správně formálně a technicky psát, praktické příklady, rovněž mnoho osobních tipů a rad autorky. Do knihy jsou implementovány odpovědi

Popis produktu

V rámci naší vzdělávací společnosti Genius Institut s.r.o. vydáváme knihu pro vysokoškolské studenty s manuálem, jak vytvořit závěrečnou práci. Kniha má dvě části, první teoreticko-praktickou a druhou motivační. Kniha obsahuje kromě klasických doporučení, jak práce správně formálně a technicky psát, praktické příklady, rovněž mnoho osobních tipů a rad autorky. Do knihy jsou implementovány odpovědi desítky absolventů, kteří se podělili o jejich vlastní zkušenosti a rady. Hlavní myšlenka knihy, je, že i závěrečnou práci lze chápat jako hru. Proto je v knize uvedena Hra o zlatou knihu, kterou student může hrát. Jedná se o jakousi oddechovou pasáž před každou teoretickou kapitolou.

Pre vysoké školy

V našej podkategórii "Pre vysoké školy" ponúkame širokú škálu učebných materiálov, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre študentov na vysokých školách. Naša ponuka obsahuje učebnice, slovníky, referenčné materiály a ďalšie pomocné prostriedky, ktoré pomôžu študentom pri ich vzdelávacom procese.

Učebnice, ktoré máme k dispozícii, pokrývajú rôzne predmety a disciplíny, či už ide o humanitné vedy, prírodné vedy, technické predmety alebo obchodné a manažérske štúdium. Naši autori sú skúsení odborníci vo svojich oblastiach a ich učebnice sú dôkladne spracované a aktuálne. Obsahujú štrukturované lekcie, prehľadné vysvetlenia kľúčových konceptov a praktické príklady, ktoré pomáhajú študentom aplikovať svoje vedomosti v praxi.

Okrem učebníc ponúkame aj široký výber slovníkov, ktoré sú určené pre študentov na vysokých školách. Tieto slovníky obsahujú definície dôležitých termínov, pojmov a fráz používaných v rámci jednotlivých odborov. Obohacujú slovnú zásobu študentov a pomáhajú im správne porozumieť a používať odbornú terminológiu vo svojich štúdiách.

Okrem toho poskytujeme aj ďalšie pomocné materiály, ako sú referenčné knihy, odborné časopisy a videá, ktoré študentom pomáhajú hlbšie sa zamerať na konkrétne témy alebo ich rozšíriť o nové informácie. Naša ponuka je neustále aktualizovaná, aby sme zabezpečili, že naši študenti majú prístup k najnovším poznatkom a výskumom v ich odboroch.

Všetky naše materiály sú dostupné vo všetkých formátoch, vrátane tlače a elektronických verzií, aby sme študentom poskytli maximálnu flexibilitu vo využívaní. Nech už študujete akýkoľvek odbor na vysokých školách, naše učebnice, slovníky a ďalšie zdroje vám pomôžu dosiahnuť úspech vo vašom vzdelávaní.

Autor Eva Szotkowská Lacková
GLS 3,89 €

Řízení trestní rakouské - F. Storch Řízení trestní rakouské - F. Storch

Storchova učebnice Řízení trestní rakouské je považována za první a základní dílo české trestní procesualistiky. Z tohoto hledisla má mimořádný význam pro další vývoj trestního práva procesního i trestněprocesní nauky nejen v pozdějším Československu , ale i v České republice. Dvojdílná učebnice je rozdělena na úvod a tři části. Prof. Storch vytvořil na svou dobu moderní systém výkladu trestního práva

Biometria Biometria

Učebnica poskytuje poznatky o predmete a úlohách biometrického skúmania, základov teórie pravdepodobnosti, výberových plánoch a postupoch, testovaní štatistických hypotéz, analýz rozptylu atď.

Vybrané kapitoly z německé morfologie pro cestovní ruch - Jana Ondráková Vybrané kapitoly z německé morfologie pro cestovní ruch - Jana Ondráková

Publikace je studijní oporou pro studenty se zaměřením na cestovní ruch. Autorka adekvátně vybrala témata, která jsou důležitá pro komunikaci budoucích pracovníků v cestovním ruchu. Značná část textu je proto věnována např. zeměpisným názvům, s nimiž mají studenti možnost se podrobně seznámit, ale zároveň jsou výběrově zastoupeny i další gramatické jevy, nezbytné pro komunikaci s klienty v daném oboru.

Testové otázky z pediatrie - Kolektív autorov Testové otázky z pediatrie - Kolektív autorov

Publikace představuje soubor testových otázek z pediatrie, jejichž primárním cílem je opakování učiva a vymezení přibližného rozsahu předpokládaných znalostí před státní závěrečnou zkouškou z pediatrie. Otázky jsou rozděleny do patnácti kapitol podle jednotlivých odborností v rámci dětského lékařství. Největší rozsah je věnován pediatrické propedeutice zaměřené na růst a vývoj a na specifika fyziologie

Technologie potravin I. - Kolektív autorov,Pavel Kadlec Technologie potravin I. - Kolektív autorov,Pavel Kadlec

Technologie potravin I.

Simulácia v programe NX - Kolektív autorov Simulácia v programe NX - Kolektív autorov

Vysokoškolská učebnica určená študentom predmetu Aplikovaná mechanika, Mechatronika, Strojové inžinierstvo, Počítačová podpora strojárskej výroby, Dopravná technika a logistika, Zváranie, strojárske a povrchové úpravy.

Fyzika v příkladech II. - Petr Vlčák,Ladislav Samek Fyzika v příkladech II. - Petr Vlčák,Ladislav Samek

Kniha navazuje na předchozí díl Fyzika v příkladech: Mechanika a má sloužit jako učební pomůcka studentům a pedagogům vysokých škol i čtenářům, kteří si chtějí doplnit své znalosti z fyziky. V úvodu každé z kapitol a podkapitol jsou se stručným výkladem shrnuty definice fyzikálních veličin, základní fyzikální zákony, věty a rovnice, které se vztahují k dané látce. Následují řešené i neřešené příklady,

Technológia obnovy budov - Makýš Oto Technológia obnovy budov - Makýš Oto

Technológia obnovy budov

Matematika pro studenty ekonomie - 2. vydání - Jiří Moučka,Petr Rádl Matematika pro studenty ekonomie - 2. vydání - Jiří Moučka,Petr Rádl

Publikace srozumitelně vysvětluje základní matematické pojmy a metody, jejichž znalost je nezbytná při studiu ekonomických fakult vysokých škol. Oproti prvnímu vydání kniha nabízí více příkladů na procvičení a některé pasáže jsou upraveny tak, aby lépe navazovaly na současné znalosti středoškolské matematiky studentů. Při studiu učebnice budete postupovat od lineární algebry přes diferenciální počet

Zdravoveda Pro Uceb.Odb.Kader - F. Janda Zdravoveda Pro Uceb.Odb.Kader - F. Janda

Základní informace o anatomii, fyziologii a patologii lidského těla, zaměřené především na problematiku kůže a vlasů.Přehled předpisů týkajících se hygieny a bezpečnosti práce v kadeřnických provozovnách. Dále zařezena kapitola První pomoc na pracovi šti.

Christian Gottfried Krause: O hudební poezii - Kateřina Alexandra Šťastná Christian Gottfried Krause: O hudební poezii - Kateřina Alexandra Šťastná

Pojednání \"Von der musikalischen Poesie\" náleží ke spíše opomíjeným spisům berlínské provenience druhé poloviny 18. století. Je tomu tak i přesto, že toto nejrozsáhlejší dílo Christiana Gottfrieda Krauseho mělo nezanedbatelný vliv na utváření estetických názorů jeho současníků i autorů o generaci mladších. Inspiroval se jím např. J. J. Quantz, J. A. Hiller, J. F. Reichardt či J. G. Sulzer. Krauseho

Elektrokonvulzivní léčba – teorie a praxe - Lucie Kališová a kolektiv Elektrokonvulzivní léčba – teorie a praxe - Lucie Kališová a kolektiv

Elektrokonvulzivní terapie (EKT) je biologická metoda léčby v psychiatrii, která byla poprvé v léčbě psychických obtíží aplikována před 80 lety. Její účinnost v léčbě řady závažných akutních duševních onemocnění nebyla dosud překonána. V současnosti se používá ve většině lůžkových psychiatrických zařízení v České republice. Za dobu užívání EKT došlo k výrazné modernizaci a modifikaci metody a v dnešní

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 1. část - Jiřina Holubářová,Dagmar Pavlů Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 1. část - Jiřina Holubářová,Dagmar Pavlů

Čtvrté vydání učebního textu, který je určen pro studenty fyzioterapie, může však být použit i pro fyzioterapeuty v praxi. Publikace obsahuje výklad základních technik konceptu PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace) a jejich praktické využití pro oblast končetin, trupu a hlavy. Zařazeny jsou i názorné obrázky, demonstrující výchozí a konečnou pozici u každé techniky, se zdůrazněním úchopů

Nová francouzská filosofie - Ian James Nová francouzská filosofie - Ian James

Důkladný, byť záměrně nikoli vyčerpávající vhled do současné francouzské filosofie představuje myšlení sedmi autorů - Jeana-Luca Mariona, Jeana-Luca Nancyho, Bernarda Stieglera, Catherine Malabouové, Jacquesa Ranciera, Alaina Badioua a Françoise Laruella -, které spojuje vymezení se vůči poststrukturalistické generaci a lingvistickému paradigmatu, orientace na vědy o životě a materialistické myšlení.

Morava v době ledové - Rudolf Musil Morava v době ledové - Rudolf Musil

Tradice vědeckého zpracovávání čtvrtohor sahá na Moravě hluboko do předminulého století, avšak souhrnná, multidisciplinárně pojatá publikace, jako je tato, dosud vydána nebyla. Autor v ní dokumentuje výjimečnost Moravy v porovnání s okolními územími, přičemž zdůrazňuje mimořádnou úlohu krasových oblastí. Pozornost věnuje skupinám savců žijících na Moravě koncem pleistocénu, a především změnám ekosystému

Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám I. - Eva Streblová Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám I. - Eva Streblová

První díl učebního textu z chemie je určen zahraničním i českým studentům, kteří se připravují na studium lékařství, farmacie, veterinárního lékařství a přírodovědných oborů, kde chemie není hlavním předmětem studia. Kniha shrnuje základní poznatky z obecné, anorganické a organické chemie. Kapitoly jsou doplněny otázkami k opakování učiva a příklady k důkladnému procvičení probrané látky. Počáteční

Riadenie rizík a poisťovníctvo - Kolektív autorov Riadenie rizík a poisťovníctvo - Kolektív autorov

Učebnica Riadenie rizík a poisťovníctvo prináša ucelený pohľad na teóriu a najnovšie poznatky z praxe v oblasti riadenia rizík a poisťovníctva. Publikácia poukazuje na proces, význam a potrebu kvalitného a odborného riadenia rizík, a to tak fyzických, ako aj právnických osôb. Zároveň sa zameriava na pochopenie fungovania poisťovníctva, jeho väzieb, podstaty, významu a prínosu pre celú spoločnosť, ale

Kybernetická (ne)bezpečnost - Petr Sedlák,Martin Konečný Kybernetická (ne)bezpečnost - Petr Sedlák,Martin Konečný

Publikace volně navazuje na předchozí titul Problematika ISMS v manažerské informatice a doplňuje aktuální informace o kybernetické bezpečnosti a s kybernetickou bezpečností související. Cílem je ozřejmit závažnost celé problematiky a upozornit na dílčí aspekty kybernetické bezpečnosti, která se evidentně týká téměř všech. Publikace je určena pracovníkům v managementu informačních a komunikačních technologií,

Indie očima Evropanů - Martin Fárek Indie očima Evropanů - Martin Fárek

Hlavní tezí publikace Martina Fárka je tvrzení, že ačkoliv orientalistické či religionistické zkoumání zdánlivě předkládá nezkreslené, ba objektivní interpretace indických tradic, ve skutečnosti jde o pokřivené obrazy odkazující především k vlastní evropské kultuře badatelů. Konceptualizace náboženství je v Evropě klíčovým tématem diskusí již po celá staletí a zejména touto optikou je dosud Indie nahlížena.

Statika - Zbierka riešených úloh - Michal Venglár,Katarína Lamperová Statika - Zbierka riešených úloh - Michal Venglár,Katarína Lamperová

Publikácia je členená do 12 kapitol, kde každá sa venuje vybranej téme preberanej hlavne na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. V publikácii nájde čitateľ aj referencie, prílohy a stručný anglicko-slovenský slovník. Rozhodli sme sa ako autori o prípravu tejto časti pre tých študentov, ktorí by mali záujem hľadať pre ďalšie štúdium niektoré heslá aj v anglickom jazyku. Jednotlivé kapitoly sú spracované

Populárne produkty

1000 dobrých rad zahrádkářům (Radoslav Šrot) (česky)
2,56 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Holka s rytmem v těle (Krulíková, Nancy) (česky)
0,48 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Domek v Irsku - Caplinová Julie
20,84 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Dobroběžník mezi světy - Marek Jelínek
13,29 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Súhrn francúzskej gramatiky - autor neuvedený
2,66 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Billie Eilish - Kompletní příběh - autor neuvedený
6,65 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Přelet přes území nikoho - Hájek Jiří
10,39 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Učedník - Taran Matharu
15,11 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Jiří a jeho písničky - autor neuvedený
17,57 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
České pohádky (Karel Jaromír Erben) (česky)
2,24 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
The Unsettling of Europe - autor neuvedený
34,68 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Helen Levitt - Jean-Francois Chevrier, Thames & Hudson Ltd
16,10 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Chamtivost (Marc Elsberg) (česky)
3,60 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Sakamoto Days 5 - Odsouzenci - Suzuki Yuto
10,82 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Objektové programování 1 (Rudolf Pecinovský) (česky)
1,48 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024