19,95 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024

Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o stavbe tela organizmov, ale aj ich základným životným prejavom, vzájomným vzťahom medzi organizmami (potravové reťazce), vzťahom k prostrediu a človeku (chránené organizmy, liečivé/ jedovaté rastliny).

Na sklade
Zľava 5%
Výrobca:
Popis produktu

Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o stavbe tela organizmov, ale aj ich základným životným prejavom, vzájomným vzťahom medzi organizmami (potravové reťazce), vzťahom k prostrediu a človeku (chránené organizmy, liečivé/ jedovaté rastliny).

Učebnice pre ZŠ - ostatné

Vitajte v našej podkategórii Učebnice pre ZŠ - ostatné, ktorá je súčasťou našej kategórie Pre základné školy. Tu vám ponúkame široký výber učebníc pre rôzne predmety a témy, ktoré sú dôležité pre vzdelávanie žiakov na základných školách.

V našej ponuke nájdete učebnice z rôznych oblastí, ktoré sú určené pre žiakov nielen pre prvé triedy, ale aj pre vyššie ročníky. Snažíme sa vyhovieť potrebám všetkým pedagógom a žiakom, preto sme vybrali učebnice od rôznych autorov a vydavateľstiev, aby sme vám ponúkli širokú škálu možností.

Naša ponuka obsahuje učebnice z rôznych predmetov, ako napríklad matematika, slovenský jazyk, cudzie jazyky, prírodoveda, dejepis, geografia, príprava na olympiády, hudobná výchova, výtvarná výchova a mnoho ďalších. Učebnice sú prispôsobené školskému osnovu, takže pedagógovia môžu spoľahnúť na to, že ich žiaci budú mať prístup k potrebným vedomostiam.

Okrem jednoduchých a zrozumiteľných textov obsahujú učebnice tiež množstvo cvičení, príkladov a ilustrácií, ktoré pomáhajú žiakom porozumieť učivu a utvrdiť si ho. Cieľom našich učebníc je nielen poskytnúť žiakom potrebné vedomosti, ale tiež ich motivovať a podporiť záujem o dané predmety.

Veríme, že naša podkategória Učebnice pre ZŠ - ostatné je správnym miestom pre pedagógov, rodičov a žiakov, kde nájdete učebnice, ktoré vám pomôžu pri vzdelávaní na základnej škole. Sme presvedčení, že správne vzdelanie je základom pre úspech a budúcnosť detí, preto sa snažíme ponúknuť len kvalitné učebnice od spoľahlivých vydavateľstiev.

Nečakajte, objavte našu širokú ponuku učebníc pre ZŠ - ostatné ešte dnes a zabezpečte si vhodné učebné materiály pre vášho žiaka!


Hravá Technika 8 učebnica Hravá Technika 8 učebnica

Učebnica Hravá technika 8 ponúka žiakom užitočné vedomosti z oblasti elektrotechniky. Ôsmaci sa oboznámia s princípom fungovania elektrických spotrebičov (zistia, čo ukrýva vnútro žehličky, spoznajú, ako funguje elektrický motor...) a nahliadnu aj do sveta dizajnu či marketingu. V učebnici žiaci nájdu definície základných pojmov, pútavé infografiky a tabuľky pre ľahšie zapamätanie procesov, rôzne zaujímavosti

Čítajme s porozumením - hráme sa s textami Čítajme s porozumením - hráme sa s textami

Pracovný zošit sa zameriava na oblasť porozumenia čítaných textov. Vedie deti k čítaniu, uvažovaniu nad skladbou vety, postupnosťou deja pri skladaní príbehu a schopnosti vybrať z textu dôležité informácie. Aktivity sú zostavené tak, aby deťom posky tli nielen poučenie, ale aj zábavu a potešenie z tvorivej činnosti. Pri zostavovaní pracovných listov sa autorka inšpirovala inovatívnymi prístupmi a úlohy

Pohrajme sa s diktátikmi vo štvrtom ročníku ZŠ Pohrajme sa s diktátikmi vo štvrtom ročníku ZŠ

Pohrajme sa s diktátikmi v treťom ročníku ZŠ, pomôcka pre učiteľa i rodiča, pracovný zošit pre žiaka.

Etická výchova pre 2. ročník základných škôl Etická výchova pre 2. ročník základných škôl

Pracovný zošit Etická výchova pre 2. ročník základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre druhý ročník ZŠ. Je to tematicky aktuálna, veku primerane upravená a veľmi praktická pomôcka pre každého druháka na každú vyučovaciu hodinu.

Finančná gramotnosť pre I. stupeň základných škôl Finančná gramotnosť pre I. stupeň základných škôl

Pracovný zošit s názvom Finančná gramotnosť pre 1. stupeň základných škôl moderným spôsobom motivuje deti k zodpovednosti, a to nielen v oblasti financií. Výstižné príslovia a nápadité úlohy s využitím rébusov, krížoviek, informačných zdrojov a technológií, diskusií v triede či rozhovorov s rodičmi, ako aj úlohy s uplatnením medzipredmetových vzťahov, deti určite zaujmú. Cvičebnica, ktorú držíte v

Kompetencia alapú munkafüzet magyar nyelv és irodalomból - Szövegértés - 4. osztály Kompetencia alapú munkafüzet magyar nyelv és irodalomból - Szövegértés - 4. osztály

A sorozat célja az anyanyelvi kompetencia fejlesztése. A kiadvány feladatsora elsősorban a szövegértés fejlesztését segíti, de mivel a szövegértés és a szövegalkotás kapcsolódik egymáshoz, a feladatok egy része a szövegalkotás fejlesztéséhez is kötődik. A munkafüzetet úgy ... Folytatás ›› állították össze, hogy minél változatosabb szövegfajtákhoz kapcsolódjanak a feladatok, így szerepelnek elbeszélő,

Daj si čas II. - Z histórie spoločnosti Daj si čas II. - Z histórie spoločnosti

POZNÁTE Z TELEVÍZNEHO VYSIELANIA! Jedinečný titul na rozvoj a zdokonaľovanie čitateľskej gramotnosti na 2. stupni ZŠ, ktorého predlohou je zábavno-súťažná relácia RTVS pre deti DAJ SI ČAS. Vychádza ako druhý diel v rámci série DAJ SI ČAS. Prvý diel Daj si čas z histórie vedy a kultúry vyšiel v apríli 2018. Populárno-náučný zábavník s historickou tematikou, ktorý rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť

Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2 GOŠ zošit pre učiteľa Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2 GOŠ zošit pre učiteľa

Zošit pre učiteľa

Technika pre 9 ročník ZŠ Technika pre 9 ročník ZŠ

Pracovný zošit Technika pre 9. ročník ZŠ zodpovedajúci obsahovému štandardu pre predmet Technika. Dielo vychádza ako reakcia na rozšírenie časovej dotácie na praktické predmety na druhom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ - so zámerom rozvíjať manuálne zručnosti a formovať vzťah aj k nie akademickým povolaniam u detí už na základnej škole. Špecifikom 9. ročníka je téma o bytových inšta

Finančná gramotnosť pre 1. stupeň základných škôl Finančná gramotnosť pre 1. stupeň základných škôl

Pracovný zošit motivuje deti k zodpovednosti, a to nie len v oblasti financií. Nápadité úlohy s využitím rébusov, krížoviek, práce s PC, zisťovania v teréne, diskusie v triede, rozhovorov v rodine či príbehov zo života deti určite zaujmú. Nechýbajú ani vtipné didaktické hry na praveké a středověké trhovisko, poisťovňa, behavé učenie a pod. s popisom pravidiel. Metodickú příručku Pokyny preučiteľov

Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy

Štruktúra pracovného zošita je prehľadná, jednotlivé témy sú zoradené podľa učebnice. Sú v ňom zahrnuté úlohy, pokusy a pozorovania, ktoré žiaci majú v učebnici. Sú spracované tak, aby im pomáhali pri ich realizácii, vyvodení záverov z pozorovaní a formulovaní vlastných zistení. Obsahuje aj ďalšie otázky, úlohy, námety na experimenty, pokusy, pozorovania, bádateľské aktivity, projekty, ktoré pomôžu

Dobrodružství zahradního architekta Dobrodružství zahradního architekta

Zahrada je téma, které spojuje všechny výukové lekce této publikace. Vhodná je pro mladší žáky 2. stupně k podpoře jejich čtenářské a matematické gramotnosti. Zahrada pojatá jako místo dobrodružství, ale i jako součást mytologie se stane také prostorem, kde je možné vhodnými metodami a činnostmi rozvíjet jazykovou komunikaci a mezilidské porozumění. Matematickou gramotnost pak budou žáci rozvíjet jako

Zábavný pravopis Zábavný pravopis

Knížka vede děti zábavnou formou k procvičování párových souhlásek (b – p, d – t, ď – ť, h – ch, v – f, z – s, ž – š) a vyjmenovaných slov. Děti řeší veselé doplňovačky na vylučovacím principu buď, anebo. Když správně dosadí hlásku nebo najdou chybu, získají klíč k vyluštění tajenky, projdou bludištěm, dokončí větu, vtip, verš či přísloví. To je motivuje nalézat správná řešení, uvědomit si omyly a

Hravá vlastiveda 2 Hravá vlastiveda 2

Pracovný zošit Hravá vlastiveda 2 zábavnou formou napomáha cielenému rozvoju funkčnej gramotnosti a komunikatívnych kompetencií žiaka. Vhodne zvolená typológia úloh spolu s atraktívnym dizajnom podporujú motiváciu žiakov k práci a rozíjajú základy kultúrnej, personálnej a interpersonálnej kompetencie. Prostredníctvom pútavých a kreatívnych cvičení sa žiaci naučia objavovať prírodu a ľudské výtvory,

Diktáty a cvičenia pre 6. a 7. ročník základných škôl Diktáty a cvičenia pre 6. a 7. ročník základných škôl

Knižka je pomôcka na zvládnutie učiva slovenského jazyka v 6. a 7. ročníku poskytuje: nácvik pravopisu, precvičovanie pravopisných javov, rozšírenie slovnej zásoby, zlepšenie vyjadrovacích schopností. Ma časti zvuková rovina jazyka a pravopis - obojaké spoluhlásky a vybrané slová, významová rovina jazyka - slovná zásoba, tvorenie slov, tvarová rovina jazyka - ohybné a neohybné slovné druhy. Obsahuje

Geografia 6 s nadhľadom - Pracovný zošit Geografia 6 s nadhľadom - Pracovný zošit

Pracovný zošit sa môže použiť ku ktorejkoľvek učebnici geografie aj samostatne. Pokrýva všetko učivo v súlade so Štátnym vzdelávacím programom v primeranom rozsahu a hĺbke a venuje sa aj novým témam. Zameriava sa na prehľad o polohe, povrchu, prírodných pomeroch, obyvateľoch, ale aj vybraných štátoch a zaujímavých fenoménoch Afriky a Ázie. Obsahuje úlohy: • na precvičovane a opakovanie učiva • praktické,

Písanka 1 Uvolňovací cviky Písanka 1 Uvolňovací cviky

Zamíchej kaši doleva. Zamíchej kaši doprava. Navlékni na šňůrku barevné korálky. Nakresli veliké kapky deště... V tomto pracovním sešitě najdete velké množství zábavných cvičení na uvolnění ruky. Je určen pro děti z prvních tříd, ale i pro šikovné předškoláky.

Pohyby Zeme a striedanie ročných období - karta Pohyby Zeme a striedanie ročných období - karta

Tématická učebná pomôcka pre predmet geografia.

Zbierka úloh zo slovenského jazyka Zbierka úloh zo slovenského jazyka

Obľúbená publikácia, ktorá obsahuje všetko, čo potrebuje žiak vedieť pred prijímacími skúškami na strednú školu. Žiakovi ponúka kompletné a prehľadné zhrnutie učiva ZŠ, množstvo cvičení a úloh na overovanie znalostí a diktáty na precvičenie pravopi su. Správnosť zodpovedaných úloh overíte v riešeniach, ktoré sú doplnené v závere publikácie. V kapitole Literatúra nájdete zoznam autorov, ich diel a hlavných

Vlastivedný atlas Vlastivedný atlas

Odvetvová mapa SR doplnená perovkami a perokresbou o základné textové informácie.

Populárne produkty

Obliekame maďarské bábiky - Sára - Segond-Rabilloud Charlotte
7,55 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Peter Parker Spectacular Spider-Man 3 - - Zdarsky Chip
18,23 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Malý Mikuláš zasa vystrája (6.) - René Goscinny
9,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Na hřišti - Jak to žije - Louise Forshaw
13,01 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Chlapec v pruhovaném pyžamu - CDmp3 (Čte Michal Zelenka) - CD
14,57 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Slovo ľavičiarom súcim na slovo - Zala Boris
11,40 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Klenot Nílu - Tessa Afsharová
12,26 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Dobrodruh - Katherine Rundellová
18,18 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Železné srdce - Sládek Martin
18,23 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Dáma a Mlýn společenská hra v krabici - autor neuvedený
14,46 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Skutečné jídlo pro malé labužníky - Annabel Karmel
5,18 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Andersenove rozprávky - Slobodová Elena
6,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Chybný protokol - Wells Martha
13,01 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
The Art of Destiny 2 - Bungie, Titan Books
47,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Zeď - Útěk z Maova nejtemnějšího vězení (Xu Hongci) (česky)
3,32 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Hello, happiness! The land emotions AJ - autor neuvedený
15,62 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Hra lží: Dvě pravdy a lež (Sara Shepard) (česky)
0,88 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024