31,83 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Kniha je určená vysokoškolským pedagógom zaoberajúcim sa ústavným právom alebo všeobecnou teóriou práva. Rovnako sa pokúša osloviť sudcov, prokurátorov a advokátov, ktorí pri výkone povolania prichádzajú do styku s aplikovanou ochranou ústavnosti. Štýlom spracovania dielo umožňuje porozumieť nastoleným problémom aj žurnalistom a politológom zaoberajúcim sa otázkami ochrany ústavnosti. Dielo je spôsobilé

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Kniha je určená vysokoškolským pedagógom zaoberajúcim sa ústavným právom alebo všeobecnou teóriou práva. Rovnako sa pokúša osloviť sudcov, prokurátorov a advokátov, ktorí pri výkone povolania prichádzajú do styku s aplikovanou ochranou ústavnosti. Štýlom spracovania dielo umožňuje porozumieť nastoleným problémom aj žurnalistom a politológom zaoberajúcim sa otázkami ochrany ústavnosti. Dielo je spôsobilé osloviť aj poslucháčov právnických fakúlt s hlbším záujmom ochranu ústavnosti prostredníctvom Ústavného súdu, aj keď v tomto prípade študenti nie sú prvoplánovým adresátom diela.

Ústavné právo

Na našom webe sme pre vás pripravili podkategóriu Ústavné právo, jednu z najdôležitejších oblastí študovania práva. Ústavné právo sa zaoberá štúdiom a výkladom ústav a ich vplyvom na štáty, spoločnosť a jednotlivcov. Táto oblasť práva je veľmi komplexná a obsahuje rôzne koncepty a princípy základných práv a slobôd.

V tejto podkategórii nájdete širokú škálu informácií a zdrojov, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť ústavám, ich vzniku a účelu. Môžete si prečítať základné informácie o ústavách, ich histórii a vývoji v rôznych krajinách. Ďalej sa tu dozviete o práve občanov a ich základných právach, ktoré sú chránené ústavami.

V sekcii prípadové štúdie vám predstavíme známe prípady, ktoré formovali Ústavné právo a právny systém. Tieto prípady vám demonštrujú, ako ústavné právo ovplyvňuje a rieši existujúce spory a problémy v spoločnosti.

Ak si želáte študovať Ústavné právo, nájdete tu aj informácie o vzdelávacích programoch a právnických fakultách, ktoré sú špecializované na túto oblasť práva. Našim cieľom je poskytnúť vám komplexné pochopenie ústavného práva a jeho významu v právnom systéme.

Naše zdroje sú starostlivo vybrané a zaručujeme ich spoľahlivosť a pravdivosť. Veríme, že vám naše informácie pomôžu lepšie sa orientovať v oblasti Ústavného práva a využiť ich v praxi. Pretože právo a jeho porozumenie sú základnými piliermi nášho demokratického spoločenstva.

Autor Ján Drgonec
GLS 3,89 €

Volebné právo a volebné systémy, 2. aktualizované a prepracované vydanie - Marek Domin Volebné právo a volebné systémy, 2. aktualizované a prepracované vydanie - Marek Domin

Cieľom druhého vydania publikácie je, rovnako ako v prípade prvého, systematické spracovanie problematiky volebného práva SR, ako aj základných otázok volieb, volebného práva a volebných systémov vo všeobecnosti. Predkladaná publikácia je primárne určená ako učebnica pre rovnomenný výberový predmet, ktorý je vyučovaný na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Môže však poslúžiť aj ako

Ústava Slovenskej republiky - Komentár - Orosz Svák,Kolektív autorov Ústava Slovenskej republiky - Komentár - Orosz Svák,Kolektív autorov

V roku 2022 to bude presne 30 rokov od momentu, kedy boli spísané základné princípy budúcej Slovenskej republiky v najvyššom zákone štátu – v Ústave. K tejto významnej udalosti vám prinášame jedinečný komentár kolektívu jedenástich renomovaných ústavných právnikov pôsobiacich na akademickej pôde, najmä na Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a tiež v rôznych

Ústavnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti - Ján Drgonec Ústavnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti - Ján Drgonec

Recenzovaná publikácia nie je jednoduchým čítaním, tak ako nie je jednoduchá ani riešená problematika. Osobitne však pokladám za potrebné vyzdvihnúť šírku autorovho preniknutia do problematiky. Aj keď sú hlavnou témou práce problémy spojené s ústavnosťou poskytovania zdravotnej starostlivosti v celom rozsahu vzťahov, ktoré s touto činnosťou súvisia, autor sa s mimoriadnou erudíciou a praktickými poznatkami

Ústavné právo hmotné Ústavné právo hmotné

Učebnica „ponúka jednak vysokoškolským študentom a jednak verejnosti zaujímajúcej sa o problematiku ústavného práva príťažlivé čítanie. Ponúka nielen mimoriadne komplexný pohľad na danú problematiku, na judiciálny, právno-teoretický a konštitucionalistický diskurz prebiehajúci v Slovenskej republike, ponúka i poznatky, či inšpirácie pre úvahy de constitutione ferenda.“ (z recenzného posudku prof. JUDr.

Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku - Marián Giba Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku - Marián Giba

V oblasti ústavného práva, najmä v menších a mladších štátoch s kratšou demokratickou tradíciou, je bežné hľadať inšpirácie v systémoch, ktoré priniesla história či súčasnosť. Francúzsko spĺňa všetky parametre na to, aby bolo právom brané za referenciu v ústavnoprávnej oblasti. V našej doktríne sa viacero autorov venuje tomuto štátu a čiastkovým problémom jeho ústavného systému. Chýbalo však u nás

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Komentár - Peter Ikrényi,Lenka Jakubčová Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Komentár - Peter Ikrényi,Lenka Jakubčová

Význam ochrany verejného záujmu pri výkone funkcii? verejných funkcionárov je nespochybniteľný. Verejní funkcionári rozhodujú o významných otázkach verejného záujmu. Ich rozhodovanie je spojene? s výkonom štátnej moci, ale aj so správou verejného majetku a s ochranou verejného nemajetkového záujmu. Absencia ochrany týchto záujmov spravidla vedie k uprednostňovaniu súkromných záujmov na úkor verejnosti.

Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím - Katarína Fedorová Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím - Katarína Fedorová

Publikácia prináša komplexný pohľad na práva osôb so zdravotným postihnutím v kontexte národnej právnej úpravy a Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Osobitnú pozornosť venuje otázkam sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a školskej integrácie. Autorka na základe svojich praktických skúseností poukazuje na rozpory právnej úpravy a aplikačnej praxe a navrhuje riešenia vedúce

Ústava do vrecka - Kolektív autorov Ústava do vrecka - Kolektív autorov

Ústava Slovenskej republiky je hierarchicky najvyššie postavený právny predpis v Slovenskej republike. Prijatá bola 1. septembra 1992 poslancami Slovenskej národnej rady. Podpísaná bola 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade. Novelizovaná bola celkovo 19-krát, posledná novelizácia sa uskutočnila v roku 2017.

Ľudskoprávne aspekty hospodárskej súťaže - Mária Patakyová Ľudskoprávne aspekty hospodárskej súťaže - Mária Patakyová

Monografia sa zaoberá skúmaním vybraných častí ochrany hospodárskej súťaže, konkrétne zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž, z pohľadu ľudských práv. Analyzuje styčné body týchto dvoch právnych odvetví s cieľom zistiť, či jedno právne odvetvie neprevažuje nad druhým a naopak. Zámerom bolo vo vybraných oblastiach identifikovať, v akej miere dochádza k legitímnemu obmedzovaniu

Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie - Marek Domin Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie - Marek Domin

Voľby sú základným predpokladom pre fungovanie reprezentatívnej demokracie, na ktorej sú súčasné demokratické štáty, Slovenskú republiku nevynímajúc, založené. Fundamentálnym princípom, bez ktorého o demokratických voľbách v žiadnom prípade nemôže byť ani reč, je princíp všeobecnosti volebného práva. Všeobecnosť volebného práva znamená, že volebné právo by malo patriť prakticky každému dospelému občanovi

Parlamentná imunita - Michal Vaľo Parlamentná imunita - Michal Vaľo

Parlamentná (poslanecká) imunita je na Slovensku síce predmetom politických diskusií, no odborná právnická obec jej venovala zatiaľ menej pozornosti. Publikácia je pokusom zoznámiť právnikov, politikov a laickú verejnosť s historickým vývojom ústavnej úpravy imunity na území súčasnej Slovenskej republiky, ale aj Českej republiky, a to od počiatkov parlamentarizmu, ako aj s ústavnou úpravou parlamentnej

Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy - Lívia Trellová Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy - Lívia Trellová

Územná samospráva istým spôsobom predstavuje partnerstvo štátu a územných verejnoprávnych korporácií. Tvorí neoddeliteľnú súčasť moderného demokratického štátu založeného na pluralite spoločenských a politických záujmov. Má Ústavou Slovenskej republiky priznané významné postavenie v rámci ústavného systému Slovenskej republiky. Napriek tomu, že tento inštitút má od vzniku samostatnej slovenskej štátnosti

Ústavné právo procesné - Ján Drgonec Ústavné právo procesné - Ján Drgonec

Predložené dielo je zakladajúcim dielom ústavného práva procesného. Autor ako prvý konštatuje, že ústavné právo, tak ako všetky ostatné právne odvetvia, sa člení na hmotné právo a procesné právo a vytvára systém ústavného práva procesného.“ „Autor usporiadal problematiku ústavného procesného práva na 14 kapitol. V nich sa najskôr zaoberá všeobecnými otázkami ústavného práva procesného. Čitateľ sa má

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii - Tomáš Ľalík Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii - Tomáš Ľalík

Problematika vzťahu medzi ústavným súdom a parlamentom je dlhodobo aktuálnou témou pertraktovanou v oblasti právnej teórie a praxe a neobmedzuje sa len na slovenské reálie či diskurz. Analýza tohto vzťahu má globálny, interdisciplinárny a vždy aktuálny charakter. Téma fascinuje vedcov z oblasti ústavného práva, právnej teórie, sociológie či iných vedných disciplín, ale aj praktikov a z nich predovšetkým

Prvá ústava Slovenskej republiky - Jozef M. Rydlo Prvá ústava Slovenskej republiky - Jozef M. Rydlo

Prvá ústava SR

Ústava SR, Listina základných práv a slobôd. 9/2023 Ústava SR, Listina základných práv a slobôd. 9/2023

Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. septembru 2023 Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. a ústavný zákon č. 23/1991 Zb. Listinu základných práv a slobôd s právnym stavom k 1. septembru 2023 so zmenami poslednej novelizácie: - zákona č. 241/2023 Z.z.

Srovnání ústavních listin republik středoevropských - Vratislav Kalousek Srovnání ústavních listin republik středoevropských - Vratislav Kalousek

Kniha přináší edici zapomenuté práce českého ústavního právníka Vratislava Kalouska (1883–1936), v meziválečném období působícího jako vysoký úředník ministerstva vnitra. Autor srovnává po první světové válce nově vzniklé ústavy sousedních republik – Československa, Německa, Polska a Rakouska. Studie byla napsána nedlouho po přijetí těchto ústav, a představuje tak jeden z prvních rozsáhlejších textů

Schengenské acquis Európskej Únie - Veronika Turáková,Denisa Ivanová-Žiláková Schengenské acquis Európskej Únie - Veronika Turáková,Denisa Ivanová-Žiláková

Publikácia predkladá aktuálne znenia základných a najvýznamnejších úniových aktov v oblasti schengenského acquis, tak primárneho ako i sekundárneho práva Únie. Publikácia je obsahovo rozdelená na tri hlavné časti: 1. Charakteristika schengenského acquis: história a vývoj, pramene, justičná a policajná spolupráva v trestných veciach schengenský informačný systém a SIRENE, kontrola vonkajších hraníc,

Ústava SR (11/2023) Ústava SR (11/2023)

Publikácia je určená žiakom základných škôl, študentom stredných a vysokých škôl a všetkým, ktorí na území Slovenska žijú a majú práva chránené Ústavou SR. Okrem základných ľudských práv, ktoré štát SR garantuje a povinností, s ktorými sa život v našej krajine viaže, publikácia obsahuje fungovanie našej spoločnosti, vrátane práv politických a viacerých prvkov priamej demokracie. Titul obsahuje príspevky

Populárne produkty

Aktivuj svůj potenciál - Objev, co je v tobě! - Karban Radek
18,29 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Martianus Capella - Petrovičová Katarina
11,96 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
V odlúčení (In Seclusion) - Lena Jakubčáková
18,53 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Pieseň sirény - Alexandra Christo
15,19 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Pencil And Paper Games Pad - Simon Tudhope, Usborne Publishing
9,45 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
The Age of Glamour - V&A, Thames & Hudson
17,10 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Camomile Lawn (Wesley Mary)
6,36 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Broken Eye (Weeks Brent)
11,64 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Around the Tarot in 78 Days (Katz Marcus)
20,48 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Wax (Damico Gina)
18,24 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Becoming Fiction (Gabor-Peirce Olivia)
83,92 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Captain McGrew Wants You for His Crew! (Sperring Mark)
7,60 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Mezi řádky 6: Tommy Taylor a válka slov - Mike Carey,Peter Gross
26,74 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Temná Budapešť - Vilmos Kondor
3,49 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Ako si spríjemniť a okoreniť život - Marcela Laiferová
8,46 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Porada jako efektivní nástroj řízení - Oldřich Šuleř
11,64 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Audioacademyeu Španielčina pre pokročilých B2
14,62 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Gyilkos tudatosság - Karsten Dusse
9,72 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Nedokončené príbehy - John Ronald Reuel Tolkien
11,99 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
OneHotBook Osmý život (pro Brilku) - audiokniha
39,13 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024