A ?feminizmus a legkitartóbb és leghatékonyabb valamennyi politikai "izmus” közül, legalábbis, ami az indulatok gerjesztését illeti. Bő hetven éve töretlenül képes egymásnak feszülő szekértáborokat létrehozni, holott azok a célok, amelyekért a mozgalom elindult, már évtizedekkel ezelőtt teljesültek. De az aktivisták szűnni nem akaró dühe nem engedi, hogy kihunyjon a parázs, ezért újabb és újabb területeken

Výrobca:
Popis produktu

A ?feminizmus a legkitartóbb és leghatékonyabb valamennyi politikai "izmus” közül, legalábbis, ami az indulatok gerjesztését illeti. Bő hetven éve töretlenül képes egymásnak feszülő szekértáborokat létrehozni, holott azok a célok, amelyekért a mozgalom elindult, már évtizedekkel ezelőtt teljesültek. De az aktivisták szűnni nem akaró dühe nem engedi, hogy kihunyjon a parázs, ezért újabb és újabb területeken vélik felfedezni a nők elnyomását. Az újfeminizmus követelései azonban kibékíthetetlen ellentmondásokat rejtenek, így fordulhat elő, hogy egyszerre küzdenek a prostitúció ellen, ugyanakkor a béranyaság legalizálásáért, holott mindkét jelenség a női test áruba bocsátásáról szól. Hasonló a helyzet a test emancipációjáért vívott kérlelhetetlen harc és a hidzsáb viselésének támogatása esetében, vagy a test feletti szabad rendelkezés jogának felmagasztalása és az abortusz által előidézett szenvedés teljes eltagadása kérdésében. Az már csak hab a tortán, hogy a magukat baloldali elkötelezettségűnek valló feministák azok, akik a legádázabban igyekeznek beszuszakolni a nőket a neoliberális munkaerőpiac kíméletlen darálójába.A Viszlát, mademoiselle! emelkedett, ugyanakkor szenvedélyes stílusban és kíméletlen logikával tárja fel ezeket az ellentmondásokat, és leplezi le a kortárs feminizmus nyomorát, sőt tragédiáját. Hiszen a feminizmus nagyasszonyainak ideológiai elvakultsága már olyan fokú, hogy a nők szabadságát fenyegető legkonkrétabb veszélyeket sem hajlandók észrevenni: a hagyományos iszlám fenyegetését, amely tudomást sem vesz a nemek közötti egyenlőség eszméjéről; a nemek azonosításának és össze keverésének veszélyét; a piaci alapúvá váló orvostechnológia csapdáit, amelyek aláássák az anyaság privilégiumát. Eugénie Bastié alapos és mély reható elemzéséből megtudhatjuk, hogy miként torzult el végletekig a nőkért folytatott harc, és vált orwelli „izmussá”, bosszúszomjas és totalitárius ideológiává a feminizmus. EUGÉNIE BASTIÉ a Le Figaro, a legfőbb konzervatív francia napilap véleményrovatának újságírója. Gyakran szerepel a televízióban és a rádióban is. Két könyvet írt a feminista mozgalom kritikájáról, az első, a most kézben tartott Viszlát, mademoiselle! A feminizmus kudarca (Adieu mademoiselle: La Défaite des femmes) 2016-ban jelent meg, ezt követte 2018-ban a Le Porc émissaire: Terreur ou contre-révolution [A bűn malaca: terror vagy ellenforradalom]. Legutóbbi kötete a 2021-es La Guerre des idées [Az eszmék háborúja], amely a francia értelmiség mai állapotát és szerepét elemzi.

Sociológia, etnológia

Na našom webe vám prinášame širokú ponuku odborných a populárno-náučných kníh z oblasti sociológie a etnológie. Tieto disciplíny sa zaoberajú skúmaním ľudského správania, kultúrnych javov a spoločenských vzťahov.

V našej ponuke nájdete knihy od renomovaných expertov, ktoré pokrývajú široké spektrum tém. Sociológia sa zaoberá skúmaním spoločnosti a jej štruktúry, sociálnych nerovností, sociálnych zmien a vzájomných vzťahov medzi jednotlivcami. Etnológia, na druhej strane, sa zameriava na skúmanie kultúr a tradícií rôznych etnických skupín a národov.

Naše knihy vám poskytnú pohľad do zaujímavých sociologických a etnologických teórií, výskumných metód a získate prehľad o najnovších štúdiách v týchto oblastiach. V knihách nájdete aj príklady a príbehy zo skutočného života, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť spoločnosti a ľudskému správaniu.

Pre tých, ktorí majú záujem o akademické štúdium alebo výskum, ponúkame tiež odbornú literatúru s podrobnými analýzami a vedeckými štúdiami. Tieto knihy vám pomôžu získať hlbšie a komplexnejšie poznatky v oblasti sociológie a etnológie.

Okrem odbornej literatúry nájdete v našej ponuke aj populárno-náučné knihy, ktoré sú prístupné a zrozumiteľné pre širšiu verejnosť. Tieto knihy vám ponúknu zaujímavý pohľad na spoločenské problémy, kultúrne rozdiely, dejiny a mnohé ďalšie tém

Vyberte si z našej rozmanitej ponuky odbornej a populárno-náučnej literatúry v podkategórii Sociológia, etnológia a objavte fascinujúci svet spoločenských vied. S našimi knihami budete mať jedinečnú príležitosť prehĺbiť svoje poznatky o spoločnosti a kultúre a lepšie porozumieť svetu, v ktorom žijeme.

Autor Eugénie Bastié
SLOVENSKA_POSTA 1,99 €
SLOVENSKA_POSTA_NAPOSTU_DEPOTAPI 1,99 €
EXPRES_KURIER 2,99 €
ZASILKOVNA 2,09 €

F. A. Hayek - mysliteľ pre každé storočie F. A. Hayek - mysliteľ pre každé storočie

Myšlienky významného rakúskeho ekonóma a spoločenského vedca Friedricha Hayeka (1899 - 1992) sú často vnímané povrchne a nepochopene. Peter Boettke vo svojej knihe vysvetľuje ich aktuálnosť a vyvracia mýty o nich. Poskytuje pritom originálny, hĺbkový a ucelený výklad Hayekovho rozsiahleho diela, ktoré dlhodobo študuje a skúma. Objasňuje Hayekovo sformulovanie inštitucionálnych základov dnešnej civilizovanej

Verejný záujem Verejný záujem

Verejný záujem je frekventovaný, no pritom neurčitý a preto aj zneužívaný pojem v politike i publicistike. Z vedeckého hľadiska prekračuje jeho vymedzenie filozofické, právne, sociologické, politologické či ekonomické prístupy. Východiskom je interdisciplinárne vymedzenie a rozlíšenie individuálnych a následne legitímnych kolektivizovaných nadindividuálnych (skupinových) záujmov a ich odlíšenie od

Člověk a pravidla Člověk a pravidla

Jakou roli hrají v lidském životě pravidla? Člověk by řekl, že nevelkou a spíše otravnou: pravidla pravopisu, pravidla slušného chování či daňové zákony se nás zdají spíše obtěžovat než cokoli jiného. Proto možná leckoho překvapí, že filosof Immanuel Kant viděl výlučnost lidského druhu právě v tom, že jsme schopni sami sobě stanovovat pravidla a zákony. Někteří filosofové se i dnes v tomto ke Kantově

České a polské hledání identity České a polské hledání identity

Odkud přicházíme? Kam patříme? Kdo jsme? V co máme věřit? Jaké jsou vyhlídky do budoucna? Co je třeba změnit a jak k takovéto změně dospět? O zodpovězení těchto základních otázek lidské existence a národní identity se pokoušeli Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) na české (československé) a Roman Dmowski (1864-1939) na polské straně. Masaryk a Dmowski náleželi k předním aktérům veřejného a politického

Ősi fejfaformák népünknél Ősi fejfaformák népünknél

Temetőink legszembetűnőbb ismertetőjelei a sírhalmok fejéhez tűzött, kiemelkedő fejfák. Nagyobb helyeken ugyan, kivált újabban, a márványból csiszolt obeliszkek, félkörös tetejű kőlapok és kovácsolt lámpástartókkal ékesített kriptaépületek némileg elváltoztatták a temetők rendes képét, szinte megfosztották eredeti idillikus jellegétől. De faluhelyen még két egyszerűbb és általánosabb fejfatípus az

Společnost jako otázka Společnost jako otázka

Autor se táže, jak chápat sociologii v současné „pozdní“ době, přičemž se nepřiklání ani k postmodernímu relativismu, ani k obhajobě vědeckého charakteru sociologie. Volí třetí cestu: na základě filosofické hermeneutiky H.-G. Gadamera se snaží sociologii určit jako humanitní disciplínu. Využívá gadamerovské koncepty jako hermeneutický kruh, dialektiku otázky a odpovědi, sensus communis, tradici, dějinnost

Generační vnímání naší společnosti Generační vnímání naší společnosti

Kniha se zabývá pohledy čtyř generačních skupin, mladých lidí, mladší střední generace, starší střední generace a nejstarší věkové skupiny na hodnoty, politické, ekonomické a společenské otázky, které se týkají života naší společnosti a jejich obyvatel. Ilustruje, jakým způsobem si každý člověk osvojuje názory na dění u nás a kolem nás, kde jsou příčiny názorových rozdílů mezi generacemi. Charakterizuje

Zvláštna smrť Európy Zvláštna smrť Európy

Autor precestoval Európu, aby na vlastné oči preskúmal, ako masová imigrácia, strata sebadôvery a sebaklam prispeli k tomu, že sa celý kontinent postupne dostáva na pokraj vlastného zániku. Od brehov Lampedusy po utečenecké tábory v Grécku, od Kolína po Londýn autor sumarizuje a kriticky hodnotí súbeh faktorov, ktoré spôsobili, že si Európania nedokážu obhájiť vlastné tradičné hodnoty a vzdorovať nepriaznivým

Za textem Za textem

Publikace obsahuje některé důležité texty polské sociologie kultury a literatury, českému pohledu tak trochu skryté v záplavě toho, co k nám přichází ze Západu. Zaměřuje se na významné polské osobnosti těchto oborů od meziválečného období po současnost (S. Bystroně, S. Ossowského, S. Żółkiewského, A. Kłoskowskou ad.). Sociologie literatury zde získává podobu dynamické a vnitřně členité disciplíny.

A moldvai csángók népi vallásosságának imagisztikus rítusai A moldvai csángók népi vallásosságának imagisztikus rítusai

E könyv a moldvai csángók vallásos mentalitásáról, a transzcendenciával való élénk kapcsolattartást lehetővé tevő élményeikről és rítusaikról szól: mediátori gyakorlatok és transztechnikák egyéni ás közösségileg kodifikált formáiról, népi vallási specialistákról, valamint a sorsukkal való küzdelmüket a vallás segítségével megvívó hétköznapi emberekről. Az elemzés abból a hipotézisből indul ki, hogy

Magyar mythologia Magyar mythologia

Közel másfél évszázada annak, hogy Ipolyi Arnold: Magyar Mythológia című akadémikus stílusban íródott műve megjelent. A kutatók és az érdeklődők számára ma is kiváló forrásmunka, úgy a pogány magyarok ősvallása, mitológiája és azok vallási hite és szertartásai tekintetében. Teljesebb mű a témáról azóta sem született. Nincs a magyar tudományos irodalomnak még egy olyan műve, amelyről későbbi kutatók

Magyarország néprajza Magyarország néprajza

Hazánknak a hegyek és vizek rendszere által páratlan földrajzi egységgé alakított, de a mellett csodálatosan változatos felszínű területe mindenha kedves tanyázó helye volt a népeknek. Kedvező fekvése Európa törzsének keleti felében, mely az áthaladó kereskedésnek nyit utakat a négy világtáj felé, buja legelői, kövér termőföldje és természeti kincsekben való gazdasága egyaránt csábították ide a telepeseket.

Síla krkavce a moudrost hada Síla krkavce a moudrost hada

Noragh Jonesová popisuje prostřednictvím zpěvů, rituálů a tradic udržovaných ženami staletý rytmus práce, života a umírání. Dochází k závěru, že neshody a stres v moderní společnosti nevyřešíme útěkem, nýbrž tak, že budeme i ve svých životech vědomě usilovat o opětovné dosažení dávného a hlubokého porozumění, které bylo pro tyto ženy charakteristické. Jejich pohostinnost, družnost a každodenní oslava

Panoráma antropologie biologické - sociální - kulturní (35) Panoráma antropologie biologické - sociální - kulturní (35)

Problematikou pohřebního ritu různých historických období a v rozmanitých geografických oblastech celého světa se zabývá celá řada tuzemských i zahraničních autorů. Smrt člověka a jeho vypravení do \"druhého světa\" totiž vždy bylo, je a nepochybně bud e stát v centru lidského zájmu. Kult mrtvých, projevující se už od mladší fáze středního paleolitu, neměl totiž zajistit pouze klid zemřelých, nýbrž

Intimate Violence Intimate Violence

Studie shrnuje výsledky velkého mezinárodního výzkumu domácího násilí IVAWS, který se v ČR uskutečnil v roce 2003. Kromě obšírného popisu prevalence zkušeností českých žen přináší také výsledky sondy realizované později mezi muži. Ukazuje širší sociální souvislosti tohoto fenoménu (význam zkušeností v rodině, abúzus alkoholu, drog, agresivita partnera, vliv vzdělání a sociálního statusu). Zabývá se

Etnologie pláže Etnologie pláže

Pláž představuje velmi produktivní prostředí pro reflexi řady společenských procesů a fenoménů. Z hlediska účelového zacílení není jen místem pro rekreaci, oddych či sport. Ve své komplexnosti se jedná o osobitý sociální prostor, pro nějž je příznačné odlišné vnímání a prožívání tělesnosti a přítomnost zvláštních implicitně vnímaných pravidel chování. Je též prostředím, v němž lze kumulovat sociální

Hungarikumok - válogatott nemzeti értékeink Hungarikumok - válogatott nemzeti értékeink

Megkülönböztetésre, kiemelésre méltó érték, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével, minőségével a magyarság csúcsteljesítménye, amelyet külföldön és belföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékként tartanak számon, védett természeti érték, amit a Hungarikum Bizottság hungarikummá minősít, és ami a törvény erejénél fogva hungarikum.

Pierre Bourdieu ako inšpirácia pre sociologický výskum Pierre Bourdieu ako inšpirácia pre sociologický výskum

Kniha je venovaná kritickej reflexii možností využitia teórie Pierra Bourdieua pri skúmaní nie len slovenskej spoločnosti. Rozdelená je na štyri samostatné časti, doplnené o záverečnú prehľadovú štúdiu o stopách diela P. Bourdieua v Česku a na Slovensku. Úvod knihy obsahuje blok dvojice kritických reflexií samotnej teórie Pierra Bourdieua od Mareka Skovajsu a Nicolasa Maslowskeho. Druhá časť obsahuje

Beautiful News: Unseen Trends, Uplifting Stats, Creative Solutions Beautiful News: Unseen Trends, Uplifting Stats, Creative Solutions

In this fascinating follow-up to the bestselling Information is Beautiful and Knowledge is Beautiful, the king of infographics David McCandless uses spectacular visuals to give us all a bit of good news. We are living in the Information Age, in which we are constantly bombarded with data - on television, in print and online. How can we relate to this mind-numbing overload? Enter David McCandless and

Příručka zprostředkovatele pojištění Příručka zprostředkovatele pojištění

Počátek roku 2004 byl před vstupem České republiky do Evropské unie provázen zvýšenou legislativní aktivitou také v oblasti pojistného práva. Od roku 2005 museli zprostředkovatelé pojištění splňovat mimo řady dalších podmínek také podmínku odborné způsobilosti. To byl také důvod, proč byla v roce 2004 vydána Příručka pro zprostředkovatele pojištění. Během uplynulých pěti let pak došlo u celé řady zákonů

Populárne produkty

Obliekame maďarské bábiky - Sára - Segond-Rabilloud Charlotte
7,55 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Peter Parker Spectacular Spider-Man 3 - - Zdarsky Chip
18,23 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Malý Mikuláš zasa vystrája (6.) - René Goscinny
9,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Na hřišti - Jak to žije - Louise Forshaw
13,01 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Chlapec v pruhovaném pyžamu - CDmp3 (Čte Michal Zelenka) - CD
14,57 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Slovo ľavičiarom súcim na slovo - Zala Boris
11,40 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Klenot Nílu - Tessa Afsharová
12,26 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Dobrodruh - Katherine Rundellová
18,18 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Železné srdce - Sládek Martin
18,23 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Dáma a Mlýn společenská hra v krabici - autor neuvedený
14,46 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Skutečné jídlo pro malé labužníky - Annabel Karmel
5,18 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Andersenove rozprávky - Slobodová Elena
6,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Chybný protokol - Wells Martha
13,01 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
The Art of Destiny 2 - Bungie, Titan Books
47,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Zeď - Útěk z Maova nejtemnějšího vězení (Xu Hongci) (česky)
3,32 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Hello, happiness! The land emotions AJ - autor neuvedený
15,62 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Hra lží: Dvě pravdy a lež (Sara Shepard) (česky)
0,88 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024