3,00 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Dôvodom novely zákona bolo zjednodušenie vybavovania elektronických podaní pri evidovaní vozidiel. Cieľom je situácia, kedy po spracovaní žiadosti podanej prostredníctvom elektronickej služby bude žiadosť systémovo zasielaná na spracovanie do nového pracoviska, kde sa vytlačí papierové osvedčenie o evidencii časť II, objedná sa elektronické osvedčenie o evidencii časť I a tabuľky s evidenčným číslom

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Dôvodom novely zákona bolo zjednodušenie vybavovania elektronických podaní pri evidovaní vozidiel. Cieľom je situácia, kedy po spracovaní žiadosti podanej prostredníctvom elektronickej služby bude žiadosť systémovo zasielaná na spracovanie do nového pracoviska, kde sa vytlačí papierové osvedčenie o evidencii časť II, objedná sa elektronické osvedčenie o evidencii časť I a tabuľky s evidenčným číslom sa pripravia na odoslanie. Pre občanov to znamená úplné vylúčenie potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu pri evidovaní novozakúpených vozidiel, ako aj vozidiel jednotlivo dovezených do Slovenskej republiky z cudziny.

Právo - ostatné

Na našom webovom portáli nájdete podkategóriu Právo - ostatné, ktorá poskytuje komplexné informácie o rôznych právnych témach, ktoré nie sú zaradené do iných konkrétnych kategórií práva. Ide o neoddeliteľnú súčasť nášho snahy poskytnúť vám kompletný a aktuálny prehľad právnych záležitostí.

V tejto sekcii nájdete dôležité informácie a články týkajúce sa širokého spektra právnych tém, ktoré si zaslúžia vašu pozornosť. Od noviniek v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia po právne povinnosti a zodpovednosti vlastníkov nehnuteľností, tu nájdete informácie, ktoré vás zaujmú a osvetlia vaše otázky.

Snažíme sa zabezpečiť, aby naše články boli ľahko čitateľné, zrozumiteľné a prístupné pre každého, bez ohľadu na úroveň znalostí o práve. Skúšame sa vyhnúť jazykovým alegóriám a poskytovať praktické rady a návody, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v rôznych právnych záležitostiach.

Sme presvedčení, že zoznamujúc sa s témami, ako sú dedia a testamenty, občianske právo, zmluvy, medzinárodné právo a mnoho ďalších, získate aktuálne a užitočné informácie, ktoré vám umožnia lepšie porozumieť svojim právnym právam a povinnostiam.

Web Právo - ostatné je vhodný pre širokú verejnosť, od jednotlivcov hľadajúcich informácie o svojich osobných právach a povinnostiach po podnikateľov a právne subjekty potrebujúce odborné rady a orientáciu v právnych predpisoch.

Nezáleží na tom, aký máte vzťah k právu - či ste právnik alebo len zvedavý laik - v našej podkategórii Právo - ostatné nájdete užitočné, spoľahlivé a dôveryhodné informácie, ktoré vám umožnia lepšie porozumieť a uplatniť vaše práva a povinnosti.

GLS 3,89 €

Kriminálne spravodajstvo - Jozef Stieranka,Michal Marko Kriminálne spravodajstvo - Jozef Stieranka,Michal Marko

Vláda Slovenskej republiky v súlade s Haagskym programom prijala v rámci Schengenského akčného plánu úlohu zaviesť do policajnej praxe v Slovenskej republike Európsky model kriminálneho spravodajstva (ECIM). Autori vedeckej monografie na základe výsledkov vedeckovýskumnej úlohy (VYSK č. 231) riešenej na Akadémii PZ odporúčajú na splnenie tejto úlohy prijatie národného modelu kriminálneho spravodajstva,

Judikatúra v azylových veciach - Elena Berthotyová Judikatúra v azylových veciach - Elena Berthotyová

Predkladaná publikácia predstavuje starostlivo zostavený, zrozumiteľne popísaný a kvalitne vecne spracovaný výber kľúčových rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora Európskej únie a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (obohatený o právne vety z judikatúry Najvyššieho správneho súdu Českej republiky) v azylových veciach. Publikácia je určená sudcom, advokátom, prokurátorom, či odborným

Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875-1948 - Kolektív autorov Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875-1948 - Kolektív autorov

Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875-1948

Právna sebaobrana lekára 1 - 2. vydanie - Eva Braxatorisová Právna sebaobrana lekára 1 - 2. vydanie - Eva Braxatorisová

DRUHÉ AKTUALIZOVANÉ VYDANIE Z ROKU 2016, KTORÉ OBSAHUJE VŠETKY ZMENY, KTORÉ V TOMTO OBDOBÍ VSTÚPILI DO PLATNOSTI: Pomocou publikácie Právna sebaobrana lekára 1 s podtitulom Lekár ako účastník trestného konania sa budete vedieť úspešne brániť pred médiami, ktoré sa vás snažia škandalizovať a pred útokmi zo strany agresívnych pacientov. Takisto minimalizujete straty v prípade, že ste pochybili.

Kurz právní sebeobrany - Kristián Léko,Jan Januš Kurz právní sebeobrany - Kristián Léko,Jan Januš

Kniha nabízí ve 30 lekcích právní vodítka ke každodenním situacím. Pomůže při řešení dopravních přestupků, vztahů s domácími, nájemníky i se sousedy. Poradí také jak na stavební úřad, chybující lékaře a lékárníky nebo špatně pracující řemeslníky. Dozvíte se, jak se bránit průzkumům i zlodějům. Doplňující lekce se týkají často užívaných právních dokumentů a práce s nimi. Kniha využívá zkušeností právníků

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I - Bohumil Poláček Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I - Bohumil Poláček

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) tvoří první část připravované trilogie, na kterou bude navazovat část druhá s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo) a část třetí nazývající se Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo). Mezinárodní dopravní právo můžeme subsumovat

Filmové právo - David Ivan Filmové právo - David Ivan

Publikace poutavým jazykem a s historickými a filozofickými přesahy představuje filmové právo chápané jako soubor právních norem, s důrazem na autorskoprávní problematiku. V centru zájmu je přímá či nepřímá regulace výroby a distribuce filmu. Současná úprava filmového práva autorského v České republice je přiblížena i prostřednictvím náhledu na jeho historické podoby. Srovnáním s filmovým právem v

Pilíře a limity ochrany osobnosti nejen ve dvacátém prvním století - Jakub Sivák Pilíře a limity ochrany osobnosti nejen ve dvacátém prvním století - Jakub Sivák

Kniha celistvě zpracovává téma ochrany osobnosti a osobnostních práv v různých sférách lidského života. Publikace je rozdělena na tři základní části. První část se věnuje zejména filozofickému ukotvení ochrany osobnosti, a to jak v moderní době, tak i v historickém kontextu. Zabývá se přirozenoprávním a pozitivistickým přístupem k tématu ochrany osobnosti, ukotvením ochrany osobnosti v politických

Zadávání veřejných zakázek. Vybrané aspekty a instituty - Marcela Káňová Zadávání veřejných zakázek. Vybrané aspekty a instituty - Marcela Káňová

Publikace Zadávání veřejných zakázek. Vybrané aspekty a instituty věnuje pozornost otázkám, které sice nejsou nové, ale u nichž je třeba stále hledat řešení nejen v rozhodovací praxi Úřadu a judikatuře českých soudů, ale i evropské judikatuře. Vybranými aspekty a instituty, jimiž se autorka v několika částech zabývá, jsou například: otázka definice pojmu zadavatele či nová kategorie tzv. dobrovolného

Vybrané kapitoly zdravotníckeho práva pre ošetrovateľstvo - K. Tótha Vybrané kapitoly zdravotníckeho práva pre ošetrovateľstvo - K. Tótha

Z obsahu: 1.Úvod 2. Základy práva pre zdravotníckych pracovníkov 3. Medicínske právo 4. Právo vo verejnom záujme 5. Lieratúra

Poradce 1/2022 - Školský zákon Poradce 1/2022 - Školský zákon

Školský zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Dále stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný obsah,

Živnostenský zákon (č. 455/1991 Sb.). Praktický komentář - 16. vydání - Kolektív autorov Živnostenský zákon (č. 455/1991 Sb.). Praktický komentář - 16. vydání - Kolektív autorov

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ještě splnění odborné způsobilosti a další podmínky. Za celou dobu své účinnosti byl zákon mnohokrát novelizován. Nové

Egy modern szerzői jog - Grad-Gyenge Anikó Egy modern szerzői jog - Grad-Gyenge Anikó

A szerző tollából a szerzői jogba mélyebb betekintést kínáló számos szakirodalmi mű mellett korábban is született a szerzői joggal még csak ismerkedők számára is sorvezetőül szolgáló írás. Ezúttal az egyetemi és más szerzői jogi szakképzésben tankönyvként is használható, komplex írással készült el, melynek utánozhatatlan előnye, hogy magába sűríti a szerző kiemelkedő elméleti és gyakorlati tudását.

Poručenství a jiné formy péče o dítě - Anna Fidrmucová Poručenství a jiné formy péče o dítě - Anna Fidrmucová

Komparativní monografie kritickým pohledem představuje legální rámec možných způsobů řešení životních situací, v nichž dochází ať už k objektivní, či subjektivní nemožnosti rodičů dostát povinnostem vyplývajícím pro ně z rodičovské odpovědnosti v oblasti zajištění osobní péče o dítě a jeho právní ochrany. Český legální rámec následně komparuje s právní úpravou Francie a částečně též Québecu a Švýcarska.

Principy dobré správy - Karel Černín Principy dobré správy - Karel Černín

Předkládaná monografie má být do jisté míry odpovědí na volání správní vědy, podle níž „jde o to učinit působení principů dobré správy více zjevným, a také systematickým“. Ve svém úsilí napomoci dosažení tohoto cíle se autor vydal cestou empirického zkoumání. Hlavním cílem monografie bylo navrhnout metodu empirického výzkumu, která by v budoucnu umožnila analyzovat, jakým způsobem určitá instituce

Embertelen jogok - Grégor Puppinck Embertelen jogok - Grégor Puppinck

A második világháború után az emberi jogok a béke és igazságosság egyetemes ígéretének tűntek. Mára azonban ideológiák csataterévé változtak, amelyen civilizációk ütköznek meg egymással, mivel az emberi jogok a mi nyugati emberképünk lenyomatát hordozzák. Ez pedig rengeteget változott Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 1948-as kiadása óta, méghozzá oly mértékben, hogy egyes eljárások, amelyeket

Právne aspekty automatizovaných vozidiel - Jozef Andraško Právne aspekty automatizovaných vozidiel - Jozef Andraško

Publikácia predstavuje originálny počin, pričom ide o tému, ktorá má a v najbližších rokoch aj bude mať významný vplyv na naše každodenné životy. Z právneho hľadiska ovplyvňuje zavádzanie vozidiel, ktoré vykonávajú jazdné úlohy namiesto vodiča, viacero právnych odvetví. Predkladaná monografia sa zameriava na právne východiská vymedzenia automatizovaných vozidiel, správu údajov, typové schválenie motorových

Medicínské právo 2. vydání - Tomáš Doležal,Radek Policar,Jolana Těšinová Medicínské právo 2. vydání - Tomáš Doležal,Radek Policar,Jolana Těšinová

Učebnice medicínského práva podává systematický přehled, ale i výklad základních právních institutů a právních vztahů regulujících poskytování zdravotních služeb, resp. zdravotní péče v České republice. Zaměřuje se především na oblast autonomie pacienta a její limitace při poskytování zdravotní péče, informovaný souhlas a odmítnutí péče, vedení zdravotnické dokumentace a nakládání s ní, ochranu a poskytování

Obmedzovanie ľudských práv a test proporcionality: Teória a prax - Tomáš Ľalík Obmedzovanie ľudských práv a test proporcionality: Teória a prax - Tomáš Ľalík

Predmetná monografia pojednáva o obmedzovaní ľudských práv a teste proporcionality. Na Slovensku absentuje publikácia, ktorá by podávala komplexný prehľad o možnostiach obmedzovania či zasahovania do ústavných práv a slobôd. Publikácia podáva teoretické informácie o ústavnom spôsobe a možnostiach, ktorými štát zasahuje do práv a slobôd, vrátane jednotlivých subtestov proporcionality – vhodnosti, nevyhnutnosti

ISO a ESG pro udržitelný růst organizace - Veronika Soukupová ISO a ESG pro udržitelný růst organizace - Veronika Soukupová

Kniha prakticky a návodně propojuje ISO normy s reportingem udržitelnosti ESG. Autorka vás seznámí se souvislostmi, ale i tím, jakým způsobem může pomoci v ESG například standard ISO 9001. Nabídne i know-how, které využijete v případě, že si systém řízení kvality budete zavádět v organizaci sami. V tom vám pomohou i otázky z reálných auditů na konci každé pasáže kapitoly ISO 9001. Tato praktická kapitola

Populárne produkty

Peprmintky a velký test věrnosti (Schröderová, Patricia) (česky)
1,52 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Time in the Shadows (Khalili Laleh)
27,00 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Therapeutic Eurythmy for Children (Vogel Anne-Maidlin)
26,24 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Brave New World (Huxley Aldous)
8,08 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Career Guide for Creative and Unconventional People (Eikleberry Carol)
12,28 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Path to Genocide (Browning Christopher R)
18,12 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Strategic Innovation Management (Tidd Joe)
59,20 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
You Are What You Wear (Baumgartner Jennifer J.)
15,24 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Joyce in Court (Hardiman Adrian)
11,92 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
TAPAS DE ESPANA
13,92 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Chánova hrobka - Matthew J. Kirby,Kateřina Niklová
9,36 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Olasz-Magyar Kisszótár + NET - Gyula Herczeg,Kolektív autorov
11,88 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Voxi Mlčící pacientka (audiokniha)
12,34 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
S Radkou na cestách - Radka Darebná
12,21 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Pozornost - Daniel Goleman
10,95 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Lumbální spinální stenóza - Blanka Adamová Mičánková
17,86 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
OneHotBook Oko světa (Kolo času 1) - audiokniha
36,52 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024