Odmaturuj z fyziky - Pavol Tarábek
8,17 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Odmaturuj z fyziky - Pavol Tarábek
8,17 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Francouzština maturitní příprava 1.díl - pracovní sešit - Kolektív autorov
8,46 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kurz si klade za cíl připravit studenty k maturitní zkoušce z francouzského jazyka na základní i pokročilé úrovni (B1–B2). 2. díl učebnice je rozdělen do 9 lekcí, které prezentují témata odpovídající potřebám studentů ke složení maturitní zkoušky. Učebnice nabízí komplexní pokrytí gramatiky a její procvičování, množství materiálu vhodného pro nezávislé studium a rozvíjení dovedností jazykového studia včetně výslovnosti. Nahrávky textů rozvíjejí schopnost poslechu, porozumění mluvenému slovu i správnou výslovnost.

Písomné práce z angličtiny (B1) - Ľubica Babošová,Andrea Billíková,Zdenka Cvíčelová,Eva Dobiaš
8,36 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Príprava na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky. Preštudujte si, ako sa píšu jednotlivé útvary maturitného slohu: OPIS OSOBY, OPIS MIESTA, RECENZIA, ROZPRÁVANIE, ÚRADNÉ LISTY, SÚKROMNÉ LISTY, ČLÁNOK, ESEJ Pozrite si: formu slohu konkrétnu ukážku typické frázy upozornenia

Odmaturuj! z literatury 1 - Eva Hánová
8,44 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Odmaturuj! z literatury 1 - Eva Hánová
8,44 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Obsahuje celou středoškolskou látku literatury i teorie literatury. Kniha je přehledně zpracována do 22 kapitol, které jsou dále členěny na menší podkapitoly. Snadnou orientaci v textu podporuje grafické odlišení ústředního textu od doplňujících poznámek a zajímavostí. Knížka je doplněna portréty literárních osobností, ukázkami z děl, obsahy děl, společensko-historickým pozadím doby. Určeno studentům všech středních škol během celého středoškolského studia, jejich učitelům a ostatním zájemcům o studium literatury.

Španělština 1. díl - Isabel Alonso De Sudea,Michaela Ženatá
11,31 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Španělština 1. díl - Isabel Alonso De Sudea,Michaela Ženatá
11,31 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Nová maturita z angličtiny Vyššia úroveň B2 - Kolektív autorov,Jana Bérešová
14,16 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

... náročnejšia vyššia úroveň B2 by mala zodpovedať úrovni ovládania anglického jazyka požadovanej na Prvom kambridžskom certifikáte, ... autentické texty slúžia na rozšírenie náročnejšej slovnej zásoby, gramatických štruktúr a osvojenie si jazyka na relatívne vysokej úrovni, ... ukážky slohových prác na získanie predstavy, ako možno zadanú tému spracovať, a na podnietenie vlastnej tvorivosti

Slovenský jazyk a literatúra - Maturita - Milada Caltíková
9,66 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Slovenský jazyk a literatúra - Maturita - Milada Caltíková
9,66 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Príručka je rozdelená na časti: TEÓRIA LITERATÚRY, VÝVIN LITERATÚRY, JAZYKOVÉ UČIVO V prvých dvoch častiach Vypracované zadania vhodné na internú maturitnú skúšku (signalizované farebným podfarbením textu). Štandardizované/povinné pojmy sú vo Vecnom registri zvýraznené tučným písmom. Štandardizovaní autori a diela sú v Mennom registri zvýraznené podčiarknutím. V časti TEÓRIA LITERATÚRY nájde čitateľ okrem vysvetlenia štandardizovaných pojmov napr. aj charakteristiku, dejovú líniu a ukážky významných literárnych diel (diela sú zaradené chronologicky). Vo vypracovaných literárnoteoretických zadaniach venujeme pozornosť ľudovej slovesnosti a jej vplyvu na umelú literatúru, vývinu drámy od starovekej literatúry po súčasnosť, balade v slovenskej a svetovej literatúre. Časť VÝVIN LITERATÚRY prináša definície literárnych období a smerov, výber najlepších autorov a ukážky z ich diel. K charakteristike literárnych smerov zo svetovej literatúry je pripojená informácia o vplyve literárneho smeru na slovenskú literatúru. Povojnová a súčasná literatúra je spracovaná aj vo forme prehľadnej tabuľky. Vypracované zadania z literárneho učiva uľahčia prácu napr. pri spracovaní témy lásky, témy zemianstva, pri porovnaní poviedok s postavou z ľudu, pri analýze rôznych typov romantickej postavy). Tematické zadania sú vhodné na ústnu maturitnú skúšku, na projekty, seminárne práce a žiacke referáty. Časť JAZYKOVÉ UČIVO prináša vysvetlenie pojmov z obsahového štandardu ŠVP. Príručka rešpektuje najnovšiu štátnu technickú normu pri útvaroch administratívneho štýlu, ako aj pri bibliografických záznamoch textu. V morfológii sme pri zhrnutí vedomostí z tvaroslovia zvýraznili učivo, ktoré sa po poslednej školskej reforme učí až na strednej škole; uvádzame i upozornenia na najčastejšie morfologické chyby. Syntax prináša učivo, ktoré vyžaduje inovovaný ŠVP vo vetnej a textovej/nadvetnej syntaxi. V učive o slohových postupoch a jazykových štýloch nájdu čitatelia charakteristiku konkrétnych slohových útvarov, ktoré využijú pri príprave na písomnú maturitnú skúšku alebo v praktickom živote. Veríme, že táto kniha poslúži nielen maturantom pri opakovaní a upevňovaní učiva na skúšku dospelosti, ale aj študentom nižších ročníkov a ich učiteľom počas každodennej prípravy na vyučovanie.

Zmaturuj z fyziky - Pavol Tarábek
11,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Zmaturuj z fyziky - Pavol Tarábek
11,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Čitateľa postupne zoznámi s poznatkami fyzikálnych disciplín od základov klasickej fyziky až po najnovšie poznatky modernej fyziky. Zahŕňa učivo z mechaniky, termiky, termodynamiky a molekulovej fyziky, elektriny, magnetizmu, optiky, teórie relativity, fyziky mikrosveta a astrofyziky. Moderná fyzika, najmä fyzika elementárnych častíc a vývoj vesmíru, sú spracované podľa najnovších poznatkov vedy. Kniha je prehľadne spracovaná do deviatich základných kapitol, ktoré sú ďalej členené na menšie podkapitoly a tematické celky. Text obsahuje mnoho názorných a prehľadných obrázkov, schém a tabuliek. Publikácia je určená študentom stredných škôl počas celého štúdia, na prípravu na maturitu a prijímacie skúšky na vysoké školy a ostatným záujemcom o fyziku.

YES! Angličtina - maturita - jazyková úroveň (C1) + interaktívny obsah - Scott Elborn
18,86 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

„all-inclusive“ príručka na maturitnú skúšku z angličtiny jazykovej úrovne C1 Angličtina – maturita – jazyková úroveň C1 je určená študentom, ktorí sa rozhodli maturovať z anglického jazyka na úrovni C1. Zahrňuje prípravu na ústnu a písomnú časť maturitnej skúšky z angličtiny. Prvá časť knihy (UNITS) obsahuje: • vypracované maturitné témy v 19 lekciách, • kľúčovú slovnú zásobu pred úvodným textom a zvýraznenú v texte (Vocabulary Input), • úvodný text (Introductory text), ktorý sumarizuje informácie o téme a je rozdelený do podtém s otázkami na porozumenie textu, (Tento text nie je určený na memorovanie, ale na obsahové zorientovanie sa v téme a zhrnutie kľúčovej slovnej zásoby.) • cvičenia na zopakovanie slovnej zásoby a najbežnejších konverzačných fráz (Vocabulary Practice), • cvičenia na nácvik počúvania s porozumením (Listening), • cvičenia na precvičenie gramatiky a lexiky v kontexte (Language in Use), • cvičenia na precvičenie zručnosti čítania s porozumením (Reading), • cvičenia na precvičenie zručnosti písania – zadania na vypracovanie rôznych slohových útvarov so stimulom. Cvičenia boli vypracované na základe Cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku jazykovej úrovne C1. Súčasťou tejto časti knihy je aj kľúč správnych odpovedí k úlohám a prepis nahrávok. Nahrávky k časti Počúvanie s porozumením a nahrávky k testom nájdete na www.yesky.sk. Druhú časť knihy (SPEAKING) predstavuje 7 zadaní na ústnu časť maturity. Každé zadanie je polytematické a obsahuje rôzne úlohy na nácvik zručnosti hovorenia (opis obrázku/grafu/tabuľky na základe stimulu, debata, simulácia, role play...) Ku každému zadaniu nájdete aj zoznam užitočných konverzačných fráz. Tretiu časť knihy (TESTS) tvoria dva kompletné maturitné testy vypracované podľa Cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku jazykovej úrovne C1. Tieto modelové testy zahrňujú aj nácvik zručnosti počúvania s porozumením. Štvrtá časť knihy (ADDITIONAL MATERIAL) zahrňuje: • confusing words: cvičenia na precvičenie významu niektorých slov, ktoré sa v používaní často mýlia (primerane jazykovej úrovni C1), • phrasal verbs: zoznam vybraných frázových slovies, • irregular verbs: zoznam nepravidelných slovies. • Na konci cvičebnice sa nachádza prehľadná tabuľka gramatických časov. Cvičebnica je vhodná na individuálne štúdium i na prácu v triede. Veríme, že sa pre vás stane praktickou pomôckou a uľahčí vám prípravu na maturitu.

Nová maturita - Matematika - testy - Pavol Černek,Zbyněk Kubáček,Jana Belasová
9,03 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Najnovšie, prepracované vydanie publikácie obsahuje okrem aktuálnych informácií o novom spôsobe maturitných skúšok aj podrobné pokyny na vypracovanie kompletných testov pre základnú (B) aj vyššiu (A) úroveň maturity z matematiky. Všetky úlohy testov sa dajú najprv skontrolovať porovnaním s výsledkami. V prípade nesprávnych odpovedí si čitateľ môže preštudovať podrobné riešenia chybne vypočítaných úloh. Uvedená je aj ukážka odpoveďového hárka, do ktorého sa zapisujú výsledky pri skutočných maturitách. Cenný je tiež odporúčaný postup na prácu s touto knihou od autorov - odborníkov, ktorí sa významne podieľajú na tvorbe oficiálnych maturitných testov. Publikácia obsahuje všetko podstatné, čo je potrebné pre všetkých stredoškolákov pri príprave na maturitu z matematiky.

Maturujeme z práva - Pavel Káňa
17,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Maturujeme z práva - Pavel Káňa
17,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

pro 1. až 4. ročník denního studia středních škol pro 1. až 5. ročník dálkového studia středních škol Vybrané kapitoly českého práva, mezinárodního práva a práva Evropské unie pro střední odborné školy. Publikace „ Maturujeme z práva“ je určena zejména žákům středních odborných škol, gymnázií a obchodních akademií, kteří mají vykonat maturitní zkoušku z předmětu Právo nebo z předmětu Základy společenských věd. Učebnice je vhodným zdrojem informací i pro studenty vyšších odborných škol, kteří mají v obsahu studijního programu předmět Právo. Ocení jí i ostatní čtenáři, kteří se prvně seznamují s problematikou práva. V publikaci čtenář získává základní orientaci ve spleti právních norem, jimiž se řídí náš právní systém. Učebnice je doplněna o pomocný text, který vede studenta učebním textem a napomáhá v orientaci v jednotlivých právních odvětvích. Autor žákům předkládá velmi zjednodušený přehled veřejného a soukromého práva dle rámcových vzdělávacích programů. Autor je i průvodce studiem, vstupuje do textu, komunikuje se studentem, povzbuzuje jej, doplňuje text o další informace. V mnoha případech je zjednodušený a encyklopedický předkládaný studijní text doplněn o poznámky, příklady a návody k využití WWW stránek. Studijní text je vhodně členěn do jednotlivých kapitol dle právních odvětví. Každá kapitola obsahuje seznam právních norem a kontrolní otázky související s předkládanou problematikou. Publikaci Maturujeme z práva prostudovali a doporučují pro studium studentů středních odborných škol, gymnázií a vyšších odborných škol.

Maturita Solutions 3rd Edition Pre-Intermediate - Student´s Book (SK Edition) - Tim Falla,Paul A. Davies
24,69 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Maturita Solutions (tretia edícia) najobľúbenejšia oxfordská stredoškolská učebnica ponúka 100% nový obsah. Odskúšaná metodológia spolu s novým materiálom vzbudí záujem študentov a povedie ich k úspechu. Motivujte každého študenta rôznorodými témami, videami, projektovou prácou a hodinami zameranými na kultúru. Aktivizujte jazyk pomocou nových strán Word Skills rozširujúcich pochopenie nového jazyka a podporujúcich prácu so slovníkom. Zvládnite kľúčové zručnosti na počúvanie s novým rozsiahlym obsahom Listening. Dosiahnite úspech v triede, na testoch a aj po nich s dôkladnou prípravou na skúšky a projektmi, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre skutočný svet.

Zmaturuj! z literatúry 1 - Kolektív autorov
11,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Zmaturuj! z literatúry 1 - Kolektív autorov
11,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Vývoj literatúry je zachytený chronologicky, od staroveku po 20. storočie a zahŕňa slovenskú i svetovú literatúru. V každej kapitole sa nachádza charakteristika spoločensko-historických pomerov a umeleckých smerov, čo umožňuje zaradiť literárne diela do širších súvislostí. Hodnotu knihy zvyšujú ukážky a stručné obsahy vybraných diel, charakteristiky postáv či portréty literárnych osobností. Prehľadné usporiadanie poznatkov v knihe, svieža grafická úprava a register pojmov na konci knihy podporuje ľahkú orientáciu v texte a spríjemňuje učenie.

ANGLIČTINA - Příprava na státní maturitu Ústní zkouška - SELFTESTS - Iva Dostálová,Stephen Douglas
6,54 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Natrénujte si průběh ústní části maturity z angličtiny pomocí simulace otázek i přesné formy zkoušení. Kniha je určena studentům k přípravě na státní maturitní zkoušku z angličtiny, a to na její ústní část. Obsahuje deset variant ústní části státní maturity v podobě, která přesně odpovídá požadavkům zkušební komise. Kromě deseti souborných testů obsahuje kniha nejen klíč k řešení jednotlivých úloh, ale i strategii, tipy a návody, jak u této zkoušky uspět co nejlépe. Je třeba znát i přesnou formu zkoušky, ne jen umět anglicky. Studenti si mohou sami pomocí simulovaných otázek vyzkoušet průběh celé ústní maturity z angličtiny nanečisto, a to včetně práce s obrazovými materiály i přesné časové dotace, která je u úloh vyznačená a pomůže studentům rozvrhnout si odpovědi z hlediska času. Každá z deseti variant, takzvaný pracovní list, obsahuje všechny čtyři části ústní maturity: • reakci na neznámé otázky • popis a porovnání obrázků • samostatný ústní projev na zadané téma • interakci se zkoušejícím Zkuste si 10 testů těsně před maturitou a zkoušející vás už nepřekvapí!

Fyzika - maturita - Ivan Teplička
9,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Fyzika - maturita - Ivan Teplička
9,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Fyzika od skúseného a úspešného učiteľa RNDr. Ivana Tepličku, profesora na gymnáziu v Nitre. Učebnica fyziky je odborne a didakticky veľmi kvalitne napísaná vhodná k maturite z fyziky a na prípravu k prijímacím skúškam na vysokú školu. Fyzika vyšla v edícii CHYSTÁTE SA NA MATURITU? Obsahuje 277 strán textu s bohatou ilustráciou, na ktorých je prehľadne a zaujímavým spôsobom prezentované učivo z fyziky zo strednej školy. Kniha sa vyznačuje presnosťou v štylizovaní textu, v príkladoch a úlohách, ktoré sú určené na samostatné riešenie čitateľovi. Celý text nesie rukopis stredoškolského učiteľa, ktorý dosiahol mimoriadne výsledky v príprave priemerných, ale aj talentovaných žiakov (pripravil niekoľko nositeľov cien na medzinárodných fyzikálnych olympiádach). Odporúčam knihu všetkým záujemcom, ktorí chcú mať po ruke prehľad stredoškolskej fyziky. Predovšetkým žiakom a učiteľom základných a stredných škôl, ale aj učiteľom na vysokých školách kvôli informovanosti o obsahu a usporiadaní fyziky, ako aj o metódach a formách vyučovania fyziky na gymnáziách. Žiakom poslúži ako prehľadná príručka z fyziky, a samozrejme, v príprave na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy.

Odmaturuj! z chemie 2. vydání - Kolektív autorov
11,12 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Odmaturuj! z chemie 2. vydání - Kolektív autorov
11,12 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Druhé, přepracované vydání této učebnice informuje o praktických souvislostech s každodenním životem. -Tematické celky jsou doplněny o informace k výrobě chemických látek a jejich využití nejen v průmyslu, ale i v každodenním životě. - Nově je zařazena problematika působení chemických látek na životní prostředí a zdraví člověka.

Angličtina ke státní maturitě a přijímačkám na VŠ - Vladimíra Lokšová
8,31 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Tato jedinečná přehledná učebnice vás formou výkladů a četných ukázek naučí správně tvořit nejrůznější typy anglických vět srovnáním pravidel angličtiny a českých vět. Je to jediná takto pojatá učebnice na trhu se zaměřením pro maturanty a to současně ve třech jazykových úrovních: lower intermediate, intermediate a upper intermediate. V učebnici najdete mnoho příkladů vzorových vět zasazených do patřičných souvislostí. Získáte praxi a jistotu, že tvoříte anglické věty správně, že časy a další gramatika, kterou jste použili, odpovídají danému kontextu a situacím. Součástí knihy jsou cvičení včetně řešení.

Odmaturuj! z biologie (nv) - Kolektív autorov,neuvedený
10,22 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Odmaturuj! z biologie (nv) - Kolektív autorov,neuvedený
10,22 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Edice Odmaturuj! je primárně určena na přípravu k maturitní zkoušce, a to především k maturitní zkoušce v části profilové. Titul Odmaturuj z biologie doporučujeme také těm studentkám a studentům, kteří se budou po studiu na střední škole ucházet o vysokoškolské studium medicíny, přírodovědných oborů, oborů týkajících se ekologie a ochrany přírody apod.). Sekundárně je naše edice určena také pro průběžnou přípravu v předmětu biologie na středních školách. I když tituly z edice Odmaturuj! nejsou koncipovány jako řádné učebnice, je do nich zařazeno z hlediska obsahové komplexnosti veškeré středoškolské učivo. Titul je zpracován dle RVP pro gymnaziální vzdělávání (vzdělávací obor Biologie, část obsahu oboru Geologie a část obsahu oboru Výchova ke zdraví), stejně tak titul obsahuje všechny požadavky, které určoval v dnešní době již neaktuální Katalog požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky z předmětu biologie.

Němčina - Maturitní témata + CD - Helena Navrátilová,Drahuše Mašková
10,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Tuto učebnici využijete nejen v průběhu celého středoškolského studia, ale následně i při přípravě k maturitě a přijímacím zkouškám na vysokou školu. Koncepce knihy vychází z požadavků MŠMT k nové podobě maturitní zkoušky (výběr konverzačních témat, forma cvičení, slovní zásoba). Učebnice se zaměřuje na rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: čtení (LESEN), poslechu (HÖREN), mluvení (SPRECHEN), psaní (SCHREIBEN) a rozšiřování slovní zásoby (WORTSCHATZ). Na konci každého tématu je zařaze n shrnující rámcový seznam otázek a problémů, které by měly být zmíněny v rámci ústní části maturitní zkoušky (ZUSAMMENFASSUNG). Přílohy obsahují vzorové testy (maturitní, gramatický a test všeobecných znalostí). Nechybí ani klíč ke cvičením a přepis y poslechů. Součástí učebnice je audio CD namluvené rodilými mluvčími. Obsah publikace Učebnici využijete v průběhu celého studia na střední škole a při přípravě k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ. Zpracováno dle požadavků MŠMT k nové podobě matu ritní zkoušky.

Svetové dejiny I. Pravek, starovek, stredovek do 1492, nová maturita - Marián Damankoš
9,42 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikáciou Svetové dejiny I. ponúka vydavateľstvo EUROLITERA trilógiu učebníc určenú študentom a pedagógom gymnázií a stredných odborných skôl. Zaradilo do nej ucelený materiál o praveku, staroveku a stredoveku určený školám pre maturitu nového typu.Autor v nej ponúka dejinné udalosti zoradené do štyroch kapitol. V časti Pravek prináša pohľad na zrod a pôvod človeka, informácie o dobe kamennej, bronzovej a železnej. Starovek rozčlenil na tri samostatné okruhy: staroveké orientálne štáty, staroveké Grécko a staroveký Rím. Poslednú kapitolu Stredovek venoval sťahovaniu národov, Franskej, Byzantskej a Arabskej ríši, ďalej stredovekému Francúzsku, Anglicku, Nemecku, Česku, Poľsku, Rusku ale i spoločnosti, umeniu a architektúre v stredoveku. Kniha je určená študentom, ktorí pred maturitnými skúškami potrebujú získať potrebný sumár informácií zo svetových dejín. Prax ukazuje, že je vítanou učebnou pomôckou aj pre učiteľov, uchádzačov o štúdium na vysokých školách i záujemcov z viacerých oblastí spoločenských vied.

Angličtina - přehled středoškolské gramatiky
8,93 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Angličtina - přehled středoškolské gramatiky
8,93 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Tato učebnice je primárně určena studentům a učitelům středních škol, lze ji však také využít jako doplňkový výukový materiál na jazykových školách, při pomaturitním studiu či přípravě na mezinárodní jazykové zkoušky a přijímací zkoušky na vysoké školy. Učebnice klade velký důraz na praktické osvojení základní gramatiky na úrovni odpovídající znalostem požadovaným u maturitních zkoušek, kromě toho rovněž nabízí bohatou zásobu gramatické terminologie, která je v závěru knihy k dispozici v abecedně řazeném dvojjazyčném seznamu. Nespornou předností učebnice je množství příkladů, které názorně demonstrují teoretický výklad. Tato kniha vychází současně s Angličtinou – cvičebnicí středoškolské gramatiky.

Maturita z matematiky - Mário Boroš
11,22 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Maturita z matematiky - Mário Boroš
11,22 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Nové, revidované vydanie publikácie Maturita z matematiky je určené študentom gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku matematiky. Nájdu v ňom prehľadne spracované kompletné učivo strednej školy: definície a vysvetlenia pojmov, 750 ukážkovo vyriešených úloh a úlohy na vlastné počítanie s výsledkami uvedenými v samostatnej kapitole na konci knihy. Vďaka tomu bude zbierka tiež vynikajúcou prípravou na prijímacie skúšky na vysokoškolské štúdium, a ako inšpirácia pri príprave rozličných testov môže poslúžiť aj učiteľom. Test prístupný na www.priroda.sk študentom umožní preveriť si nadobudnuté vedomosti. Pre maturantov

Sprich weiter B2! - 20 új szóbeli vizsgatéma a Sprich einfach B2! kötethez - Tamás Kispál
12,87 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kötetünk a Sprich einfach B2! című kiadványunkhoz kínál 20 új témát a B2 szintű német szóbeli nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire való felkészüléshez és felkészítéshez. A kiadvány lehetőséget biztosít a német B2-es szintű szóbeli vizsgák (Goethe, telc, ECL, BME, ÖSD) és az emelt szintű szóbeli érettségi feladattípusainak megismerésére. A két fő feladattípus mellett - vita és érvelés, képleírás és témakifejtés - számos változatos feladat segíti az eredményes felkészülést. A könyv témáit a különböző B2 szintű nyelvvizsgák és az emelt szintű érettségi vizsgakövetelmények témakörleírásainak figyelembe vételével állítottuk össze. Minden fejezet német-magyar szó- és kifejezésgyűjteménnyel zárul. Célunk, hogy a könyv használója kimerítő válaszokat adhasson a szóbeli vizsgán, meggyőzően tudjon érvelni álláspontja mellett és összefüggően, logikusan tudjon beszélni egy-egy problémáról. Igényes, színes kiadványunkat nyelvtanulóknak és nyelvtanároknak egyaránt ajánljuk.

Nová maturita - Anglický jazyk - interná časť - Jana Bérešová
7,22 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikácia má pomôcť študentom dôkladne sa pripraviť na ústnu časť maturitnej skúšky z anglického jazyka. Uvádza cieľové požiadavky na komunikačné zručnosti žiaka podľa spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy. Študenti v nej nájdu všetky tematické obsahy pre obe úrovne náročnosti, ako aj extra materiál na precvičenie s potrebnou slovnou zásobou.

Maturita po novom- Dejepis testy - externá/interná časť - Kratochvíl Viliam
5,83 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Chcete vedieť, čo od vás vyžaduje nová maturita? Viete pracovať so školským historickým prameňom? Chcete si overiť svoje vedomosti a spôsobilosti formou testov? Poznáte klasifikačný systém pre myslenie?

Chémia - Maturita - Ivan Hnát
9,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Chémia - Maturita - Ivan Hnát
9,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Táto knižka je určená maturantom a záujemcom o štúdium chémie na vysokých školách, či už v podobe teoretickej alebo aplikovanej. Vychádza už zo súčasných názvoslovných zvyklostí a zahŕňa aj najnovšie zmeny v názvosloví anorganických a organických zlúčenín. Je tretím, prepracovaným a doplnením vydaním.