Zhoubné nádory močového měchýře - Alexandr Poprach,Kolektív autorov
7,88 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Zhoubné nádory močového měchýře patří k nádorům se vzrůstající incidencí, samostatně zpracovaná tato problematika ale dosud u nás knižně nevyšla. Proto je nová monografie autorského kolektivu pod vedením zkušeného onkourologa z Masarykova onkologického ústavu významným počinem v domácí literatuře. V oblasti zhoubných nádorů močového měchýře bylo dosaženo pokroku v oblasti diagnostiky i léčby. V rámci diagnostiky se vylepšují endoskopické možnosti, do klinické praxe se zřejmě brzy dostanou neinvazivní diagnostické techniky charakteru tekuté biopsie. Zdokonalují se také zobrazovací metody, nejenom výpočetní tomografie, ale také vizualizace nádorů pomocí magnetické rezonance. Velmi důležitá je subtypizace nádorů, která vypovídá o charakteru a chování dané histologické jednotky a má i svou prognostickou hodnotu. V rámci chirurgické léčby dochází k výraznému zlepšování operačních technik, používají se nové metody radioterapie, které snižují akutní a chronické nežádoucí účinky. Významné jsou též nové možnosti systémové léčby a imunoterapie chechkpoint inhibitory. Všechny tyto aspekty reflektuje nová monografie. Kniha je zajímavá pro onkology, urology, gynekology, chirurgy, lékaře oboru radiologie a zobrazovací metody, genetiky a praktické lékaře.

Dědičné nádorové syndromy v dětské onkologii - Viera Bajčiová
21,43 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Dědičné nádorové syndromy v dětské onkologii - Viera Bajčiová
21,43 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha Dědičné nádorové syndromy v dětské onkologii poskytuje přehled dědičných syndromů asociovaných s dětskými typy nádorů. Jde o velmi širokou škálu syndromů vyžadujících většinou multioborovou péči a sledování. Dosud bylo popsáno kolem 200 dědičných nádorových syndromů, ale pouze kolem 75 je asociovaných s dětskými typy nádorů. Syndromy jsou vzácné, většinou s autozomálně dominantním přenosem. Na základě objevení predispozičních genů pro různé dědičné nádorové syndromy je možné předcházet vzniku nádorů mnohem účinněji než dříve a začít se specializovanou prevencí již v mladém věku. Identifikace dědičné predispozice k nádorům je důležitou součástí cílené onkologické prevence v populaci. Kniha má za cíl podat přehled nejčastěji se vyskytujících dědičných nádorových syndromů asociovaných s dětskými typy nádorů, doporučený věk pro genetické vyšetření, doporučení pro multioborovou péči, typ a frekvenci jednotlivých vyšetření dle typu syndromu a nádorové predispozice. S různými typy hereditárních nádorových syndromů se můžou ve své praxi setkat neonatologové, pediatři primární péče, onkologové, ale i lékaři mnoha dalších specializací (neurologové, kardiologové, nefrologové, gastroenterologové, kožní lékaři, oční lékaři atd.). Kniha je tedy určená nejen onkologům nebo genetikům, ale prakticky všem lékařům, kteří se starají o mladou generaci do 20 let věku.

Speciální onkologie (2.vydání) - Tomáš Büchler,Kolektív autorov
36,32 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Druhé aktualizované vydání úspěšné publikace. Tato přehledná a dokonale moderní učebnice je určena jak pro přípravu ke zkouškám, tak pro každodenní onkologickou praxi. Kolektiv autorů z několika komplexních onkologických center České republiky, vedený doc. MUDr. Tomášem Büchlerem, Ph.D., zpracoval naprostou většinu onkologických diagnóz, a to s důrazem na rychlou orientaci. Stručně je vždy uvedena epidemiologie, symptomatologie, etiopatogeneze, diagnostika a diferenciální diagnóza, klinická stadia podle TNM klasifikace, průběh a prognóza. Velmi pečlivě je zpracována terapie, a to jak farmakoterapie (od klasické chemoterapie až po cílenou a biologickou léčbu či imunoterapii), tak radioterapie či léčba izotopy. Právě oddíly věnované terapii jsou ve druhém vydání předmětem významné aktualizace.

Od diagnózy rakoviny k uzdravení - Petr Novotný,Miloš Pešek
14,06 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Od diagnózy rakoviny k uzdravení - Petr Novotný,Miloš Pešek
14,06 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Tato knížka poslouží onkologicky diagnostikovaným jako průvodce na cestě k uzdravení a zdravým poskytne informace jak rakovině předcházet. Onkolog prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., je přednostou Plicní kliniky a přednáší na Lékařské fakultě UK a ovlivnil vývoj onkologie doma i v zahraničí. Klinický psycholog a psychofyziolog PhDr. Petr Novotný zkoumá sociální a osobnostní nezaměnitelnosti onkologicky nemocných.

Moderní molekuly v onkologii - Hugo Jan,Samuel Vokurka
36,32 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Moderní molekuly v onkologii - Hugo Jan,Samuel Vokurka
36,32 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Fundovaný, přehledný, kompletní a přitom koncizní průvodce novými léky, které se do klinické praxe v onkologii dostaly a dostávají v posledních letech. Větší část těchto látek je běžně řazena pod pojem biologická, resp. cílená léčba, kniha je však komplexnější a obsahuje také nová chemoterapeutika, resp. nová radiofarmaka.Z nepřeberného množství údajů, které každou látku při vstupu na trh provázejí, vybral autor s ohledem na svou klinickou zkušenost určité minimum, které je pro onkologa prakticky významné. Text je doplněn schématy umožňujícími snadné pochopení mechanismu účinku.Kniha nabízí rychlou orientaci v nových látkách užívaných v onkologické léčbě.

Co byste měli vědět o rakovině prsu - 2. vydání - Jitka Abrahámová,Kolektív autorov
4,45 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha přístupnou formou informuje veřejnost (zdravé i nemocné) o nejrůznějších aspektech vzniku rakoviny prsu, o nejnovějších trendech v diagnostice i léčbě této choroby. V textu jsou vysvětleny případné časné a pozdní vedlejší účinky léčby a možnosti jejich předcházení či mírnění. Uváděny jsou i léčebné výsledky a důvody dlouhodobého, prakticky doživotního sledování. Hlavní autorka i spoluautoři jsou zkušení onkologové a radioterapeuti z různých pracovišť ČR. První vydání knihy bylo velmi úspěšné, ale vyšlo již před téměř 10 lety. Proto se autorský kolektiv rozhodl jej aktualizovat a doplnit. Celobarevná publikace je doplněna 86 obrázky a fotografiemi a 5 tabulkami.

Onkologie v klinické praxi - Jan Novotný,Pavel Vítek,Zdeněk Kleibl,Kolektív autorov
34,11 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Monografie si klade za cíl informovat odbornou veřejnost o nejnovějších teoretických i klinických poznatcích v překotně se rozvíjejícím oboru klinické onkologie. V tomto vydání byla zásadním způsobem přepracována a rozšířena preklinická část knihy. Ta nyní pokrývá všechny oblasti molekulární onkologie, které je zapotřebí znát pro hlubší pochopení příčin vzniku, šíření nádorů i jejich odpovědi na protinádorovou léčbu. Samostatné kapitoly jsou věnovány tkáňové homeostázi a jejím poruchám v tumorogenezi, mechanismům kancerogeneze, poruchám intracelulární signalizace, poruchám nádorového mikroprostředí, procesu angiogeneze a metastazování a možnostem jeho ovlivnění. Další kapitoly se věnují farmakodynamice protinádorových léčiv a metodice klinických studií. Ve druhé, pro kliniky nejdůležitější části publikace, se čtenář setká s rešeršním zpracováním diagnostiky a léčby základních diagnóz, které syntetizuje poznatky klinické a radiační onkologie, a umožňuje tak lékaři provést po přečtení krátkého textu kvalifikované rozhodnutí u konkrétního nemocného. Orientace v knize je usnadněna logickým řazením jednotlivých diagnóz ve shodě s aktuální verzí Mezinárodní klasifikace nemocí. TNM klasifikace je u všech diagnóz uvedena samozřejmě ta nejnovější, osmá. Nově jsme zařadili nebo nahradili přes 20 % citací. Pokud nějaká studie měla publikován svůj update, předkládáme vždy s novými výsledy. Rešeršně jsou zpracovány publikace až do kongresu ESMO 2018, který se konal v říjnu v Mnichově. Ve třetí části knihy jsou zpracována doporučení k provádění podpůrné léčby klinicky nejvýznamnějších nežádoucích účinků a častých symtomů doprovázejících onkologická onemocnění (bolest, nevolnost a zvracení, poruchy kostního metabolismu, anémie, febrilní neutropenie, kardiotoxicita, nefrotoxicita a urotoxicita či kožní toxicita). Nově byla do této sekce zařazena specifická kapitola o léčbě nežádoucích účinků PD-1 a PD-L1 inhibitorů Opomenuta není ani výživa onkologicky nemocných. Poslední část se pak věnuje alteracím metabolismu antineoplastik. Klíčovým faktorem pro výběr chemoterapeutických schémat byl průkaz jejich vysoké aktivity v randomizované studii. V případě existence více režimů se shodnou protinádorovou aktivitou byl do textu začleněn režim méně toxický. Pokud je radioterapie integrální součástí léčebného postupu, je součástí příslušné kapitoly také přesná definice cílového objemu a specifikace ozařovacích podmínek. Při výběru onemocnění se autoři soustředili především na nádory s vyšší incidencí. Diagnostika a léčba vzácnějších nádorových onemocnění v této knize zpracována není, neboť jejich léčba by měla být soustředěna do specializovaných center. Také nejsou diskutovány hematologické malignity, protože péče o tyto pacienty by měla být svěřena do rukou hematologů s odpovídajícími znalostmi, zkušenostmi a zázemím.

Vzácné nádory u dětí a dospívajících - Viera Bajčiová
23,22 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Vzácné nádory u dětí a dospívajících - Viera Bajčiová
23,22 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Svým pojetím první publikace na toto téma na našem trhu poskytuje přehled vzácných onkologických onemocnění (solidních nádorů i hematoonkologických nemocí) v dětském věku a u dospívajících. Jde o velmi širokou škálu různých typů nádorů, jež jsou pro lepší orientaci seřazeny dle anatomických lokalizací. Cílem autorů je podat přehled aktuálních poznatků, perspektiv a směřování výzkumu u jednotlivých vzácných typů nádorů u dětí a dospívajících, se kterými se lékaři mohou ve své praxi setkat. Kniha je určena především dětským onkologům, ale rovněž onkologům starajícím se o pacienty dospělého věku, kteří se při jejich léčbě mohou setkat s tzv. juvenilními typy nádorů nebo vzácnými nádory dětského věku, jež se mohou vyskytnout u mladých dospělých. V diferenciální diagnostice může výrazně pomoci i široké obci pediatrů, chirurgů, gastroenterologů, neurologů a lékařů dalších specializací.

Rakovina prsu - Heike Oellerich,Kolektív autorov
11,12 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Rakovina prsu - Heike Oellerich,Kolektív autorov
11,12 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Stejně jako je každá pacientka jiná, je i léčba rakoviny prsu individuální záležitostí. Tato kniha podrobně informuje o diagnostice a léčbě za použití klasické medicíny a osvětluje velkou šíři metod komplementární medicíny, abyste se mohla vyznat v džungli terapií a spoluurčovat volbu své léčby. Dává odpovědi i na otázky, jak tuto životní krizi zvládnout psychicky.

Základy klinickej onkológie - Špeciálna časť - Ján Kliment,Lukáš Plank,Elena Kavcová
7,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikácia je rozdelená na časť venovanú všeobecnej problematike onkologických ochorení a na časť venovanú jednotlivým systémom. Vo všeobecnej časti renomovaní autori a špecialisti informujú o epidemiologii, o moderných diagnostických trendoch v patológii nádorových ochorení, o pokrokoch v biológii a genetike nádorových ochorení, o existujúcich a nových biomarkeroch používaných v diagnostike a v sledovaní nádorových ochorení, o princípoch chemoterapie, hormonálnej liečby, nových možnostiach cielenej liečby, o význame liečby kostnej choroby pri malígnych ochoreniach, o klinickom a translačnom výskume, o prevencii nádorových ochorení, ako aj o ďalších aspektoch nádorových ochorení. V špeciálnej časti sú uvedené princípy diagnostiky, klasifikácia a liečba nádorových ochorení podľa jednotlivých systémov. Informácie v tejto časti knihy poskytujú možnosť rýchlej orientácie o súčasných možnostiach manažmentu pacientov s malígnym ochorením. Autori dúfajú,

Základy klinickej onkológie - Elena Kavcová
7,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Základy klinickej onkológie - Elena Kavcová
7,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikácia je rozdelená na časť venovanú všeobecnej problematike onkologických ochorení a na časť venovanú jednotlivým systémom. Vo všeobecnej časti renomovaní autori a špecialisti informujú o epidemiologii, o moderných diagnostických trendoch v patológii nádorových ochorení, o pokrokoch v biológii a genetike nádorových ochorení, o existujúcich a nových biomarkeroch používaných v diagnostike a v sledovaní nádorových ochorení, o princípoch chemoterapie, hormonálnej liečby, nových možnostiach cielenej liečby, o význame liečby kostnej choroby pri malígnych ochoreniach, o klinickom a translačnom výskume, o prevencii nádorových ochorení, ako aj o ďalších aspektoch nádorových ochorení. V špeciálnej časti sú uvedené princípy diagnostiky, klasifikácia a liečba nádorových ochorení podľa jednotlivých systémov. Informácie v tejto časti knihy poskytujú možnosť rýchlej orientácie o súčasných možnostiach manažmentu pacientov s malígnym ochorením.

Chronická myelocytová leukémia - Adriana Kafková,Elena Tóthová
14,16 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Chronická myelocytová leukémia - Adriana Kafková,Elena Tóthová
14,16 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Monografia Chronická myelocytová leukémia (CML) z pera Eleny Tóthovej a Adriany Kafkovej prináša veľmi potrebný a komplexný pohľad na manažment tohto nesmierne zaujímavého a historicky dôležitého ochorenia. Od svojho klinického rozpoznania v prvej polovine predminulého storočia, cez významné prioritné poznatky v oblasti cytogenetiky a molekulárnej genetiky viedli objavy patogenézy CML logicky k zavedeniu cielenej liečby, ktorá patrí nesporne k najväčším úspechom modernej onkológie. Tento aspekt sa darí v rukopise dobre vysledovať – sú tu popísané základné historické míľniky ale aj cytogenetické a molekulárne genetické mechanizmy vedúce ku vzniku CML. Rukopis však a to je najdôležitejšie prináša veľmi komprehenzívny prehľad praktických liečebných postupov a návodov ako postupovať vo vybraných klinických situáciách napr. /rezistencia na liečbu, gravidita/, pričom sa opiera o recentné literárne poznatky. Autori však nezostávajú iba pri odporúčaniach pre rutínnu prax, ale diskutujú aj aktuálne veľmi diskutované „hottopics“, medzi ktoré nesporne patrí prerušenie liečby u pacientov s nedetekovateľným ochorením, imunoterapia, v súčasnosti prebiehajúce štúdie a potenciálne zaujímavé molekuly a ciele, ktorých ovplyvnenie by mohlo viesť ku kompletnému vyliečeniu CML. Pre tieto všetky klady je rukopis veľmi vhodný k vydaniu, pretože si nájde svojich čitateľov nielen v radoch hematológov, ale aj internistov, študentov medicíny a prípadne praktických lekárov.

Vybrané kapitoly z klinickej onkológie - Mária Rečková
9,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Vybrané kapitoly z klinickej onkológie - Mária Rečková
9,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha „Vybrané kapitoly z klinickej onkológie” je v svojej prvej časti prehľadom základov zo všeobecnej onkológie, ktoré by mali slúžiť hlavne začínajúcim lekárom, ktorí v rámci svojej klinickej praxe prídu do kontaktu s onkologickými pacientmi. Druhú časť knihy tvoria niektoré vybrané témy, ako sú nádory z neznámeho primárneho ložiska, lymfómy, liečba pacientov s hepatálnou a renálnou insuficienciou, liekové interakcie, základné pojmy analytickej onkológie a štatistiky, klinické skúšanie a ďalšie vzdelávanie v onkológii. Vybrané témy by mali poslúžiť hlavne lekárom v príprave na špecializačnú skúšku z klinickej onkológie. Na záver sú v knihe uvedené otázky z všeobecnej onkológie, vďaka čomu si čitatelia môžu zopakovať svoje nadobudnuté vedomosti.

Klinická onkologie - Tomáš Büchler
78,12 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Klinická onkologie - Tomáš Büchler
78,12 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Onkologie je jedním z nejdynamičtějších oborů současné medicíny. Spolu s rychlým pokrokem poznání na molekulární a buněčné úrovni se průběžně vyvíjí klasifikace řady malignit a zejména léčebné možnosti se mění téměř před očima. Cílená a biologická léčba, stejně jako imunoterapie a další moderní léčebné modality se rychle dostávají z výzkumných laboratoří do každodenního arzenálu klinických onkologů. Po úspěchu publikací Speciální onkologie (Maxdorf, první vydání 2017, druhé vydání 2020) a Obecná onkologie (Maxdorf, 2019) připravil nyní kolektiv předních expertů z komplexních onkologických center České republiky vedený prof. MUDr. Tomášem Büchlerem, Ph.D., publikaci KLINICKÁ ONKOLOGIE. Jde o knihu zásadního významu pro českou onkologii, která má ambici stát se novým standardem pro základní vzdělávání v oboru – podobně jako se to podařilo dvěma zmíněným knihám. Publikace Klinická onkologie je určena jak pro přípravu ke zkouškám, tak pro každodenní onkologickou praxi.

Nádory peritoneálního povrchu - Dušan Klos
22,52 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Nádory peritoneálního povrchu - Dušan Klos
22,52 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

V první části knihy autoři seznamují čtenáře s anatomickými a histopatologickými charakteristikami peritoneálního povrchu a základní charakteristikou cytoredukční chirurgie (CRS) a hypertermické intraperitoneální chemoterapie (HIPEC). Tato léčba se postupem času stala standardem pro vybrané nádorové entity peritoneálního povrchu. A to přesto, že stále většina lékařů definuje postižení peritonea jako terminální stav nádorového onemocnění, bez možnosti léčby. Toto jistě platí pro některé typy zejména sekundárních nádorů peritonea, avšak u některých typů nádorů dokáže tato léčba významně ovlivnit celkové přežití nemocných či období bez rekurence a některé pacienty i zcela vyléčit. V samostatných kapitolách je zpracována epidemiologie nádorů peritoneálního povrchu, aktuální pohled na patologickou klasifikaci, skórovací systémy pro popis rozsahu peritoneální karcinomatózy, možnosti diagnostiky peritoneálního rozsevu, indikační rozvaha a kritéria pro provedení CRS a HIPEC. Operační výkon a následný HIPEC představují extrémní zátěž pro organismus s obrovským rizikem pooperační morbidity. Nevhodná indikace může vést k prokazatelnému růstu počtu komplikací a zbytečnému rozladění jak na straně ošetřujících lékařů, tak i pacientů a managementu zdravotnického zařízení. Autoři prezentují techniky a postupy vlastní operační preparace při cytoredukčním výkonu a peritonektomii a také techniky a použité režimy cytostatik během fáze HIPEC. Tato stať je jedinečným výstupem vlastních zkušeností a modifikací chirurgického výkonu. Prezentuje příklady použitých cytostatik a délky hypertermie podle jednotlivých typů nádorů peritoneálního povrchu. Autoři se zabývají i pooperačními komplikacemi, významem systémové chemoterapie, režimy a indikacemi (ve spolupráci s Onkologickou klinikou Fakultní nemocnice Olomouc). Popsán je i systém mezinárodní spolupráce a vzdělávání v oboru cytoredukční chemoterapie. Kniha je určena chirurgům, onkologům, internistům, gastroenterologům a gynekologům.

A rák kódja - Jason Fung
16,06 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
A rák kódja - Jason Fung
16,06 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

"A rák messze az orvostudomány legnagyobb rejtélye. Az orvosok és a kutatók már régóta feltárták a bennünket sújtó számos más betegség okait. A fertőzéseket baktériumok, vírusok és gombák okozzák. Az artériák elzáródása szívbetegséget, stroke-ot és perifériás érbetegséget okoz. A cisztás fibrózis genetikai betegség. A köszvényt a felesleges húgysav okozza. A gyakori betegségek között a rák egyedülálló. Mi váltja ki? Miért létezik? Egyáltalán mi ez? A rák megértésében három nagy paradigmán mentünk keresztül. A rákparadigma 1.0 a rákot a túlzott növekedés betegségének tekintette. A rákparadigma 2.0 a rákot véletlenszerű genetikai mutációkból eredő betegségnek tartotta, amelyek indokolatlan sejtburjánzást okoztak. Mindkét paradigma előmozdította a rák történetének megértését, de elmaradtak a megoldástól. A rák keletkezésének rejtélyét, az emberiség kezdeteitől egészen a többsejtű élet határáig követve, a rákparadigma 3.0 új betekintést engedett ebbe a megfoghatatlan ellenségbe. A rák semmi máshoz sem fogható, amivel az orvostudományban szembesülünk. A rák története elképesztőbb, mint egy sci-fi, és egy asztrobiológus néhány új megközelítése kellett ahhoz, hogy a helyes útra tereljen minket. A rákgyógyászat új paradigmájának felismerése azt jelenti, hogy évtizedek óta először van esélyünk arra, hogy valódi előrelépést érjünk el a rák elleni, régóta tartó háborúban. Egy új remény ébred. Egy új hajnal virrad."

Základy klinické onkologie - Pavel Klener
4,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Základy klinické onkologie - Pavel Klener
4,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikace Základy klinické onkologie byla napsána s cílem podat stručný přehled diagnostických a léčebných metod v onkologii, včetně aktuálních poznatků. Je určena především pro pregraduální studium, ale poskytne bazální informace i lékařům nejrůznějších specializací, kteří se ve své praxi setkávají s onkologickými pacienty a potřebují se rychle zorientovat, aniž by základní informace museli vyhledávat v obsáhlých monografiích. Více než dvacetiletá zkušenost autora při zkoušení atestací z klinické onkologie ukázala, že mnohdy se i onkologové při přípravě k atestaci soustřeďují na méně podstatné detaily a základní poznatky jim unikají. V tomto smyslu může i pro ně být stručná monografie užitečná.

Etické problémy v onkologii, 3. vydání - Marie Opatrná
15,42 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Etické problémy v onkologii, 3. vydání - Marie Opatrná
15,42 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Etikou se lékařský svět začal hlouběji zabývat v reakci na události 2. světové války v důsledku potřeby vyrovnání se i se selháním medicíny. Vycházející publikace je velmi zajímavá již tím, že problematice etiky v onkologii dosud nebyla komplexně žádná monografie věnována. Téma není zanedbatelné, neboť počet pacientů s nádorovým onemocněním u nás stoupá - incidence zhoubných novotvarů v České republice dlouhodobě roste a úmrtnost vykazuje stagnaci. Autorka, původním povoláním onkoložka, vykonává již dvacet pět let klinickou pastorační péči na Onkologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a částečně se věnuje i výuce mediků. Díky svým bohatým zkušenostem a osobní angažovanosti v práci s onkologickými pacienty a vynikající orientaci ve vývoji přístupu k nim napsala knihu, která pojednává o některých zásadních otázkách a problémech v onkologii souvisejících s lékařskou etikou. Kapitoly jsou věnovány vztahu filosofie a lékařské etiky, kodexům a etickým doporučením, právům pacientů, vztahu a komunikaci mezi lékařem a pacientem, etickým problémům souvisejícím s umíráním a smrtí, včetně přání zemřít, paliativní sedace a eutanázie. Ani ve třetím vydání nechybí kapitola Klinická pastorační péče. Jako poslední kapitola je zařazena kapitola Alternativní medicína. Vše je doplněno přílohami i seznamem použitých zkratek.

„Triple“ negativní karcinomy mléčné žlázy - Kolektív autorov
25,87 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Tzv. triple negativní karcinomy prsu (TNBC) představují morfologicky a geneticky heterogenní skupinu karcinomů mléčné žlázy, lišící se od ostatních podtypů vysokou mírou genové nestability, agresivním biologickým chováním, kratším obdobím bez progrese i relapsu onemocnění a specifickou odpovědí na léčbu. Diagnostikovány bývají spíše u mladších pacientek, nezřídka zároveň s prokázanou zárodečnou mutací v genech BRCA1/BRCA2. Současným trendem je, s ohledem na zvýšenou frekvenci rozvoje primární i sekundární rezistence k chemoterapii, hledání nových terapeuticky ovlivnitelných molekul, které by mohly významně potencovat účinnost podané neoadjuvantní chemoterapie a napomoci tak snížit riziko zakládání nádorových metastáz či návratu nemoci po vyléčení. Kniha je určena především onkologům, užitečná bude rovněž pro lékaře dalších odborností, kteří pečují o onkologické pacienty.

Péče o pacienty po ukončení kurativní onkologické léčby - Marek Svoboda,Jana Halámková,Kolektív autorov
67,25 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Nová monografie autorského kolektivu, složeného z předních odborníků působících v Masarykově onkologickém ústavu v Brně a na dalších pracovištích v České republice, je ojedinělým počinem určeným všem odborníkům podílejícím se na péči o pacienty, kteří prošli kurativní onkologickou léčbou. Hlavním účelem je seznámit čtenáře s nejčastějšími chronickými a pozdními následky takové léčby a současně s možnostmi jejich diagnostiky, řešení a prevence.