Pravidla českého pravopisu - Kolektív autorov
10,05 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Pravidla českého pravopisu - Kolektív autorov
10,05 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Fogalmazóka 1. - Szavak és mondatok - 3. osztály - Rozalia Bozsik
2,44 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Fogalmazóka 1. - Szavak és mondatok - 3. osztály - Rozalia Bozsik
2,44 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

A Fogalmazóka sorozat bármely alsó tagozatos tankönyvcsalád anyanyelvi tankönyvei mellett eredményesen használható az írásbeli fogalmazás alapjainak megtanítására. A füzetek oldalpárokba rendezett feladatsorai igényes köznyelvi, humoros szépirodalmi és érdekes ismerettartalmú szövegekkel kezdődnek. Az átgondoltan megtervezett elemző gyakorlatok ezeknek a szövegeknek a megfigyeléséből indulnak ki. A változatos, újszerű feladatok önálló szövegalkotásra késztetik a gyerekeket. A fogalmazási feladatok között kitüntetett szerepet kap a megfigyelőképesség, a gondolkodás, a képzelet és a kreativitás fejlesztése. A feladatok kiegészülnek a tantervi követelményeknek megfelelő helyesírási és nyelvtani ismeretekkel. Kelemen Czakó Rita humoros rajzai nemcsak felkeltik a kisdiákok érdeklődését a feladatok iránt, hanem segítenek a szövegalkotási probléma megértésében is.

Ako sa naučiť čítať s porozumením – Čitateľská gramotnosť pre 7.- 8. ročník ZŠ - Renáta Somorová
7,51 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Príručka pre žiakov 7. a 8. ročníka základných škôl je druhou publikáciou v sérii, ktorá pomáha deťom zlepšiť si zručnosti čitateľskej gramotnosti. Obsahuje pracovné listy s ukážkami diel slovenských a svetových autorov i zaujímavé články z rozličných oblastí nášho života, ktoré učia žiakov pracovať s informáciami a umožňujú im rozvíjať medzipredmetové vzťahy. Ponúka tiež testové úlohy a ich správne riešenia. Žiakov výborne pripraví na testovanie v uvedených ročníkoch základných škôl, aj na prijímacie skúšky na gymnáziá so 4-ročným štúdiom. Pre žiakov 7. a 8. ročníka ZŠ

Mimočítankové čítanie 4 – pre ZŠ - Dana Kovárová,Alena Kurtulíková
4,48 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Pracovný zošit s výberom krátkych náučných textov je výbornou pomôckou na hodiny čítania (komunikatívno-zážitkový model). Pomáha zdokonaľovať čítanie s porozumením. Žiak aktívne pracuje s textom, aplikuje vlastné skúsenosti, rozširuje si slovnú zásobu, precvičuje neverbálnu komunikáciu a prácu s informáciami (medzipredmetové vzťahy). Rôzne formy práce s textom (písanie, spev, pantomíma, kresba) rozvíjajú u žiaka kľúčové kompetencie. Pracovný zošit je spracovaný podľa požiadaviek ŠVP a je odporúčaný Ministerstvom školstva SR.

Pomocník SJ – 8 ZŠ a 3 GOŠ Pracovný zošit - Jarmila Krajčovičová
6,21 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ. Korešponduje s jej usporiadaním učiva a rešpektuje najnovšie trendy vo vyučovaní materinského jazyka (komunikačnú metódu). Poskytuje dostatočný priestor na precvičovanie i overovanie vedomostí a zručností tak v škole, ako aj doma. Úlohy vychádzajú z práce s textom a rozvíjajú všetky dôležité kompetencie stanovené predpísanými štandardmi pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ. Dielo je v súlade so ŠVP. Dielo je odporúčané MŠVVaŠ SR.

Prehľadová tabuľka učiva Číslovky – numeráliá - Dominika Nagyová
2,01 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Prehľadne spracovaná tabuľka učiva – Číslovky na hodiny slovenského jazyka aj na domáce precvičovanie pre žiakov 2. stupňa základnej školy. Materiál obsahuje podrobný prehľad čísloviek (druhy, skloňovanie, gramatické pravidlá). Tabuľka je spracovaná pedagógmi, aby bola vhodne využiteľná v praxi. Prehľadová tabuľka učiva môže slúžiť aj pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Etická výchova pre 1.ročník ZŠ - Eva Farkašová
6,65 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Etická výchova pre 1.ročník ZŠ - Eva Farkašová
6,65 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Pracovný zošit ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre prvý ročník ZŠ ako zaujímavý a účelný doplnok pre každého prváka na hodiny Etickej výchovy. Zameriava sa na rôzne vzdelávacie oblasti: medziľudské vzťahy, prvky prosociálnosti, ľudská dôstojnosť, pozitívne hodnotenie a naša rodina a žiaci sa v ňom oboznamujú s vybranými oblasťami prostredníctvom atraktívnych aktivít ako práca s príbehom, pohybové aktivity, kreslenie, dopĺňanie, vyfarbovanie, strihanie či lepenie.

Tajomstvá sveta 2 Čítanie s porozumením pre druhákov - PZ, 2. vydanie - Mária Nogová,Eva Ivanová
6,65 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

DRUHÉ INOVOVANÉ VYDANIE! Pracovný zošit Tajomstvá sveta je určený pre žiakov 2. ročníka základných škôl. Jeho obsahom sú krátke, pútavé, vtipné a zaujímavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, prostredníctvom ktorých sa žiaci naučia pracovať s textom.

Finančná gramotnosť– PZ pre žiakov 1.– 4.ročníka ZŠ - Mária Kubovičová
7,44 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a aktivity so žiakmi na hodinách. V súvislosti s povinnosťou škôl zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP je tu pomôcka pre pedagógov na výučbu finančnej gramotnosti vo všetkých ročníkoch prvého stupňa ZŠ. V pedagogických a organizačných pokynoch sa odporúča zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti. Ide o komplexnú pomôcku, ktorá žiakov naučí finančnej gramotnosti, a škole pomôže pri zapracovaní Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského vzdelávacieho programu.

Pracovné vyučovanie 4 PU - Zuzana Bruchterová,Mária Vargová
7,41 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Pracovné vyučovanie 4 PU - Zuzana Bruchterová,Mária Vargová
7,41 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Pracovná učebnica je zameraná na získanie základných vedomostí a zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálmi (papier, kartón, textil, plast, kov) a pomôckami, ktoré rozvíjajú pracovné zručnosti žiakov nevyhnutné pre ich ďalšie životné a spoločenské uplatnenie. Súčasťou učebnice sú aj poznatky z oblasti konštruovania, stravovania a prípravy pokrmov, ľudových tradícií a remesiel. Učebnica vhodným spôsobom prepája teoretické poznatky s praktickými činnosťami a vytvára optimálny priestor na rozvoj kreativity a podporu vlastnej sebarealizácie žiakov.

Ako sa naučiť čítať s porozumením Čitateľská gramotnosť pre 4. ročník základných škôl - Terézia Lampartová
5,23 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Čitateľská gramotnosť je zručnosť, bez ktorej sa v dnešnej spoločnosti nik nezaobíde. Aby sme dosiahli dobré výsledky, je potrebné jej rozvíjaniu venovať náležitú pozornosť už u žiakov na 1. stupni základných škôl. Tento pracovný zošit je koncipovaný tak, aby oslovil predovšetkým svojho malého čitateľa, ktorého nenútene a popritom hravo a zábavne motivuje pracovať s textom a rozvíjať logické myslenie, kreativitu a často i literárne a štylistické schopnosti. Pracovný zošit zo série Ako sa naučiť čítať s porozumením, Čitateľská gramotnosť pre 4. ročník základných škôl, je výbornou pomôckou pre rodiča, učiteľa i žiaka. Dá sa s ním pracovať doma i v škole. V jeho závere sa nachádza kľúč na overenie správneho riešenia úloh. Illustrations © 2013, 2017, 2019 by Daniela Ondreičková

Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia - pre 2. stupeň základných škôl a gymnáziá s osemročným štúdiom 2. vydanie - Terézia Lampartová
6,56 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia - pre 2. stupeň základných škôl a gymnáziá s osemročným štúdiom

Matika pre spolužiakov: Funkcie (pracovný zošit) - Kolektív autorov
9,50 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Čo nájdete v pracovnom zošite? Pracovný zošit je štandardne určený pre 2. ročník strednej školy. Spĺňa požiadavky Rámcového vzdelávacieho programu. Obsahuje kapitoly Funkcia a jej graf, Lineárna funkcia, Kvadratická funkcia, Lineárne lomená funkcia, Mocninová funkcia, Exponenciálna a logaritmická rovnica, nerovnica a ich funkcie. Na začiatku každej podkapitoly sa nachádza časť s výpiskami obsahujúca to najdôležitejšie z teórie preberanej látky. V pravej časti každej strany je priestor vyhradený pre poznámky. Príklady sú zoradené vzostupne podľa obťažnosti. Na konci každej podkapitoly sú výsledky a časť venovaná typovým príkladom zo štátnej maturity. Pracovný zošit je úzko previazaný s učebnicou. Myslíme na všetkých Ak ste rodič, určite oceníte ušetrené peniaze za doučovanie. V pracovnom zošite je dostatok príkladov na precvičovanie. Ak ste pedagóg oceníte ušetrený čas na hodinách. V pracovnom zošite je veľké množstvo príkladov na precvičenie látky na hodinách i doma. Ak si študent tak neboj, my si dobre pamätáme ako obľúbená je matika na strednej. Rozhodli sme sa skoncovať so stresom a strachom z písomky z matiky. Sme a vždy v tom budeme s tebou! A nezabudnite, neoddeliteľnou súčasťou pracovného zošita je učebnica, na ktorú nadväzuje. Nájdete všetku teóriu a dostatok typovo rovnakých, ale krok po kroku vypočítaných a okomentovaných príkladov.

Strasti zkoušeného Standy - Lenka Zemanová
11,45 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Strasti zkoušeného Standy - Lenka Zemanová
11,45 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kniha volně navazuje na publikaci Výři nesýčkují a zabývá se další obtížnou oblastí českého pravopisu, kterou jsou slova s předponami s- a z-. Základem je příběh o strašpytlovi Standovi, který se skamarádí s novou žačkou. Text je vtipně a umně protkán slovy s předponami s- a z-, takže si na něm děti upevňují jejich použití. Součástí knihy je dále ilustrovaný přehled pravidel psaní těchto slov, pravidel pro psaní předložek s a z, přehled zákeřných dvojic a trojic a tabulka předponostroj, která pomáhá v rozhodnutí, jaké písmeno se ve slově píše. Lenka Zemanová je učitelka a autorka knih Výři nesýčkují a Madlenka a brejličky. Michaela Bergmannová ilustrovala řadu knih Portálu, například Logopedické pohádky, V zoo není žádná nuda či Po stopách Karla IV.

Fyzika do vrecka - Kolektív autorov
5,32 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Fyzika do vrecka - Kolektív autorov
5,32 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy.

Súhrn slovenskej gramatiky A4 karta - Kolektív autorov
2,46 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Súhrn slovenskej gramatiky A4 karta - Kolektív autorov
2,46 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Súhrn slovenskej gramatiky A4 karta

Prehľad prírodopisu pre ZŠ (2.diel) - Petr Kupka,Kolektív autorov
2,27 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Prehľadne spracované učivo základnej školy obsahujúce anatómiu ľudského tela, genetiku a geológiu. prehľadné členenie kryštálových sústav stupnica tvrdosti 31 grafických ilustrácií, 4 tabuľky

Slovenský jazyk – Zámená a číslovky - Renáta Somorová
2,38 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Slovenský jazyk – Zámená a číslovky - Renáta Somorová
2,38 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Praktické tabuľky sú výbornými pomôckami pre žiakov základných škôl (študentov stredných škôl a maturantov) na rýchle vyhľadanie a zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z tematických okruhov daného vyučovacieho predmetu..

Tajomstvá sveta - PZ pre 3. ročník ZŠ - Kolektív autorov
7,41 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Tajomstvá sveta - PZ pre 3. ročník ZŠ - Kolektív autorov
7,41 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Pracovný zošit Tajomstvá sveta je určený pre žiakov 3. ročníka základných škôl. Jeho obsahom sú krátke, pútavé, vtipné a zaujímavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, prostredníctvom ktorých sa žiaci naučia pracovať s textom.

Poradím si s Prírodovedou 1. ročník - Iva Nováková
3,33 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Poradím si s Prírodovedou 1. ročník - Iva Nováková
3,33 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Tento pracovný zošit je určený pre všetkých šikovných prváčikov na precvičovanie preberanej látky zo prirodovedy. Úlohy zoradené podľa obťažnosti hravou formou pomocou krížoviek, spájačiek a veselých obrázkov precvičujú predovšetkým schopnosť detí sústrediť sa, premýšľať a porozumieť úlohe. Deti tak získajú potrebnú istotu v preberanej látke, ktorú potom zúročia v školských laviciach a ktorá im v mnohom uľahčí školské vyučovanie. Na konci publikácie nájdete samozrejme kľúč na kontrolu správnosti výsledkov.

Přijímací zkoušky na střední školy – český jazyk - Vlasta
8,77 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Přijímací zkoušky na střední školy – český jazyk - Vlasta
8,77 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Tato kniha umožní žákům 9. ročníků a dalším uchazečům o studium v maturitních oborech cílenou přípravu na úspěšné zvládnutí didaktického testu z českého jazyka, který je součástí jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Kniha obsahuje rozsáhlou sbírku úloh, rozdělených podle jednotlivých oblastí učiva, a 3 cvičné didaktické testy. Na konci knihy se nachází klíč správných řešení ke všem úlohám a záznamové archy ke cvičným didaktickým testům.

Geografia pre 9. ročník ZŠ a 4 GOŠ - Pracovný zošit - Patrik Bubelíny
9,67 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Pracovný zošit Geografia pre 9.ročník predstavuje modernejší prístup k vyučovaniu geografie. Vypracovaním jednotlivých úloh žiaci získajú poznatky z danej témy vlastnou samostatnou prácou, učiteľ môže byť len poradcom. Pri väčšine úloh žiaci pracujú s atlasom a rozvíjajú aj medzipredmetové vzťahy s matematikou, dejepisom, slovenským a anglickým jazykom. Pri niektorých úlohách sa nachádzajú QR kódy, pod ktorými sa skrývajú internetové stránky súvisiace s úlohu, ktorú dopĺňajú alebo rozvíjajú. Pracovný zošit je súčasťou ucelenej sady, experimentálne overenej v praxi na pilotných školách. Do ich koncepcie sú zapracované postrehy a pripomienky učiteľov. V pracovnom zošite nájdete aj prvky učebnice vo forme poučky alebo doplnkového vysvetlenia. Ikonou Lupa sú označené nadstavbové úlohy určené pre šikovnejších žiakov alebo na prípravu na Geografickú olympiádu. Pre učiteľa ponúkame k titulu pracovný zošit s riešeniami – Zošit pre učiteľa. Geografia pre 9.ročník je v súlade s inovovaným ŠVP.

Slovenský jazyk pre 5.ročník, 1.diel - Pracovná učebnica - Kolektív autorov
8,55 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 5. ročník je prvým dielom série učebníc slovenského jazyka pre žiakov 5. – 9. ročníka základnej školy. Svojím originálnym a inovatívnym spracovaním nahliada na učivo z pohľadu detí s rozličnými typmi tvorivosti, inteligencie, schopností a záujmov. Tie vystupujú v úlohe sprievodcov jednotlivými kapitolami prvého a druhého dielu učebnice, čím sa učenie materinského jazyka stáva pre žiakov atraktívnym, motivujúcim a zábavným.

Jak řešit logické úlohy z matematiky - Marcela Sládková
8,77 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Jak řešit logické úlohy z matematiky - Marcela Sládková
8,77 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Užitečná kniha pro děti, které se v matematice setkávají s logickými úlohami a potřebují s nimi pomoci nebo se připravují na přijímací zkoušky. Kniha je rozčleněna do kapitol, které obsahují obdobné typy úloh různé obtížnosti, nechybí zde ukázky možného řešení, příklady na procvičení a výsledky.

Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ - Kristína Žoldošová
19,95 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ - Kristína Žoldošová
19,95 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Pracovná učebnica Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy je zostavená podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu prírodoveda.

Školní pravidla českého pravopisu - Marie Sochrová
7,30 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Školní pravidla českého pravopisu - Marie Sochrová
7,30 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Nově zpracovaná Školní pravidla českého pravopisu nejen pro žáky a studenty! Přehledně uspořádaný výklad pravopisných zásad umožní rychle se zorientovat a snadno pochopit dané pravidlo. 1. Pravopisná pravidla - vysvětlena stručně a srozumitelně - uvedeny příklady ze současné češtiny - zpracovaná v přehledných tabulkách 2. Pravopisný slovník - často užívaná a pravopisně obtížná slova - důraz na potřeby uživatelů - u většiny hesel praktické informace o tvarosloví a výslovnosti Dodatek MŠMT je zapracovaný přímo do výkladu a jednotlivých hesel.

Zbierka testov pre 7. ročník ZŠ slovenský jazyk a literatúra s podrobnými rozbormi - Renáta Lukačková
8,06 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Moderná učebná pomôcka na precvičenie vedomostí zo slovenského jazyka, slohu a literatúry podporuje praktické zvládnutie učiva v súlade so školskou reformou a novou učebnicou Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl/2. ročník 8-ročných gymnázií.Zbierka úloh rozvíja a zdokonaľuje zručnosti a schopnosti žiakov nevyhnutné na získanie čitateľskej gramotnosti prostredníctvom práce s vecnými aj umeleckými textami.Čitateľská gramotnosť je kľúčová nielen v predmete slovenský jazyk, ale aj v ostatných predmetoch a vzdelávaní všeobecne, pretože žiak má vedieť rôzne druhy textu nielen správne prečítať, ale aj vnímať jeho obsah, orientovať sa v ňom a rozumieť mu, vyhľadať potrebné informácie, odlíšiť dôležité od menej dôležitých, posúdiť a využiť získané informácie – vyvodiť príčiny, súvislosti a vzťahy, pochopiť symbolickú rovinu textu a umelecké prostriedky, vysvetliť ich obsah (pri umeleckých textoch) atď.

Prírodoveda pre 3.ročník ZŠ - pracovný zošit - Ivana Rochovská,Veronika Zvončeková
6,65 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Pracovný zošit prírodovedy pre 3. ročník základnej školy je zostavený podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Vhodne rozvíja prírodovednú gramotnosť na prvom stupni základnej školy. Moderne spracovaný pracovný zošit s inovatívnymi prvkami kopíruje obsahovú náplň učebnice a zmysluplne ju dopĺňa. Učebnica a pracovný zošit tvoria jeden celok, pracovný zošit slúži pre žiaka na tvorbu portfólia zo získaných pozorovaní pokusmi a bádateľskými aktivitami. Koncepcia je založená na bádaní, objavovaní a pozorovaní, žiaci získavajú vedomosti vlastnou činnosťou (najmä pokusmi). Tie si zaznamenávajú formou vlastných poznámok, nákresov, nalepovaním výstrižkov a obrázkov. Zapisujú si riešenia úloh z učebnice a výsledky bádania.

Hravé diktáty 3 - Mária Schürgerová,Lucia Kysilková
6,75 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Hravé diktáty 3 - Mária Schürgerová,Lucia Kysilková
6,75 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Publikácia Hravé diktáty 3 je zameraná na precvičovanie správneho písania a upevňovanie vedomostí zo slovenskej gramatiky na prvom stupni základnej školy. V nácvičných a kontrolných diktátoch sú obsiahnuté všetky gramatické javy, ktoré má žiak v treťom ročníku ovládať - slová s l, ĺ, r, ŕ, vybrané slová, slovné druhy (podstatné a prídavné mená, zámená). Súčasťou publikácie sú aj diktáty zamerané na opakovanie učiva. Druhá časť pozostáva z diktátov pre žiakov so špecifickými poruchami písania a pravopisu, ktorí majú nedostatočne rozvinutú alebo narušenú schopnosť vytvárať stereotypy písacích pohybov v spojení s obrazovými a zvukovými predstavami písmen a písacích celkov, a nedostatočnú schopnosť pamätať si a na podnet vybavovať písané štruktúry. Publikácia zohľadňuje predpísané požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu na zameranie, rozsah a náročnosť diktátov.

Kuliferdo: Spoluhlásky 1 - Kolektív autorov
4,65 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Kuliferdo: Spoluhlásky 1 - Kolektív autorov
4,65 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Súbor pracovných listov KuliFerdo – Spoluhlásky 1 je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť, potrebujú si zopakovať alebo zábavnou formou spoznávať písmená slovenskej abecedy. Konkrétne sú to spoluhlásky b, c, č, d, ď, dz, dž, f, g, h, ch, j, k. Pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií so zameraním na slovenský jazyk.