Správní řád. Komentář (2. vydání) - Kolektív autorov
62,06 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Správní řád. Komentář (2. vydání) - Kolektív autorov
62,06 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Nový komentář ke správnímu řádu se svým zpracováním vymyká již vydaným publikacím, na které otevřeně navazuje. Jeho cílem je poskytnout co nejpřehlednější výklad s důrazem na využitelnost a přínosnost v praxi. Autoři v maximální možné míře přibližují relevantní a aktuální judikaturu a správní praxi a přinášejí zcela konkrétní odpovědi na otázky, s nimiž se praxe potýká. Komentář je vhodný pro všechny, kteří se dostávají do kontaktu s veřejnou správou a správnímu orgány, ale stejně tak je užitečný pro aplikační praxi samotnou tj. úřady a úředníky, kteří se správním řádem pracují.

Repetitórium správneho práva procesného - Soňa Košičiarová
20,90 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Repetitórium správneho práva procesného - Soňa Košičiarová
20,90 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Autorka, profesorka Trnavskej univerzity v Trnave, predkladá Repetitórium správneho práva procesného ako doplnok k učebniciam správneho práva. Venuje sa aj témam, ktoré sú predmetom postupovej skúšky a štátnej skúšky zo správneho práva a jeho zmyslom je opakovanie študijných materiálov. Repetitórium je tak určené predovšetkým študentom práv. Cieľom repetitória je, aby sa čitateľ rýchlo zorientoval v systéme a predmete úpravy konania vo verejnej správe. Jednotlivé druhy konaní sú usporiadané systematicky. Na lepšiu orientáciu a zapamätanie sú vypracované jednoduché schémy. Do repetitória sú zaradené iba konania, v ktorých orgán verejnej správy vystupuje ako hlavný subjekt procesného postupu, teda iba tie postupy, ktoré sú výkonom verejnej správy. Svojím obsahom, tematickým zameraním systematickosťou a prehľadnosťou sa tak môže stať praktickou pomôckou nielen pre študentov, ale aj pre odborníkov, ktorí sa v praxi venujú rôznym druhom konaní vo verejnej správe.

Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy - Petra Melotíková
12,95 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů zejména při užití ve veřejné správě. Autorka se zaměřuje na analýzu aktuální právní úpravy a zpracovává problematiku i v evropském kontextu. Zabývá se jednotlivými aspekty ochrany osobních údajů i souvislostmi s právem na svobodný přístup k informacím. Dotýká se také některých otázek spojených s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Součástí výkladu jsou praktické příklady řešení ze soudní i správní praxe. Kniha umožňuje lepší pochopení důležitosti (a nevyhnutelnosti) ochrany osobních údajů a stane se tak užitečnou pomůckou nejen pro veřejnou správu, ale i širokou odbornou veřejnost.

Konanie vo veciach dohľadu - Kolektív autorov
22,61 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Konanie vo veciach dohľadu - Kolektív autorov
22,61 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Viac ako dvanásť rokov existencie integrovaného dohľadu nad finančným trhom spolu s vývojom vedy finančného práva inšpirovalo autorov k predloženiu monografie vzťahujúcej sa na vybrané právne aspekty regulácie konania vedeného Národnou bankou Slovenska. Publikácia je určená odbornej verejnosti, a to predovšetkým finančným inštitúciám, ktoré sú účastníkmi daného konania, ako aj advokátskym kanceláriám poskytujúcim klientom právne služby v danej oblasti.

Správny súdny poriadok - Komentár - Kolektív autorov
151,05 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Správny súdny poriadok - Komentár - Kolektív autorov
151,05 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Komentár k Správnemu súdnemu poriadku predstavuje svojím rozsahom, podrobnosťou výkladu a precíznym spracovaním jedinečnú publikáciu na trhu. Široký autorský kolektív tvorí 32 autorov, ktorými sú nielen bývalí členovia rekodifikačnej komisie, ale aj odborníci, ktorí s týmto procesom spätí neboli. Komentár svojím obsahom a rozsahom dopĺňa Veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku a Civilnému mimosporovému poriadku a je určený širokej odbornej verejnosti, najmä sudcom, prokurátorom, advokátom, advokátskym koncipientom, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií, firemným právnikom, podnikateľom či študentom. Kolektiv autorů Jana Bajánková, Blažo, Elena Berthotyová, Tomáš Čentík, Branislav Červenka, Jaroslav Čollák, Ladislav Duditš, Michal Ďuriš, Katarína Gešková, Jana Hatalová, Eduard Korpáš, Alexandra Kotrecová, Soňa Mesiarkinová, Jozef Milučký, Peter Molnár, Michaela Nosa, Ľubomír Pagáč, Petra Patayová, Petra Príbelská, František Sedlačko, Mária Srebalová, Peter Strapáč, Ján Škrobák, Robert Šorl, Juraj Vačok, Imrich Vozár, Marián Vrabko, Radka Zahradníková

Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR - komentár - Žaneta Surmajová,Boris Balog,Ján Svák
7,55 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Zákonná regulácia tvorby a prijímania právnych predpisov, osobitne zákonov, sa donedávna v Slovenskej republike zameriavala iba na rokovanie o návrhu zákona v parlamente a na jeho vyhlasovanie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ale nevzťahovala na prípravu návrhu právneho predpisu, na jeho obsahové náležitosti a požiadavky. Rok 2015 však priniesol pre tvorbu právnych predpisov na Slovensku zásadnú zmenu prijatím osobitného zákona, ktorý reguluje tvorbu právnych predpisov, čím na úrovni právnej sily zákona došlo k zakotveniu pravidiel pre tvorbu všeobecne záväzných právnych predpisov a ich vyhlasovania v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky tak predstavuje príspevok k skvalitneniu právneho poriadku Slovenskej republiky ako aj života jej občanov, podnikateľských súbjektov a ďalších osôb, ktoré na jej území pôsobia. Komentár obsahuje komplexný a ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, doplnený príkladmi a súvisiacou judikatúrou.

Verejná správa č. 1-2 2020 - Novela školského zákona, Cestná doprava, Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje - Kolektív autorov
3,33 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Novela školského zákona Cieľom novely školského zákona je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. Zvyšuje sa výška príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl vzhľadom na zmeny Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole. K akým ďalším zmenám dochádza v školstve sa dočítate v tomto čísle mesačníka. Zmeny v zákone o cestnej doprave Cestná doprava a všetko, čo s ňou súvisí, patrí do kompetencie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Cieľom novely zákona o cestnej doprave je vytvorenie vhodnejších podmienok v oblasti podnikania v taxislužbe, prijatie opatrení smerujúcich k predchádzaniu nelegálneho spôsobu podnikania v taxislužbe a zabezpečenie účinnejšej kontroly v tejto oblasti. Neprimerané obchodné podmienky Cieľom nového zákona je aj zapracovanie nových ustanovení upravujúcich neprimerané podmienky, zavedenie generálnej klauzuly neprimeranej podmienky a umožnenie predkladať anonymné podnety upozorňujúce na možné porušenie zákona. Ide o zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.

Správny poriadok. Komentár. (4. vydanie) - Peter Potásch,Janka Hasanová,Jana Vallová
84,55 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Štvrté, aktualizované vydanie komentára k Správnemu poriadku je významné nielen svojím doplneným, resp. prepracovaným obsahom, ale tiež zložením autorského kolektívu, pričom ide o uznávaných odborníkov nielen z akademickej oblasti, ale aj verejnej správy, súdnictva či advokácie. Výklad komentára reflektuje na zmeny v rozhodovacej praxi orgánov verejnej moci a reaguje aj na aktuálne doktrinálne trendy. Je určený širokej odbornej verejnosti, tak na strane správnych orgánov, ako aj na strane poskytovateľov právnych služieb (ako zástupcov účastníkov konania). Autori: Peter Potásch, Janka Hašanová, Jana Vallová, Jozef Milučký, Daniela Medžová

Zákon o správnom konaní Úzz, 11. vydanie 2022
3,14 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Zákon o správnom konaní Úzz, 11. vydanie 2022
3,14 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s právnym stavom k 1. januáru 2022.