Rozeznění času - Václav Maxmilián
14,69 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Rozeznění času - Václav Maxmilián
14,69 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Zkoumání podstaty estetických prožitků v díle francouzského modernisty Hledání ztraceného času Marcela Prousta představuje už sto let výzvu nejen pro badatele, ale především pro čtenáře, kterým je jeho extrémní rozsah často nezdolatelnou překážkou. Stejně jako jiní modernističtí spisovatelé (T. Mann, V. Woolfová, R. Musil) i Proust ve svém románu totiž zkoumá odlišné pojetí lidské zkušenosti než jeho předchůdci. Tyto skutečnosti upoutávají jeho pozornost a kradou jeho vědomí, které se nechává unášet hledáním podstaty prožívané reality. Václav Maxmilián analyzuje Proustovo vrcholné dílo s ohledem na otázky obecné estetiky. Předmětem autorova zájmu jsou především ona zastavení a prožitky, kdy se vypravěč snaží nahlédnout svou životní zkušenost v reflexi estetických vjemů. Kniha si klade za cíl nejen pomoci čtenáři seznámit se s Proustovým rozsáhlým a komplikovaným románem, ale také posloužit jako úvod do estetiky coby obecné teorie vnímání.

Růže je rosa e rose est růže - Záviš Šuman,Alice Flemrová
22,86 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Růže je rosa e rose est růže - Záviš Šuman,Alice Flemrová
22,86 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Kolektivní monografie Růže je rosa e rose est růže, věnovaná významnému romanistovi a překladateli Jiřímu Pelánovi, je soustředěna k tématu překladu jako stěžejního kulturního fenoménu. Narážka na proslulý verš Gertrudy Steinové v názvu knihy odkazuje na hlavní jazyková pole bádání a překladů Jiřího Pelána. Jubilejní pocta této mimořádné osobnosti evropského formátu, oceněné význačnými cenami v České republice, ve Francii a v Itálii, byla výchozím impulsem ke spolupráci pětadvaceti filologů působících na Akademii věd České republiky a pěti českých a třech zahraničních univerzitách. Mezioborový záběr odborníků na literatury různých evropských zemí, na filosofii i na lingvistiku a propojení zahraničních literatur a literatury české dává knize komparativní rozměr. Monografie se skládá ze tří částí, Překlad, Převod a Interpretace, a struktura kapitol postupuje od kritiky překladu a případových studií v první části, přes šířeji pojatý význam překladu v dějinách kulturní recepce v prostředním oddílu, po nejobecnější rovinu hermeneutického významu překladu, resp. převodu coby kulturního transferu. Ten je v závěrečné části nahlížen prismatem kontextualizace a výkladu textů či zájmem o adaptaci literárních topoi, a otevírá tak i metodologické otázky literárněhistorického výzkumu. Časově vytvářejí jednotlivá témata dlouhý oblouk, jenž se pne od pozdní antiky, přes středověk, Danta, renesanci, klasicismus, devatenácté století až po století jednadvacáté. Tento široký historický záběr podtrhuje nesporný význam literárního překladu jako nástroje dialogu mezi epochami, jazyky a kulturami s poukazem na jeho dynamickou roli prostředkující duchovní obnovu v evropské dimenzi.

Tematikus szótár német nyelvből - Tünde Szalai,Kolektív autorov
6,14 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Én. Én. Én. Én. - Miklós Magyar
7,63 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Én. Én. Én. Én. - Miklós Magyar
7,63 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Posztmodern írónak tekinthetjük Esterházyt? Magyar Miklós kötete erre a máig vitatott kérdésre keres lehetséges válaszokat. Következésképpen nem lehet és nem is kíván a téma minden kétségen felüli lezárása lenni. Sokkal inkább - összhangban azzal, ahogyan Esterházy maga is elhatárolódik alkotóművészetet merev kategorizálásától - olyan értelmezési módozatokat kínál, amelyeken keresztül az írói munkásság annak árnyaltságában, rétegzettségében tárulhat elénk. Az egyes fejezetek az intertextualitás, a humor, a sajátos olvasási lehetőségek, a nyelv egyszerre mesteri és játékos birtokba vételének kérdéseit tematizálják, miközben külön-külön és együttesen is közelebb vihetnek bennünket ahhoz, ki is az az Én. Én. Én. Én. Esterházy. "Pinta szerepként mondta: - Ezek a nők! Örömükben el-eltörik a mécses. Hát igen: napfény, patak, a sok kedves háziállat. Nagy a kísértés. - A természet öle - dörmögtem. - Öl - mondta fölösen valamelyikőnk. Fancsikó vészjóslóan forgatta el egymásion két kis virágkezét. - Megkértek, hogy holnap reggel 8-ig lennénk ha szívesek elhordani az irhánkat. - Hát hordjuk el - vonta meg a vállát Pinta, és alamuszin meglökte az asztalt. (Mit remélt?)"

Ruská literatura: setkání a konfrontace - Ivo Pospíšil
16,62 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Ruská literatura: setkání a konfrontace - Ivo Pospíšil
16,62 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Předkládaná monografie představuje síť textů směřujících od pojetí ruské literatury v dílech dvou zakladatelů slavistiky, zejména literárněhistorické, přes Karamzinovo budování novoruské literatury k podílu cizinců na utváření ruského písemnictví klasického i moderního, jež se týkají jak koryfejů ruské klasiky, jako jsou A. S. Gribojedov, F. M. Dostojevskij, M. Gorkij nebo i dlouho pozapomínaný N. S. Leskov, tak českých pohledů na novější literaturu druhé poloviny 20. století (V. Rasputin, J. Vodolazkin) nebo na působení Rusů či obecněji východních Slovanů v meziválečném Československu (Alfred Bem, Valerij Vilinskij, syn smluvního profesora Masarykovy univerzity Sergije Vilinského) a průhledů na dobu, jež byla ne zcela přesně nazvána obdobím stagnace (period zastoja), neboť i tu se objevovaly zajímavé diskuse s hodnotovými posuny, které často měly na další ruský vývoj klíčový vliv. A potom specifikum české literárněvědné rusistiky (Malá reflexe Jaroslav Burian), včetně Wollmanovy polemiky s Poláky o panslavismu, což v českém případě bývá často a nesprávně spojováno jen s Janem Kollárem. A poté problém terminologie aplikovaný právě na ruskou literaturu a pojednání o univerzalitě ruské literatury a také literární vědy ve spojitostí s její českou recepcí v 19.21. století, včetně různých kontroverzí, jež svazek uzavírá. Jestliže se česko-ruské vztahy dnes znovu dostávají do epicentra pozornosti a jde většinou o věci žhavě aktuální a politické povahy, jež nejsou dostatečně rozkryty a poznány mělo by to být i skromnou výzvou pro českou rusistiku k hlubinnému zkoumání tzv. ruského fenoménu obecně v srovnávacích souvislostech a dalších průnicích genologických, tematologických, ideologických, sociologických, antropologických a filozofických, tedy rámcově areálových. A také by mělo vést k poznání minulosti, jež může být využito i v pohledech na současnost a jež by mělo trvalejší charakter než dojmové a emocionálně laděné exkurzy. Berme tento svazek jako pokus přispět, byť jen malou měrou, k takovému pohledu a poznání.

Nejlepší hlavy mé generace - Allen Ginsberg
26,02 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Nejlepší hlavy mé generace - Allen Ginsberg
26,02 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

V roce 1977, po dvaceti letech od vydání Ginsbergovy přelomové básně Kvílení a Kerouacova kultovního románu Na cestě, se Allen Ginsberg rozhodl vyučovat kurs věnovaný literárním dějinám beatnické generace. Ginsberg znal všechny zásadní postavy beatnického hnutí osobně a sám výrazně ovlivnil veřejné mínění ohledně beatnických básníků a spisovatelů; těžko by se našel komentátor či historik, který by dokázal hovořit o počátcích i vývoji beatnické scény se srovnatelnou zasvěceností. Rozumí se samo sebou, že přednášky v podání této legendární osobnosti byly okořeněné necenzurovanými postřehy a k akademické suchopárnosti měly daleko. V knize Nejlepší hlavy mé generace Ginsberg vychází především z vlastní zkušenosti, popisuje svá první setkání s Kerouacem, Burroughsem i dalšími členy beat generation a nabízí vskutku neotřelý, kritický a přitom nesmírně živý pohled na jedno z nejvýznamnějších literárních hnutí dvacátého století.

Slovník ruskej literatúry 11. - 20. storočia - neuvedený,Margaréta Kontrišová
8,77 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Slovník predstavuje ruskú literatúru od najstarších čias do začiatku 21. storočia.

Utopismus, nebo realismus Komenského projektu nápravy věcí lidských? - Jan Hábl
15,11 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Cílem knihy je s hermeneutickou pokorou zkoumat Komenského vidění věcí lidských, a to v kontextu emendačním. Autoři chctějí ohledat možnosti a meze Komenského nápravného projektu. Badatelské otázky, které si v této knize kladou, jsou následující: Nakolik je relevantní Komenského vize nápravy věcí lidských ve 21. století? Jsou koncepty Porady realistické, respektive do jaké míry jsou realistické, tj. univerzálně platné a uplatnitelné pro lidstvo? Nebo byl Komenského projekt čirou utopií? Je možné problémy lidstva vůbec nějak napravit? Posunout kupředu? Vylepšit? Projekt přivedl ke společné práci třináct autorů, odborníků českých i zahraničních, kteří analyzují Komenského dílo ze tří perspektiv: historické, pedagogicko-psychologické a filosoficko-teologické. Historici si kladou tyto otázky: Jaké byly historické souvislosti vzniku Porady? Zdroje, vlivy? Co formovalo Komenského pojetí lidství a jeho nápravy? Pedagogové a psychologové analyzují edukační aspekt Porady. Jaké místo má Pampaedia v celkovém projektu nápravy? Jsou Komenského edukační plány realistické nebo utopické? Filosofové a teologové zkoumají myšlenkové či ideové pozadí Porady ptají se, z jakých filosofických, antropologických, teologických aj. východisek vyplývá Komenského emendační vize. Čtenáři se tak dostává do ruky text, který jedinečným způsobem nahlíží šíři Komenského zápasu o lidskost.

Nyelvtan - Kolektív autorov
21,39 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Nyelvtan - Kolektív autorov
21,39 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Az Osiris Nyelvtan a magyar nyelv rendszerét a legkorszerűbb funkcionális nyelvészet elméleti keretében és módszertanával mutatja be, a nyelvtant a magyar anyanyelvűek közösségéhez, nyelvi kommunikációjához és kultúrájához közel hozva. A Nyelvtan fő leíró fejezete a nyelvtani bevezető után a hangtan, a jelentéstan, az alaktan, a mondattan és a pragmatika. Ezeket a fő területeket a Nyelvtan szorosan egymásra vonatkoztatva, rendszer és használat egységében, hálózatosan tárgyalja, a beszélő emberek tudásának, kommunikációs szándékainak, nyelvi tevékenységeinek megfelelően. A Nyelvtan fontos elve a prototipikus és lényegi rendszerelemek részletező bemutatása, a szerkezet és a működés egységben történő tárgyalása, élőnyelvi adatok alkalmazásával, érthetőségre törekvő, magyarázó stílusban. Az Osiris Nyelvtan a magyar nyelv funkcionális kognitív alapú, teljességre törekvő leírását adja.

Anglicko-slovenský / S-A malý slovník - Kolektív autorov
3,32 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Anglicko-slovenský / S-A malý slovník - Kolektív autorov
3,32 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Slovník je koncipovaný tak, aby uľahčil prenikanie do tajomstiev jazyka, ktorý má azda najväčšiu šancu stať sa vďaka rozmachu výpočtovej techniky a automatickému spracovaniu údajov dorozumievacím jazykom ľudstva.

Chorvátčina slovníček
7,51 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Chorvátčina slovníček
7,51 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Charakteristika slovníka: - 30 000 hesiel - súčasná slovná zásoba - predložkové väzby a praktické príklady - prepis výslovnosti - ideálny na cesty aj štúdium

Historické hláskoslovie a tvaroslovie východo - slovenských nárečí (1957) - Izidor Kotulič
11,40 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Slovenskej i medzinárodnej kultúrnej a vedeckej verejnosti predkladáme kandidátsku dizertačnú prácu zosnulého slovenského jazykovedca Izidora Kotuliča (Sedlice, okr. Prešov, 5.1. 1927 - Pezinok 15.1. 2012). Historické hláskoslovie a tvaroslovie východoslovenských nárečí z r. 1957. Ide o prvé knižné vydanie diela, ktoré bádatelia poznajú takmer výlučne z početných bibliografických odkazov vo významnej monografii prof. Eugena Paulinyho, Kotuličovho učiteľa a školiteľa, Fonologický vývin slovenčiny (1963) a prostredníctvom nej sekundárne aj z ďalších prác, no málokto mal vôbec príležitosť skutočne sa zoznámiť s autorovými vedeckými úvahami a náhľadmi. Príčinou je skutočnosť, že dizertácia - ako sme s nemilým prekvapením zistili v začiatkoch práce na príprave jej knižného vydania - sa z dnes už neznámych príčin nenachádza vo fondoch žiadnej verejnej ani akademickej knižnice na Slovensku, v dôsledku čoho je digitalizácia a vydanie boli možné výlučne vďaka láskavému porozumeniu a ústretovosti pozostalej rodiny, ktorá poskytla jeden z troch súkromných exemplárov dizertácie (nie je vylúčené, že dnes už jediných zachovaných na Slovensku).

Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov - Juraj Glovňa
9,50 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

V publikácii šestnásť lingvistov slavistickej orientácie zo slovanských krajín, z Nemecka, Rakúska a USA prináša najnovšie výsledky z výskumu kodifikácii slovanských spisovných jazykov alebo pertraktuje už známe poznatky z tejto oblasti z iného uhla. V monotematickom zborníku Historický a sociologický kontext kodifiácií slovanských spisovných jazykov nájde čitateľ analýzy týchto slovanských jazykov: slovenčina, čeština, poľština, lužická srbčina, bulharčina, srbčina, macedónčina, ruština, bieloruština a ukrajinčina. Zborník je určený predovšetkým študentom slavistiky, lingvistom ale aj širšiemu okruhu záujemcov.

Na rozhraní světů - Tereza Dědinová
18,03 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Na rozhraní světů - Tereza Dědinová
18,03 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Kolektivní odborná monografie obsahuje příspěvky jednadvaceti autorů k reflexi fantastického vyjádření v literární a divadelní tvorbě. Pět tematických oddílů (O utopičnosti v literatuře, Sdílení příběhu, světa a jazyka, Ke kořenům nejen české fantastiky, Kreativita a fantastičnost - příběhy nejen pro děti, Středoevropská postmoderna) představuje možnosti zkoumání fenoménu fantastična z hlediska literární teorie a historie, divadelní a kognitivní vědy, filozofie a komparatistiky. Široké pojetí fantastična uplatněné v knize umožnilo zaměřit se na žánrové i nežánrové podoby fantastiky, a přispět tak k překlenutí do značné míry umělé hranice mezi nimi.

Česko - německý odborný konverzační slovník cestovního ruchu - Bohuslav Balcar
10,94 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Unikátní, tematicky řazený slovník mapující celou oblast cestovního ruchu – podrobné kapitoly zabývající se oborovým členěním cestovního ruchu, dovolenou u moře i na horách, poznáváním památek, dopravou, hotelnictvím, gastronomií, různými druhy aktivní turistiky, kulturou a mnoha dalšími odvětvími se vztahem k cestovnímu ruchu, jako např. pojištěním, zdravotnictvím a.d. • nezbytný pomocník všech profesionálů působících v tomto odvětví • vhodná pomůcka při studiu oboru cestovního ruchu • nejkomplexnější slovník pro cestovatele Slovník má doporučení Evropské unie, České centrály cestovního ruchu a Ministerstva pro místní rozvoj, slouží m.j. jako učební pomůcka v některých odborných školách.

Veľký nemecko-slovenský technický slovník A-L 1.diel - Ivan Krenčey,Anna Krenčeyová
46,98 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Veľký nemecko-slovenský technický slovník A-L 1.diel Slovník je určený na profesionálnu prekladateľskú prácu. Vďaka zatriedeniu všetkých termínov do odborov v ktorých sa odborný výraz prednostne používa získava slovník osobitnú kvalitu a môže sa stať dobrou pomôckou aj pre začínajúcich prekladateľov alebo pre tých ktorí sú okolnosťami prinútení popasovať sa s odborným technickým textom hoci sú orientovaní iným smerom... Nemecká podoba slov zodpovedá novému pravopisu. Terminologický materiál sme čerpali z dôveryhodných originálnych nemeckých a slovenských prameňov z vlastnej prekladateľskej praxe a z konzultácií s nemeckými rakúskymi a švajčiarskymi odborníkmi. Do slovníka sme zaradili aj mnohé odlišné rakúske a švajčiarske termíny. Celkom nové slová sme získavali z originálnych nemeckých dokumentov a zo spoľahlivých materiálov z Internetu. Bázovým slovníkom je nemecko-slovenský slovník slovensko-nemecký vznikol jeho elektronickým preusporiadaním selekciou a doplnením... Dr. Ivan Krenčey

Cesty českého historického myšlení ke strukturalismu - Veronika Středová
10,22 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Výbor textů především meziválečné provenience české humanitní vědy byl uspořádán tak, aby čtenářům přiblížil postupné pronikání strukturalismu do českého historického myšlení. Antologie je tvořena výňatky z rozsáhlejších publikací i kratších studií J. Slavíka, I. A. Bláhy, J. L. Fischera, J. Mukařovského, Z. Kalisty a F. Kutnara, jejichž výklady historických skutečností nesou přinejmenším stopy strukturalistických inspirací, a to počínaje nepatrnými podněty až po zřetelné strukturalistické formulace. Je opatřena úvodní teoretickou studií, v níž autorka vysvětluje způsoby, jakými byl strukturální výkladový princip historickým myšlením a historickou vědou absorbován, a ukazuje důsledky tohoto interpretačního přístupu pro výklad historických skutečností.

River Basin Management - Milan Čistý
4,43 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
River Basin Management - Milan Čistý
4,43 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Designed to give practicing professionals the required knowledge and exposure to a range of skills used in the sustainable and integrated management of the water resources in large drainage basins.

Társalgás színesen francia nyelven - Kolektív autorov,Mike Hillenbrand
6,78 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

"A Társalgás színesen sorozat segítséget nyújt, hogy gördülékenyen tudjon társalogni idegen nyelven. A legfontosabb szavaknak, kifejezéseknek és azok kiejtési átiratának köszönhetően az idegen nyelvi kommunikáció gyerekjátékká válik. A kötetet ajánljuk kezdő és újrakezdő nyelvtanulóknak, utazóknak és külföldön munkát vállalóknak egyaránt." (A Kiadó) A kötet tartalma: - átlátható, témák szerinti elrendezés - hasznos szófordulatok, mondatok - modern, átfogó tematikus szókincs - kiejtés átirata magyar betűkészlettel - információs blokkok: országismeret, nyelvi tippek - teljes kétirányú szószedet betűrendben - képes szótár

Társalgás színesen olasz nyelven - Kolektív autorov,Mike Hillenbrand
7,49 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

"A Társalgás színesen sorozat segítséget nyújt, hogy gördülékenyen tudjon társalogni idegen nyelven. A legfontosabb szavaknak, kifejezéseknek és azok kiejtési átiratának köszönhetően az idegen nyelvi kommunikáció gyerekjátékká válik. A kötetet ajánljuk kezdő és újrakezdő nyelvtanulóknak, utazóknak és külföldön munkát vállalóknak egyaránt." (A Kiadó) A kötet tartalma: - átlátható, témák szerinti elrendezés - hasznos szófordulatok, mondatok - modern, átfogó tematikus szókincs - kiejtés átirata magyar betűkészlettel - információs blokkok: országismeret, nyelvi tippek - teljes kétirányú szószedet betűrendben - képes szótár

Német-Magyar alapszótár - Kamilla Olaszy
7,27 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Német-Magyar alapszótár - Kamilla Olaszy
7,27 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

A Német-Magyar alapszótár célja, hogy a kezdő és középhaladó (A1, A2 és B1 szinten lévő) nyelvtanulóknak segítséget nyújtson a német nyelv szavainak megtanulásához. 7750 címszó található benne. Ezek az alapszókincshez tartoznak, illetve fontosak a nyelvtanulók számára. A szótár ... Folytatás ›› felöleli a Magyarországon használatos nyelvkönyvek szóanyagát, és szép számmal tartalmazza a német és a magyar nyelv új szavait. Közli a szavakról a legfontosabb nyelvtani ismereteket - névelőhasználat, névszóragozás, vonzatok, rendhagyó múlt idejű igealakok -, így egy-egy szó mondatba illesztéséhez jelentős útmutatót ad. Az érvényben lévő német helyesírás előírásait követi. A kötetben található 450 rajz vizuális segítséget nyújt ahhoz, hogy a szótárforgató egy-egy német szó magyar megfelelőjét elsajátítsa. A kiadványt a kezdő nyelvtanulók mellett ajánljuk mindazoknak, akik már tanulták a német nyelvet, de szükséges, hogy felelevenítsék tudásukat. Azok is haszonnal forgathatják, akik rövidebb-hosszabb ideig német nyelvterületen vállalnak munkát. A(z) Német-Magyar alapszótár (Könyv) szerzője Olaszy Kamilla.

Tanuljon Héberül
6,45 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Tanuljon Héberül
6,45 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Ez a könyv a 2000 leggyakrabban használt szó és kifejezés listáját tartalmazza, a napi beszélgetésekben előforduló gyakoriságuk szerint rendezve. A gyors haladás és a motiváltság fenntartása érdekében a szótár a 80/20-as szabályt követve először az alapvető szavak és mondatszerkezetek elsajátítását biztosítja. Kinek érdemes megvenni a könyvet?Ez a könyv olyan motivált kezdő és középhaladó héber nyelvtanulóknak szól, akik hajlandóak napi 15-20 percet szavak tanulására fordítani. A szótár egyszerű felépítése annak köszönhető, hogy minden szükségtelen dolgot kivettünk belőle, lehetővé téve, hogy a nyelvtanuló kizárólag azokra a részekre koncentrálhasson, amelyek a lehető legrövidebb idő alatt segítenek a legnagyobb mértékű haladást elérni. Egy olyan kezdő vagy középhaladó szinten lévő nyelvtanuló számára, aki hajlandó napi 20 percet a tanulásra szánni, ez a könyv valószínűleg a legjobb befektetés, amit el lehet képzelni. Le lesz nyűgözve, hogy a mindössze néhány hetes napi gyakorlással milyen gyors haladást fog elérni! Kinek nem ajánljuk a könyvet?Ez a könyv nem haladó szintű héber nyelvtanulóknak készült. Ebben az esetben látogasson el honlapunkra, vagy keressen rá a még nagyobb szókészletet tartalmazó héber szótárunkra, amely azon haladó nyelvtanulók számára is hasznos témák szerint került felosztásra, akik bizonyos területeken javítani szeretnék nyelvi felkészültségüket.Továbbá, ha olyan teljes körű héber tankönyvet keres, amely végigvezeti az héber nyelvtanulás különböző lépésein, akkor ez a könyv valószínűleg nem önnek szól. Ez a könyv csak szavakat tartalmaz, ezért a vásárlónak más forrásokból vagy nyelvtanfolyamokon kell megtanulnia olyan dolgokat, mint a nyelvtan és a kiejtés. A könyv erőssége abban rejlik, hogy az alapvető szókészlet gyors elsajátítására összpontosít, nem pedig olyan információkra, amelyeket sokan elvárhatnak egy hagyományos nyelvkönyvtől. Kérjük, ezt vegye figyelembe a vásárlás során! Hogyan használjuk a könyvet?Ez a könyv ideális esetben napi szinten használatos, és az egyes munkamenetekben meghatározott számú oldal áttekintése szükséges. A könyv 50 szóból álló részekre oszlik, ami lehetővé teszi a lépésről lépésre történő fejlődést. Tegyük fel például, hogy jelenleg a 101-től 200-ig tartó szólistát tekinti át. Amikor már elég jól ismeri a 101-től 150-ig terjedő lista szavait, elkezdheti tanulni a 201-250 pontok tartalmát, majd a következő nap elhagyhatja a 101-től 150-ig tartó lista tanulását és folytathatja a 151-250 közötti szavakkal. Így lépésről lépésre haladhat a könyvben, és nyelvi készségei minden egyes elsajátított oldallal fejlődni fognak.

Tanuljon Malájul - Gyorsan / Egyszerűen / Hatékonyan
5,04 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Tanuljon Malájul - Gyorsan / Egyszerűen / Hatékonyan
5,04 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Ez a könyv a 2000 leggyakrabban használt szó és kifejezés listáját tartalmazza, a napi beszélgetésekben előforduló gyakoriságuk szerint rendezve. A gyors haladás és a motiváltság fenntartása érdekében a szótár a 80/20-as szabályt követve először az alapvető szavak és mondatszerkezetek elsajátítását biztosítja. Kinek érdemes megvenni a könyvet?Ez a könyv olyan motivált kezdő és középhaladó maláj nyelvtanulóknak szól, akik hajlandóak napi 15-20 percet szavak tanulására fordítani. A szótár egyszerű felépítése annak köszönhető, hogy minden szükségtelen dolgot kivettünk belőle, lehetővé téve, hogy a nyelvtanuló kizárólag azokra a részekre koncentrálhasson, amelyek a lehető legrövidebb idő alatt segítenek a legnagyobb mértékű haladást elérni. Egy olyan kezdő vagy középhaladó szinten lévő nyelvtanuló számára, aki hajlandó napi 20 percet a tanulásra szánni, ez a könyv valószínűleg a legjobb befektetés, amit el lehet képzelni. Le lesz nyűgözve, hogy a mindössze néhány hetes napi gyakorlással milyen gyors haladást fog elérni! Kinek nem ajánljuk a könyvet?Ez a könyv nem haladó szintű maláj nyelvtanulóknak készült. Ebben az esetben látogasson el honlapunkra, vagy keressen rá a még nagyobb szókészletet tartalmazó maláj szótárunkra, amely azon haladó nyelvtanulók számára is hasznos témák szerint került felosztásra, akik bizonyos területeken javítani szeretnék nyelvi felkészültségüket.Továbbá, ha olyan teljes körű maláj tankönyvet keres, amely végigvezeti az maláj nyelvtanulás különböző lépésein, akkor ez a könyv valószínűleg nem önnek szól. Ez a könyv csak szavakat tartalmaz, ezért a vásárlónak más forrásokból vagy nyelvtanfolyamokon kell megtanulnia olyan dolgokat, mint a nyelvtan és a kiejtés. A könyv erőssége abban rejlik, hogy az alapvető szókészlet gyors elsajátítására összpontosít, nem pedig olyan információkra, amelyeket sokan elvárhatnak egy hagyományos nyelvkönyvtől. Kérjük, ezt vegye figyelembe a vásárlás során! Hogyan használjuk a könyvet?Ez a könyv ideális esetben napi szinten használatos, és az egyes munkamenetekben meghatározott számú oldal áttekintése szükséges. A könyv 50 szóból álló részekre oszlik, ami lehetővé teszi a lépésről lépésre történő fejlődést. Tegyük fel például, hogy jelenleg a 101-től 200-ig tartó szólistát tekinti át. Amikor már elég jól ismeri a 101-től 150-ig terjedő lista szavait, elkezdheti tanulni a 201-250 pontok tartalmát, majd a következő nap elhagyhatja a 101-től 150-ig tartó lista tanulását és folytathatja a 151-250 közötti szavakkal. Így lépésről lépésre haladhat a könyvben, és nyelvi készségei minden egyes elsajátított oldallal fejlődni fognak.

Etymológia záhadná aj zábavná - Ivana Krekáňová
17,19 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Etymológia záhadná aj zábavná - Ivana Krekáňová
17,19 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Ako súvisí králik s Karolom Veľkým? Čo má Dunčo s Dunajom a Elvis Presley s punkom? Prečo sú nanuk a pexeso výsostne československé slová? Čo majú larva a babôčka spoločné s mytologickými bytosťami? Pátranie po pôvode slov vás môže zaviesť na mnohé nečakané miesta aj do rôznych zákutí dejín. V knihe Etymológia záhadná aj zábavná sa napríklad dozviete, že huncút bola kedysi mimoriadne vulgárna nadávka alebo že šumafuk a kuš sú výpožičky z francúzštiny. Pátranie po prvotnom význame slov nám ukáže, prečo je pedagóg otrok a trieda stádo oviec, a často narazíme na bizarné súvislosti, ako napríklad, že provokácia bola kedysi výhradne mužskou záležitosťou. Odhalíte veľa slov vypožičaných z gréčtiny a latinčiny, ale aj z mnohých iných prekvapivých jazykov. Etymológia je nielen fascinujúca, ale aj poučná, pretože odkrýva historické súvislosti a to, ako sa s meniacim sa svetom mení aj náš jazyk. A často je to nielen poučné, ale aj úsmevné.

Cvičenia z anglického jazyka pre 9. ročník základn - Klaudia Ježová,Monika Srnková
5,04 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Publikácia pre deviatakov pomôže preveriť si vedomosti z anglického jazyka, ktoré doteraz žiaci nadobudli počas vyučovania angličtiny na základnej škole a zároveň úspešne zvládnuť celoslovenské testovanie Monitor 9 z anglického jazyka, ktoré ich čaká v najbližších rokoch.Cvičenia sú zostavené a vybrané podľa požiadaviek ISCED 2, ako aj spoločného európskeho referenčného rámca pre úroveň A2.Cvičebnica je rozdelená na tri časti: časť A ponúka cvičenia z gramatiky podľa gramatických druhov a časť B prácu s textom. Doplnková, posledná časť C, je určená najmä pedagógom a prináša niekoľko diktátov na precvičenie písania v anglickom jazyku. Súčasne slúži na nácvik správneho posluchu pri tzv. "false friends" - homonymách.

Slabika a její hranice v češtině - Aleš Bičan
11,00 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Slabika a její hranice v češtině - Aleš Bičan
11,00 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Kniha přináší komplexní rozbor slabikování češtiny. Obecná část jednak podává co nejaktuálnější a nejpodrobnější přehled poznatků o slabice, její podstatě, roli a postavení v jazyce, jednak obdobným způsobem pojednává o problematice slabikování. Autoři následně nabízejí vlastní pohled na určení slabičné hranice, jenž je sice aplikován na češtinu, ale díky jeho obecnosti ho lze užít i v dalších jazycích. Provedené experimenty a fonotaktické analýzy zkoumají slabičné hranice v rámci čtyř základních aspektů zvukové stránky jazyka – z hlediska artikulace, akustiky, percepce i fonologie. Na základě získaných poznatků autoři v závěrečné části stanovují foneticky i fonologicky informovaný model slabikování zahrnující jednak preferenční, jednak kategoriální pravidla pro určování slabičných hranic v češtině.

Dějiny ruské moderny - Miluše Zdražilová,Alena Machoninová
34,83 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Dějiny ruské moderny - Miluše Zdražilová,Alena Machoninová
34,83 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Literárněhistorická práce rusistky Miluše Zadražilové (19372012) je výsledkem jejího celoživotního profesního i osobního zájmu o epochu, již nejčastěji charakterizovala slovy nervní či exaltovaná. Jedná se o přelom 19. a 20. století, který byl v Rusku prožíván v apokalyptickém očekávání konce jakožto počátku nové éry. Autorka toto zlomové období nejen kulturních dějin čtenářům zpřítomňuje především prostřednictvím literatury, avšak přihlíží i k dalším uměleckým druhům divadlu, výtvarnému umění, hudbě nebo tanci. Dějiny totiž chápe jako sumu vzájemně se prostupujících textů a pouze nezbytnost utřídit bohatý materiál ji nutí sledovat jednotlivé proudy samostatně. Ve svém výkladu se soustřeďuje zejména na tvorbu zástupců pozdního realismu, moderny a avantgardy, a přes jejich původně deklarovanou protichůdnost pátrá po skrytých spojitostech. Detailně rekonstruuje dobový kontext, který také konfrontuje s pozdější, současnou recepcí i výzkumem. A tak monografie psaná na přelomu 20. a 21 století přináší též naléhavou a neskrývaně subjektivní výpověď o autorčině vlastní době.

Nemecko-slovenský, slov.-nem.slovník - Kolektív autorov
3,32 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Nemecko-slovenský, slov.-nem.slovník - Kolektív autorov
3,32 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Viac než 11000 hesiel, zákl. pravidlá výslovnosti, nové pravidlá nemeckého pravopisu.

Nemecko-slovenský slovensko-nemecký slovník - 2. vydanie - Eleonóra Kovácsová
18,89 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Slovník je určený pre všetky typy škôl a širokej verejnosti, pri výbere a spracovaní hesiel autorky uprednostnili moderné výrazy z oblasti každodennej komunikácie, vedy, techniky, práva, ekonomiky, obchodu, kultúry, politiky, športu. Lexika je doplnená gramatickým aparátom, príkladmi a frazeologickými spojeniami. Slovník obsahuje aj stručný prehľad gramatiky a zoznam silných slovies.

Čas, postavy, román - Klára Kudlová
18,24 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Čas, postavy, román - Klára Kudlová
18,24 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Pojmy čas (vyprávění), postava a román neumožňují intelektuálnímu čtenáři ani badateli rychlé a efektní polapení. Rodí se totiž ze složité syntézy — sdílená zkušenost s lidmi, časem a narací se zde vetkává do pojmového myšlení a řeči, celému procesu přitom vládne jen svobodný zákon literatury. Monografie Čas, postavy, román podniká do prostoru této syntézy jedinečnou výpravu. Využívá při tom hermeneutické modely převzaté z Ricśurova Času a vyprávění, ale též výsledky kognitivní naratologie. Výsledkem je neotřelé nasvícení (možností) románové teorie a interpretace.