8,06 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Moderná učebná pomôcka na precvičenie vedomostí zo slovenského jazyka, slohu a literatúry podporuje praktické zvládnutie učiva v súlade so školskou reformou a novou učebnicou Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl/2. ročník 8-ročných gymnázií.Zbierka úloh rozvíja a zdokonaľuje zručnosti a schopnosti žiakov nevyhnutné na získanie čitateľskej gramotnosti prostredníctvom práce s vecnými aj umeleckými

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Moderná učebná pomôcka na precvičenie vedomostí zo slovenského jazyka, slohu a literatúry podporuje praktické zvládnutie učiva v súlade so školskou reformou a novou učebnicou Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl/2. ročník 8-ročných gymnázií.Zbierka úloh rozvíja a zdokonaľuje zručnosti a schopnosti žiakov nevyhnutné na získanie čitateľskej gramotnosti prostredníctvom práce s vecnými aj umeleckými textami.Čitateľská gramotnosť je kľúčová nielen v predmete slovenský jazyk, ale aj v ostatných predmetoch a vzdelávaní všeobecne, pretože žiak má vedieť rôzne druhy textu nielen správne prečítať, ale aj vnímať jeho obsah, orientovať sa v ňom a rozumieť mu, vyhľadať potrebné informácie, odlíšiť dôležité od menej dôležitých, posúdiť a využiť získané informácie – vyvodiť príčiny, súvislosti a vzťahy, pochopiť symbolickú rovinu textu a umelecké prostriedky, vysvetliť ich obsah (pri umeleckých textoch) atď.

Slovenský jazyk

Vitajte na našej webovej stránke zameranej na slovenský jazyk pre stredné školy! Tu nájdete všetky potrebné informácie a pomôcky pre lepšie porozumenie a ovládanie slovenského jazyka.

Naša kategória Slovenský jazyk je špeciálne určená pre stredoškolákov, ktorí sa chcú zlepšiť v písaní a gramatike slovenského jazyka. Ponúkame rôzne tipy a triky, ako sa efektívne učiť gramatiku, ako rozšíriť svoje slovné zásoby a ako písaním textov zlepšiť svoje vyjadrovacie schopnosti.

Na našej stránke budete mať prístup k rôznym cvičeniam a testom, ktoré vás naučia správne používať gramatické štruktúry a slová v kontexte. Nájdete tu aj príklady dobrých študentských esejí a slohových prác, ktoré vám poslúžia ako inšpirácia pre vlastné písanie.

Okrem toho ponúkame aj odkazy na užitočné online zdroje, slovníky a gramatické príručky, ktoré vám pomôžu s hľadaním správnych výrazov a riešením jazykových problémov. Sme tu pre vás, aby sme vám poskytli potrebnú podporu a ďalšie informácie, ktoré vám umožnia rozvíjať sa v slovenskom jazyku.

Nemusíte sa báť, že vás to bude nudiť! Na našej stránke si môžete prečítať aj zaujímavé články o histórii slovenského jazyka, o jeho rozšírení vo svete a o jeho individuálnych charakteristikách. Možno objavíte niečo zaujímavé, čo vás prirodzene motivuje a posunie vás vpred vo vašom jazykovom vzdelávaní.

Vzhľadom na našu odbornú prípravu v oblasti pedagogiky a lingvistiky sme presvedčení, že naša stránka je pre vás ideálnym miestom na nájdenie všetkých potrebných informácií o slovenskom jazyku pre stredné školy. Navštívte nás čo najskôr a začnite svoju cestu k jazykovej dokonalosti ešte dnes!

Autor Renáta Lukačková
SLOVENSKA_POSTA 1,99 €
SLOVENSKA_POSTA_NAPOSTU_DEPOTAPI 1,99 €
EXPRES_KURIER 2,99 €
ZASILKOVNA 2,09 €

Píš s Mimom pre 1. ročník - Lýdia Virgovičová,Zuzana Virgovičová Píš s Mimom pre 1. ročník - Lýdia Virgovičová,Zuzana Virgovičová

Píš s MIMOM je cvičný zošit určený na prvé nacvičovanie písaných písmen pre pravákov i ľavákov. Celostranové rozloženie nácviku malých a veľkých písaných písmen umožňuje bezstresový a diferencovaný tréning. Deti s neistou grafickou motorikou majú dostatok priestoru na postupný nácvik podľa vlastného tempa. Systematický nácvik písania grafém pomáha deťom upevniť a zautomatizovať si správnu formu písaných

Pravopisné chytáky, Slovenčina - Pre žiakov 4. ročníka základných škôl - Eva Dienerová Pravopisné chytáky, Slovenčina - Pre žiakov 4. ročníka základných škôl - Eva Dienerová

Pracovný zošit je určený žiakom 4. ročníka základných škôl. Zábavnou formou im pomôže pochopiť a precvičiť si gramatiku predpôn, vybraných slov, spodobovania, ako aj pravidlá, týkajúce sa ohybných i neohybných slovných druhov. Pomocou ilustrácií, rozdielov medzi slovami, ukážok správnych i nesprávnych výrazov, úloh i diktátov naučí žiakov písať správne. Svojím obsahom tiež obohacuje slovnú zásobu dieťaťa,

Nauč sa gramatiku - Úlohy na precvičovanie slovenčiny pre žiakov 3. ročníka základných škôl - Anna Holovačová Nauč sa gramatiku - Úlohy na precvičovanie slovenčiny pre žiakov 3. ročníka základných škôl - Anna Holovačová

Nauč sa gramatiku - Úlohy na precvičovanie slovenčiny pre žiakov 3. ročníka základných škôl

Príprava na Testovanie 5 – slovenský jazyk a literatúra - Dana Kovárová,Alena Kurtulíková Príprava na Testovanie 5 – slovenský jazyk a literatúra - Dana Kovárová,Alena Kurtulíková

Na 40 stranách sa žiaci stretnú s gramatickými a pravopisnými cvičeniami, ale aj rôznymi úlohami zameranými na prácu s textom. Každá dvojstrana sa začína východiskovým textom, z ktorého vyplývajú všetky úlohy. Texty zahrnujú široký záber: beletriu, odborný text, krátke útvary či nesúvislé texty. Úlohy sú rôznorodé, logicky usporiadané a prepojené s inými predmetmi, čo napomáha pochopeniu daného gramatického

Pomocník z literatúry 7 ZŠ a 2 GOŠ - Pracovný zošit - Jarmila Krajčovičová Pomocník z literatúry 7 ZŠ a 2 GOŠ - Pracovný zošit - Jarmila Krajčovičová

Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ. Ponúka množstvo rôznorodých úloh a pomáha žiakovi upevňovať a precvičovať si učivo literárnej výchovy 7. ročníka ZŠ/2. ročníka GOŠ v škole, ako aj počas domácej prípravy alebo opakovania. Žiaci si precvičia prácu s textom na rôznych úrovniach. Rôznorodosť prístupu k textu

Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 4. ročník ZŠ - Eva Dienerová Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 4. ročník ZŠ - Eva Dienerová

Poučné, ale zároveň aj veselé texty ponúkajú žiakom pravopis predpôn, vybraných slov, spodobovanie spoluhlások, pravopis vlastných podstatných mien, skloňovanie podstatných aj prídavných mien, zámen, čísloviek či časovanie slovies aj neohybné slovné druhy. Prostredníctvom nich si osvojujú žiaci potrebné gramatické zručnosti a vedomosti. Svojím obsahom cvičenia určite nadchnú žiakov k učeniu. Úlohy

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ - Eva Dienerová Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ - Eva Dienerová

Diktáty sú zamerané predovšetkým na vybrané slová, ale obsahujú aj kapitoly s ohybnými slovnými druhmi (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky a slovesá) a opakovaním jednotlivých celkov. Nácvičné diktáty rozvíjajú a upevňujú nadobudnuté vedomosti, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka. Sú súčasťou Pravopisných cvičení pre 3. ročník ZŠ. Zodpovedajú

Precvičujeme si vybrané slová - pre žiakov druhého stupňa základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom 2. vydanie - Renáta Somorová Precvičujeme si vybrané slová - pre žiakov druhého stupňa základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom 2. vydanie - Renáta Somorová

Stretávate sa v textoch s vybranými slovami a stále neviete úplne všetko, dokonca sa kde-tu objavujú vo vašich písomnostiach aj dajaké chybičky? Pripravili sme pre vás publikáciu, ktorá vám poskytne základné poznatky o vybraných slovách. Postupne sa s vybranými slovami zoznámite, naučíte sa ich, precvičíte si ich, zopakujete a osvojíte si pravopis. Publikácia Precvičujeme si vybrané slová je pripravená

Testy zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacie skúšky na osemročné gymnázia - Monika Áčová,Libuša Bednáriková Testy zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacie skúšky na osemročné gymnázia - Monika Áčová,Libuša Bednáriková

Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Pracovný zošit šetrí čas a energiu pri hľadaní vhodných učebných pomôcok, podkladov či iných materiálov učiteľom, ale aj rodičom a samotným žiakom.Súčasťou pracovného zošita je aj stručné zhrnutie základných

Slovenčina základnej školy v kocke - Renáta Somorová Slovenčina základnej školy v kocke - Renáta Somorová

Publikácia predstavuje ucelený prehľad učiva zo slovenského jazyka v rámci základnej školy a nižších ročníkov gymnázií aj stredných škôl. Dôležité definície a gramatické javy sú farebne vyznačené a k učivu sa uvádzajú vzorové príklady a ukážky. Kapitoly obsahujú aj kontrolné otázky, úlohy a ich riešenia v závere každej témy. Praktickou prílohou sú Testy s otázkami, ktoré si žiaci a učitelia môžu stiahnuť

Prečítanka - Lenka Vymazalová Prečítanka - Lenka Vymazalová

Máte doma prváka alebo prváčku, ktorí by si už chceli všeličo prečítať sami, no nepoznajú ešte všetky písmenká? Prečítanku pre prvákov si prečítať dokážu, pretože pracuje iba s časťou abecedy, ktorá sa postupne rozširuje podľa toho, ako si deti písmená a hlásky osvojujú v škole. Milé ilustrácie a zaujímavé úlohy pomôžu Vášmu prvákovi alebo prváčke zvládnuť abecedu s úsmevom. Publikácia od začiatku

Šlabikár - 1. časť + kartónová príloha - Kamila Štefeková,Romana Culková,Zuzana Takáčová Šlabikár - 1. časť + kartónová príloha - Kamila Štefeková,Romana Culková,Zuzana Takáčová

Obľúbený šlabikár autorského kolektívu Kamila Štefeková, Romana Culková a Zuzana Takáčová sme prispôsobili potrebám žiakov, preto sa vám predstavuje v pozmenenej vizuálnej podobe. Hoci ilustrácie sa líšia iba v maličkostiach, výraznejšia zmena nastala v grafike. Tá je jemne farebná a je primeranejšia deťom v tejto vekovej kategórii. Obsahovo a metodicky sa šlabikár nezmenil. Charakteristika šlabikára

Otestuj sa 5 zo slovenského jazyka a literatúry - Kolektív autorov Otestuj sa 5 zo slovenského jazyka a literatúry - Kolektív autorov

Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ: • kvalitný učebný materiál na zopakovanie si učiva zo slovenského jazyka a literatúry, • zbierka testov určená na opakovanie učiva zo SJL na Testovanie 5, • v publikácii nájdete profesionálne vypracované testy podľa jednotlivých tematických celkov zo SJL. Testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP.

Záložka - Slovné druhy - Petr Kupka Záložka - Slovné druhy - Petr Kupka

Prehľadne spracované slovné druhy vrátane príkladov a názorných ilustrácií.

Cvičebnica slovenského jazyka pre stredoškolákov - Nataša Galková Cvičebnica slovenského jazyka pre stredoškolákov - Nataša Galková

Príručka obsahuje:vstupný test na overenie zručnosti práce s gramatickými úlohami, pracovné listy, korektorské cvičenia, dopĺňacie cvičenia, v ktorých žiaci získajú zručnosti v rámci jednotlivých jazykových rovín: hláskoslovie, morfológia aj syntax, záverečné testy z hláskoslovia, morfológie a syntaxe; testy v závere úloh danej jazykovej roviny sú nástrojom (seba)hodnotenia výkonu žiaka, súhrnné pracovné

Zbierka testov pre 6. ročník ZŠ Zbierka testov pre 6. ročník ZŠ

Moderná učebná pomôcka na precvičenie vedomostí zo slovenského jazyka, slohu a literatúry podporuje praktické zvládnutie učiva v súlade so školskou reformou a novými vzdelávacími plánmi. Nové učivo aj opakovanie precvičuje v nadväznosti na kapitoly v novej učebnici Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl (2009). Podrobný rozbor úloh žiakovi ponúka vysvetlenia, návody a rady, ako postupovať pri

Pravopisné križovatky Vybrané slová - Zdeněk Topil,Chroboková Dagmar,Kristýna Pravopisné križovatky Vybrané slová - Zdeněk Topil,Chroboková Dagmar,Kristýna

Pravopisné križovatky – vybrané slová vychádza v edícii Ach tá slovenčina nakladateľstva Tobiáš. Edícia prináša súbory cvičení, prostredníctvom ktorých sa žiaci naučia ako postupovať pri riešení gramatických javov, napríklad pravopis i/y po obojakých spoluhláskach v strede slova; na konci slova; ako sa orientovať v stavbe slova.... Všetko si môžu následne precvičovať a fixovať. Úlohy sú spracované

Diktáty pre 5.ročník PZ – 1.diel - Júlia Machánová,Klára Meňhert Klausitz Diktáty pre 5.ročník PZ – 1.diel - Júlia Machánová,Klára Meňhert Klausitz

Pracovný zošit pre piatakov nielen na tréning pravopisu, ale aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Je zameraný na upevňovanie učiva zo slovenského jazyka, na opakovanie gramatických javov a na rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov 5. ročníka ZŠ.

Precvičovanie pravopisu pre 2. ročník ZŠ - Kolektív autorov Precvičovanie pravopisu pre 2. ročník ZŠ - Kolektív autorov

Pracovný zošit Precvičovanie pravopisu pre 2. ročník sa zameriava na precvičovanie rôznych gramatických javov, s ktorými sa žiaci oboznamujú v tomto ročníku - mäkčene, dĺžne, rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások, mäkkých a tvrdých spoluhlások, osvojenie si dvojhlások, delenie slov na slabiky, precvičovanie abecedy. Tematicky teda vychádza z preberaného učiva slovenského jazyka a pripravený je

Populárne produkty

Peprmintky a velký test věrnosti (Schröderová, Patricia) (česky)
1,52 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Time in the Shadows (Khalili Laleh)
27,00 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Therapeutic Eurythmy for Children (Vogel Anne-Maidlin)
26,24 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Brave New World (Huxley Aldous)
8,08 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Career Guide for Creative and Unconventional People (Eikleberry Carol)
12,28 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Path to Genocide (Browning Christopher R)
18,12 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Strategic Innovation Management (Tidd Joe)
59,20 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
You Are What You Wear (Baumgartner Jennifer J.)
15,24 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Joyce in Court (Hardiman Adrian)
11,92 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
TAPAS DE ESPANA
13,92 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Chánova hrobka - Matthew J. Kirby,Kateřina Niklová
9,36 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Olasz-Magyar Kisszótár + NET - Gyula Herczeg,Kolektív autorov
11,88 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Voxi Mlčící pacientka (audiokniha)
12,34 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
S Radkou na cestách - Radka Darebná
12,21 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Pozornost - Daniel Goleman
10,95 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Lumbální spinální stenóza - Blanka Adamová Mičánková
17,86 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
OneHotBook Oko světa (Kolo času 1) - audiokniha
36,52 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024