Gyakorló magyar nyelvtan + szójegyzék / A Practic - Tamás Görbe,Kolektív autorov
19,67 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

A Gyakorló magyar nyelvtan magyarul tanulók és tanítók számára készült. A könyv száztíz fejezetben mutatja be a magyar nyelv legfontosabb - és a nyelvtanulók számára legtöbb nehézséget okozó - jelenségeit. A tankönyv szemléletes nyelvtani összefoglalóit feladatok követik, amelyek az adott nyelvtani aspektust jellegzetes szituációkban mutatják be. A gyakorlatok tehát a nyelvtani rögzítés mellett tematikus szókincsbővítésre is lehetőséget adnak. A nagyobb egységeket ismétlő feladatsorok zárják. A Gyakorló magyar nyelvtan elsősorban a Közös Európai Referenciakeret B1 szintjének nyelvtanára és szókincsére összpontosít, de mivel átfogóan tárgyalja a magyar nyelv minden lényegesebb nyelvtani aspektusát, a kezdő szinttől a felsőfokig, önállóan és csoportban is jól használható. A könyvhöz megoldókulcs tartozik.

Svet - prírodné zložky a oblasti zeme - A3 karta
1,71 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Svet - prírodné zložky a oblasti zeme - A3 karta
1,71 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Tematické mapy sveta a náučné tabuľky s učivom o hydrosfére, pedosfére a krajinnej sfére stvoria obsah náučnej tabule pre výuku zemepisu na II. stupni ZŠ. Prednú stranu didaktickej pomôcky tvorí mapa sveta so zakreslením úmorí oceánov, s prietokmi najväčších riek, oceánskymi javmi, ale i štatistickými informáciami týkajúcimi sa vodného obalu Zeme - hydrosféry. Súčasťou je i znázornenie kolobehu vody v prírode. Didaktická pomôcka napomáha na mapách vyhľadať svetové oceány, najvýznamnejšie svetové moria, rieky, jazerá... bezodtokové oblasti. Na zadnej strane sú mapy sveta s vyznačenými typmi pôd, krajinné sféry a tiež informácie, ktoré majú uľahčiť žiakom orientáciu v pojmoch, ako napr. zloženie pôdy, typy a štruktúra pôd, usporiadanie rastlinstva v závislosti na zemepisnej šírke a nadmorskej výške, lokalizovať rozsah najvýznamnejších pôdnych typov.

Slovné druhy - číslovky - A4 karta
0,86 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Slovné druhy - číslovky - A4 karta
0,86 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Náučná tabuľa Číslovky rozširuje našu ponuku náučných tabúľ o slovných druhoch. Je vytvorená podľa rovnakých zásad ako iné náučné tabule z tohto tematického okruhu. Prehľadná, farebne spracovaná tabuľka, ktorá okrem vymenovania čísloviek obsahuje aj vety s príkladmi a vhodné ilustrácie, napomáha žiakom ľahšie si osvojiť určovanie druhov čísloviek. Druhá strana je venovaná skloňovaniu základných čísloviek a pravidlám ich písania v texte.

Zábavná čeština - Iva Nováková
7,54 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Zábavná čeština - Iva Nováková
7,54 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Další z populárních sešitů autorky Ivy Novákové. Ta sestavila učební látku českého jazyka pro druhé třídy do podoby zábavných křížovek a doplňovaček. Děti se procvičí v určování slabik, pravopise, hledání nadřazených a podřazených slov, doplňování větných celků, sestavování smysluplného textu. Procvičí si čtení a užití jazyka v různých sociálních kontextech. Pracovní sešit je primárně určen žákům druhých tříd, může ale sloužit dobře i šikovným prvňáčkům, nebo jako opakovací sešit pro žáky třetích tříd. Iva Nováková je absolventka střední odborné školy výtvarné, zaměřuje se na tvorbu pro děti. Je autorkou zábavných a didaktických doplňovaček, hádanek, omalovánek a vystřihovánek. V Portále vyšly mimo jiné její knihy Zábavný pravopis, Čtu a vím o čem, Počítej a lušti, Počtář Pepík Popleta, S penězi si poradíme.

Élémantaire faits de France - A3 karta
1,71 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Élémantaire faits de France - A3 karta
1,71 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Přehledná a praktická učební pomůcka do předmětu zeměpis, pro střední školy.

Psychologie - 1. díl - Jarmila Kelnarová,Eva Matějková
10,17 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Psychologie - 1. díl - Jarmila Kelnarová,Eva Matějková
10,17 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Učebnice psychologie podává teoretický výklad obecné psychologie, seznamuje s metodologií, zabývá se vývojovou psychologii, základy pedagogiky a základy sociální psychologie. Informace jsou zpracovány v rozsahu odpovídajícím požadavkům kladeným na studenty zdravotnických oborů.Studenti tak získají kvalitní základ pro mezipředmětové vztahy a pro další studium zaměřené na psychologii osobnosti, sociální a zdravotnickou psychologii.

Pády a pádové otázky - A4 karta
0,86 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Pády a pádové otázky - A4 karta
0,86 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Praktická didaktická pomôcka napomáha zvládnuť učivo z tvaroslovia a prispieva k lepšiemu osvojeniu a používaniu správnych gramatických tvarov v ústnom prejave. Je vhodná na trvalé vyvesenie.

Dejiny literatúry - stredovek - A3 karta
1,71 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Dejiny literatúry - stredovek - A3 karta
1,71 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Obojstranná náučná tabuľa o európskej a slovenskej stredovekej literatúre je vhodná na začlenenie do školského vzdelávacieho programu v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, dejepis, ale aj výtvarná výchova. Je teda vhodnou pomôckou na realizáciu medzipredmetového prístupu vo vzdelávaní na 2. stupni ZŠ a na gymnáziách. Prehľadné členenie slovenskej stredovekej literatúry je doplnené o vhodný obrazový materiál, časovú priamku a historické udalosti, ktoré pomáhajú ľahšie pochopiť literárne a historické súvislosti.

Doprava v RJ - A4 karta
0,86 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Doprava v RJ - A4 karta
0,86 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Súbor náučných tabúľ Konverzácia je určený predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín ruštiny hravým spôsobom, ale i na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie. Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva. Konverzačné náučné tabule majú zábavnou formou rozvíjať rečové zručnosti, zvyšovať úroveň vyjadrovania, podporovať aktivitu, predstavivosť a tvorivý prístup žiakov. Podstatnú zložku obsahu náučnej tabule Oblečenie a počasie tvoria pútavé a zároveň zábavné ilustrácie, ktoré rozširujú slovnú zásobu približne o 100 nových slovíčok.

Hmyz I. diel - A4 karta
0,86 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Hmyz I. diel - A4 karta
0,86 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Obsah nástennej náučnej tabule tvorí okrem základnej charakteristiky triedy hmyzu aj jeho prehľadné členenie na podtriedy a rady. Žiaci sa ich naučia rozoznávať a rozlišovať pomocou množstva zobrazených živočíšnych druhov. Hlavná časť tabule zobrazuje vonkajšiu a vnútornú stavbu tela včely medonosnej, rozmnožovanie a nepriamy vývoj potomstva hmyzu s premenou nedokonalou a dokonalou.

Perný den (učební text, audio CD, výkladový slovník, cvičení) - Jiřina Bartošová
14,11 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Knížka obsahuje lidové písničky, které jsou ideální na procvičování výslovnosti problematických hlásek a hláskových skupin. O proti běžným mluvním cvičením mají výhodu v tom, že jsou melodické, rytmické, snadno zapamatovatelné, zajímavé a navíc zprostředkují kulturní dědictví. Kromě těchto písní určených primárně pro nácvik správné výslovnosti obsahuje knižka také sbírku písní tématických, které mohou sloužit jako doplněk k výuce a východisko k diskusi a dalším aktivitám. Navíc knížka obsahuje bonus v podobě CD autorských písniček Petra Nedvěda, který nahrál doprovodné CD. Knížka je primárně určena studentům češtiny. Díky nahrávce a doplňujícím cvičením se dá využít při skupinové i individuálních jazykových kurzech i při samostudiu. Mohou ji využívat dospelí i děti pod vedením učitele. Knížka lze jiste využít také ve třídách, kde se setkávájí rodilí i nerodillí mluvčí češtiny.

Tepelné dělení materiálu. Řezání plazmou - Tomáš Dolejský
8,08 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Tepelné dělení materiálu. Řezání plazmou - Tomáš Dolejský
8,08 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Obsah: 1.Úvod 2.Doporučená příprava 3.Bezpečnost a požární ochrana 4.Nauka o materiálu 5.Základy elektrotechniky 6.Princip plazmového řezání 7.Plazmová zařízení 8.Technologie řezání plazmou 9.Vady řezu

Vybrané faktory - Libuše Ludíková
8,93 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Vybrané faktory - Libuše Ludíková
8,93 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Práce vznikla na základě dlouhodobé výzkumné činnosti realizované na Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci. Problematika kvality života osob se speciálními potřebami je zde zkoumána z rozličných úhlů pohledu. Skupina osob se speciálními potřebami je široce heterogenní, což se sebou přináší nutnost analýzy kvality života s ohledem na specifika, která jednotlivé kategorie postižení přináší. V práci jsou prezentovány některé z výzkumů, které ukazují na problematiku kvality života vybraných skupin osob se speciálními potřebami.

Eli publishing Pb3 Braucht Hilfe + CD-ROM (A1)
5,70 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Eli publishing Pb3 Braucht Hilfe + CD-ROM (A1)
5,70 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Pb3 Braucht Hilfe + CD-ROM (A1)

Svetové a národné dejiny - Daniel Gurňák
12,35 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Svetové a národné dejiny - Daniel Gurňák
12,35 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Školský dejepisný atlas je určený najmä pre žiakov základných a stredných škôl, ale je vhodný i pre ostatných záujemcov o svetové i národné dejiny. Na 104 mapách prehľadne zobrazuje predovšetkým vývoj politickej mapy Európy a sveta od najstarších čias až do súčasnosti. Okrem vývoja štátov však zachytáva i významné momenty z vývoja hospodárstva, či šírenia náboženstiev. Mapy sú zoradené približne chronologicky tak, aby sa striedali svetové a národné dejiny vo vzájomných súvislostiach. Mapy dopĺňa množstvo obrázkov s krátkymi popismi, ktoré približujú jednotlivé mapované obdobia a niektoré významné udalosti zachytené na mapách. Orientáciu v čase uľahčujú časové osi a farebné okraje strán. Hoci ide o dejepisný atlas, je maximálne aktuálny nielen pokiaľ ide o spracovanie starších období, no predovšetkým v spracovaní najaktuálnejších udalostí súčasnosti – obsahuje viacero dosiaľ nepublikovaných máp týkajúcich sa vojnových migrácií v Európe, vojny na Ukrajine, či vývoja európskej integrácie, preto je vhodným doplnkom i k štúdiu iných spoločenských vied okrem histórie.

Hry s textom (nielen) pre dyslektikov - Katarína Loulová
7,70 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Hry s textom (nielen) pre dyslektikov - Katarína Loulová
7,70 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Táto knižka je určená predovšetkým deťom s problémami v čítaní?– nie len pre deti, ktorým už bola diagnostikovaná vývinová porucha učenia?– dyslexia –, ale aj pre deti, ktoré nemajú dostatočnú predstavu o obsahu prečítaného deja?– teda problémom je tzv. čítanie s porozumením. Texty v knižke sú vytlačené väčšími písmenami a dvojfarebne, rozdelené po slabikách pre jednoduchšie čítanie aj pre tých, ktorí majú ešte stále problém tiež s plynulosťou čítania.

Panik yok! - Zuzana Hadrová
4,90 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Panik yok! - Zuzana Hadrová
4,90 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Zaujala vás turečtina a rádi byste se naučili alespoň základy tohoto netradičního jazyka? Panik yok! je přesně ta kniha, která by vám mohla pomoci! Tato útlá učebnice obsahuje vše od výslovnosti, přes tvorbu vašich prvních tureckých vět až po samotná cvičení, díky kterým si vše dopodrobna procvičíte. Učebnice je doprovázena jak obrázky, tak zajímavostmi o Turecku a turecké kultuře. Nechybí ani bonusové dodatky, jako je např. ozkoušený turecký recept.

Francia nyelvtan - Enikő Vida
4,67 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Francia nyelvtan - Enikő Vida
4,67 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

A kiadványt ajánljuk minden nyelvtanulónak és a francia nyelvtan iránt érdeklődőknek

Crow Love: Középkezdő A2 - Kolektív autorov
2,49 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Crow Love: Középkezdő A2 - Kolektív autorov
2,49 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

A Crow Love elsősorban azoknak a játékos kedvű nyelvtanulóknak szól, akik vagy voltak valaha, vagy éppen most szerelmesek, esetleg a későbbiekben kívánnak szerelembe esni. Haszonnal forgathatják mindazok, akik gyengéd értelmeiket és/vagy heves indulataikat angolul szeretnék kifejezni.

Matematika pro bystré a nadané žáky 1 - Irena Budínová,Růžena Blažková,Milena Vaňurová,Helena Durnová
8,77 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Rozvíjejte nadějné matematiky O knize: Máte ve svém okolí matematicky nadané či šikovné dítě, které rádo řeší různé matematické a logické úlohy? Potřebovali byste získat inspiraci k tvoření dalších a dalších úloh? Pak je tato kniha určena právě pro vás. Dočtete se v ní o zkušenostech autorek s prací s nadanými dětmi a najdete v ní řešené úlohy a také mnoho cvičení, která dětem můžete zadávat, ať už jste učitelé, rodiče či prarodiče. O týmu: Jsme členky týmu z Katedry matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Po mnoho let pracujeme s nadanými dětmi prvního stupně ZŠ a pozorujeme jejich individuální projevy. Připravovaly jsme pro ně pracovní listy, které jsme poté podrobně analyzovaly a díky tomu jsme získaly ucelený přehled o různých přístupech nadaných a bystrých žáků k matematickým úlohám. Realizovaly jsme Kurz pro mimořádně matematicky nadané děti na Katedře matematiky PdF MU, díky němuž jsme poznaly zajímavá specifika matematicky nadaných dětí. Tvořily jsme pracovní tým s doc. Šárkou Portešovou z FSS MU a získaly mnoho dalších zajímavých zjištění o nadaných dětech. Rády bychom se o své zkušenosti podělily s těmi, pro které mohou být nejpřínosnější – zejména s rodiči a učiteli nadaných dětí. Publikace je velmi přehledně koncipována. Nabízí cenné množství příkladů logicky a didakticky jasně uspořádaných, obsahuje metodické poznámky a klíč k řešení úloh. Stává se tak skvělým pomocníkem pro všechny učitele a učitelky, kteří chtějí poskytnout svým nadaným a šikovným dětem pestrou nabídku podnětů pro tříbení jejich matematického myšlení, pro „lámání hlavy“, pro vítězství nad problémem, nad sebou samým. Knížku mohu doporučit rovněž i rodičům, kteří chtějí svým dětem umožnit prožít dobrodružství ve světě čísel, grafů, krychlových staveb a dalších matematických témat. - PaedDr. Ivana Janoušová, učitelka na 1. stupni ZŠ

C++ bez předchozích znalostí - David Matoušek
12,21 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
C++ bez předchozích znalostí - David Matoušek
12,21 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Chcete začít s programováním v C++? Nenašli jste zatím publikaci, která by vše vysvětlila jednoduše od úplných základů? C++ bez předchozích znalostí nevyžaduje žádné dřívější zkušenosti s programováním.Jednoduchou formou na příkladech se postupně seznámíte se základy programovacího jazyka C++, na kterých budete poté stavět u pokročilejších témat a vlastních projektů. Naučíte se pracovat s nejrůznějšími datovými typy, řídit tok programu, pracovat se soubory, zpracovávat výjimky, ladit a testovat. Zkušený autor vás provede i základy objektově orientovaného programování, v závěru knihy pak nechybí popis vývojového prostředí.Publikace vás mimo jiné seznámí s tématy:- Proměnné, datové typy, operátory a výrazy- Větvení programu a cykly- Pole, řetězce, ukazatele a funkce- Práce se vstupem a výstupem programu- Direktivy, paměťové třídy a modulární programování- Přetěžování funkcí a operátorů- Zpracování výjimekČtenáři si mohou na adrese http://knihy.cpress.cz/K2223 pod odkazem Soubory ke stažení stáhnout soubory se zdrojovými kódy použitými v knize.O autorovi:David Matoušek se věnuje programování v jazyce C++ již více než 20 let. Programuje aplikace pro operační systém Windows pomocí nástrojů C++ Builder, Visual C++ a Dev-C++, kromě toho se zabývá i programováním mikrokontrolérů řad Atmel, PIC a 8051. V současné době působí na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.

Úkoly pro školáky s kamarády strašidláky - Andrýsková Jitka
7,30 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Úkoly pro školáky s kamarády strašidláky - Andrýsková Jitka
7,30 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

V první třídě si děti osvojí velké množství znalostí a dovedností. Jsou to pro ně nové věci, které je třeba zvládnout a důkladně procvičit tak, aby nástup do druhého ročníku nepřinášel zbytečný stres a obavy. Zároveň je velmi důležité, aby si děti uchovaly svoji přirozenou zvídavost, zájem o vše nové, zkrátka aby je jejich školní práce bavila, aby se rády učily. Tento sešit nabízí možnost zábavným způsobem procvičit učivo 1. třídy. Dobrodružně laděný komiksový příběh vtáhne děti do děje, seznámí je s kamarády strašidláky, s nimiž prožijí mnoho zajímavého. Prozkoumají strašidlácký svět, seznámí se s vodníkem i ježibabou, s Bílou paní i čarodějem a mnoha dalšími. Dokonce navštíví i podivnou strašiškolu, kde si vyzkoušejí, jaké to je být strašidlem a jaké to je plnit všechny strašidlácké úkoly. Přitom si děti procvičí čtení, psaní i počítání, vyřeší četné logické i vědomostní úkoly, zapojí paměť a nakonec vyřeší i jednu velkou pohádkově-strašidláckou záhadu.

jQuery pro neprogramátory - Ondřej Baše
19,07 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
jQuery pro neprogramátory - Ondřej Baše
19,07 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Chcete své webové stránky změnit na interaktivní a živou prezentaci, se kterou budou její návštěvníci rádi pracovat? Naučte se pomocí knihovny jQuery UI vytvářet funkčně bohaté a uživatelsky přívětivé weby, na něž se budou jejich uživatelé rádi vracet. V devíti kapitolách se postupně seznámíte se základy knihoven jQuery a zejména jQuery UI, na které navazují další, pokročilejší techniky. Autor vám na řadě praktických a plně funkčních příkladů ukáže, jak webové prezentaci přidat další funkce, které návštěvníkovi stránek zpříjemní jejich čtení a používání. Dozvíte se, jak vylepšit svůj web o praktické prvky (formuláře, galerie, multimédia), jejichž používání bude návštěvníky bavit a nevyžene je při prvním špatně zadaném vstupu. Publikace vás mimo jiné naučí: * Měnit vzhled stránek pomocí motivů * Rozmístit navigaci a zpřehlednit tak webovou prezentaci * Kontrolovat data zadaná do formulářů * Implementovat do webové aplikace přesouvání prvků myší * Vypisovat seznamy a umožnit jejich další řazení * Přidat na stránky multimediální obsah * Vytvořit uživatelsky přívětivou fotogalerii O autorovi: Ondřej Baše je zkušený programátor webových aplikací, které vyvíjí především s použitím jazyků JavaScript, PHP, HTML a CSS. Při vývoji využívá i oblíbených knihoven jQuery a jQuery UI. Přeložil také řadu titulů o webových technologiích.

Sedmilhář Josífek - Daniela Krolupperová
7,30 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Sedmilhář Josífek - Daniela Krolupperová
7,30 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Lež má krátké nohy! Oblíbená knížka pro všechny začínající čtenáře! Prvňáček Josífek je malý neposlucha, rád si vymýšlí a často i lže. A ne a ne se to odnaučit. Rodiče s ním mají velké trápení, a tak se rozhodnou, že s lhaním udělají rázný konec. O jarních prázdninách Josífek prožije pekelný týden. A co si rodiče na svého sedmilháře vymysleli? Přečtěte si už sami!

Görög társalgás - Kolektív autorov
10,93 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Görög társalgás - Kolektív autorov
10,93 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Lehetővé tesszük Önnek a kommunikációt utazásai során a mindennapi helyzetekben és vészhelyzetekben egyaránt, még akkor is, ha az adott nyelvben teljes kezdőnek számít. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük. Tartalom: - 2600 mondat és szókapcsolat - 1600 szó témák szerint - 6000 szótári címszó - Kiejtés - Ajánlások és figyelmeztetések - Hasznos mellékletek

Programujeme v Pythonu - Mgr. Peter Kučera
7,50 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Programujeme v Pythonu - Mgr. Peter Kučera
7,50 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Chcete poznat nový populární programovací jazyk? Víte, že s programovacím jazykem Python pracují i v Googlu, Faceboooku a CERNu? Nabízíme vám novou učebnici, která dodržuje nejen didaktické zásady, ale zároveň podporuje kreativitu a hravost, která je v každém z nás. Učebnice je překladem populární slovenské učebnice. Vychází z potřeb aktivních učitelů, kteří se setkávají v Klubu učitelů informatiky vedeným autorem. Autor učebnice vyučuje 15 let informatiku na gymnáziu v Bratislavě, vede Klub učitelů informatiky, v rámci kterého realizuje školení jazyka Python pro učitele. Spolupracuje na přípravě studentů učitelství informatiky FMFI UK v Bratislavě, aktivně spolupracuje i na vytváření vzdělávacích programů a při posuzování učebnic. Své zkušenosti z vyučování programování v různých programovacích jazycích využil i při tvorbě učebnice. Autorovi záleží na zvyšování kvality předmětu informatika. Na Slovensku spolupracuje se Státním pedagogickým ústavem, Národním ústavem certifikačních měření a jinými institucemi a školami. S jeho prací jste se mohli setkat prostřednictvím IT Fitness testů pro základní školy, které se překládají a upravují z původního slovenského znění. Učebnice je určena pro studenty středních škol, nejen pro maturanty. Je názorná, obsahuje řadu praktických úkolů, využívá grafické prostředí knihovny tkinter. Studenti se na začátku naučí kreslit grafické útvary, používat cyklus a větvení, ovládat program klávesnicí a myší. V závěru budou tvořit animace a jednoduché hry. Učebnice obsahuje i soubor úkolů na opakování a ukázku závěrečného testu.

Naučme se hospodařit - Petr Šulc
3,55 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Naučme se hospodařit - Petr Šulc
3,55 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kniha Naučme se hospodařit- nově s doložkou MŠMT, seznamuje malé školáky ve věku od 10 let se světem financí. Charakterizuje základní pojmy, popisuje způsoby, jak peníze použít, vysvětluje základní principy hospodaření. Publikace je zaměřena především na praktické procvičení nových informací ze světa financí v podobě matematických úloh, které jsou nedílnou součástí každé kapitoly. Publikace je vhodná pro děti od 9 let.

Magyar-Angol Egyetemes Kéziszótár - Péter A. Lázár,Kolektív autorov
32,85 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

jól használható általános szótár -keresést könnyítő színek, áttekinthető felépítés -modern szókincs és példaanyag -nyelvváltozatok -77 000 címszó 97 000 jelentéssel; 2500 címszóváltozat -203 000 angol fordítás; 32 000 kifejezés illetve példa -összetéveszthető magyar-angol szópárok (álbarátok) kiemelése -nyelvhasználati ablakok -tanulást segítő mellékletek -Magyar-brit-amerikai miniszótár

Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés - Németül (MP3 formátumú CD melléklettel) - Éva Becze
10,93 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

A régóta nagy népszerűségnek örvendő német "Társalgás, szituációk, képleírások" című könyv teljesen új és bővített változata hatékony és eredményes felkészülést biztosít az alap- és középfokú nyelvvizsgák (BME, ECL, Euro, Goethe-Zertifikat, ORIGO, ÖSD, Pannon, Társalkodó, ... Folytatás ›› TELC stb.), valamint a középszintű érettségi szóbeli részére. A könyv tartalma és újdonságai: - valamennyi feladathoz teljesen kidolgozott megoldás; - szó- és kifejezés-gyűjtemény feladatonként, hogy ne kelljen a szótárban keresgélni; -a különböző vizsgaszinthez tartozó feladatok világos jelölése és elkülönítése (A = B1 ill. alapfok, K = B2 ill. középfok); - nagy számú, korunk szükségleteihez igazodó társalgási és szituációs feladat; - az 55 kidolgozott szituációs mintafeladat mellett ugyanennyi feladat önálló megoldásra; - külön részfejezetek a szituációs feladatok és képleírások alapvető szókincsének elsajátítására; - képleírás-feladatok gondolatébresztő és szemléletes képekkel; - 20 db., a vizsgák gyakorlatát követő hallás utáni szövegértés teszt; - hanganyag CD-mellékleten (mp3-as formátumban) a társalgási, szituációs és hallás utáni szövegértés feladatok szövegeivel, anyanyelvi beszélők tolmácsolásában. A(z) Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés - Németül (MP3 formátumú CD melléklettel) (Könyv) szerzője Becze Éva.

Můj dům, moje planeta - Tomáš Houška
2,10 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Můj dům, moje planeta - Tomáš Houška
2,10 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Pracovní sešit k průřezovému tématu Enviromentální výchova. Vodítko pro realizaci dlouhodobého mezipředmětového projektu, nosné téma se opírá o látku dějepisu (středověk), nejčastěji tedy bude využitelný pro učitele v sedmém ročníku ZŠ nebo paralelních ročnících víceletých gymnázií. Součást řady pracovních sešitů a učebnic Země, lidé, civilizace. Pracovní sešit je postavený tak, aby ho mohl učitel využít buď celý nebo jeho části jako doplněk k jiné výuce, nebo na jeho základě mohl postavit komplexnější dlouhodobý projekt, v ideálním případě, aby na projektu mohli spolupracovat učitelé různých předmětů vyučujících v téže třídě. Pracovní sešit je vymyšlen tak, aby byl maximálně "samoobslužný" žáky. Učitelé také mohou tento pracovní sešit využívat jako nadstavbový materiál, díky němuž nadaní žáci ZŠ mohou samostatně zpracovávat rozšiřující učivo. Vydavatel počítá s tím, že učitelé si z této kopie pracovního sešitu budou pro žáky operativně tisknout potřebné kopie, případně samostatné pracovní listy, cena tedy obsahuje licenci pro nelimitované množství vytištěných kopií použitých v rámci jedné školy.