Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí, 2.vyd. - Kolektív autorov
9,69 €
Uvedená cena je platná k 29.05.2024

Cvičebnice obsahuje desítky praktických příkladů motivovaných skutečnými případy, a to zejména z úseku stavebního práva, posuzování vlivů na životní prostředí, integrované prevence znečišťování, práva na informace o životním prostředí, ochrany ovzduší, vody, půdy atd. Každá sada příkladů je doplněna přehledem platných právních předpisů a kontrolními otázkami. Publikace je určena pre- i postgraduálním studentům právnických fakult i dalších VŠ, které se zabývají právem životního prostředí.

Politický a právní rámec evropské integrace - Ivo Šlosarčík
23,93 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Politický a právní rámec evropské integrace - Ivo Šlosarčík
23,93 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva - Ladislav Briestenský
14,25 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Každé obecné zastupiteľstvo predstavuje jedinečnú zostavu osôb, čo sa premieta do rozmanitosti názorov a záujmov. Ako transformovať jedinečnú zostavu osôb obecného zastupiteľstva na kooperujúci tím a docieliť tak maximálnu efektívnosť ich zasadnutí? Odpovede na túto otázku prináša publikácia Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Netradičný pohľad na zdanlivo jasnú tému vychádza z bohatých skúseností autora s vedením zasadnutí obecných zastupiteľstiev a dôverného poznania najčastejších problémov. Obsah publikácie je rozvrhnutý do krátkych, no obsahovo výdatných kapitol, ktoré sú vhodne doplnené príkladmi, odporúčaniami, praktickými skúsenosťami a stručnou rekapituláciou. Detailne spracované témy súvisiace s prípravou, zabezpečením a priebehom zasadnutia poskytujú vyčerpávajúci pohľad na zložitý proces a poskytujú návod, ako ho zefektívniť. Autor sa nevyhýba ani konfliktom počas zasadnutia obecného zastupiteľstva, ako aj zasadnutiam počas krízovej situácie. Publikácia je venovaná najmä poslancom obecných zastupiteľstiev, starostom a zamestnancom obecných samospráv, ale zaujme aj občanov, ktorí chcú lepšie porozumieť chodu obecného zastupiteľstva.

Základy mezinárodního práva veřejného - Ondřej Jan
21,88 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Základy mezinárodního práva veřejného - Ondřej Jan
21,88 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024

Tato učebnice je uceleným kurzem mezinárodního práva veřejného, jak je vyučováno na právnických fakultách v České republice. Publikace vykládá základní obecné pojmy mezinárodního práva veřejného a seznamuje čtenáře s jeho jednotlivými odvětvími. V knize lze najít vysvětlení témat jako jsou např. subjekty mezinárodního práva, obyvatelstvo a jednotlivci, definice mezinárodního práva veřejného a jeho prameny, státní území, mezinárodní prostory, mezinárodněprávní ochrana životního prostředí, státní orgány pro mezinárodní styky, mezinárodní orgány a organizace, mezinárodněprávní odpovědnost a donucení, právo mezinárodní bezpečnosti a právo ozbrojených konfliktů a mnohé další. Nová skripta jsou určena zejména studentům právnických fakult a dalších vysokých škol, kde se vyučuje mezinárodní právo veřejné. Lze je doporučit i odborníkům a dalším zájemcům o tento studijní obor.

Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva verejného 2. časť - Kolektív autorov
14,54 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Praktická príručka na semináre z medzinárodného práva verejného obsahuje viaceré dôležité medzinárodné zmluvy vzťahujúce sa na problematiku medzinárodného práva verejného. Praktická príručka má dve časti, pričom jej obsah pokrýva základné a dôležité okruhy problémov, ktoré sú predmetom úpravy medzinárodného práva verejného, vrátane problematiky štátu ako subjektu medzinárodného práva, problematiky územia, obyvateľstva, ochrany ľudských práv a základných slobôd, zmluvného práva, práva medzinárodných orgánov a organizácií, humanitárneho práva i oblasti právnej úpravy ozbrojených konfliktov a bezpečnostných otázok. Cieľom príručky je sprístupniť študentovi najmä právne texty, ktoré využije nielen pri analýze prípadových štúdií z medzinárodného práva verejného v priebehu štúdia, ale aj v praktickom živote pri výkone právnického povolania.

Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva verejného - 1. časť - Peter Vršanský,Jozef Valuch,Daniel Bednár
14,06 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Publikácia obsahuje viaceré dôležité medzinárodné zmluvy vzťahujúce sa na problematiku medzinárodného práva verejného. Má dve časti, pričom jej obsah pokrýva základné a dôležité okruhy problémov, ktoré sú predmetom úpravy medzinárodného práva verejného, vrátane problematiky štátu ako subjektu medzinárodného práva, problematiky územia, obyvateľstva, ochrany ľudských práv a základných slobôd, zmluvného práva, práva medzinárodných orgánov a organizácií, humanitárneho práva aj oblasti právnej úpravy ozbrojených konfliktov a bezpečnostných otázok.Cieľom publikácie je sprístupniť študentovi najmä právne texty, ktoré využije nielen pri analýze prípadových štúdií z medzinárodného práva verejného v priebehu štúdia, ale aj v praktickom živote pri výkone právnického povolania. S prihliadnutím na tento cieľ, študenti budú vedení k tomu, aby právne texty chápali v ich komplexnom historickoprávnom, sémantickom, štrukturálnom, logickom a právnom kontexte. Veľký význam v tomto smere má správne osvojenie si všeobecného výkladového pravidla, doplnkových a jazykových pravidiel výkladu jednotlivých medzinárodných zmlúv.

Legal Sources of Private International Law - Pramene medzinárodného práva súkromného a procesného - Miloš Haťapka,Bea Verschraegen
33,25 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Pramene medzinárodného práva súkromného a procesného sú jedinečnou zbierkou relevantných vnútroštátnych, európskych a medzinárodných právnych nástrojov platných v Slovenskej republike k 1. januáru 2010. Publikácia je neoceniteľnou pomôckou pre každého, kto sa venuje medzinárodnému právu súkromnému a procesnému, či už v rovine teoretickej alebo praktickej. Má tak svoje miesto nielen v knižnici každého študenta práva, ale môže byť výbornou pomôckou aj pre sudcu či advokáta venujúceho sa riešeniu sporov s medzinárodným prvkom. Publikácia má vzhľadom na svoju dvojjazyčnosť aj širšie využitie a môže slúžiť napríklad aj ako praktická pomôcka pre prekladateľov.

Veřejná správa - Richard Pomahač
30,83 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Veřejná správa - Richard Pomahač
30,83 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Publikace vysvětluje problematiku veřejné správy z hlediska historického, právního a správněvědního. Přístupem k tématu a jeho detailním zpracováním autoři vyplňují mezeru v současné české odborné literatuře. Tato publikace: * Vysvětluje, jakými fázemi prochází veřejná správa ve svém vývoji * Přibližuje nejvýznamnější teoretické přístupy k řešení problémů veřejné správy * Věnuje pozornost organizaci veřejné správy a zejména nezávislosti správních orgánů * Na příkladu dat z oblasti udržitelného rozvoje se zabývá modelováním informačních procesů ve veřejné správě * Analyzuje vztah veřejné správy a práva * Charakterizuje státní službu a postavení úředníků * Zkoumá trendy elektronizace veřejné správy * Podává výklad o kvalitativním hodnocení veřejné správy * Je určena široké odborné veřejnosti a studentům veřejné správy

Sprievodca miestnou samosprávou, 3. vydanie - Ladislav Briestenský
14,82 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Sprievodca miestnou samosprávou, 3. vydanie - Ladislav Briestenský
14,82 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Nebýva zvykom, aby bola odborná téma spracovaná spôsobom zrozumiteľným širokému okruhu čitateľov. Len zriedka sa objaví publikácia, ktorá toto pravidlo popiera a spôsobom svojho spracovania vnesie do odbornej problematiky punc originality. Publikácia „Sprievodca miestnou samosprávou" tieto atribúty presne spĺňa. Mgr. Ladislav Briestenský, autor, pútavo rozoberá najdôležitejšie témy, ktoré musí zvládnuť každý poslanec a starosta obecného zastupiteľstva v záujme odborne zdatného výkonu svojej funkcie. Prvá časť publikácie sa zameriava na vysvetlenie podstaty fungovania miestnej samosprávy a obsahuje aj cenné odporúčania autora, relevantné ku konkrétnej téme. Druhá časť publikácie prináša až 100 autentických otázok z miestnych samospráv s kvalifikovanými odpoveďami. Autor s nezvyčajnou ľahkosťou pretavil odbornú problematiku do tzv. „ľudskej reči" a prihovára sa svojim čitateľom jednoduchým jazykom, čím však neznižuje odbornú hodnotu publikácie. Naopak, dodáva jej na atraktívnosti. Tretie, aktualizované a doplnené vydanie publikácie „Sprievodca miestnou samosprávou" je určená pre nových poslancov i starostov miestnych samospráv, no zaručene ju ocenia aj poslanci a starostovia, ktorí už v samospráve pôsobia.