Meritum Obchodní závazky - Kolektív autorov
58,05 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Meritum Obchodní závazky - Kolektív autorov
58,05 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikace Obchodní závazky reaguje na nové uspořádání úpravy závazků po rekodifikaci soukromého práva, která právní úpravu závazkového práva sjednotila v občanském zákoníku, a soustředí se především na zvláštnosti vztahů, kterých se účastní podnikatelé. V rámci oblíbené edice Meritum je věnována zvýšená pozornost srozumitelnému výkladu materie a řešení praktických otázek za pomoci řady příkladů a vzorů. Cílem autorského kolektivu nebylo nově vymezovat hranice právní regulace závazků nebo nahrazovat komentáře právních předpisů, ale napomoci řádné interpretaci a aplikaci závazkového práva nejen právníky, ale i studenty vysokých škol a případně i právními laiky.

Právo obchodních korporací, 2. vydání - Kolektív autorov
62,44 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Právo obchodních korporací, 2. vydání - Kolektív autorov
62,44 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Předkládané druhé, doplněné a aktualizované vydání učebnice Právo obchodních korporací reaguje na významné změny úpravy korporačního práva, které přinesl s účinností od 1. 1. 2021 zákon č. 33/2020 Sb., jímž se mění nejen zákon o obchodních korporacích, ale i další související zákony. Změnu do úpravy družstev dále přinesla i novela občanského zákoníku provedená zákonem č. 163/2020 Sb. s účinností k 1. 7. 2020. Kniha je přehledně a systematicky rozdělena na kapitoly, kdy se v obecných částech věnuje povaze obchodní korporace, podává výklad jednotlivých institutů práva obchodních korporací a společných rysů jejich právní úpravy. Výklad je rozšířen o kapitolu týkající se financování obchodních korporací. Na obecnější část navazují pojednání o jednotlivých formách obchodních korporací, včetně unijních. Zařazena jsou i témata věnovaná právnímu režimu kapitálového trhu a kolektivního investování. Snahou autorů je podat systematický a srozumitelný výklad práva obchodních korporací reflektující hlavní změny, které přinesl dosavadní legislativní, doktrinální a judikatorní vývoj. Knihu tak jistě ocení nejen posluchači právnických fakult a jiných oborů, v rámci nichž se právo obchodních korporací vyučuje, ale může jako potřebná pomůcka posloužit všem, kdo se o právo obchodních korporací zajímají.

Zákon o verejnom obstarávaní Úzz, 3. vydanie, 7/2021
5,99 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Zákon o verejnom obstarávaní Úzz, 3. vydanie, 7/2021
5,99 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 2. augusta 2021, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 214/2021 Z.z.

Vývojové tendence velkých podniků - Kolektív autorov
18,32 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Vývojové tendence velkých podniků - Kolektív autorov
18,32 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Autoři publikace Vývojové tendence velkých podniků hledají odpověď na vybrané aktuální otázky, které přináší současný vývoj podnikové sféry. Celkový koncept publikace i její závěry se opírají o rozsáhlý teoretický i empirický výzkum. Publikace se zabývá např. institucionálním prostředím podnikové sféry. V rámci tohoto tématu srovnává institu - cionální rámec dvou typů tržních ekonomik – liberální a koordinované. Přináší také pohled na vývojové tendence ziskových i neziskových organizací. V tematické oblasti strategického řízení podniků naznačuje měnící se charakter strategického řízení v podmínkách globalizace a hyperkonkurence a prezentuje nové směry ve strategiích podniků. V další části je analyzována konkurenceschopnost a úspěšnost podniků v podmínkách globalizace a jsou naznačeny světové trendy vývoje konkurenceschopnosti podniků. Jedním z témat je také vývoj organizačních struktur podniků, kdy na příkladech je ukázáno konkrétní organizační uspořádání. Velká pozornost je věnována problematice financování podniků, úloze bank a kapitálových trhů. Text přináší vývoj pohledů na financování podniků ve světě, jsou zmíněny teorie optimalizace finanční struktury, ukázány praktické pohledy na finanční strukturu, uvedeny klíčové poznatky k řízení rizika a diskutovány základní formy a nástroje financování podniků ve světě i v České republice. Publikaci uzavírá pohled na vývoj vlastnické struktury podniků v anglosaském prostředí, v evropském prostředí, postkomunistických zemích a v České republice. Kniha Vývojové tendence velkých podniků. Podniky v 21. století je určena především vrcholovým manažerům podnikové sféry, členům správních orgánů a dalším profesím, které se nějakým způsobem setkávají ve své každodenní činnosti s problematikou správy společnosti, se strategickým řízením, otázkou konkurenceschopnosti, s organizací řízení, financování a vlastnické struktury. Je vhodná rovněž jako studijní pomůcka pro studenty vysokých škol ekonomického a manažerského zaměření.

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže - Jiří Duba
9,31 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Předběžné opatření v právu nekalé soutěže - Jiří Duba
9,31 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže (se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků). Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému. Procesní část obsahuje podrobný rozbor institutů civilního procesu, které souvisí s nařízením předběžného opatření – mimo jiné obecných a zvláštních podmínek řízení, otázek souvisejících s formulací petitu, postupu po nařízení předběžného opatření včetně možností při jeho nerespektování či problematiky náhrady škody a jiné újmy vzniklé v důsledku nařízení předběžného opatření. Hmotněprávní část rozebírá především znaky generální klauzule nekalé soutěže a právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Z důvodu rozsáhlého zpracování odborné literatury a judikatury nalezne publikace využití v právní praxi nejen jako návod pro podání předběžného opatření, ale i jako praktický pomocník při řešení složitějších právních otázek s předběžným opatřením souvisejících.

Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva - Denisa Dulaková,Imrich Fekete,Martin Križan
57,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Predkladaná publikácia je komplexné dielo, zamerané na rozbor a posúdenie aktuálnej právnej úpravy nájmu a jeho osobitných druhov v platnom Občianskom zákonníku a v zákone o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990 Zb. v znení noviel (teraz už aj v osobitnom zákone č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu) a súčasne poukazujúce na jej nedostatky. Keďže všetci autori sú zároveň členmi komisie pre rekodifikáciu súkromného práva, možno v publikácii pomerne často badať odkaz nielen na aktuálny stav právnej úpravy, ale aj na jej nedostatky a návrhy de lege ferenda, ktoré by sa mohli premietnuť do nového Občianskeho zákonníka. Pri svojej práci čerpali autori z viacerých inšpiračných zdrojov, osobitne z nového českého Občianskeho zákonníka a z ďalších moderných civilných kódexov.

Exekučný poriadok. Komentár - Svetlana Ficová,Kolektív autorov,Marek Števček,Alexandra Kotrecová,Marek Tomašovič
75,05 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Komentár ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie Exekučného poriadku vrátane novely účinnej od 1. 1. 2015. Autori využili svoje dlhoročné teoretické i praktické skúsenosti, a ponúkajú podrobný výklad jednotlivých ustanovení Exekučného poriadku. Komentár okrem toho ponúka aj rozsiahlu aktualizovanú judikatúru, nie len slovenských a českých súdov, ale aj Európskeho súdu pre ľudské práva. Publikácia je určená pre sudcov, advokátov, exekútorov ako i širokú odbornú verejnosť a veríme, že svoje uplatnenie nájde i u študentov práva.

Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch - Alena Javolková
19,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch - Alena Javolková
19,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovení Obchodného zákonníka je najfrekventovanejším typom zmluvy v obchodnozáväzkových vzťahoch. Aj keď právna úprava tohto zmluvného typu je pomerne podrobná a jasná, laxný prístup subjektov týchto právnych vzťahov spôsobuje vznik množstva súdnych sporov. Vo väčšine prípadov, ako je zrejmé aj z väčšiny súdnych rozhodnutí uvedených v tejto publikácii, sú súdy nútené najprv skúmať vznik kúpnej zmluvy ako predbežnú otázku, jej podstatné náležitosti, aby vôbec mohli riešiť meritum veci, ktorým je vo väčšine prípadov zaplatenie kúpnej ceny alebo uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady tovaru.Zaradenie jednotlivých súdnych rozhodnutí je v súlade so systematikou hlavy II, diel I Obchodného zákonníka, ktorý rieši problematiku obchodnoprávnej zmluvy a zodpovednosti za vady, a to najmä z dôvodu prehľadnosti. Toto zaradenie je však len orientačné, keďže vo väčšine súdnych rozhodnutí sa rieši viacero otázok týkajúcich sa predmetnej problematiky, pričom základným kritériom pre začlenenie súdneho rozhodnutia je vo väčšine prípadov riešený nosný problém. V publikácii možno nájsť aj rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky, ktoré riešia túto problematiku, a vzhľadom na ich význam sú spôsobilé poskytnúť návod na vytvorenie si vlastného právneho názoru na konkrétnu právnu otázku, keďže právna úprava kúpnej zmluvy v oboch štátoch bola donedávna v zásade totožná. Veríme, že táto publikácia bude významným zdrojom právnych poznatkov pre právnickú verejnosť, najmä pre sudcov a advokátov.

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody - Martin Sádovský
10,65 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody - Martin Sádovský
10,65 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Prodáváte své zboží v rámci EU přes svůj e-shop nebo přes digitální platformu (Amazon, Ebay atp.)? Prodáváte zahraniční zboží, které je zasíláno zákazníkům přímo ze 3. země (např. z USA, Číny)? Jste účetní či daňoví poradci a potřebujete se orientovat v daňových novinkách? Jste připraveni na novinky v oblasti DPH, které dopadají na zásilkový prodej zboží od 1. 1. 2021? Připravte se na zásadní novinky včas. Registrace do zvláštního režimu má být umožněna už od 1. 10. 2020. Odpovědi na vaše otázky a mnoho dalších souvisejících informací přináší tato jedinečná publikace zaměřená na oblast DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody. Od 1. 1. 2021 dochází k výraznému snížení limitu pro zasílání zboží v rámci EU. Už při překročení hodnoty 10 000 EUR prodaného zboží kupujícím v jiných státech EU bude prodávající povinen odvádět DPH v každém státě EU, kam bylo zboží zasláno. To znamená, že se bude muset v tomto státě registrovat k DPH a podávat zde daňová přiznání. Chcete vědět, jakým způsobem lze jednoduše odvádět DPH pouze v jednom státě, ačkoliv zboží zasíláte zákazníkům do ostatních států EU? Nová pravidla přináší dobrovolný způsob odvodu DPH, které má být odvedeno v jiném státě EU. Tento způsob bude prováděn rozšířením zvláštního režimu jednoho správní místa, tzv. One Stop Shop. Víte, že od 1. 1. 2021 se ruší také osvobození od DPH u dovozu zboží do 22 EUR ze 3. země? Z každé takové zásilky bude nutné odvést DPH. Změny však nabízí nové možnosti odvodu DPH přes dovozní zvláštní režim tzv. Import One Stop Shop nebo zvláštní režim pro přiznání a odvod DPH při dovozu.

Směnka jako zajištění 2. vydání - Zdeněk Kovařík
18,32 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Směnka jako zajištění 2. vydání - Zdeněk Kovařík
18,32 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Obchodní, bankovní, ale také jiná praxe využívá směnky ve velkém měřítku rovněž jako nástroje zajištění splnění jiných práv a pohledávek. Užití směnky k tomuto účelu ovšem otevírá celou řadu problémů, a to jak právních, tak také zcela praktických. Sn ahou publikace je rozhodující okruh otevřených otázek objasnit. Nesoustředí se jen na vysvětlení podstaty a obsahu těchto zajišťovacích vztahů, ale snaží se upozornit i na úskalí, která uživatele směnky očekávají a pokouší se přinést rovněž některé p raktické návody, jak s těmito zajišťovacími nástroji zacházet. V tomto směru navazuje na literaturu, která se zabývá obecně směnkou jako zvláštním druhem cenného papíru a poznání o směnce dále rozvíjí v rovině teoretické a zejména praktické, právě s ohledem na její užití v zajišťovacích funkcích. Opírá se o praktické poznatky plynoucí z četných soudních sporů, i ze zkušeností autora, které nabyl v rám ci své bohaté pedagogické činnosti.

Teoretické aspekty obchodného registra - Jana Slivka Bedlovičová
10,06 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Teoretické aspekty obchodného registra - Jana Slivka Bedlovičová
10,06 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Predpokladom správneho porozumenia problematiky obchodného registra je poznanie historických súvislostí, ako aj jednotlivých zmien, ktoré boli realizované počas jeho vývoja. Monografia mapuje historický vývoj od čias jeho predchodcu – cechových zoznamov, cez pokrokový obchodný register z roku 1875 a diskontinuitu v období socializmu až po návrat k „základným kameňom“ obchodného registra na začiatku 90. rokov 20. storočia. Publikácia na toto obdobie nadväzuje analýzou právneho stavu de lege lata v podmienkach Slovenskej republiky, a to hmotnoprávnej, procesnoprávnej a organizačnej stránky obchodného registra. Túto právnu úpravu poznačil vo veľkej miere aj vplyv práva Európskej únie, a to najmä v oblasti publicity. Monografia sa preto zaoberá právnou úpravou publicity na európskej úrovni a zároveň upriamuje pozornosť aj na relatívnu novinku ? prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností v Európskej únii. Aj napriek tomu, že právo Európskej únie v rámci právnej úpravy obchodných registrov stanovuje minimálne štandardy, národné obchodné registre si stále zachovávajú svoju vlastnú identitu, na ktorú sa autorka snažila poukázať na príklade niektorých vybraných štátov.

WTO a právo mezinárodního obchodu - Martin Janků
21,88 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
WTO a právo mezinárodního obchodu - Martin Janků
21,88 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Účelem knihy je podat výklad základů práva WTO (Světová obchodní organizace) zasazený do kontextu obchodních a politických vztahů mezi státy. Publikace vhodným způsobem doplňuje částečně mezeru, která v dané oblasti existuje v právnické odborné literatuře. Právo WTO reguluje práva a povinnosti států v souvislosti s mezinárodním obchodem se zbožím a se službami, jakož i obchodní aspekty využívání práv duševního vlastnictví. Vedle soustředění se na základy práva WTO se učební text zaměřuje také na vztah mezi právními normami WTO a dalšími hodnotami, jako je např. právo rozvojových zemí na preferenční zacházení v rámci rozvoje světového obchodu, nebo např. právo členských zemí států WTO chránit své veřejnoprávní zájmy. Vedle studentů právnických, ekonomických a dalších fakult je kniha velmi vhodnou pomůckou pro všechny, kteří se s prováděním ustanovení jednotlivých dohod WTO, které jsou v publikaci též prezentovány, setkávají ve své profesní praxi.

Prípadové štúdie z obchodného práva - Kolektív autorov
15,11 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Prípadové štúdie z obchodného práva - Kolektív autorov
15,11 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikácia je zameraná na precvičenie ustanovení Obchodného zákonníka, upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností, družstvo a obchodné záväzkové vzťahy. Jednotlivé otázky a príklady vychádzajú z praktických poznatkov autorov. Účelom publikácie je prehĺbenie poznatkov z preberanej matérie a získanie poznatkov z praxe pri aplikácii teoretických vedomostí. Za jednotlivými zadaniami je študentom poskytnutý priestor na písanie si poznámok. Je určená predovšetkým študentom obchodného práva na právnických fakultách.

Reklamní právo - Ondřej Moravec,Dana Ondrejová,Rigel Filip
17,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Reklamní právo - Ondřej Moravec,Dana Ondrejová,Rigel Filip
17,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy spočívající především ve svobodě projevu a svobodě podnikání a která má také řadu východisek plynoucích z práva Evropské unie. Veřejnoprávní regulace přináší mnoho pravidel pro to, jak má reklama vypadat a jak vypadat nesmí, a to nejen v závislosti na propagovaném výrobku či službě, ale též v samotném způsobu šíření reklamy. Zvláštní ochrana je poskytována spotřebitelům či osobám mladším 18 let. Soukromoprávní hlediska reklamního práva plynou z práva nekalé soutěže, ochrany osobnosti či oblasti autorskoprávní. Mimo právních norem je třeba zohlednit též normy etické.Předkládaná publikace přináší komplexní pohled na reklamní právo. Popis a výklad právní úpravy doplňuje rozsáhlý rozbor judikatury a mnoho příkladů z reklamní praxe. Autori: JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.; JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D.; JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Likvidace obchodních společností - Kolektív autorov
17,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Likvidace obchodních společností - Kolektív autorov
17,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako právní subjekt. V průběhu likvidace tak dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. Funkce se ujímá likvidátor, společnost používá dodatek „v likvidaci“ a může činit jen omezený rozsah právních jednání. Publikace detailně zpracovává průběh likvidace i postavení likvidátora; zvláštní pozornost je věnována ochraně věřitelů. Výklad je doplněn o účetní a daňové souvislosti a publikace tak nabízí komplexní pohled na problematiku likvidací.

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy, komentár – 4 vydanie - Jozef Suchoža,Kolektív autorov
46,55 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Nové, v poradí už 4. vydanie Obchodného zákonníka, sa v zásade pridržiava pôvodných konceptov predchádzajúcich vydaní, pričom autorský kolektív v novom komentári náležíte zohľadňuje jednak zmenený právnonormatívny základ kódexu, a jednak nové impulzy a podnety z produkcie európskej legislatívy a súdnej judikatúry, ovplyvňujúce tvorbu národného zákonodarstva a úroveň aplikačnej a realizačnej praxe subjektov obchodného práva. Od roku 2007 bolo vykonaných 20 novelizácií Obchodného zákonníka, napr. zákonom č. 87/2015 Z. z. z 23. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (napríklad Trestný zákon, zákon o súdnych poplatkoch, zákon o sociálnom poistení, zákon o obchodnom registri, zákon o konkurze a reštrukturalizácii, zákon o verejnom obstarávaní a ďalšie iné). Nepriama novelizácia Obchodného zákonníka bola uskutočnená ďalej zákonom č. 117/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Komentár zohľadňuje aj najzávažnejšie zmeny v úprave obchodných vzťahov sa uskutočnili zákonmi č. 361/2015 Z. z. a č. 389/2015 Z. z., napr. úprava akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním, ale hlavne zavedenie nového typu obchodnej spoločnosti, tzv. jednoduchej spoločnosti na akcie. Komentár je určený predovšetkým pre širokú odbornú verejnosť a to najmä pre advokátov, sudcov, firemných právnikov, prokurátorov, štátnych zamestnancov, taktiež pre verejné inštitúcie, organizácie na ochranu občanov a spotrebiteľov, poslucháčov práva, ale aj pre podnikateľov a laickú verejnosť, ktorí hľadajú odpovede a informácie na riešenie svojich občianskoprávnych vzťahov.

Nariadenie Brusel I - komentár - Pavel Lacko
25,56 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Nariadenie Brusel I - komentár - Pavel Lacko
25,56 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Napriek tomu, že Slovenská republika sa stala členským štátom Európskej únie pred takmer 12 rokmi a tzv. bruselský systém určovania právomoci a uznávania a výkonu rozhodnutí súdov v občianskych a obchodných veciach sa stal súčasťou nášho právneho systému, dosiaľ nebola tejto problematike v odbornej literatúre venovaná väčšia pozornosť. Navyše, od 10. januára 2015 sa začalo uplatňovať prepracované znenie nariadenia Brusel I, ktoré prináša mnohé zmeny a doplnenia existujúcej úpravy, čo znamená, že otázky právomoci, uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach sa stali opäť aktuálne a je potrebné im venovať novú pozornosť. Vzhľadom na to, že spomenutý bruselský systém funguje v Európe už vyše 40 rokov, interpretácia jeho pravidiel bola upresňovaná rozsiahlou rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora Európskej únie, a z toho dôvodu sa okrem znalosti samotného legislatívneho textu vo veľkej miere vyžaduje aj znalosť záverov spomenutých súdnych rozhodnutí. Napriek dlhej histórii uvedenej právnej regulácie sa tento komentár zameriava predovšetkým na aktuálnu právnu úpravu. Pre úplnosť však táto publikácia pri každom ustanovení aktuálneho nariadenia uvádza pre porovnanie aj súvisiacu úpravu podľa nariadenia č. 44/2001, ktorá sa s ohľadom na prechodné ustanovenia stále môže aplikovať na určité právne vzťahy. Voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu v rámci Európskej únie spôsobuje, že súkromnoprávne vzťahy čoraz častejšie obsahujú tzv. cudzí prvok, a preto je potrebné pri uzatváraní zmlúv, ako aj pri následnom vzniku sporov zohľadňovať spomenutú európsku úpravu. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že otázka právomoci úzko súvisí s ekonomickým posúdením toho, kde a či sa vôbec oplatí viesť súdny spor, predovšetkým s ohľadom na predpokladané náklady súvisiace so súdnym konaním v konkrétnom členskom štáte. Cieľom tejto publikácie je priblížiť a objasniť ustanovenia prepracovaného znenia nariadenia Brusel I, a to najmä s ohľadom na existujúcu judikatúru, a tým prispieť k jednotnej aplikácii tohto nariadenia a k právnej istote zmluvných strán pri uzatváraní zmluvného vzťahu, pri vzniku eventuálnych súdnych sporov, ako aj pri následnom „voľnom pohybe súdnych rozhodnutí“ v rámci Európskej únie. Komentár je určený širokej právnickej verejnosti (sudcom, vyšším súdnym úradníkom, advokátom, notárom, exekútorom, ...), ale môže byť taktiež nápomocný zmluvným stranám, účastníkom (stranám) v rámci riešenia ich sporov.

Spoločnosť s ručením obmedzeným - Kolektív autorov
22,80 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Spoločnosť s ručením obmedzeným - Kolektív autorov
22,80 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Výsledkom úsilia kolektívu zostavovateľov je komplexné, prehľadné a veľmi výstižné spracovanie judikatúry v rámci problematiky spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným je nositeľkou množstva inšpiratívnych prvkov tak v teoretickej, ako aj v praktickej rovine, čo potvrdzuje aj rozhodovacia prax súdov. V porovnaní s inými obchodnými spoločnosťami spoločnosť s ručením obmedzeným má nesporné ekonomické výhody a široké možnosti využitia, čím sa právna forma spoločnosti s ručením obmedzeným stala jednou z najrozšírenejších podnikateľských foriem. Cieľom predkladanej publikácie je poukázať na aplikačné problémy, z ktorých mnohé vyplývajú z platnej právnej úpravy. Zároveň by publikácia mala odbornej verejnosti pomôcť pri riešení každodenných situácií tak, aby poskytovala aj priestor pre komplexné ponímanie jednotlivých čiastkových problémov. Vybraté zaujímavé rozhodnutia slovenských, ako aj českých súdov boli vhodne upravené tak, aby čitateľ mal prehľad o rozhodovacej praxi. Publikácia je systematicky koncipovaná do deviatich častí. Zatriedenie jednotlivých rozhodnutí do konkrétnej časti je v mnohých prípadoch len orientačné, keďže konkrétna právna veta často rieši viacero problémov týkajúcich sa tejto problematiky. Pevne veríme, že predkladaná publikácia bude pre čitateľov prínosná a podnetná. Čitateľom prajeme, aby im priniesla nové poznatky, zaujímavú diskusiu a výmenu názorov.

Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca činnosť samostatného finanč. agenta - Kolektív autorov
14,63 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Vykonávanie finančného sprostredkovania v kategórii samostatného finančného agenta reprezentuje potenciálny predmet podnikania obchodnej spoločnosti. Predkladaná monografia predstavuje právnu analýzu súčasnej regulácie tejto oblasti, ktorú širokej odbornej aj laickej verejnosti ponúka kolektív autorov pôsobiacich v aplikačnej praxi. Monografia má za cieľ osloviť nielen subjekty začínajúce s realizáciou finančného sprostredkovania, ale aj etablované spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré už disponujú povolením na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta.

Novelizovaný obchodný zákonník 3/2023 - Kolektív autorov
8,84 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Novelizovaný obchodný zákonník 3/2023 - Kolektív autorov
8,84 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

ZÁKON Č. 513/1991 ZB. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 264/1992 ZB., ZÁKONA Č. 600/1992 ZB., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 278/1993 Z. Z., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 249/1994 Z. Z., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 106/1995 Z. Z., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 171/1995 Z. Z., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 58/1996 Z. Z., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 317/1996 Z. Z., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 373/1996 Z. Z., ZÁKONA Č. 11/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 127/1999 Z. Z., ZÁKONA Č. 263/1999 Z. Z., ZÁKONA Č. 238/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 147/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 500/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 426/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 510/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 526/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 530/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 432/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 315/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 19/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 84/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 657/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 659/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 429/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 454/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 477/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 276/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 487/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 492/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 546/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 193/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 547/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 197/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 246/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 440/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 9/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 352/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 357/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 87/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 117/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 172/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 361/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 389/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 125/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 264/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 112/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 156/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 390/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 198/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 519/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 111/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 407/2022 Z. Z. A ZÁKONA Č. 8/2023 Z. Z.

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže - Komentár - Mária T. Patakyová,Kolektív autorov
37,10 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, rekodifikovaný v roku 2021, predstavuje významný právny predpis pre všetkých podnikateľov pôsobiacich na území Slovenska, ako aj pre orgány verejnej správy. Reguluje formy nedovoleného obmedzovania súťaže (zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž, zákaz zneužitia dominantného postavenia, iné formy nedovoleného obmedzovania súťaže), za ktoré v prípade naplnenia skutkových podstát hrozia vysoké pokuty. Taktiež upravuje výkon koncentrácií, ktoré musia byť vopred oznámené Protimonopolnému úradu SR. V neposlednom rade obsahuje pravidlá týkajúce sa menovania predstaviteľov úradu, kompetencie úradu, vyšetrovacie právomoci úradu vrátane neohlásených inšpekcií, konanie pred ním, sankcie, ktoré môže ukladať. Komentár k tomuto novému zákonu predstavuje najrozsiahlejšiu a najaktuálnejšiu publikáciu svojho druhu. Kolektív autorov, majúcich praktické skúsenosti s aplikáciou súťažného práva, vytvoril dielo, ktoré poskytuje kľúč k tomu, ako sa tento významný predpis uplatňuje v praxi. Obsahuje odkazy na široké penzum ďalších prameňov podstatných pre posúdenie konkrétnych praktických otázok, o ktorých existencii by čitateľ inak nemusel vedieť. Zloženie autorského kolektívu prevažne zo zamestnancov úradu, doplnené o osoby z prostredia správneho súdnictva, advokácie a akadémie predznačuje, že text predstavuje výstup z aplikovaného výskumu, ktorý je zároveň dostatočne praktický pre použitie podnikateľmi, advokátmi, sudcami, zamestnancami orgánov verejnej správy, ako aj širokej verejnosti.

Európsky platobný rozkaz - Zuzana Olexová
13,17 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Európsky platobný rozkaz - Zuzana Olexová
13,17 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Cieľom práce je skúmanie v roku 2006 zavedeného inštitútu EPR ako nástroja medzinárodného vymáhania pohľadávok na trhu EU z hľadiska jeho efektívnosti a tým zlepšenia podnikateľského prostredia v členských štátoch. Tento inštitút sa stal prelomový tým, že ako prvý zaviedol nové, samostatné, alternatívne popri vnútroštátnym prostriedkom právnej ochrany voliteľné európske konanie a vytýčil tak smer pre ďalší vývoj. Prínos práce spočíva najmä v tom, že od zavedenia inštitútu EPR sa mu na teoretickej úrovni venovala malá pozornosť, o čom svedčí malý počet zdrojov, ktoré sa problematikou zaoberajú. Pre lepšie pochopenie inštitútu EPR bolo potrebné sa v analytickej časti práce venovať najmä skúmaniu východísk a podmienok pre výkon rozhodnutí a uznávanie rozhodnutí v medzinárodnom kontexte, v interakcii s príbuznými inštitútmi, najmä konaním o drobných nárokoch a európskym exekučným titulom pre nesporné nároky. Výsledkom kritického zhodnotenia sú na strane jednej nesporné prínosy tohto inštitútu, ako napríklad vykonateľnosť tohto rozhodnutia v každom členskom štáte bez ďalších administratívnych a právnych obmedzení, ako aj jeho nedostatky, ktoré nemožno ospravedlniť ani snahou o neprílišné zasahovanie EU do oblasti justície ako autonómnej oblasti členských štátov, súvisiacej so štátnou suverenitou.

Podnikové právo - Igor Večer
17,42 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Podnikové právo - Igor Večer
17,42 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikace reprezentuje zcela nové, komplexní zpracování problematiky podnikového práva, a to z pohledu právní úpravy historické, aktuální i budoucí - po nabytí účinnosti rekodifikace soukromého práva. Podstatná je analýza koncepce institutu podniku v právu Evropské unie doplněná judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Nechybí ani extenze do právní úpravy podniku a jeho organizačních složek ve Slovenské republice. Výklad je doplněn o ojedinělý exkurz do smluvních právních kultur německé a angloamerické koncepce smlouvy o prodeji podniku, která reprezentuje moderní trendy v dané právní oblasti. Kniha přináší výzkum dispozic s podnikem, řeší varianty určení kupní ceny podniku, analyzuje moderní zahraniční koncepce právních forem prodeje podniku - Share Deal a Asset Deal, teorii financování podnikové jednotky ve Spolkové republice Německo a detailně se zabývá rekodifikací soukromého práva v České republice ve vztahu k institutu podnik, smlouvě o prodeji podniku a smlouvě o nájmu podniku. Autor rozebírá zcela novou právní terminologii - obchodní závod, rodinný závod, pobočku, zvláštní ustanovení o koupi závodu a pacht závodu, přičemž zmíněné právní instituty, které uvádí v život rekodifikace soukromého práva, komparuje za účelem vytvoření právní kontinuity a přehlednosti s nyní účinnou právní úpravou. Publikace představuje nezbytný informační pramen a cenný zdroj znalostí z oblasti teorie podnikového práva a zároveň významnou pomůcku pro podnikatelskou praxi, ve které naleznou klíčové informace o mezinárodní a vnitrostátní koncepci podnikového práva včetně právní úpravy účinné po rekodifikaci práva soukromého v České republice nejen právníci, ale i ekonomové, podnikatelé, studenti vysokých škol zaměřených na právo, finance a ekonomii a široká odborná veřejnost.

Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv - Jana Točeková
12,11 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv - Jana Točeková
12,11 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Predmetom publikácie sú Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv a ich využiteľnosť v slovenskom súkromnom práve. Publikácia vychádza z najaktuálnejšieho tretieho vydania Zásad UNIDROIT z roku 2010. S cieľom ich komplexného a aktuálneho spracovania prvé tri kapitoly najskôr približujú históriu vzniku zásad, uvádzajú do problematiky prípravy a obsahu prvého vydania Zásad UNIDROIT z roku 1994 a venuje sa pozornosť aj ich druhému a tretiemu vydaniu. Problematika Zásad UNIDROIT je spracovaná so zreteľom na všeobecnejší kontext harmonizácie a unifikácie medzinárodného obchodného práva a z hľadiska teórie práva osobitne aj v kontexte hierarchie prameňov práva. Zaoberá sa tiež vhodnosťou prípadnej legislatívnej kodifikácie Zásad vo forme dohovoru. Obsahovo najrozsiahlejšie sú štvrtá a piata kapitola, v ktorých sa podrobne analyzuje použitie Zásad UNIDROIT na vnútroštátnych a rozhodcovských súdoch. Obe kapitoly sa zameriavajú na rôzne alternatívy aplikácie Zásad, ktoré prichádzajú do úvahy podľa ich preambuly, a taktiež ponúkajú aj komparatívny náhľad na danú problematiku prostredníctvom porovnania s právnou úpravou iných krajín, resp. medzinárodných dohovorov. Využitie Zásad UNIDROIT je spracované s náležitým ohľadom na medzinárodné záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov a osobitne tiež z hľadiska jej členstva v Európskej únii. Publikácia sa zaoberá aj ďalšími možnosťami použitia Zásad, konkrétne aplikáciou pri výklade alebo doplnení dokumentov medzinárodného práva, pri výklade alebo doplnení dokumentov národného práva ako vzoru pre normotvorcov, a taktiež aj inými alternatívnymi spôsobmi, nepredpokladanými ich preambulou. Záverečná kapitola sa v stručnejšom meradle venuje kritike Zásad a najvýznamnejším príkladom ich využitia v súdnej praxi.

Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii - Vladimír Babčák
33,25 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikácia prináša komplexné spracovanie problematiky finančného práva. Obsahovo je rozdelená do troch častí. Prvá časť je venovaná všeobecným otázkam finančného práva na Slovensku a rozoberá finančno-právne vzťahy a finančno-právne normy a ich organizáciu a finančnú kontrolu. Druhá - osobitná časť prináša rozbor rozpočtového, colného, menového a devízového práva na Slovensku, venuje sa právnej regulácii finančného trhu a hospodáreniu organizácií a inštitúcií. Posledná tretia časť sa zameriava na finančné právo Európskej únie, na jeho podstatu a predmet, inštitúcie a orgány, rozoberá, rozpočtové, devízové a menové právo EÚ, ale aj fondové hospodárstvo, či finančnú pomoc.

Převody obchodních podílů a akcií - Kolektív autorov
29,66 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Převody obchodních podílů a akcií - Kolektív autorov
29,66 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Autoři a autorky publikace se pokouší podívat na téma převodu podílu, akcií či účasti v právnické osobě jak z úhlu čistě teoretického, tak z pohledu práva korporačního, spolkového, soutěžního, exekučního či daňového. Ambicí autorů není vyřešit vše, snaží se však s využitím doktríny, praxe a judikatury popsat a analyzovat témata a problémy, které v současném českém, slovenském a polském právu rezonují.

Právo spoločníkov na informácie - Oliver Buhala
19,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Právo spoločníkov na informácie - Oliver Buhala
19,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Právo spoločníkov obchodných spoločností na informácie predstavuje jeden z najvýznamnejších inštitútov ovplyvňujúcich kvalitu fungovania vnútorných korporačných vzťahov. Skúmaná problematika je v dôsledku toho členitá a pestrá z pohľadu hmotného, ako aj procesného práva. Predkladaná publikácia zameriava pozornosť na poznatky o účele, rozsahu a hraniciach informačného práva spoločníkov vrátane pravidiel a princípov, ktoré je potrebné rešpektovať pri jeho výkone či vymáhaní. V mnohých ohľadoch autor posunul doteraz poznávané teoretické vedomosti v oblasti práva obchodných spoločností a čo je dôležité, práca je prínosná aj pre prax, pretože pri viacerých otázkach autor formuluje aj praktické odporúčania a postupy. Ide o dielo, ktoré má svoju teoretickú hodnotu, ale je aj prakticky zamerané, ponúka riešenie problémov v praxi. prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Publikácia je určená nielen odborníkom z oblasti práva, ktorí sa touto problematikou zaoberajú, ale môže byť prínosná aj pre laickú verejnosť, samozrejme, najmä pre mimoriadne široký okruh spoločníkov obchodných spoločností, ale aj členov štatutárnych orgánov. Autor monografie skutočne komplexne a prierezovo analyzoval práva spoločníkov na informácie, ktorým je v domácej spisbe venovaná len relatívne malá pozornosť. doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD.

Právní aspekty zakládání a provozování offshore spoločnosti na Guernsey ve světle práva ČR a EU - Milan Švácha
8,49 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikácia sa venuje aktuálnej téme offshore podnikania. V knihe nejde len o právnu a obchodnú analýzu podnikateľského prostredia na Guernsey, jedného z Normandských ostrovov, ale aj o plnohodnotný návod ako toto prostredie využiť. Dôraz kladie na transparentnosť a etiku offshore podnikania a jeho zladenie s právnymi normami EÚ.

Přehled obchodního práva - Pelikánová Radka MacGregor,Jan Hejda
10,04 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Přehled obchodního práva - Pelikánová Radka MacGregor,Jan Hejda
10,04 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikace obsahuje stručný přehled českého obchodního práva. Hlavní pozornost je věnována obchodním společnostem a obchodním závazkům. Stručně je nastíněno i soutěžní právo. Kniha může sloužit i jako učebnice pro neprávnické vysoké školy.

Obchodný zákonník - Veľký komentár, zväzok I., 2. vydanie - Oľga Ovečková,Kolektív autorov
198,55 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Druhé doplnené a prepracované vydanie veľkého komentára Obchodného zákonníka prináša predovšetkým zapracovanie šiestich noviel, ktoré boli prijaté od prvého vydania komentára v roku 2017. Podrobný výklad k prijatým zmenám a doplneniam Obchodného zákonníka je sprevádzaný rozhodnutiami slovenských súdov a judikatúrou Súdneho dvora EÚ. Zároveň autori poukazujú na zmeny, súvislosti a väzby, ktoré prinášajú nové právne úpravy, pričom sa nevyhýbajú ani kritickým pohľadom a poukazom na úskalia aplikácie viacerých ustanovení. Venujú sa ich výkladu a aplikačnej praxi. V častiach, ktoré neboli dotknuté novelizáciami, sú výklady doplnené o nové skutočnosti vyplývajúce z relevantných poznatkov v odbornej literatúre, ktoré sa prejavili v chápaní právnych inštitútov a prípadne ovplyvnili aj rozhodovaciu činnosť súdov. Zároveň je k jednotlivým ustanoveniam doplnená aktuálna judikatúra s patričnou reflexiou na aplikačnú prax. V snahe ponúknuť účinnú pomoc pri výklade a aplikácii jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka sa autori snažia reagovať na mnohé relevantné problémy praxe.